Trong Phong thuỷ học “Bội diện” lò gi?

1. Trong Phong thuỷ học “Bội diện” lò gi?

Bội diện tức là mặt phải và mặt trái hoặc còn gọi là Diện bội, hướng bội hay phân biệt gọi thành long bội, long diện, tức là chỉ mặt phải và mặt trái của long mạch.

Nhà phong thuỷ cho rằng: huyệt kết long mạch chỉ ỏ mặt chính còn mặt kia không phải. Do vậy chi ỏ mặt trưóc của long mạch mói có thể an táng hoặc làm nhà. Lưu Cd nói: “Long mạch chia hai phía, mặt. trước có thể dùng, mặt sau thì không”. Hoàng Sa ứng cũng nói: “Cách nhận biết huyệt thế nào là thật, giả?- Mặt chính của sơn thuỷ là thật, mặt kia là giả”.

Nhưng long mạch làng đảng không thực khí thì ỏ Đông Tây, khi thì ỏ Nam Bắc, trái phải thực khó phân biệt. Nhà phong thuỷ phải xem xét các hướng núi sông. Long mạch đi hay dừng, mặt phải ơ trước, “nước tuỳ thuỷ tự” là như vậy. Bỏi vậy có thế nước êm đềm, núi gò bao bọc thì đó là mặt chính, mặt trái là thế nước cất ngang mạch núi. vả lại thế núi tuỳ theo thế nước, phía tụ nước thì thế núi cũng xô theo, nên lấy phía nào bằng phẳng rộng rãi là mặt phải, còn phía dốc đứng lốm chởm là mặt trái. Dương Duẫn Tòng nói: “Nếu là mat phải thỉ phảng, rông; nếu lủ mặt trái thì hep và dôc. Huyệt. 0 ngay nơi bằng phang của mặt phải, khi đó the nước sẽ lả châm vả êm”. Từ Thiên Kê nói: “Hình thê no đầy, cao nổi chót vót không có chân viền thì đó là mặt trái, không phái là nơi cát địa”, Nơi có rừng rậm thế núi sáng sủa là nơi sinh khí tụ lại, ở phía có hình thế tươi tốt, thanh tú là mặt phải, ngược lại là mặt trái”.

Các nhà phong thuỷ bàn về mặt trái, mặt phải rất nhiều nhưng tóm lại hình thê đẹp hài hoà, bôn phía chầu vê huyệt thì đó lả nơi đất nên chon.

Liêu Hy Ung nói: “Núi mà có nước là mặt phải, không có nước là mặt trái, thanh tú là mặt phai, thô xấu là mặt trái, sáng sủa là phải, tối hăm là trái”. Phân biệt được trái phải là then chốt của việc tìm huyệt, nếu chọn sai thì sự thật giả, to nhỏ, cát hung của huyệt hoàn toàn đảo lộn.

Thuỷ triều như thế nào gọi là “ Bát quy thuỷ”?

Sách: “Nạp Giáp Quý Sa” viết:

Long mạch vào Oàn thì Giáp thuỷ triều, Giáp sa nổi cao. Long mạch vào Khảm thì Quý thuỷ triều, Quý sá nổi cao. Long mạch vảo Cấn thì Bỉnh thuỷ triều, Bính sa nồi cao. Long mạch vào Chấn thì Canh thuỷ triều, Canh sa nổi cao. Long mạch vào Tốn thì Tân thuỷ triều, Tân sa nổi cao. Long mạch vào Li thì Nhâm thuỷ triều, Nhâm sa nổi cao. Long mạch vào Khôn thì Ât thuỷ triều, Ât sa nổi cao.

Tám cục thuỷ triều trên đây chính lả Bát quy thuỷ mà các nhà phong thuỷ thường gọi.
Long mạch vào Đoài thì Đinh thuý triều. Đinh sa nối cao.

Thế nào gọi là “Nưóc kim thủy”?

Nước kim thủy

Cá vàng là chỉ dòng nước chảy ẩn hiện thấp thoáng bên trong cánh ve. Nhân vì nó tách ra từ đầu dòng rồi hợp lại ỏ chân nén tạo hình dạng như người đeo trang sức ở ngang lưng nên gọi tên như vậy.

Liêu Hy ứng viếtOCáe long huyệt đểu tròn đầy, sinh động vì hai bên đều có dòng nước khuất khúc bao bọc, giao nhau ỏ minh đường nhỏ phía trưốc huyệt, người đòi sau gọi là: râu tôm, mát cua, cá vàng là như vậy. Nước kim thủy là dòng nước chảy ẩn hiện tuy
líhông rõ dòng nhưng chênh nhau khoang mấy phân. Dòng này ơ hai bên huyệt là chứng tá quan trọng của một huyệt kết. Quách Phác nói: “Phép phong thuỷ có nưốc là nhất, kín gió là nhì”. Trong ngoài đều cần nưốc. cao trộn thì phải có ỏ lưng chừng tuy không có sông lớn bao bọc nhưng phải có ao hồ để dừng tụ khí. Tuy nước ở xa nhưng dòng (kim thủy) – cá vàng ở sát huyệt thì phải có. Nếu không có dòng nước cá vàng thì gọi là “hữu sơn vô thuỷ”, tuy có huyệt mà vô ích. Dòng nưóc này cần có sa cánh ve đế hộ vệ, nếu không nưdc chảy tán loạn lại bị tai hoạ.

Dòng nước nào gọi là “Dòng nưóc vạt áo”?

Vạt áo là chỉ dòng nưốc bao bọc mạch khí ở xung quanh minh đường nhỏ trong huyệt trên tách ra dưởi hợp lại như vạt áo. Từ Thiện Kê viết: “Dòng vạt áo chắn trước huyệt như cái vạt áo ỏ trước ngực bên trên mỏ ra dưới cài lại”

Nhà phong thủy cho rằng: Minh đường trong huyệt là nơi dồng nước tụ vào. Do vậy nơi nguồn nước chảy ra phải chia dòng từ đầu rồi hội tụ â chân vây bọc lấy huyệt, vì vậy mới có thuvết “Tam hợp tam phân” (ba lần hợp lại, ba lẳn tách ra). Thực ra số lẫn tách ra hợp lại càng nhiều càng tốt, Ví như từ trên đỉnh tách ra theo Long Hổ, vây bọc Long Hồ hợp lại ở phía trước rồi lại tách ra làm bạ vây bọc cánh ve rồi lại hơp lại trước cánh ve như chữ bát lổn. Sau đó chảy vào trong lại tạo thành hình chữ bát nhỏ ỏ trong. Bên đưối chữ bát nhỏ đó gọi là huyệt khẩu, dưới huyệt khẩu là minh đường nhỏ, hai bên có ẩn sa chia ra ơ huyệt khẩu, họ‘p lại ỏ minh đường, cứ như vậy chia ra hợp lại bao bọc tầng tầng lớp lớp gọi là dòng vạt áo là biểu hiện quan trọng của một huyệt kết long mạch.

Dòng nuởc vạt áo

Lưu Cơ có viết trong sách “Kham Dư Man Hứng”: “Để phân biệt nên lấy hình ngã ba, đó là hình dùng nước chảy chứng tồ long huyệt thật. Sự tách hợp rõ ràng, ngay ngắn là đẫy đủ, chứng tá. Nếu các yếu tố tách hợp bao bọc của dòng nưổc không đầy đủ thì dòng nước chảy thẳng vào huyệt, hoặc có tách ra không hợp lại đều là những cách cục
không tốt. Dòng nước không có vùng đệm chảy thẳng vào huyệt gọi là dội đầu, tách rạ mà không hợp gọi là cốt chân, hoặc có trên không có dưới đều là huyệt giả không dùng được.

Thế nào là “ Can lưu thuỷ”?

Can lưu t-huv dòng nưỏc loại cá vàng chảy ỏ giữa long và hổ, ẩn hiện thấp thoáng, trên tách, dưới hợp bao bọc huyệt như râu tôm. Từ Thiện Kế nói: “Dòng Can lưu thuý nơi cao là núi, nơi thấp là nước, tuy không có nước vẫn gọi là dòng, khi mưa thì có, khi tạnh thì không”.

Các phương pháp phong t.huỷ đểu lấy nước làm chủ, nưóc là hình dáng bên ngoài của sinh khí gọi là ngoại khí, có ngoại khí sẽ có nội khí. Vì vậy xung quanh huyệt phải có nưổc mới là tốt.

Dòng Can lưu tuy vô hình, ẩn hiện, nhưng các nhà phong thuỷ coi là một loại dòng nước. Khi có nó thì long mạch mói đừng lại, sinh tụ khí. Nơi nó tách ra hợp lại bao bọc là nơi huyệt kết long mạch nên nhà phong thuỷ cho rằng nó có tạc dụng ngăn mạch vây khí lại. Nêu ỏ hai bên huyệt có dòng này bình hoà ổn định chính là nới cát địa, con cháu sẽ phát phúc sớm.

Dòng nưóc Can lưu

Dòng can thuỷ này tối kị hình chữ bát kéo dài mà không hợp lại hoặc có thể chảy dốc từ cao xuống lả noi đất không tốt.

Địa hình “Đệm” là gì?

Vùng đệm là vùng đất phảng trải ra trước huyệt. Một huyệt kết có ngọn nôi lên như vung nồi úp xuông, tròn đầy như lưng con ba ba, ỏ hai bên trái ra thấp và phang mỏng dần nên gọi là đệm hay thảm hay quần. Vạt đất này củng giống như hai bên miệng nên gọi là vùng môi. Dương Duẫn Tòng nói: “Nơi rồng quý ở có đệm thảm là cực phú quý, đệm thẩm đó bằng phang như chiếu trải trước quý nhân, như toạ cụ cua nhà su’.

Nhà phong thùỷ cho rằng vùng đệm là do phần khí dư của long
mạch kết tụ thành là biếu hiện của mạch quý. Từ Thiện Kế nói: “Vùng đất đệm là biểu lộ của khí dư lớn gọi là đệm. nhỏ gọi là môi, tất cả các huyệt kết long mạch đều có khí thở ra mà tạo thành đệm, môi”. Đệm lớn như cái chiếu phát phúc có nhiều nhân đinh (nhân sỗ), khi vùng đệm thảm xuất hiện là có đất quý, bất kể là loại long mạch gì. Nếu như không có vùng này, dưới chốn huyệt dốc đứng gọi là huyệt cắt chân phát sinh con cháu nghèo khổ, cô độc, lâu lâu tuyệt diệt. Lưu Cơ nói: “ Long huyệt, cớ khí dư tạo nên như đệm như chiếu hình vuông t.ròn. Nếu không có khí dư, chân huyêt đứng đốc thì con cháu không thể cỏ phúc thọ”.

Tin tức liên quan

 1. Các dụng cụ khuấy động khí tinh

 2. Kinh nghiệm ốp tường phòng khách dành cho người mới

 3. Phương pháp đoán mệnh theo ngũ hành 

 4. Lát gạch men, gạch hoa như thế nào

 5. Nhà ở tại sao không nên chọn ở nơi cuối con đường?

 6. Trong tình huống nào hiệu ứng Phi Tinh thể hiện nhanh chóng?

 7. Top 10 đồ trang trí bàn làm việc đem lại vận may cho bạn

 8. Những kiến thức về “thủy” trong Phong thủy học cổ đại

 9. Chọn màu sắc tiêu chuẩn cho phòng khách vuông vắn

 10. PHONG THỦY VỚI CẤU TRÚC NGOẠI THẾ CỦA CÔNG TRÌNH

 11. Thế nào là “Phương pháp ngũ âm tương tác”?

 12. Bố trí phong thủy như thế nào để được lòng lãnh đạo?

 13. Ảnh hưởng của việc đặt nhà ăn trong phòng kính

 14. Những Người Được Xem là Thần Tài

 15. Hình dáng “Huyệt kiểm” như thế nào?

Sản phẩm hot

 1. TỦ ÁO 4 CÁNH HOA HIỆN ĐẠI HĐ221D4

 2. BÀN ĂN GỖ CHỮ NHẬT HIỆN ĐẠI 1802BA

 3. Kệ tivi đa năng thân cách điệu mặt kính trắng HC5832-1

 4. Ghế ăn nhập khẩu Trung Quốc màu trắng CY010313

 5. BÀN TRÀ GÓC TÂN CỔ ĐIỂN PHÒNG KHÁCH H8801BTV

 6. TỦ QUẦN ÁO CÁNH LÙA NHẬP KHẨU 3320D

 7. Bàn ăn mặt kính viền đen đơn giản T0521011-1

 8. Móc treo quần áo h836-7

 9. bàn ăn mặt đá vân nâu T0502023-1

 10. Bàn ăn đa năng mặt kính kết hợp với gỗ mã 8003BA

 11. Tủ rượu trang trí 4 cánh H8801TR4

 12. BÀN TRANG ĐIỂM GỖ TÂN CỔ ĐIỂN GK8802C

 13. Quầy bar A621

 14. Bàn trà 1m28 mặt kính cường lực cho phòng khách chung cư HC5803-1

 15. Kệ tivi đa năng mặt kính trắng HY2005055

 


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4782
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội