TRANG TRÍ NỘI THẤT THEO MÀU SẮC NGŨ HÀNH

1. TRANG TRÍ NỘI THẤT THEO MÀU SẮC NGŨ HÀNH

kinh doanh huón han vàn có ihẽ sử dụng đù máu sác ncủ hanh. Mõt irưong họp nêu ra dãy dc phân tích. Mộl phụ nữ nò môquan ca phô. ưa. Ba cho son nrơiiiỉ nhà nhũng mang mau siíc ngù hanh. phần chân nnmg lođuóni! viền mau dcn Ihuồc hãnh tliùy. phan giửa mau lục tluioc hanh móc và tréncum: mau (lo tluioc hãnh hòa ihcndung quy luãĩ mau sãc Iiẹũ hanh – thủy dinVng mộc – móc sinh hoa.. Tom lai. cõng cuộc kinh doanh cua ha phai dat thày lõ dóng góp thu nlìãp nlìicu cho dia phinmg.

Có thể bạn quan tâm:

ư những nin nãy không nõn \ừ dung những mảng mau dim diêu. buôn lõ. gáv câm giác uc oài cho hoc sinh Cãc nha IỈÌ1CI kế, giáo viên, ncn quan lâm sinh hogl trong nhùng lóp học. trang tri màu S.IC cho phu hạp. Cụ thè như hàn ghế đều SM1 một mau nâu. cách lfõp ihu cua hoe sinh sẽ cứng nhắc Truông h<rp náy ironiĩ phòng họe nõn pha tlviim nhiêu màng mau VUI Iiroi. dẹp mãl lum môi thãi là cân dõi hai hòa.

Khi sim quanh lóp học cần lim y don các nhu câu CII.I học sinh. Mót sôi mau sác khác biẽt mang lai nhiêu hiệu quà khác nhau dõi Vtn nha cáu hoc hôi của các em. Trướng hoc danh cho hoe sinh binh thuòng. nén son màu mát dịu hoặc loan trâng, pha thêm nhiêu duóng nct vui unn nửa. Phuưng pháp nay tao khòpg khi phông hoc co trát tu. khuyên khích hoe Ninh phát huy sang kiến.

Cac lõp hoc dậc hiệt, dành liêng cho tro khuyết tât, kem ph.It iricn lìõn sử dụng mau sáng urơi. Tác dung khuyến khích cac em tư duy. dỏm! nào nhiêu hon. CÙI thiên dãn tinh hình >óu kem nãiìíỊ lục học tập cùa cac em. o cảc lơp học ilũnh nóng cho hoe sinh có nhu cầu hoe tủp dãc biệl, nén sử dune mau lục. tượng Hưng cho sưc tre mùa xuân – màu sác cùa lái náne phai triển. “Trê con thích mau xanh lục vì dỗ nhan ra ngay, nghi lìgav dén mua xuân trưoc mãt. Tre con ihich hoạt dỏng, ưõc iiKrdiẽu IIÌƯ1 lạ sẽ dè»*\ Những màng mau sác lực rữcùne giupchotrc mác hộnh trì dõn (hỏi chứng

khuyết tãt. Mau đò kích ihich mạnh mẽ. Nén liru y dõi với các trẻ bình thướng khổng nen sừ dung quá nhicu màu đo. dẻ gây ra sự nóng 2iãn. cãi cọ. dánh nhau. DỐI với trê khó dạy cứng dầu, sú dụni! màu sẫm như lục va xanh sam. Nhửne niâns màu dịu mát như lục nhại, xanh lái. hoác xam cùng có lac dụng lãm giàm bơi tinh ky quặc cùa các em. Không nên sử dụng mau dô hoác màu sáng chói quá.

MỎI cán Iìhiì hoăc gian phòng xây kliỏng đung quy cách có thô sử dụng màu sác lao lui ilỉini! càn đỏi dễ nhìn. Kguởi Trung Hoa quan mcm một cũn nhà cân đỏi như dang hmh bát giác, vuỏnc. tròn, chừ nhát dẽu tốt. côn trường hí»p nhàờhoãc cian phòni! hut niâi mô! chồ tuơnc ửng v«jr| mót què trong lã bùa bát quái, ành huờng xấu đen cung mang ngươi ờ tronc Iìha. Muốn hici dược kiêu xây cất ncV hay hcp. irưirc tỉèn dựa theo mồ hình chừ L. Mô hình hẹp hon bề ngang hoặc chiều dìu C&I1 nhà hay gian phónc lức là xây dư ta. nơ. người có nha nay lam ân phát tã! Mô hình rõ na hơn nửa cân nhà hay eian phònc. khỏng tối. Còn lĩối v<Vi mót thừa dat (xem phần irưtVc), thi apdung theophcp gán hùa bat quái nu 11 hành de thày đinrc cân clối hơn Cụ thê ncu phòng ngủ của eia chù hep phía goc phin ihuõc cung “tình duyên** sè gẠp rắc rối (xem phan sau). Viỷc náy co thò sừa lai dmn: theo phép sử dung màu, nèn pha thèm màu dò hoác hóm: sẽ ổn đinh lai nsay. cinV song hòa họp binh thường.

Có thể bạn quan tâm:

Hình bát giác và luc giác dcu có hiẽu quã tbt Mô hình luc íiiãc có the trỏng thém cày cành lioàc SỪ dung các mẫu vật co hình dạng sau canh đù mau sắc như trủne. dò. vàng, lục. xanh và đen treo mồi góc phòng (xem phần sau).

Bình luận trên Facebook