Ý nghĩa của thổn sát là gì

1. Ý nghĩa của thổn sát

Quý nhân Thiên ất là vị thần dứng dầu cát thần, hết sức tĩnh mà có thể chế ngự mọi chỗ dộng, chí tôn mà có thể trấn dược phi phù; Quý nhản một ngày hai mặt ám dương chia nhau trị nội ngoại theo quy luật tương khắc của sự phôi hợp can chi. Lấy Sủu Mùi là cửa xuất nhập của quý nhân, nên Giáp Mậu ra tại Sửu Mùi. Sửu Mùi là thuần thố nên phài phối Giáp với Mậu là mộc thô tương khắc. Lấy Ất Kỷ ra tại Tý Thân. Ất là mộc. Tý là thủy, Thán là kim, lồ kim sinh thủy, thủy sinh mộc nên phài phối At với Kỳ lồ mộc thỏ’ tương khắc. Lấy Canh Tán ra Ngọ Dần. lấy Bính Đinh ra Hợi Dậu là hòa kim tương khắc. Lã’y Nhâm Quý ra Mão TỊ là thủy hòa giao tranh. Hai vị trí Thìn Tuất là vị trí của Thiên la, Địa võng nên Quý nhân không ra.

Lại có thuyết nói rằng ám dương Quý nhân là càn cứ vào Khôn quái ra vào hậu tiên thiên mà thành. Dương Quý nhân khơi ỏ Khôn tiên thiên mà di thuận. Ảm Quý nhân khỏi ờ Khôn hậu thiên mà di nghịch.

Như Dương Quý khỏi ờ Khôn tiên thiên, tức là lấy Giáp ra vào Tý, Giáp hợp với Kỳ cho nôn Kỳ dùng Tý làm Quý nhân thuận hành, vì thê lấy Ât ra Sửu. Ảt hợp Canh cho nén Canh dùng Sửu làm Quý nhân. Sau cứ theo thứ tự mà tính. Thìn là Thiên cương. TmYt lồ Hà khôi Quý nhân không ờ; Ngọ với Tý tương xung nhau không dùng.

Âm Quý khỏi ở Khôn tiên thiên, tức là lấy Giáp ra vào Thân, Giáp hợp với Kỳ. nên Ký dùng Thán làm Quý nhân. Ảm quý nghịch hành nèn lấy At ra Mùi. At hợp Canh nên Canh dùng Mùi làm Quý nhân; sau cứ theo thứ tự nghịch hành mà ra vào. Như gặp Thìn, Tuất, Dần thời vượt qua. Người xưa nói rằng: “Sửu Mùi là cửa xuất nhập của Thiên ất Quý nhản” chính là theo quy luật cùa âm dương dể xếp bày dửc của thiên can Mùi dủ là Quý thấm sâu dược sự phối hợp hài hoà của ảm dương cho nèn cực kỳ cát khánh, có thể giải hung ách vậy.

Nhà có chính môn ra Quý là đại cát khánh, gia đạo bình an. hoà thuận, hì khí dầy nhà, luôn gặp may mắn. Quý nhân là sao cứu trợ. là thần giài trừ tai ách nên nhà ra Quý là gặp việc có người giúp, gộp tai ách có người giải cứu. gộp hung hóa cát. Sự nghiệp thì hiển vinh, công danh sớm dạt, dễ tháng quan tiến chúc, học hành thi cử nhất nhất đều tốt dẹp. Quý nhân gặp sinh vượng thường sinh người hiếu lẻ. khôi nguyên, tướng mạo phi phàm, tính tình nhanh nhẹn, lý lẽ phân minh, không thích mẹo vặt, thẳng thắn mà ôn hoà, khôi ngô tuấn tú. Nếu ngộ không vong tử tuyệt thì nguồn phúc giàm di nhiều, hoặc nếu có mắc tai nạn cùng khó tránh bời nguồn cứu giài kóm hiệu lực, người và gia súc bị tôn hại, kiện cáo, thị phi, lại hay sinh người tinh tình cố chấp, bào thủ mà suốt đời vất vả không nên người. Quý nhân ra thoái khí nếu lại ngộ Đào Hoa nữa thì nam nừ tuy thông minh tuấn tú. nhưng nam thì hiếu sắc, nữ thời dâm dàng, ham chơi làm hại họai gia phong, lại hay mác bệnh tột và trong nhà dễ có người tự ài dẩu hà, hay tự vẫn vì tình.

Quý nhân là cát khi rất tôn quý nên ra vào cung nào cũng rất tốt. Cửa phụ. phòng khách, phòng làm việc, cầu thang, bàn thờ. buồng ngủ đểu nên chọn cung ra Quý. Đặc biệt bàn thừ nên đặt cung có Âm Quý nhân là đại cát khánh, như thê sẽ luôn được âm linh phù trợ.

Chì lưu ý là phòng tắm, nhà vệ sinh thì tuyệt đôi không thể đặt nhổm vô cung Quý nhân, nếu không thì họa hại liên miên, nữ nhân thiếu máu, dộng thai, sinh con dù cỏ xinh dẹp nhưng rồi cũng dấn thân vào con diíờng ô nhục, làm diếm cuối cùng tự vẫn, tài sản tiêu tán, yêu ma hoành hành, gia đình có người bị cưỏp bóc. chém giết máu me thảm khốc, bệnh tật. đau khô triển miên, tiêng khóc than ai oán. Có thể nói răng nếu để nhầm nhà vệ sinh vào cung ra Àm Quý nhân thì sẽ gộp tai họa khủng khiếp khỏ mà lường trước được vậy.

THIÊN HlNH

“Kim cương, Hòa cường đểu giừ phương của nó. Mộc rụng quay về cội, Thủy chảy hướng tới Mùi”. Kim hòa cương cường, thủy mộc nhu nhược, vì vậy kim hình phương kim, hỏa hình phương hỏa, cương cường tất tự sát. Mà Kim chảng cương ò Dậu, Hòa chăng cường ở Ngọ, thì là tự sát ỏ bàn phương mà còn tự sát thân đó cũng là nói cương cường thì hình tại vượng. Lấy TỊ Dậu Sửu hình Thân Dậu Tuất thì Tị hình Thán, Sửu hình Tuất, Dậu chuyển ra tự hình. Lấy Dần Ngọ Tuất hình Tị Ngọ Mùi thì Dần hình Tị, Tuất hình Mùi, Ngọ chuyển ra tự hình đều là giữ phương của nó.

Thủy mộc nhu nhược tất bị giết ờ nơi sinh ra với chỗ sinh ra cũng tức là thủy sinh mộc mà hình mộc. mộc sinh ỏ thủy mà hình thủy, cửa sinh ra ta là cửa ta chết. Lấy Hợi Mão Mùi hình Hợi Tý Sửu thì Mào hình Tý, Mùi hình Sửu, Hợi chuyển ra tự hình. Hợi là gốc rễ cùa mộc, cho nên mộc rụng quay về gốc rẻ. Lấy Thân Tý Thìn hình Dần Mào Thìn thì Thân hình Dần, Tý hình Mão, Thìn chuyển ra tự hình. Thìn là thủy khố, cho nên nước chày hướng vể Mùi.

Chinh môn ra Hình thì hại vô cùng vì Hình chù tù ngục, kiện tụng là tượng của sự chém giết, mô xè. châm chích. Hình ra môn thì gia đạo thường xuyên gặp họa, tai bay vạ gió từ đâu kéo đến, những người sống trong nhà này tuổi thọ bị chiết giâm, trong người hay phài mang thương tột lại dễ xẩy ra kiện tụng, hay những việc liên quan đến ngục hình, trai khắc vợ, gái sát chổng. Hình ra món cũng thường sinh ra người tính khí hung bạo, liều lĩnh, bướng binh, ngang ngạnh và gian trá. lại hay mang tật trong mình, lớn nên ất phá tán tô nghiệp, phài xa hương mưu thực.

Có thể nói rằng Thicn Hình ra cung nào cũng hung, nếu nó thất hAm còn đô chứ miếu vượng thì vô cùng nguy hiểm, giường ngủ hay bàn học của con trẻ nếu đê cung Thiên Hình thì học tài thi phận, học hành dù có giòi giang, sáng dạ nhưng cử không may, điểm số không cao tương xứng với học lực. Thiên Hình đóng ờ cầu thang mà gặp Mã thì là Mà què chủ gặp vướng mắc khó khăn trong công việc, nhất là những công việc liên quan đến giấy tò, thủ tục hành chính. Nếu Hình vượng thì còn chù hay bị tai nạn giao thông, hay những tai nạn thương tích đến chân tay. Hình Lộc đi cùng nhau thì chủ hay bị mất cấp. hoặc làm ăn dô bể. thất tài. phá sàn, hoặc do làm ăn bất chính mà phải dính dáng đến pháp luật. Tóm lại cung ra Tuế hình chi nên dặt nhà vệ sinh hay phòng tám để yểm trấn là tốt nhất khi ấy Thiên Hình không còn hiệu lực phát tác trờ thành vô hại.

ĐẠI SÁT

Đại sát là sát của âm khí. đó là đặc biệt độc. Thường đóng ỏ tứ quý. Đất cùa Tuế sát không thể phạm vào. phạm vào tất thương tôn.

Theo thuyết tam tài thì thiên lấy 1 mà tròn, địa lấy 2 mà vuông, nhân lấy 3 mà là góc. Một sinh hai, hai sinh ha, đến chỗ ba mà vạn vật sinh thành. Tròn mà vuông ba góc xuất ra ỏ đó. Như vậy thì trời đất hết sức giàn dị lấy chỗ cùng cực thì hết sức u thầm huyền diệu suy ra dến hết chồ kín dáo của thiên hạ. Như vậy thì ba góc là tâm của thiên dịa, khởi đầu của âm dương, chỏ hội tụ của quỷ thần, tú khí cùa ngù hành. Như vậy là tam hợp, chỗ tôi trọng của thần sát, tam hợp tất ơ ba góc vậy. Trong tam hợp Dần Ngọ Tuất thành hỏa cục mà Dần là dầu, Sửu dóng ờ trên Dần. ấy là dựa vào đỉnh đầu của nó mà đè xuống. Dần bị đè nén cho nên lấy Sửu là Tuế sát. Tam hợp Thân Tý Thìn thủy cục mà Thân là dầu, Mùi đóng ờ trên Thân, ấy là dựa vào đỉnh dầu của nó dè xuống, Thân bị Mùi đè nén nên lấy Mùi lồ Tuế sốt. Tam hợp Tị Dậu Sửu kim cục mà TỊ là đầu, Thìn đóng ờ trên TỊ, ấy là dựa vào đinh đầu của nó mà dè xuỏng, TỊ bị Thìn dè nén nên lấy Thìn làm Tuế sát. Tam hợp Hợi Mão Mùi mộc cục mà Hợi là đầu. Tuất đóng ờ trên Hợi. ấy củng là dựa vào đỉnh đầu của nó mà đè xuống. Hợi bị Tuất dè nén nên lấv Tuất làm Tuế sát.

Nhà có chính môn ra Sát là vào cách hung họa nhất, chủ tai nạn chết chóc, ôm đau bệnh tật, ly tán, cô quà, tai nạn giáng xuõng liên miên, nặng thì mất mạng toàn gia và cái chết đến một cách rất thê thảm, khủng khiếp, nhẹ thì cũng quan trường bãi miền, gia sàn lụn bại, bần cùng. Tuế sát ra môn cũng thường sinh ra người yểu từ (hữu sinh vô dưỡng) hoặc sinh ra người tính tình ương ngạch, hiếu tháng, hung tợn, nham hiểm, bất nhản, nhưng có óc kinh doanh, thủ công, kỳ nghệ. Tuy nhiên vẫn suốt đời vất và, thường mắc nhiều tai ách và chẲng làm nên công cán gì. Loại nhà này chăng thể ờ lâu phải mau chóng sừa trị kịp thời.

Cũng như Thiên Hình. Đại Sát là một sao đại hung họa nên ra vào cung nào cùng hung, giường ngu hay bàn học của con trẻ nếu dể cung Đại Sát ra sinh vượng khí thì học tài thi phận, học hành dù có giỏi giang, sáng dạ nhưng thi cử không may, điểm sô* khôngcao tương xứng với học lực. Nếu lại ra từ tuyệt thì lười biếng, ham chơi lại hay nói (lối trá và tất nhiên là lực học yếu kém. Đậc biệt tốì kỵ dặt bàn thờ vô cung ra Đại Sát nếu không sẽ có người diên khùng hoang loạn. Người diên khùng ờ đây có thể do ốm đau, tai nạn mà thành tâm thần, nhưng cùng có thể có triệu chứng như bị ma làm, tức là bệnh trọng không rõ ràng rất là kỳ lạ. Củng có thể sinh ra người cờ bạc, nghiện hút, hay dang hiển lành ngoan ngoãn bỗng trở nôn đổ đốn. hư hòng; hoặc nặng hơn là trong nhà sẽ có ngiíời tự vẫn. Cung ra Đại Sát chỉ có thể đặt nhà vệ sinh hay phòng tấm được mà thôi

Tin tức liên quan

 1. Địa chỉ ngũ hành phương là gì?

 2. Sofa Hiện Đại

 3. Tiêu chí để xem tốt xấu theo các hướng

 4. Các mẫu tủ quần áo thông minh cho phòng ngủ ấm áp

 5. Bát quái và nhà có dạng chữ u

 6. Phong thủy trong kiến trúc hiện đại

 7. Tại sao không nên đặt phòng ngủ trên ban công?

 8. Bề mặt tường trong nội thất phong thủy

 9. Nhận định tốt xấu cho ngôi nhà

 10. Ngũ hành liên quan đến nghề nghiệp và hướng ngồi?

 11. Lời khuyên cho người mua sofa: bí quyết từ chuyên gia

 12. Vị trí tài VỊ nằm ở đầu hành lang thì phải làm thế nào?

 13. THI CÔNG VÀ CÁC QUÁ TRÌNH THI CÔNG

 14. KHI CÁC MỐI QUAN HỆ XẤU ĐI THÌ LÀM NHƯ THẾ NÀO

 15. Âm dương Ngũ hành trong phong thủy

Sản phẩm hot

 1. GHẾ ĂN KIỂU DÁNG HIỆN ĐẠI 1907Y-1

 2. BÀN TRÀ PHÒNG KHÁCH HIỆN ĐẠI HĐ961BT1.3

 3. Giường ngủ tân cổ điển gỗ công nghiệp BH8802AS

 4. Ghế ăn bọc da cao cấp 707-2

 5. BỘ PHÒNG NGỦ GỖ TÂN CỔ ĐIỂN NHẬP KHẨU BH6601BG

 6. BÀN TRÀ VUÔNG PHÒNG KHÁCH MÀU TRẮNG THANH LỊCH B02

 7. Bàn học góc kèm giá sách tiện dụng 913S63

 8. Giường tân cổ điển gỗ Gõ Đỏ lớn nhất Việt Nam 926BL

 9. Bộ bàn học góc và ghế xoay CT dễ thương cho bé 913BBHG

 10. Giỏ trứng mạ bạc quà tặng cao cấp 315-5

 11. Bàn làm việc tân cổ điển G8801BLV

 12. BÀN TRANG ĐIỂM GỖ NHẬP KHẨU BH9802C

 13. Bộ bàn ăn đá 6 ghế A615BG

 14. Bàn ăn đa năng độc đáo T689-1

 15. Bàn trà 1m4 kết hợp gỗ – đá thanh lịch cho phòng khách HC5717-2

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội