Ý nghĩa của Bản cục thuộc Thủy (Khảm) và Thổ (Cấn, Khôn)

1. Bản cục thuộc Thủy (Khảm) và Thổ (Cấn, Khôn)

Vượng thủy rồi đi vòng ngang qua sán như một vành đai ngọc, sau đó chày vế phương Tân Tuất • Mộ khố. mà tiêu đi. Đây gọi là Tá tuyệt vi sinh thủy vậy. (Mượn tuyệt làm sinh).

+ Nhà tọa Ất hướng Tân (Tọa Thìn hướng Tuất): Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Bính Ngọ bên Tà, để lấy Vượng thủy rồi đến thu thủy tại phương Cã’n Dần bên Hữu, đê hay Sinh thủy. Sau đó cho hai dòng nước sinh vượng này giao hợp lại với nhau chảy về phương Càn Hợi mà tiêu đi. Đây gọi là ‘Tân nhập Càn cung bát vạn trang” (Nhà hưỏng Tân thủy tiêu phương Càn hợp cách phát điền trang).

+ Nhà tọa Giáp hướng Canh (Tọa Mão hướng Dậu): Cho nước từ bên Tà đổ sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Tốn TỊ, dẻ lấy Sinh thủy rồi đi vòng ngang qua sân như một vành dai ngọc, sau dó chảy về phương Tân Tuất • Mộ khố. mà tiêu đi. Đây gọi là Tá tử vi vưựng thủy vậy. (Mượn tử làm vượng).

+ Nhà tọa Cấn hướng Khôn (Tọa Dần hướng Thân): Cho nước từ bên Tà đổ sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Bính Ngọ. để lấy Vượng thủy rồi đi vòng ngang qua sân như một vành dai ngọc, sau dó chày về phương Tân Tuất • Mộ khô’, mà tiêu đi. Đây gọi là lây Vượng thủy vậy.

+ Nhà tọa Quý hướng Đinh (Tọa Sửu hướng Mùi): Cho nước từ bên Tả đỏ sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Tốn Tị dể lấy L&m quan thủy rồi đi vòng ngang qua sản như một vành đai ngọc, sau đó chảy vể phương Tân Tuất – Mộ khố. mà tiêu đi. Đây gọi là lấy Lộc thủy vậy.

+ Nhà tọa Nhám hướng Bính (Tọa Tý hướng Ngọ): Cho nước từ bên Tả dổ sang bên Hừu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Cấn Dần dể lấy Sinh thủy rồi di vòng ngang qua sản như một vành đai ngọc, sau dó chảy vể phương Tân TuiYt – Mộ khố, mồ tiêu di. Đây gọi là lấy Sinh thủy vậy.

+ Nhà tọa Càn hướng Tôn (Tọa Hợi hướng Tị): Cho nước từ bên Tà để sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Cấn Dồn dể lấy Sinh thủy rồi đi vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc.

+ Nhà tọa Tản hướng Ất (Tọa Tuất hướng Thìn): Cho nước từ bên Tả đổ sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Cấn Dần để lấy Sinh thủy rồi đi vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, sau đó chày về phương Đinh Mùi – Suy phương, mà tiêu đi. Đây gọi là Tá suy phương xuất thủy vậy. (Mượn suy làm mộ).

+ Nhà tọa Canh hướng Giáp (Tọa Dậu hướng Mão): Cho nước từ bôn Tả dố sang bôn Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Càn Hợi đổ lấy Sinh thủy ( mượn tuyệt làm sinh) rồi di vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, sau đó cháy về phương Dinh Mùi – Mộ khô’ (mượn suy làm mộ) mà tiêu di. Đây gọi là Phản tuyệt suy phương xuất thủy vậy. (Mượn tuyệt làm sinh, mượn suy làm mộ).

Bản cục thuộc Thủy (Khảm) và Thổ (Cấn, Khôn)

+ Nhà tọa Cấn hướng Khôn (Tọa Dần hướng Thân): Cho nước từ bên Hữu dổ sang bên Tà. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Nhâm Tý. de lấy Vượng thủy rồi đi vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, sau dó chày về phương ất Thìn • Mộ khố. mà tiêu đi. Đây gọi là lây Vượng thủy vậy.

+ Nhà tọa Quý hướng Đinh (Tọa Sửu hướng Mùi): Cho nước từ bén Hữu đổ sang bên Tà. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Khôn Thân, để lấy Sinh thủy rồi đi vòng ngang qua sán như một vành dai ngọc, sau đó chày về phương ất Thìn • Mộ khố. mà tiêu di. Dây gọi là lấy Sinh thủy vậy.

+ Nhà tọa Nhâm hướng Bính (Tọa Tý hướng Ngọ): Cho nước từ bên Hữu đô sang bên Tà. Dầu tiên cho thủy tụ tại phương Khôn Thân, để lấy Sinh thủy rổi di vòng ngang qua sân như một vành dai ngọc, sau đổ chảy về phương Ât Thìn – Mộ khô’, mà tiêu đi. Dây gọi là lây Sinh thủy vậy.

+ Nhà tọa Càn hướng Tôn (Tọa Hợi hưóng Tị): Cho nước từ bên Hữu dô sang bên Tả. Đầu tiên cho thúy tụ tại phương Canh Dâu, dể lấy Vượng thủy rồi đi vòng ngang qua sán như một vành đai ngọc, sau dó chảy vế phương At Thìn – Mộ khố, mà tiêu di. Đây gọi là Tá tuyệt vi sinh thủy vậy. (Mượn tuyệt làm sinh).

+ Nhà tọa Tân hưỏng Ất (Tọa Tuất hưỏng Thin): Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Nhâm Tý bèn Tả, để lấy Vượng thủy rồi đến thu thủy tại phương Khôn Thân bên Hữu. để lấy Sinh thủy. Sau đó cho hai dòng nước sinh vượng này giao hợp lại với nhau chày về phương Tốn Tị mà tiêu đi. Dây gọi là “Át hướng Tốn lưu t hanh phú quý ” (Nhà hướng At thủy tiêu phương Tốn hợp cách vừa thanh cao vừa phú quý).

+ Nhà tọa Canh hướng Giáp (Tọa Dậu hướng Mão). Cho nước từ bên Tả đổ sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Càn Hợi. để lấy Sinh thủy rồi di vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, sau đó chay vể phương ất Thìn * Mộ khố, mà tiêu di. Đây gọi là Tá tử vi vương thủy vậy. (Mượn tư làm vượng).

+ Nhà tọa Khôn hướng Cấn (Tọa Thân hướng Dần): Cho nước từ bên Tà dổ sang bẽn Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Nhâm Tý. dể lấy Vượng thủy rồi di vòng ngang qua sân như một vành dai ngọc, sau đó chày vể phương Ât Thìn • Mộ khố. mà tiêu di. Đây gọi là lấy Vượng thủy vậy.

+ Nhà tọa Đinh hướng Quý (Tọa Mủi hưống Sửu): Cho nưóc từ bên Tả đổ sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Càn Hợi, dể lấy Lâm quan thủy rồi đi vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, sau dó chày vế phương At Thìn – Mộ khố, mà tiêu di. Đây gọi là lây Lộc thủy vậy.

+ Nhà tọa Bính hướng Nhám (Tọa Ngọ hướng Tý): Cho nước từ bên Tà dô’ sang bén Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Khôn Thán, để lấy Sinh thủy rồi đi vòng ngang qua sân như một vành đai ngọc, sau đó chảy về phương Ảt Thìn • Mộ khố, mà tiêu đi. Đây gọi là lấy Sinh thủy vậy.

+ Nhà tọa Tôn hướng Càn (Tọa TỊ hướng Hợi): Cho nước từ bên Tà đò’ sang bén Hữu. Dầu tiên cho thủy tụ tại phương Khôn Thân, dể lấy Sinh thủy rồi di vòng ngang qua sản như một vành đai ngọc, sau dó chây vế phương Quý Sửu – Suy phương, mà tiêu di. Đây gọi là Tá suy phương xuất thủy vậy. (Mượn suy làm mộ).

+ Nhà tọa Ất hướng Tân (Tọa Thìn hướng Tuất): Cho nước từ bên Tả đổ sang bên Hữu. Đầu tiên cho thúy tụ tại phương Khôn Thân, dể lấy Sinh thủy rồi di vòng ngang qua sản như một vành đai ngọc, sau

+ Nhà tọa Giáp hướng Canh (Tọa Mão huống Dậu): Cho nước từ bên Tả đô sang bên Hữu. Đầu tiên cho thủy tụ tại phương Tốn Tị. đê lấy Sinh thủy (mUỢn tuyệt làm sinh) rồi đi vòng ngang qua sân như một vành (lai ngọc, sau đó chảy vể phương Quý Sửu – Mộ khô’ (mượn suy làm mộ) mà tiêu di. Dây gọi là phàn tuyệt suy phương xuả’t thủy vậy. (Mượn tuyệt làm sinh, mượn suy làm mộ).

Tin tức liên quan

 1. ngũ hành Trong Phong Thủy

 2. TRANG TRÍ PHÒNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

 3. 1. cửa sổ đối diện với nhà gây ra những ảnh hưởng gì?

 4. Cửu tinh phi phục có liên quan gì đến việc sinh nở?

 5. Tại sao lại phải giữ cho cửa nhà, cửa sổ gọn gàng, sạch sẽ, thông thoáng?

 6. Cân bằng ánh sáng và bóng tối

 7. Tư vấn trang trí, thiết kế phòng ngủ đẹp cho bé gái

 8. Mua bàn làm việc ở đâu chất lượng và uy tín?

 9. Phong thủy học được giới thiệu với bạn bè thế giới khi nào?

 10. Bát cung cửu tinh có sinh khắc như thế nào?

 11. Đảm bảo bạn sẽ ngất ngay với những chiếc ghế sofa da nhập khẩu hàng đầu Việt Nam

 12. Từ Địa lí xuất phát từ Trung Quôc

 13. Khái niệm chung về cốt thép

 14. Màu sắc và bố trí vật dụng

 15. Trong tình huống nào thì nên dùng “Xuyên trượng”?

Sản phẩm hot

 1. GIƯỜNG NGỦ TÂN CỔ ĐIỂN ĐẸP GK8802AL

 2. BỘ ĐỒ PHÒNG NGỦ CAO CẤP HĐ226BG

 3. BỘ SOFA CAO CẤP BẰNG DA HIỆN ĐẠI ÊM ÁI 3334SF

 4. Giường tân cổ điển 1m8 giá rẻ BH8811AL

 5. Giường ngủ đôi French White tinh tế 8812A

 6. GIƯỜNG NGỦ 1M8 CAO CẤP NHẬP KHẨU HĐ227AL

 7. KỆ GỖ CONSOL NHẬP KHẨU CAO CẤP GK8801CS

 8. Kệ tivi mặt đá màu trắng đẹp Y2006052

 9. kệ đôn HX305-6

 10. SOFA DA TÂN CỔ ĐIỂN NHẬP KHẨU CAO CẤP G981SF

 11. Bàn ăn 1m35 mặt kính cường lực phong cách hiện đại T1681+15

 12. Kệ tivi sang trọng cho phòng khách G8801KT2.4

 13. Bộ bàn ghế thư giãn 1816

 14. Kệ tivi mặt kính đa năng màu đen Y262-1

 15. Bàn ăn hiện đại 1m35 mặt kính giả đá HT5750-1

 


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4657
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội