Xác định mệnh cung của gia chủ và hướng nhà để làm gì?

Côn nhà có thể có hướng cửa chính trùng với hướng nhà tr thực tế, nhiều nhà có hướng cửa chính không trùng với huớ^ nhà.Cãn cứ theo phương vị của bát quái theo hậu thiên bát quái định được quẻ hướng. Để tiện tra cứu, có thể dùng bảng sau đây.hướng cửa thì dùng phép bát trạch phối hợp giữa mệnh cung chủ nhà với toạ hoặc hướng nhà (thực tế thường chỉ xác định hướng nhà rồi phôi với cung mệnh của chủ nhà, do việc xác định toạ của nhà tương đối khó khăn) tạo thành một trong tám sao sau đây sắp xếp theo thứ tự từ tốt nhất đến xấu nhất:

1. Tham lang thuộc Mộc – Sinh khí Phôi hợp mệnh cung và hướng:

Càn với Đoài                                      Khảm với Tốn

Cấn với Khôn                                     Chấn với Ly

Tốt chủ phú quý, giàu sang, an khang thịnh vượng

  1. Cự môn thuộc Thể – Thiên y

Càn với Cấn                                       Khảm với Chấn

Tốn với Ly                                          Khôn với Đoài

Tôt chủ phúc lộc, giàu sang, con cháu thông minh hiếu thảo

  1. Vũ khúc thuộc Kim – Diên niên

Càn với Khôn                             Khảm với Ly

Cấn với Đoài                              Chấn với Tốn

Tốt chủ phúc lộc, gia đạo an khang thịnh vượng

  1. Phụ bật thuộc Thuỷ – Phục vj

Đoài với Đoài Chấn với Chấn Khảm với Khảm Khôn với Khôn

Tốt chủ yên ổn, an khang thịnh vượng

  1. LỘC tổn thuộc Thổ – Hoạ hại

Càn với Tốn                               Khảm với Đoài

Cấn với Ly                                 Chấn với Khôn

Xấu chủ bệnh tật, bất hoà, gia đạo suy bại

  1. Văn khúc thuộc Thuỷ – Lục sát

Càn với Khảm                            Cấn với Chấn

Tốn vởi Đoài                              Ly với Khôn

Xấu chủ kiện tụng, thị phi, gia đạo bất hoà

  1. Phá quân thuộc Kim – Tuyệt mệnh

Càn với Ly                                 Khảm với Khôn

Cấn với Tốn                               chấn vởi Đoài

Xấu chủ bệnh tật, thị phi, kiện tụng, gia đạo suy bại

  1. Liêm trinh thuộc Hoả – Ngũ quỷ

Càn với Chấn                             Khảm với Cấn

Ly với Đoài                                Khôn với Tôn

Rất xấu, chủ bệnh tật, suy bại, con cái phá tán sản nghiệp

Nếu sự phôi hợp giữa bản mệnh gia chủ và toạ của nhà không tốt thì có thể dùng hướng của chính phôi với cung mệnh gia chủ được sao tốt để bổ cứu.

Ví dụ: Người chủ nhà là nam sinh năm 1955 – Ất Mùi, tra bảng cung mệnh thì cung mệnh người này là Ly.

Nếu nhà toạ Bắc hướng Nam, tức Khảm trạch (Phương Bắc là Khảm) thì phối Ly với Khảm được sao Vũ khúc tức là được Sinh khí rất tốt. Nếu hướng cửa chính là Nam tức là Ly (phương Nam là Ly) thì phối hướng cửa với cung mệnh là Ly với Ly được Phục vị cũng tốt.

Ngoài việc phối hưởng được sao tô’t, cần phải xét đoán đến sinh khắc ngũ hành giữa sao và cung. Cũng trong ví dụ trên, chủ nhà mệnh Ly ở nhà Khảm Trạch được sao Tham lang tốt. Sao Tham lang thuộc Mộc ở cung Khảm thuộc Thuỷ nên được cung sinh trợ nên đã tốt lại càng tô”t hơn.

Ví dụ khác: Chủ nhà cung mệnh là Càn, ở nhà hướng chính Tây tức là hướng Đoài. Phối hợp mệnh cung với hướng nhà được sao Tham lang tức Sinh khí thuộc Mộc. Nhưng sao này lại nằm ở cung Đoài thuộc Kim nôn bị cung khắc. Vì vậy, trong cái tót lại ẩn chứa cái xấu và quá trình sinh sống sẽ ngày càng giảm sự tốt đẹp

Bình luận trên Facebook