VĂN PHÒNG KHÔNG NÊN Ở NƠI NHÀ THẤP GIỮA KHU CAO TẦNG

1. VĂN PHÒNG KHÔNG NÊN Ở NƠI NHÀ THẤP GIỮA KHU CAO TẦNG

N&m nay xuàt hiện nhiều khu nhà cũ dược sữa chũa lạũ nhưng khi dỡ bò nhừ củ ch vi rất nhiều lý do, có nluìng khu chưa dô dược hình thành một khu nhà cù tháp nam lọt thòm giữa những tòa nhà mới cao ngất.

Nhưng cân phòng thiVp dó Ut noi tụ tập sát khi vi khu thấp kẹp giữa cốc bên cao bén trôn nóc tọo ra không gian họp mà dài. mà khi dưtíng lại có dặc tinh gặp khoảng trống thi tán di. vi thẻ trốn nóc nhà tọo thành thê vượt di của khí dương thó mã khí âm từ diVt Iruyón di cùa nhà tháp dó mạnh. Hai bẽn nhã cao tạo thành vặt dản khi ám. do dó cAn nhà thấp bị khí ám bao bọc. hình thành thô tranh dành giữa khi àm vh khi dương. Người ờ trong dó rất dẻ bị xảy ra vả’n dé tinh thÂn tư tường. Phương pháp khác phục duy nhất là tang cường dèn chiếu sáng trong nhà mờ của nhióu của 8ổ từ đó khiến cho ảm khí. dương khí dược diều hòa.

2. CỬA TRƯỚC KỴ ĐỐI DIỆN VỚI ĐƯỜNG XIÊN HOẶC CẦU THANG

Của chinh trước nhà quay ra con dường xiên chéo hoặc cáu thang di xuống là tướng hao tài. Vi cửa hướng xuồng, kht ãm dưới dát di lòn thoo dường xiên tạo ra thế hao tải. Néu lại thỏm

vào các yếu tò’ phong thủy phối họp không lốt sè gảy ra hao tiỂn tốn cũn liên tục thậm chí ành hường cà tới con người. Biện pháp đe phòng ngừa phẩn nhiéu là lâm nén thấp đi một chút đõ ãm khí đổi chiéu lạo hiệu quà tụ tài. Néu như phòng phảng thi cò thể trong một ít cầy thấp trước cứa dô’ ngủn tùi khí rò ri. thất thoát đi. Đối với vãn phòng ỏ đò thị. các biộn pháp phòng ngìín lỉi. dột một gương lỏn phía trong vủn phòng dó thu till khi. hai Ui đ$t một vách ngftn cách cửa lỏn 3 – 4 thước hoộc dẻ bốn cầy nhiếu ngọn, lá đỏ ngủn aự thất thoát tài khi.

Trong thẻ giỏi tự nhiên vốn khống có rồng. Kóng chi là niột vật thán trong tín ngưỡng cùa mọi người. Nó là tượng trưng cùn quyến uy và sự tôn quý.

Trong khoa học phong thũv vị tri của long mach là vố cùng quan trọng nguời xem phong thủy phài xem long mạch cũo sơn thủy, tửc là hướng đi cũn Sơn Long vồ Thúy Long. Rói xem tiếp đèn hĩnh Bát của vị tri Thanh Long và Bạch Hổ. Ai biôt qua ve phong thù}’ cũng biết: “Trái Thanh I«ong; phải Bạch Hổ”. Hoộc phía Dỏng là Thanh Long, phía Tầy là Bạch Hổ. Hơn nùn còn biết Thanh Long là đại biêu cho Thẩn may mẩn. quý nhản. Bạch I lõi ln đại biếu cho Than dừ. kẽ xấu. Thê nhưng một số người không hiếu đúng nghĩa Thanh I<ong. Bọch Hò’ trong thao tác trẽn thực tẻ sai lim khiến “Lợn lành thành km qud”. Họ chọn ván phòng cóng ty hoặc cứa hàng cữa hi<*u lại đi chọn dơn nguyên sát phía tay trái, cho ráng dó là vị tri Thanh Long thẠt Ut sai lim tai họi. Bày giờ XUI nhÁc bọn phân biệt the- nao là vị trí Thanh Long vò Bạch Hổ. Xin mời bạn hãy dứng ờ giila dửy nhà quay vổ hướng Nam. Lúc nãy bẽn trái bạn lả phía

Đóng tiíc là Thanh Long, bòn phải là Táy tức Bạch Ho. Chọn vị trí không phài là chọn dơn nguyón bôn trái bạn. mà là chọn vị tri giữa hoộc giĩín lỹch vố bôn phái. Tại ttno vậy? Vi Thanh I/)ng vồ Bạch Hổ là hai vị trí đỏi dáu nhau. Bạch Hổ mệnh hơn Thanh Ia>ng là không tốt. Nếu Thanh I/>ng. Bạch llố ngang nhau là tốt. nếu Thanh Long mạnh hon Bạch Ho thi củng tốt hơn. Tói tin ràng quý vị dã rõ như dơn nguyên dã ví dụ trẽn. nòu như bôn trối không còn drtn nguyôn nào thi vị tri Thanh I.ong ớ diém tr cùng túc là dẫ phạm vào Bạch Hổ sát rỏi. Ví dụ dưới dây lã cách bõ’ cục vẩn phòng của một vị tổng giám sát vân phông nay nằm ờ tẩng nàm sát bén trái, bén phài bàn lảm viộc phía dựa sát vào tường phái sau là vách kính.

Bạn dọc kính mến! Nếu mòi bạn di xem. bụn sê có thể thảy một *ốvấn dô’ sau:

Bàn lãm việc ờ vị trí Hổ thì mạnh mà I»ng thi yếu, trẽn thực tô là không có Long.

Bân lãm việc ờ vị trí Hố mạnh Long yếu.

Phin sau chó ngồi điếm tựa không thực coi như khòng có thỏ dựa núi.

Từ ba điếm trên ta có tho doán: Áp k.íc công việc den từ dóng nghiệp và lời dón dại. cõng kích của cáp dưđi. cỏ thể đẠt một ngọn núi ỏ phía sau lưng, vá một con Thanh Long <Rổng xanh) ờ bẽn trái bàn làm việc d¿ khác phục phun nào những ảnh hường xấu.

Doanh nghiỳp trong quá trinh phát trien diéu kiéng ky nhất L\ sự bàn tán. nói ra nói vào phát sinh, như vậy không chí ánh hưông đón *M hoạt dộng binh thường cứa doanh nghiệp mà cỏn tạo ra tón hại nghiêm trọng. Do vậy khi lụa chọn dặn điểm mua hoặc thu* ván phòng phài chú ỷ né tránh kiẻ’u ván phòng sẻ phát sinh các loại phiền nhiòu do lời qua tiếng lại hoẠc dư luán don din. Trong d6 nhi!KỴ ĐỐI DIỆN THẢNG VỚI ĐÁU DƯỜNG

tư nén dAc biệt chú ý: Tránh đường cái dường phố. hành lang, cầu thang diộn hoẠc ngõ hèm có hướng dâm thảng vào của lỏn m cún công ty hoặc vín phông, cửn hòng, cừn hiộu.

“Thích dưỡng vòng lại. kỵ dưỡng đảm thÃng” là câu nỏi vé một trong các cách lựa chọn truyén thống của Trung Quôc di* tránh hự dồn dại lung tung, giam thấp sự mạo hiôm cũa doanh nghiệp. Nguyên nhàn có thổ lý giãi như sau:

Do vì doanh nghiệp ờ trong ngõ sầu. doạn cuòì cún lói di. khinh khách hàng tim đôn khó khAn do vẠy lồm giâm lượng khách déh vAn phòng, giảm khi» nAng giao dịch làm An.

Do vi ờ trong ngỏ hèm. lỏi di ỏ chó tặn cùng dèn chiếu !Úmg ít không khi lưu thõng kém. khó tim làm khách hoài nghi cỏ tâm lý nỢ sột. dế phòng, không lợi cho kinh doanh, buón bán.

Cửa lỡn cùn vốn phàng, cứa hiộu quay thằng m (tíu dường lỏn. lôi đù hành lang, cáu thang diỳn… khiõn điếm tích tụ tài khi bị thổi tan. lọi chịu sự cóng kích cùa bên ngoài quấy nhièu.

Ngày nay cùng vdi sự phổ cặp cùa kiểu nhà vừa là nhà à vừa là khu thương mại. không Ít cóng ty, dounli nghiệp dã mua nhã ờ các khu thương mại dể lãm của hãng hoặc vAn phong của minh. Thè nhưng khi chuyên nhùng cAn phòng thAnh vản phòng hoẠc của hàng ni*n dộc biột chú ý 3 điíu khùng nén:

Không nẻn quay mẠt vé dÀu dường hình chủ *T’

Không nén chọn phòng ờ cuỏì hAnh lang.

KI »ỏng nén mờ của dôì diị-n vdi thang máy hoỏc cÃu thung bộ.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội