Trong Phong thuỷ học có nói “Thập bất táng” bao gồm những gì?

1. Trong Phong thuỷ học có “Thập khẩn yêu” cụ thể là gì?

Mười đỉều đáng sợ là một trong mưòi câu quyết trong chín lòi ca liên quan đến mưòi yêu cầu đối vối hình thế cốc yếu tố long, sa thuỷ, huyệt như sau:

Một là long mạch mỏ mang, hai là hai tai đôĩ xứng, ba là cần râu tôm mắt cua, bôn là trái phải nỏ nang, năm là tam đình đầy đủ, sáu là chân sa chụm lại, bảy là minh đưòng ngay ngắn, tám là thuỷ khẩu kín đáo, chúi là minh đường phân minh, mười là cần chín khúc quanh co.

 • giường tầng đa năng

 • Sofa giường đơn

 • Giá tủ tivi phòng khách

 • Long mạch mồ mang là long mạch có màn trướng che chắn nhiều lớp, hai tai đối xúng là hai bên trái phải cao nổi như hai tai hộ vệ huyệt, râu tôm mắt cua là giữa huyệt có biểu hiện chứng tá rõ ràng, trối phải nỏ nang là chỉ những đường vành hỗ trợ huyệt kứi khít không hỏ lộ, tam đình đầy đủ tức các sơn thái tổ, thiếu tổ kết huyệt đểu no tròn đấy đủ, chân sa chụm lại là chỉ cốc vòng hộ vệ hầu vào huyệt, minh đường ngay ngắn là yêu cầu minh đưòng không tà vạy lệch lạc, thuỷ khẩu kín đáo tức là chỉ các dòng chảy giao nhau, minh đưòng phân minh là chỉ các núi trước và sau huyệt chầu vào huyệt, chúi khúc quanh co tức là yêu cầu các hình thế sơn thuỷ phải ôm bọc lấy nhau.Đó là mười yêu cầu lớn về long, huyệt, sa, thuỷ.

  2. Trong Phong thuỷ học có nói “Thập bất táng” bao gồm những gì?

  Thập bất táng là một trong mưòỉ câu quyết trong chín lòi ca liên quan đến 10 điều cấm kị đốì với hình thế các yếu tố long huyệt, sa, thuỷ. Lòi ca như sau: Một Sất táng nơi đá tảng ngổn ngang, hai bất táng đầu dòng nước chảy; ba bất táng cuối cùng dòng nước; bốn bất táng đầu núi cô đơn; năm bất táng trước đền sau miếu; sáu bất táng hai bên chật hẹp; bảy bất táng sơn cương rô\ loạn; tám bất táng nơi phong thuỷ gầm gào; chín bất táng nơi đáy giếng; mười bất táng Long Hổ bất hoà.

  Nơi đá quái ngổn ngang; đầu dòng nưốc chảy; cuối cùng dòng rntóc; đầu núi cô đơn; trước đền sau miếu; hai bên chật hẹp; sơn cương rôl loạn; nơi phong thuỷ gầm gào; nơi đáy giếng; Long Hổ bất hoà là những nơi đất không thuần, không có lợi.

  Thư viện Đồng Giang nàm ỏ thị tràn cổ nghìn nãm tuổi Phan Nan, Cửa lớn của thư viện cũng nhàm huớng Nam họặc Đông Nam, Tây Nam. Nguôi dân cho ràng huống mỏ của cố liên quan một thiết đến sụ phát triển của thu viện.

  3. Địa hình chôn cất như thế nào gọi là “Hai mươi hai điểu tát??

  Là hai mười hai điều tốt có lợi về địa hlnh huyệt có liên quan đến long, huyệt, sa, thuỷ. Cụ thể như sau : long đẹp rồng bay lượn ;huyệt đẹp dáng oai nghiêm; sa đẹp bốn bên hỗ trỢ; thuỷ đẹp cá tôm bơi lượn. Long đẹp không dựa vào vương tinh; huyệt đẹp hung tinh lánh mặt; sa đẹp có đưa có đón; thuỷ đẹp có rồng rắn lượn bơi; long tốt có che chắn điệp trùng; huyệt đẹp có nứỉ chắn gió độc; sa tốt có muôn ngọn núi chầu; thuỷ đẹp dòng trôi như cánh cung… Trong đó Vương tinh là một loại địa sát, che chắn là chỉ thế đất vây bọc kín đáo…

  4. Trong Phong thuỷ học “thái cực” là gì ?

  Vừng thái cực là chỉ vòng tròn thái cực vây bọc huyệt do hơi nước mêng mông ẩn hiện tạo nên, tròn như Mặt Trăng,Mặt Trời nên gọi là vừng. Từ Thiện Kế định nghĩa: “Nhìn trên vùng huyệt có vừng tròn ẩn hiện, nhìn qua thì thấy có nhìn kĩ lại không’’. Triệu Đình Đốc định nghĩa: “Nhìn nghiêng thì thấy có nhìn thẳng lại không có, đó là sự vi diệu của vòng thái cực”. Không Thạch nói: “Khi huyệt đã định nên xem vừng thái cực, nếu có thì đó là khí tụ lại tức là huyệt thật; nếu không thấy thì là giả, nếu có hình dáng như hai ba vừng trăng khuyết mới mọc thì đó là nơi đất quý hiếm có.

 • Bộ bàn ăn 6 ghế màu trắng

 • Kệ ti vi

 • Vừng thái cực là chứng tá của huyệt kết, là vòng hộ vệ sau cùng của sinh khí , nếu táng được vào giữa sinh khí không rò rĩ đi, các yếu tố hại cũng không xâm nhập được nữa. Vì vậy nói “khi huyệt tròn đầy vừng thái cực đã xuất hiện, là khi sinh khí đã

   

  Bình luận trên Facebook