Trong Phong thuỷ học “Bội diện” là gì?

1. Trong Phong thuỷ học “Bội diện” là gì?

Bội diện tức là mặt phải và mặt trái hoặc còn gọi là Diện bội, hưóng bội hay phân biệt gọi thành long bội, long diện, tức là chỉ mặt phải và mặt trái của long mạch.

Nhà phong thuỷ cho rằng: huyệt kết long mạch chỉ ỏ mặt chính còn mặt kia không phải. Do vậy chỉ ỏ mặt trưóc của long mạch mới có thể an táng hoặc làm nhà* Lưu Cơ nói: “Long mạch chia hai phía, mặt trước có thể dùng, mặt sau thì không”. Hoàng Sa ứng cũng nói: “Cách nhận biết huyệt thế nào là thật, giả?. Mặt chinh của sơn thuỷ là thật, mặt kia là giả”.

Nhưng long mạch lãng đãng không thực khi thì ỏ Đông Tây, khi thì ỏ Nam Bắc, trái phải thực khó phân biệt. Nhà phong thuỷ phải xem xét các hưống núi sông. Long mạch đi hay dừng, mặt phải ỏ trước, “nưốc tuỳ thuỷ tự” là như vậy. Bỏi vậy có thế nước êm đềm, núi gò bao bọc thì đó là mặt chính, mặt trái là thế nước cắt ngang mạch núi. vả lại thế núi tuỳ theo thế nước, phía tụ nước thì thế núi cũng xô theo, nên lấy phía nào bằng phẳng rộng rãi là mặt phải, còn phía dốc đứng lỏm chỏm là mặt trái. Dương Duẫn Tòng nói: “Nếu là mặt phải thì phẳng, rộng; nếu là mặt trái thì hẹp và dốc. Huyệt ở ngay nơi bằng phẳng của mặt phải, khi đó thế nữốc sẽ là chậm và êm”. Từ Thiện Kế nói: “Hình thế no đầy, cao nổi chót vót không có chân viền thì đó là mặt trái, không phải là nơi cát địạ”. Nơi có rừng rậm thế núi sáng sủa là nơi sinh khí tụ lại, ỏ phía H có hình thế tươi tốt, thanh tú là mặt phải, ngược lại là mặt trái”.

Các nhà phong thuỷ bàn về mặt trái, mặt phải rất nhiều Ị’ nhưng tóm lại hình thế đẹp hài hoà, bốn phía chầu về huyệt thì đó là nơi đất nên chọn.

Liêu Hy Ung nói: “Núi mà có nước là mặt phải, không có nước là mặt trái, thanh tú là mặt phải, thô xấu là mặt trái, sáng sủa là phải, tối hãm là trái”. Phân biệt được trái phải là then chốt của việc tìm hụyệt, nếu chọn sai thì sự thật giả, to nhỏ, cát hung của huyệt hoàn toàn đảo lộn.

2. Thuỷ triều như thế nào gọi là “ Bát quy thuỳ”?

Sốch: “Nạp Giáp Quý Sa” viết:

Long mạch vào Càn thì Giáp thuỷ triều, Giáp sa nổi cao. Long mạch vào Khảm thì Quý thuỷ triều, Quý sa nổi cao. Long mạch vào Cấn thì BíníPthuỷ triều, Bính sa nổi cao. Long mạch vào Chấn thi Canh thuỷ triều, Canh sa nổi cao. Long mạch vào Tốn thì Tân thuỷ triều, Tân sa nổi cao. Long mạch vào Li thì Nhâm thuỷ triều, Nhâm sa nổi cao. Long mạch vào Khôn thì Ất thuỷ triều, Ất sa nổi cao.

Long mạch vào Đoài thì Đinh thuỷ triều, Đinh sa nổi cao.

Tám cục thuỷ triều trên đây chính là Bát quy thuỷ mà các nhà phong thuỷ thưòng gọi.đầu dòng rồi hợp lại ỏ chân nên tạo hình dạng như người đeo trang sức

thoáng bên trong cánh ve. Nhân vì nó tách ra từ

ố ngang lưng nên gọi tên như vậy.

Liêu Hy ứng viết:“Các long huyệt đều tròn đầy, sinh động vì hai bên đều có dòng nưốc khuất khúc bao bọc, giao nhau ỏ minh đường nhỏ phía trưốc huyệt, ngưòi đòi sau gọi là: râu tôm, mắt cua, cá vàng là như vậy.” Nước kim thủy là dòng nưốc chảy ẩn hiện tuy

không rõ dòng nhưng chênh nhau khoảng mấy phân. Dòng này ồ hai bên huyệt là chứng tá quan trọng của một huyệt kết. Quách Phác nói: ‘Thép phong thuỷ có nước là nhất, kín gió là nhì”. Trong ngoài đều cần nưốc, cao trộn thì phải cổ ỏ lưng chừng tuy không có sông lớn bao bọc nhưng phai cổ ao hồ để dừng tụ khí. Tuy nước ỏ xa nhưng dòng (kim thủy) – cá vàng ỏ sát huyệt thì phải có. Nếu không có dòng nước cá vàng thì gọi là “hữu sdn vô thuỷ”, tuy có huyệt mà vô ích. Dòng nước này cần có sa cánh ve để hộ vệ, nếu không nước chảy tán loạn lại bị tai hoạ.

3. Dòng nước nào gọi là “Dòng nước vạt áo”?

Vạt áo là chỉ dòng nưốc bao bọc mạch khí ỏ xung quanh minh đưòng nhỏ trong huyệt trên tách ra dưối hợp lại như vạt áo. Từ Thiện Kế viết: “Dòng vạt áo chắn trước huyệt như cái vạt áo ỏ trưốc ngực bên trên mỏ ra dưới cài lại”.

Nhà phong thủy cho rằng: Minh đưòng trong huyệt là nơi dòng nước tụ vào. Do vậy nơi nguồn nước chảy ra phải chia dòng từ đầu rồi hội tự ỏ chân vây bọc lấy huyệt, vì vậy mối có thuyết “Tam hợp tam phân” (ba lần hợp lại,

‘ ba lần tách ra). Thực ra sô” lần tách ra hợp lại càng nhiều càng tốt. Ví như từ trên đỉnh tách ra theo Long Hổ, vây bọc Long Hổ hợp lại ỏ phía trước rồi lại tách ra làm ba vây bọc cánh ve rồi lại hợp lại trước cánh ve như chữ bát lốn. Sau đó chảy vào trong lại tạo thành hình chữ bát nhỏ ỏ tíong. Bên dưới chữ bát nhỏ đó gọi là huyệt khẩu, dưới huyệt khẩu là minh đường nhỏ, hai bên có ẩn sa chia ra ỏ huyệt khẩu, hợp lại ỏ minh đưòng, cứ như vậy chia ra hợp lại bao bọc tầng tầng lớp lớp gọi là dòng vạt áo là biểu hiện quan trọng của một huyệt kết long mạch.

Dòng nước vọt áo

Lưu Cơ có viết trong sách “Kham Dư Mạn Hứng”: “Để phân biệt nên lấy hình ngã ba, đó là hình dòng nưốc chảy chứng tỏ long huyệt thật. Sự tách hợp rõ ràng, ngay ngắn là đầy đủ, chứng táf Nếu các yếu tố tách hợp bao bọc của dòng nưóc không đầy đủ thì dòng nưóc chảy kthẳng vào huyệt, hoặc có tách ra không hợp lại đều là những cách cục ồng tốt. Dòng nước không có vùng đệm chảy thẳng vào huyệt gọi là i đầu, tách ra mà không hợp gọi là cắt chân, hoặc có trên không có tôi dều là huyệt giả không dùng được.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội