Từ “Kham dư “ xuất phát từ đâu?

1. Từ xưa đến nay người ta định nghĩa thế nào về từ “Phong thuỷ”?

Khí: Có nưóc là có khí; khí thường có the làm tan sinh khí; khí ngoài chắn ngang khí trong dừng lại sinh ra;nói nhât thuy nhi phong là nói nước và gió đến rồi ngưng tụ lại. Tóm lại không có gió thì khí tụ, có ntíổc thì khí hoà hợp vì vậy có tên phong thuỷ . Từ tên mà hiểu nghĩa khồng có gí bí ẩn cả”.

Từ xuất xứ và giải thích có thể khái quát lại như sau: Khảo sát thế đất bao gồm địa chất, thuỷ văn, sinh thái, khí hậu và cảnh quan sau đó tìm ra chỗ đất tốt để xây dựng mồ mả, nhà cửa khiến cho con ngưòỉ và thiên nhiên hoà hợp, đó là kĩ thuật thực dụng thời cổ đại.

Thòi kì Hán – Tấn trên cơ sỏ lý luận xem xét chọn lựa âm dương, địa lý để xây dựng dần dần hình thành nên một khung hình về lý luận phong thuỷ. Lần đầu tiên đưa phong thuỷ và khí gắn liền với nhau; khí là một phát hiện lớn thòi cổ được coi là đơn vị cơ sỏ nhất để bình thành nên trời đất vũ trụ; “nhỏ mà không có trong, ngoài mà không có ngưòi đầy chứa khắp tròi đất”; ‘lẫn khắp trong khoảng không, biến hoá thành khí, khí biến thành hình, hình biến mà có sinh ra, rồi biến mà chết đi, cứ như vậy mà dịch chuyển cùng xuân hạ thu đông”; Lão Tỏ gọi ‘lý” của “khí ” là đạo: “Có vật chất hỗn hợp thành, có trước cả I trồi đất, mênh mênh mang mang, độc lập không thay đổi, lưu hành mà I không mất, có thể là mẹ của vũ trụ, ta không biết tên gọi đặt tên là [ đạo, miễn cưỡng gọi là đại”.

Theo quan điểm hiện đại, khí là một dạng lực, một dạng sóng, 1 tồn tại mà không ngừng chuyển động. Bản chất của khí là một loại hạt siêu nhỏ,sinh ra từ khi hình thành vũ trụ là mẹ của muôn vật. 1 Năm 1987 cô Lasbaha ngưòi Mỹ viết trong cuốn sách “Phong thuỷ I nghệ thuật phương vị của Trung Quốc” như sau: “Khí là nhân tô’

 • tốì quan trọng trong phong thuỷ , hiểu được khí sẽ hiểu được toàn i[ bộ phong thuỷ”

2. Từ “Kham dư “ xuất phát từ đâu?

Từ “Kham dư’xuất hiện sổm nhất trong sách: “Hoài Nam Tử ”của Lưu An là môn khách của Hoài Nam Vương viết ra. Trong cuôn thứ ba ‘Thiên vủn huấn” có viết: “Kham dư đi chậm, giông đưc nghe tiêng mà nhận biết giông cái”, cản cứ ý nghĩa đoạn ván trước sau mà hiểu hàm nghĩa “kham dứ” tức là đạo lý vận hành của trời đất.
Đời Đông Hán, Hứa Thận có viết: “Kham là đạo trồi, dư là đạo đất”, “kham dư” tức là đạo lý vận hành của trồi đất. Trong sách “thuyết văn giải tự ” của Hứa Thận viết: “Kham là khói đất, dư là tàn xe”.
Tư Mã Thiên trong “Sử Ky? có đê’ cập đến khi đó có “nhà kham dư” xem bói. Đời Đông Hán trong sách “Hán thư” của Ban Cố bắt đầu thấy nhà lý luận kham dư viết sách “Kham dư kim quỹ” cùng với các sách viết về âm dương, ngũ hành, ngày già, tai hoạ báo ứng gọi là loại “năm nhà” là một trong sáu loại thuật sô thời bấy giờ. Ban Cố phê bình “năm nhà” là “phép này cũng bắt đầu từ năm đức, bằn đến tất cả vạn vật, nhưng các nhà thuật số lấy dó làm thành lành dữ, truyền ở đòi tạo nên sự rối loạn”. Trong sách “thuật sô’ sơ lược” cũng có viết: “Những nhà thuật sô đểu là chức quan xem bói’.

Thuật kham dư dưới thòi Hán – Đưồng rất thịnh, thời kì này có nhiều nhà chuyên gia hoàn thiện, trong đó có ảnh hưông là Lã Tài có thuyết ngũ tính: “ngũ tính là cung, thương, giôc, chuỷ, vũ; vạn vật đều phối thuộc vào, việc làm lành hay dử đều theo phép đó”. Trong thòi kì này các nhà phong thuỷ luôn sáng lập thuyết “mười hai thời” tức là đem vòng địa chi (tí, sửu, dần, mão, thin, tỵ, ngọ, mùi,thân, dậu, tuất, hợi) chia làm mười hai phần bằng nhau vạch phương hưởng ngược lại với mười hai thòi, lấy đuôi chồm sao Bấc Đẩu chỉ mười hai thời, theo thứ tự lả kiến, trừ, màn, bình, định, chấp, phá, nguy, thành, thu, khai, bế, để xác định ngày giờ tốt xấu; gọi tắt là thuyết “kiến trừ”. Đời Đường người ta đều nhận thức trời, người, đất nên hoà hơp làm một.
Từ Hán Đưòng đến nay, trong kham dư ngoài các thầy thuật sư xem hình thế núi sông, ám dương ngũ hành, phương hưỏng ra trong phong thuỷ còn có các thuyết xem tinh tượng, xem nhà, ngày giờ, chú trọng đến moi quan hệ thần bí giữa con người, trời, đất.
Tượng Tư Mỡ Thiên.
Tư Mở Thiên lờ nhà SÛ học nổi tiếng thòi Tây Hán; trong tác phổm “Sù Kí ”của ông có đề cập đến các nhà kham dư
5. Từ “Thanh Nang” trong Địa lý và phong thuỷ xuất phát từ đâu?
‘Thanh Nang” được nổi dến trong sách ‘Tấn thư” trong chương “Truyện Quách Phác” có viết Quách Phác là người: “yêu thích văn hũá cổ, giỏi về lịch âm dương, có một vị họ Quách đến lầm khách ồ Hà Đông giỏi về bói toán, Quách Phác đi theo học nghề. Ông ta liến lấy từ trong túi Thanh Nang ra 9 quyển sách đưa cho Quách Phác. Từ đó các môn bói toán, ngũ hành, thiên vốn, trừ tai chuyển hoạ Phác đều thống suốt, cho dù Kinh Phòng, Quản Lộ cũng không hơn được ”
Học trò Quách Phác là Triệu Tái lấy trộm sách Thanh Nang nhưng chưa kịp đọc thì bị lửa thiêu cháy mất. Trong kinh “Cửu Thiên Huyền Nữ Thanh Nang Hải Giác” có lược tả hàm ý Thanh Nang là: “Trong sách Thanh Nang có truyền lại những điều thần bí về các môn bát quái bát môn, lục giác thiên thư, từ một mà biến hoá thành muôn vạn”. Theo truyền thuyết “Thanh Nang” là bản sách mật truyền về địa lý ảnh hưởng lưu truyền rất rộng vì vậy dời sau lấy từ Thanh Nang đe chỉ địa lý hoặc phong thuỷ. Đời Đường, Trần Tử Nang trong “Tuyển Lập Trần Bá Vương” có bài thơ “Dật Nhân Thù Điền đến thăm không gặp ẩn cư” trong dó có câu:
“Muốn truyền đạo tìm người bạn tiên.
Muốn bói thử tim sách Thanh Nang”
6. ‘Thanh Ô” vã ‘Thanh Điếu” cỏ ý nghĩa gi?
Thanh Ồ Tử là nhà xem mộ nổi tiếng thòi cổ đại, vì vậy tên ông ta được dùng để chỉ môn Phong thuỷ. Trong lịch sử Thanh ô Tử là ngưòi sông ở thời vua Hoàng Đế, đời Tấn trong sách “Bao bốc tử nội chầm” (sách về thầy bói) của Cát Hồng có viết: “Ngày trước thòi Hoàng Đế xem địa lý có học thuyết của Thanh Ô”. Đòi Tống trong sách “Hiên Viên ban kỉ” có viết: “Hoàng Đế bắt đầu vẽ bản đồ các châu, cỏ Thanh 0 Tử biết xem địa lý để giúp đỡ”. Cũng có thuyết nói Thanh Ô Tử là người đời Tần. Đời Nguyên trong sách “Văn Hiến thông khảo” của Mã Nguyên Lâm có viết: “Đời Tần có Thanh Ô Tử viết Thanh ố Kinh”. Lại có thuyết nói Thanh Ô Tử là người đời Thương Chu. Đời Đường, Thanh Ô Tử có danh tiếng lớn. Trong sách “Lưu Mộng Đắc tập” của Lưu Nguy Tích có viết: “Xem đất phải nhờ Thanh Ô”. Trong sách “Liễu Tiên sinh tập” của Liều Tông Nguyên có viết về mộ chí của Lí phu nhân: “Sơn theo quẻ Cấn, Thuý theo quẻ Đoài, nguồn linh thiêng tụ về,
con cháu muôn đời thừa hưởng phúc. Đó là lời của Thanh ô Tử”.
Truyện Thanh Ô Tử vể sau được chỉnh lí thành “Thanh Ô tiên sinh táng kinh” chép vào sách “Tứ khô” toàn thư”. Theo khảo chứng lịch sử sách của Thanh Ô Tử ngày nav không phải là nguyên bản sách “Tướng trảng thư” (Sách xem mộ) hay “Táng thư” (Sách xem vê việc an táng). Bản cổ của sách “Thanh 0 Tử” đã bị thất truyển.
Theo lòi kể, trưốc đây bắt đầu từ Thanh ô Tử môn Địa lí và phong thuý đã chia thanh hai ngành lốn: Địa lí nhà ả (chuyên môn chọn đất nhà cửa và các quy tắc xây dựng); Địa lí mộ phần (chuyên môn chọn đất an táng mồ mả và các quy tắc đặt mộ xây mộ).

Có rất nhiều tranh cãi về thuyết Thanh Điếu, nói chung cho rằng Thanh Điêu là một vị quan ghi chép lịch, thời gian và thiên văn thòi cổ đại tức là một chức quan thuộc vế ngành nghiên cứu thiên văn. Trong sách “Tả Truyện” có mục: “nưốc Thiếu Ngô” chuyên “ lấy tên chim đế gọi chức quan” có viết rằng: “Họ Thanh Điểu là quan Tư Khải”. Suy đến thời xa xưa trong “Kinh Sơn Hải” viết Thanh Điểu là sứ giả của bà Tây Vương Mẫu. Trong sách “Chuyện Hán Võ” của Ban Cô” có viết “ngày mồng bảy tháng bảy vua ở điên Thừa Hoa lúc Mặt Trời đứng bóng bỗng thây con chim Thanh Điểu bay từ phía Tây đến trưốc điện. Vua hỏi Đông Phương Sóc là điềm gì, Sóc nói: “Tây Vương Mâu sắp đến thăm, nhà vua nên quét dọn dế đón tiếp”. Vì vậy người đời sau thường lâv Thanh Điểu để ví với sứ giả. Đời Đường trong bài thơ “Vô đề” của Lí Thương ẩn có viết: “Đường đi Bồng Sơn nhiều lối, có Thanh Điểu đi thăm dò”.

Tin tức liên quan

 1. Người làm nghề viết lách thì phải bố trí phòng làm việc như thế nào?

 2. TÍNH CHẤT CÁC SAO TRONG HỆ NHỊ THẬP BÁT TÚ

 3. Tại sao dưỡng sinh tháng Ba trọng dưỡng dương?

 4. 15 xu hướng thiết kế phòng khách với không gian nhỏ

 5. Bộ bàn ăn 6 ghế hiện đại giá rẻ

 6. Thảm trang trí giá rẻ hà nội

 7. Tư vấn trang trí, thiết kế phòng ngủ đẹp cho bé gái

 8. Trước cửa treo hình bát quái có gây bất lợi cho gia trạch không?

 9. Nếu toạ hướng của căn nhà không được lý tưởng thì cải thiện bằng cách nào?

 10. Phong thủy và nguồn năng lượng vô hình

 11. HÌNH DÁNG NGŨ HÀNH TRONG THỰC TẾ

 12. Lắp đặt khung thép nhẹ như thế nào

 13. Căn phòng nào có bố cục bất lợi cho tình duyên, hôn nhân?

 14. Hoàng Đế nhà Đường chọn lăng mộ thế nào?

 15. Chọn cây trồng dựa theo Ngũ hành

Sản phẩm hot

 1. Bộ giường ngủ êm ái phong cách Hàn Quốc A688BG

 2. Tab đầu giường tân cổ điển BH88-A

 3. Giường ngủ kiểu Pháp sang trọng 8823AL

 4. Bộ bàn phấn cô dâu kiểu dáng sang trọng 68635C

 5. GIƯỜNG NGỦ HIỆN ĐẠI GỖ NHẬP KHẨU 3319AL

 6. Bộ bàn ghế trang điểm gỗ công nghiệp kiểu dáng sang trọng 98638C

 7. Tủ rượu 2 cánh tân cổ điển gỗ công nghiệp BH9861TR2

 8. KỆ TI VI ĐA NĂNG PHÒNG KHÁCH HĐ966K2

 9. Bàn ăn tròn (1m3) mặt đá tự nhiên H8802BAT1.3

 10. Tủ áo 5 cánh Cổ điển KH3003D

 11. Bàn ăn tròn 1m35 Mặt đá Mable A615

 12. TỦ TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH HĐ938TT

 13. TỦ ĐỰNG ĐỒ PHÒNG BẾP GK8801TB

 14. BỘ SOFA TÂN CỔ ĐIỂN TRẮNG KEM H921SF

 15. KỆ TIVI ĐA NĂNG CAO CẤP HĐ938K

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội