Sơ đố “Tiên thiên bát quái” là gì?

1. Sơ đố “Tiên thiên bát quái” là gì?

Thời cổ xưa lưu truyền lại sỢ đồ Tiên thiên bát quái của Phục Hy. đó là thuộc phạm vi của Dịch.
Sò đồ Thái cực là sự di động và biến đổi của hai phương diện âm dương mà tạo thành các hình tượng khác nhau.
Sơ đồ Tiên thiên bát quái:
Khôn, Chấn, Ly, Đoài tại bên trái, Khôn là Mẹ, Ly phối hợp với 2 mà có Nữ; Đoài phối hợp với 3 mà có Nữ. Cả 3 quẻ đểu là Âm. Chỉ có Chấn phối hợp với 1 mà có Nam Ịà Dương. Vì vây, sơ đồ thái cực bên trái dùng mầu đen đế biểu thị thuộc âm, điếm trắng trong màu đen biểu thị trong Âm có Dương.
Quẻ Càn, Tôn, Khảm, Cấn ở bên phải: Càn là Bố, Khảm phối hợp vói 2 được Nam, Cấn phối hợp vói 3 được Nam, 3 quẻ đều là Dương, chỉ có Tốn phối hợp vối 1 được Nữ là âm. Vì vậy bên trái có hình thái cực dùng màu đen chỉ dương, trong màu đen có điểm trắng biểu thị trong âm có dương.

Tiền thiên bát quái nói theo sự đối xứng tức là đem đại biểu của 8 que loại vật tượng bao gom: èrui, đất, gio, sấm, núi, sông, nứồc, lửa chia lain 4 nhóm dể thuyết minh quan hệ đối xứng âm dương của chúng. Sách “Chu Dịch” (Thuyết quái truyện) chìa Càn Khôn Làm đối dinh gọi là định vị thiên địa; Chấn Tôn đối đỉnh gọi là sấm gió theo nhau, Cấn Đoài đốỉ đỉnh gọi là núi sông thông khí, Khảm Ly đốì đình gọi là thuỷ hoả không chiêu xạ. Đó là những đôi đinh giữa các sự vật không đồng nhau. Theo nội dung sơ đồ trên có thể chia làm ba chu kì :
Chu kì thứ nhất: Từ quẻ khôn đi sang trái biểu thị đông chí nhất dương mới sinh, khơi từ phương bắc. Từ quẻ càn sang phải biểu thị hạ chí nhất âm mởi sinh, khơi từ phương nam Chu kì này chỉ vòng trong cùng của sơ đồ Tiên thiên bát qiái ,tức là do hào đầu của quẻ tạo thành. Vòng một nóng một lạnh này là biểu thị chu kì vận động của mặt trời trong một năm.
Chu kì thứ hai: Do hào giữa của quẻ tạo nên, nửa vòng hào dương biểu thị ban ngày mặt. tròi mọc lên từ phía Đông qua nam đến tây ; nửa hào âm biểu thị ban đêm sau khi mặt tròi lặn; đó là tượng chu kỳ vận hành một ngày của mặt trời .
Chu kì thứ ba: Do hào trên của quẻ tạo nên. Nửa vòng hào âm biểu thị mặt trăng vận hành trong tiết thượng tuần tức là tiết sóc. Nửa vòng hào dương biểu thị mặt trăng vận hành trong tiết hạ tuần tức là tiết huyển.Từ đó có thể thấy sự vận hành thống nhất của chu kỳ ngày giờ năm tháng.
20. Sơ đồ “Hậu thiên bát quái” như thế nào?
Sơ đồ hậu thiên bát quái của Văn Vương nói vể sự lưu hành, tức chu kỳ tuần hoàn như nước chảy dùng đế biểu thị sự lần lượt tương quan sinh ra của ngũ hành. Sơ đồ hậu thiên bát. quái là quy luật kê tiếp của bôn mùa, sinh trưởng, thu tàng, đác xuất của vạn vật.
Từ Chu Dịch (Thuyết quái truyện) có thể thây vạn vật trải qua mỗi chu kì 360 ngày: mùa Xuân sinh ra, mùa hè trưởng thành, mùa thu thu lại, mùa đông cất chứa ; bát quái lấy 45 ngày làm chu kỳ, trong đó điểm chuyển giao chính là tứ chính trong tám tiết trong nám. Trong hậu thiên bát quái mỗi quái có 3 hào nhân với tám tức là 24 tiết khí trong một năm, từ đó thấy được thực chất của bát qiái.
Hộu thiên bót quái
21. Thời kỳ hình thành Thuật phong thuỷ được chia thành hai phái như thê’ nào?
Phong thuý hình thành thời Tần – Hán. Trong thời kỳ này một số lốn lâu đài cung điện được xây dưng chính là tiền đề vật chất cho ngành Phong thuỷ ra đời.
Cũng trong thời kì này do ngành Thiên vàn học cộng thèm nội dung của ngành Sám vĩ nên Phong thuỷ phân chia thành hai phái. Lấy “dồ trạch” dại biểu cho phái Phong thuý học vì trong nội dung lý luận nặng về mê tín nên nghiêng về phái mê tín. Đồ trạch trong thời kỉ sau thòi Tần – Hán cùng vói sự thịnh hành của “đồ sám” và “đồ vĩ” trong phong thuỷ dẫn đến thuật xem nhà ở thịnh hành. Gọi là Đồ tức là Hà Đổ, sạm tức là lời dự đoán, vĩ cũng như sám là lời dự đoán đế giải các ẩn ngữ. Do vì trong thuật Sám vĩ có sơ đồ có sách nên gọi là Đổ sám, Đồ vĩ hoặc gọi chung là Đồ thư.
Phái phong thuỷ lâv “hình pháp”, “kham dư” làm đại biểu vì chú trọng nhiều hơn đến hình thế núi sông và sử dụng rộng rãi la bàn khiến Phong thuỷ học ngày càng khoa học và thực dụng nên phát triển mạnh hơn.
22. Tổ sư của phái “Hình pháp” và phái “Lý khí” sau này là aì?
Trong thơi phát triển đỉnh cao của phong thuỷ vào thời Đường –
Tông sinh ra hai phái lổn đó là “Hình pháp học “và “Lý khí học”. Tổ sư của phái đời Đường là Dương Duẫn Tòng; đời Tông là Lại Văn Tuấn.
– Dương Duẫn Tòng: Cản cứ sách “Giang Tây thông chf’ viết : “Duẫn Tòng người châu Đậu, là quôc sư đời Hy Tông với chức quan Kim tử quang lộc đại phu coi việc đài địa lí”. về sau Dương Duẫn Tòng lấy trộm sách trong mật phú trôn về đất Giang Nam truyền cho Vạn Bá Chiêu, Phạm Việt Phong. Ngày nay xem sách của những người này để lại cũng thấy giống như sách trước kia của Duan Tòng. Điểu đó nói lên sự cống hiến của Duẫn Tòng trong truyền bá Phong thuỷ.
Sách “Địa lý chính tông” nói: “Dương Duẫn Tòng tự là Thúc Mậu người châu Đậu (nay là Quảng Đông) ỏ Giang Nam, hiệu là Thúc Bần”. Ông làm sách: “Nghi long kinh”, “Cảm long kinh”, “Lập truỳ phú”, “Hắc nang kinh”, “Tam thập lục long”… Theo sách “Tông sử” (Nghê Văn Chí) viêt: Dương Duẫn Tòng khi còn sông dôc toàn bộ sức lực cho việc nghiẻn cứu phong thuý để lại cho đòi sau rất nhiều tác phẩm.
Ba ngọn núi nhấp nhô như đoá phù dung sãp nở, Chỉ vì thôn Lạc quay lưng dựa vào nên được gọi là “Phù Dung thôn”. Quy hoạch thiết kế theo cơ cốu “thổt tinh bát đáu” có ổn ý là thôn trang này có thể dung nạp tinh tú trên báu trời vói hy vọng con phát đạt phổn thịnh như sao trên trời.
Tư tương của Dương Duẫn Tòng chủ yếu nhấn mạnh hình thế núi sông, mỏ ra phái “hình phốp ” trong phong thuỷ truyền bá ỏ miển Giang Nam nên còn gọi lcà “Phái Giang Nam”.
Điều cần nói 3 đây là: Dương Duẫn Tòng là người khỏi xướng phối hình thế, nhưng phái này không hoàn toàn chỉ xét về vị trí. Lấy “Ngũ hành” trong thuật xem đất mà nói hai phái đều nói ngũ hành nhưng giải thích không giống nhau, thậm chí cùn chia ra “đại ngũ hành” và “chính ngũ hành”. Tống Thoại Vĩnh có viết: “Thế nào là bói đất, trước tiên lấy ngành học địa lý tuy đều theo lời thầy dạy nhưng khó biết được hết nông sâu; 24 vị trí trong ngũ hành cũng có hai thuyết. Từ xưa có đại ngủ hành, Quách Phác cũng theo thuyết này nói sơn gia ngũ hành. Nhưng các vị tiền bôi đểu nói không hiểu được, nguyên nhân lập ra thuyết này không có gì để khảo cứu, thuyết nào được dùng mà Gần đây Tưởng Văn cử lại đưa ra thuyết chính ngũ hành để phối hỢp 24 vị trí, nhâm quý – hợi – tý là Thuỷ, bính đinh – tỵ – ngọ là Hoa, … gọi là thuyết Lục nhâm, cho đó là học thuyết của Dương Dụẫn Tòng.”

– Lại Vãn Tuấn: Lại Vân Tuân là đại sư xem đất đời Tông người châu Triết Giang (Lệ Thuỷ) từng làm quan ồ Phúc Kiến. “Yêu thích thuật xem đất” sau bỏ quan tự hiệu là “bô y tử” (ông áo vải) đi ngao du. đời gọi ông !à “Lãi bố y” (ông lười áo vải). Ông có viết hai cuốn sách “Thòi Quan thiên” và “Tứ Khô toàn thư”. Theo lời giới thiệu sách “Tứ Khô toàn thư” thì “ông đã từng làm sách “Thiệu Hưng đại địa” và “Tam thập lục lệnh”, nhưng nay không tìm thấy. Sách nảy chia thành bôn chương; long huyệt sa thuỷ đều viết thành lời ca ”. Long lấy 24 sơn chia thành âm dương, lấy chấn, canh hợi làm tam cát; tốn, tàn, cấn ,bính, đoài, đinh làm lục tú ; đê làm sự biến đối, ứng với các huyệt cát hay hung. Huyệt lấy long làm chủ nhưng bẩm thụ khí lại từ hai phía trái phải. Hai chương sa thuỷ lại lấy vị trí đế quyết đoán.
Trong sách “Trừ dư tòng khảo” của Triệu Thanh Dực có viết: “Nói về nhà cửa bắt đầu từ Mẫn Trung (Phúc Kiến) đến Tông Vương Cập Thành thòi Tông thì thịnh hành; thuyết này chuyên vế quẻ sao, sơn dương hướng ấm, sơn âm hưống âm chuyên lấy ngũ tinh bát qiái để định lý tương sinh tương khắc”. Do đó có thể thấy nguyên lý phương vị bát quái và khi âm dương của Lại Văn Tuấn khiến ông và Vương Cập Thành xứng đáng là đại biểu của phái lý khí.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội