TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ

1. Cấu trúc hành lang

Một ngôi nhà có hành lang ờ giữa hoặc cứa trước đối diện với cửa sau cũng khỏng dược coi là một địa điếm tốt. Không những hành lang đó hoạt dộng như một phương tiện chuyên chớ sư có hại, mà vấn đé chủ yếu là nó còn làm cho khí có ích bị phán tán. Cách giải thích có lý là một ngồi nhà như vậy có xu hướng tự chia ra làm hai. những người ớ nứa bẽn này vổ hình trung trở thành đòi kháng với những người ở nửa bén kia. Một lời giái thích có lý nữa là lối di giữa dề làm cho bọn trộm cắp lén lút hoạt dộng, xâm phạm đến an ninh của những người ở trong ngòi nhà.

 • Giường ghế sofa

 • Mẫu bàn tivi

 • Giường ngủ cho bé gái

 • Có hai cách sàp xếp kiến trúc khác dược coi là xâu theo quan điếm Phong thủy. Thứ nhất là phòng đợi kiểu phương Tây đón ánh mặt trời chiếu vào, có hai dày cửa sổ dối diện. Trong những phòng như vậy. không có diêm yên ổn, không có chỗ nghi ngơi. Mỏt phòng đợi thiết kế như vậy là hỏng. Phong thủy giải thích rằng khí vào phòng rồi ra thắng bôn kia. không có dịp de phát huy ánh hướng tót cúa nó.

  Cùng vi lý do này. người Hoa không ưa cách của phương Táy làm cầu thang đối diôn với cửa chính. Người Hoa thích làm cầu thang tránh xa cửa chính, ờ sát một tường bên, và nếu có the thì quặt ở giữa chừng.

  1. Đường dây

  Dáy diện báo và dây diộn ớ thành phô’ cũng khỏng kém chướng mắt hơn ớ nông thôn, theo Phong thủy đó cũng là những

  2. TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ

  Thanh long và Bạch hổ được xác định tỏt sẽ sản sinh khí tôt

  Khí di chuyên theo một đường cong thoai thoải

  Người ta khuyến khích tìm một con dường dản khí chuyến dộng quanh địa điểm

  Khồng thế cho khí ra cùng một lôi với khí vào Hòm tủ và nhừng không gian kín déu làm hại khí Gương có thế dùng để làm lệch dường di của khí

  3. TÓM TẮT NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN SA

  Những dứt gãy địa lý-địa chất

  Rãnh xói

  Đường hám

  Góc nhà

  Mép nhà

  Dường di và lòi mòn Hành lang di ò giữámột ngôi nhà Phòng chờ có các cửa sổ dôi diện Cầu thang dôi diện với cửa ra vào Dây diện

  Cột diện, cột đèn. cây cao.

  NGỦ HÀNH

  Trung tâm cùa khoa học Phong thủy là thuyết Ngũ hành. Nhà Phong thúy khi nghiên cứu các ngọn đổi hay các ngói nhà quanh một địa diểm hoặc xem xét địa điểm dó có hợp với khách hàng hay không hoặc khi khuycn khách sử dụng vật liệu và màu sác cho dỏ đạc nội thát trong một gian phòng déu dựa vào tác dộng qua lại của hành nổi trội trong Ngũ hành là Mộc, Hỏa. Thò, Kim. Thủy.

  Thứ tự Ngũ hành như trên là thứ tự chính vì trong thứ tự này. hành dứng trước sinh ra hành đứng sau.

  Mộc (gổ): Đốt lén, sinh ra lửa (Hỏa).

  Hỏa (lửa): Đc lại tro hoặc là đất (Thổ).

  Thò (đất): Tư đât, người ta có kim loại (Kim).

  Kim (kim loại): Kim loại có thế nóng chày và chày như

  nước (Thủy).

  Thúy (nước): Nước cần dể duy trì sự sống cúa cây cỏi (Mộc).

  Mộc: (ván vân)

 • Mẫu bàn để tivi đẹp

 • Tốt xấu vị trí đặt giường ngủ

 • Bằng lý thuyết của Ngũ hành, người Hoa có thể thu xếp mọi ihứ vào trong nám hành., Cụm từ Ngũ hành dược chấp nhận do tiện dùng. Nó gán vói bốn nguyên tố cùa Aristôt: Không khí, Đàt, Lứa và Nước. Một sỏ lác giá thích gọi Ngũ hành bâng những từ ngừ khác như “năm tác Iìhân”, nhưng từ Ngũ hành tổn tại ít ra là ba trâm nãm nay rồi, hình như không có lý do 2Ì bây giờ phái thay dối. Hưn nữa, Ngũ hành của Trung Hoa và bon nguyên tỏ’ cùa Aristôt ít có điểm chung ngoài ba nguyên tố trùng tên. Sự gióng nhau cũng chi có thế. Bon nguyên tỏ của phương Tây là những cặp bố sung và tương phân: còn trong hệ thòng ctia Trung Hoa, năm hành (nguyên tố) lại tạo nén một sự mát cán dói hèn tục – dó là cốt lôi cùa triết thuyết Trung Hoa.

  NĂM HÀNH TINH

  Hình như năm nguyên tô’ (Ngũ hành) của người Trung Hoa bât nguồn từ việc các nhà thiên văn học cổ đại thừa nhận có nãm hành tinh chính. Quá vậy, năm hành tinh dó là sao Mộc, sao Hỏa, sao Thổ. sao Kim và sao Thủy. Tẽn các hành tinh này dược nóu lén một cách tuỳ hứng và chúng ta khổng cần quan tâm đến chúng cũng như sự nhám lản rõ ràng giữa sao Thổ và quã Đất.

  Bình luận trên Facebook