Đổ bê tông kết cấu khung

1. Về thông số kĩ thuật

Việc dầm bẻ tỏng phái đám báo các yêu câu sau:

 • Có thế dùng các loại dấm khác nhau, nhưng phải dàm báo sao cho sau khi dẩm. bc tỏng dược dám chật và khônc bị rổ:
 • Thời gian dám tại mói vị trí phai dam bao cho bẽ tông dược dám kĩ. Dấu hiệu dể nhận bict bc tông dã dược dám kĩ là vừa xi mãng nòi lòn bế mảt và bọt khí không còn nữa;
 • Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của dầm khỏng vượt quá 1.5 bán kính tác dụng cùa dám và phải cảm sáu vào lớp bé tòng dà dổ trước lOcm;
 • Mau nội thất phòng khách

 • Ghế sofa cổ điển

 • Kệ gỗ hiện đại

 • Khi cần dầm lại bé tòng thì thôi dicm dầm thích hợp là 1,5-2 giờ sau khi dầm làn thứ nhất. Dầm lại bủ tỏng chi thích hạp với các két cấu có diện tích bc mặt lớn như sàn mái, sàn bài. mạt dường ò tỏ…, không đầm lại cho bê tổng khối lớn.

Để cho hỗn hợp bê tông đạc chác, khổng còn ló rồng cần dùng loại dám thích hợp, dầm dúng thời gian, không bõ sót. Dầm khổng dù thời gian bé tổng sẽ rổng, xốp. rỗ. Đám quá lâu và khỏng dều bẽ lòng sê nhão ra, dá. sỏi láng xuồng dưới làm hỗn hợp bẻ tỏng khỏng dồng nhất. Có hai phương pháp đám đó là đầm thù cổng và dầm bằng cơ giới.

 • Đẩm thủ còng

Áp dụng khi khối lượng bô tỏng ít. khỡng có máy đấm. ớ nơi máy không dám dược. Dầm thú cong chất lượng bé tỏng không tốt bằng dùng máy dầm vì dỗ bị bỏ sót. độ sụt của bê tòng phải lớn hơn khi dám bàng máy ncn chất lượng bé trtng khơng cao. Muốn chất lượng dầm thủ công cao bằng dầm máy thì phải tăng lượng xi mãng lỏn 10 – 15%. Đám thù cóng mất nhiều thời gian. Dụng cụ đám thủ cổng là đoạn th«?p tròn, xà beng, đám gang, đám sát nậng 6 – lOkg.

Đổi với khối be tỏng có diên tích rộng, dộ sụt của bê tông dưới 6cm, dùng dám gang hay dầm sắt. khi dầm giơ cao 10 – 15cm rói Ihả cho đám rơi tự do; dám liên tục và déu. Khỏi bê tỏng nhó. độ sụt lừ 6crn trờ lẽn, chỗ cỏ’t thép dầy, các góc dám nơi có nhiéu còt thép phải dùng đàm sắt hoặc xà

beng Ihọc déu. lớp trẽn cùng dừng bàn xoa gổ to nặng khoảng lkg vỏ mả cho đểu và xoa thảng.

5.3. Đám máy

Cường độ bê tỏng chịu ành hường lớn cùa chất lượng dầm. Máy đám bẻ tông dùng dê làm chật, làm chắc dặc hỏn hợp bé tông, nhờ đó làm tảng độ bén và khả náng chỏng thảm cùa bệ tông. Sử dụng máy dám cho nảng suất cao hơn khi dám thú còng, làm cho khổi bẽ tỏng chóng dừng kết. dám bão chất lượng của bé tỏng và tièt kiộm xi mảng.

 • Máy đấm bé tông

Máy dám bê tông làm viộc trên nguyôn lý chấn dộne dế làm giâm lực ma sát và lực dính giữa các hạt; do khối lượng bán thân, chúng tự sáp xếp chát lại vái nhau chiếm vị trí <Sn định, làm cho khí và nước thoát ra neoài tăng sức chịu dựng của bỏ tỏng.

Mức dộ làm chạt dược xác dịnh bàng chế dộ đầm: cường độ (bicn dộ và tần sỏ’) và thời gian đầm.

Đầm dùng động cơ diện là phổ biến hơn cả. Cơ cấu gây rung thường là trục động cơ lệch tàm hay khối lệch tám. láp tròn trục ngoài, nhận chuyển dộng quay bới động cơđiộn qua bộ truvén trung gian nhu trục mém. v.v.

Cán cứ vào dậc diêm tác đỏng xung vào khối bẽ tông có thế chia máy dẩm bè lỏng ra các loại: dám ngoài và đẩm trong. Đấm ngoài dược chia ra: dầm mặt, dầm cạnh, dám bàn.

 • Giường ngủ tang trẻ em

 • Tủ rượu gỗ đẹp

 • Khi dầm trong, quà đẩm được dặt sâu trong khôi bê tống, thường dùng dể dám các khỏi b£ tỏng dày. diện tích nhò như cột, dầm. móng, v.v. Trường hợp này xung lượng truyền cho bê tông ngay trong lòng của chúng. Đầm trong có hai loại: dầm dùi trục mềm và dám chày cán cứng.

  Dám dùi trục mềm

  Được sử dụng rộng rài nhờ các ưu điểm gọn nhẹ. hiệu quá truyén nang lương cao. Nhược điểm chủ vốu của dám dùi trục mềm là ma sát giữa trục và vỏ trục rất lớn nón hao tổn công suất dông cơ. truyén dao dộng không dươc xa.

  Các loại dám đùi cùa Nhạt. Trung Quốc, chiểu dài dây dùi từ

   

  Bình luận trên Facebook