THUẬT SÂM VĨ

1. THUẬT SÂM VĨ

Việc lưu hành Quỹ Cách quái ảnh đă sản sinh anh hướng nhất định đòi vói “dân phong thẻ tục” đời Tòng, trong quá trinh truyẻn bá và lưu hành của Quỹ Cách quái ảnh, Phí Hiẻu Tiên đà có tác dụng quan trọng. Trước tiên là thuật Quỷ Cách quái ảnh đã giành được tín nhiệm của nhiêu người, “các vương còng và nhân vật lớn đêu không ngại ngàn dặm xa xôi đă dùng tiền của câu xin quái ảnh của họ” chính là một chứng minh. Thứ hai là do anh hướng của ông ta không ít người đà học tập thuật Quỹ Cách quái anh, đà đây mạnh việc truyền bá thuật Quỹ Cách quái ảnh. Theo truyền thuyết một nhà buôn lớn nòi tiêng họ Vương đèn Thảnh đô đẻ buôn bán, hâm mộ tên tuôi của Phí Hièu Tiên đà đèn đẻ xin xem quẻ, Phí Hièu Tiên đă tặng òng ta mảy câu kệ : “Bảo dừng không dừng, bảo tắm gội không tăm gội, một coii thóc già được ba đàu gạo. Gặp sáng suòt thì sống, gặp tối tám thì chết”. Đòng thời khuyên đi khuyên lại phải nhỡ thật kĩ. Người họ Vương tuy không giải được ý, nhưng vần tuân theo lời dặn không quèn. Trên đường vê gặp mưa lớn cùng với nhiêu người trú chân trong một gian nhà đô nát, bòng nhiên nghĩ đèn cảu dặn đi dặn lại của Phí Hiêu Tiên “bảo dừng không dừng”, trong lòng liền sinh ra hoài nghi, tự mình lảm bắm nói : “Bảo dừng không dừng, có phải chính là nói sự việc hòm nay chảng ? “Thẻ là xông vào mưa đè đi, mọi người đêu thấy kì lạ. Vữa đi ra khôi không xa thì gian nhà bị đỏ, một nhả đày người đêu bị đè chết, chi có một minh ông Vương là may mãn thoát nạn. Ong Vương đi buôn bán ỡ ngoải, vợ ông ò nhà tư thòng với người hàng xóm, và chuân bị đợt ngày òng Vương trơ vê thì đèn đêm sẽ gièt òng Vương đẻ chung sông suòt đời với nhau. Ong Vương \-ừa vẻ thì người vợ bèn hẹn với người hàng xóm nói : “Người hôm nay gội đàu là chòng của tòi”. Y nói là đẻ người hàng xóm đèm nay khi mưu sát thì nhận đúng người vừa mới gội đáu lả ông Vương. Hòm đó khi ãn cơm tòi, người vợ bảo òng Vương gội đàu và thay khản và lược. Ong Vương liền nghĩ đèn lời “bảo gội không gội” nên cò giừ không gội đâu. Người vợ giận dừ lẻn đèn moi đàu óc mẻ muội, rôi tự mình đi gội đâu. Đèn đêm, tên hảng xóm đến giết ông Vương kết quả đã giết chét tên gian phụ. Sau khi ông Vương tĩnh lại, phát hiện người vợ đằ bị giết bèn kmh hoảng hò hoán, xung quanh hàng xóm, mọi người đêu không biết lí do của nó liền bãt ông Vương giải đèn quan phủ. Quan phủ cho là do Vương giểt, đã tra khảo rảt nghiêm. Vương không thè tự bào chừa được bị kết thành tội, sẽ đem đi chém.

Vương đà khóc lóc và nói : “Tôi chết thì cũng thôi, nhưng quái anh của Phi Hiẻu Tiên tiếng tãm lừng lẫy mà trái lại cùng hông bét hết”. Hai bên tả hừu liên đem nhừng lời nói nảy tô đèn Quận phủ, quận Phủ lệnh hoàn hành hình, triệu vê đẻ hỏi, Vương liền đem nhùng lời của Phí Hiẻu Tiên đêu nói hết. Quận phủ hỏi: “Người hàng xóm của anh là ai ?” Vương đáp là Khang That. Quận phủ mới vơ lẽ “một cối thóc già được ba đàu gạo” tức là Khang Thât, liên nói với Vương : “Giẻt vợ anh nliảt đinh là Khang Thất”. Liền ra lệnh cho người bãt Khang That đẻ tra hỏi và quy án, chân tướng của sự việc đã rõ ràng. Khang That giết người phải đèn mạng, còn Vương thi vò tội và được thả ủng với lời “gặp sáng suôt thì sông”. Cảu chuyện này thảy đăng tải trong sách “Liễu hoa châu nhân lục” của Cao Văn Hò đời Tòng. Nhung tính tiêu thuyết rảt mạnh của nó lại gây sự chú ý của người đời Thanh, sách “Uyên giám loại hàm” của Trương Anh biên soạn và “Tòng nhân tiêu thuyết loại biên” của Dư Tàu đẻu thu thập cảu chuyện này. Trong cảu chuyện này, Phí Hiẻu Tiên tặng mấy cảu vừa giông nhu lời sảm, lại vừa giổng như lời kệ của đạo Phật, ông dùng phương pháp diễn đạt kiêu đò chữ, đem nhỏng việc cát hung trong cuộc hành trình của Vương đẻ dặn dò, người nói thì rồ ràng, người nghe thì mơ mảng. May mà Vương không phải lả một người mơ hô, khi gặp sự việc liên nhận ngay ra hàm ý lời dặn dò của Phí Hièu Tiên, lán lượt làn này đèn lẩn khác đà may mẩn thoát nạn. Cảu chuyện này thuộc ngôn ngừ của nhả tiêu thuyết, mức độ tin cậy của nó phản lớn có thê nghi hoặc, song nó lại nói lên một sự thật nhu sau : Thuật Quỳ Cách quái ảnh lưu truyền lả nhờ thê lực của Phí Hièu Tiên, còn Phí Hiẻu Tiên được thuật Quỹ Cách quái ảnh mả nôi danh trong nước.

Người Thục tương đòi nôi tiêng với thuật Quỳ Cách quái ảnh. Dương Vọng Tài, người Giang Nguyên cháu Thục, tự lả Hi Lã, thời thơ âu khác người, sau khi lớn lên nòi tiếng trong què hương với thuật sò, người Thục gọi ông là “Dương Trừu Mã”.

ơ phía trước nhà của Dương Trừu Mă có một cây to, một hôm, ỏng viêt chừ lẻn mảnh giày dán lẻn cữa khuyên răn người, qua đường “Ngày mai vào lúc giừa giờ Ngọ và giờ Mùi, người qua đưòng không được đi qua cho này, nêu đi qua sê gặp tai họa”. Mọi người đẻu bảo nhau đừng đi qua. Ngày hòm sau lúc giừa giờ Ngọ và giờ Mùi, cây to tự đò xuống chăn hẻt cả giừa đường phố, nhưng nhà cữa hai bên phò đẻu không hẻ hư hông.

Dương Trừu Mă thích tạo ra nhừng trò ác, có người tò cáo ông có thuật yêu mè hoặc mọi người, theo pháp luật phải khép vào tội chết, thè là bãt Dương Trừu Mă tòng vào ngục giam.

Cai ngục rảt sợ phép thuật của Dương Trừu Mă, không dám thi hành hình phạt, nhưng lại sợ ông ta trôn đi mất, mình chịu không nòi tội. Dương Trừu Mà bièt ý bèn nói vói cai ngục : “Không việc gì phải sợ tỏi, tôi còn có thẻ mãc lại tội, mệnh sò đà định tòi vui vè chịu hình phạt. Mày ngày trước tôi đà làm hai việc phạm luật pháp, lể ra phải chiu tội. Qua đi hai làn nạn ách này, tôi mới có thẻ tu thành chinh đạo”. Tư lí Dương Thám đèm thảm tra lại án này, y Dương Trừu Mã nói : “Hiền thúc có thư đèn phải không ? Thực tẻ đáng tiêc”, Thảm không thèm đẻ ý, không ngờ vừa bưỡc ra khói của liền có người nhả đèn báo tin ông chú mát. Qua mây ngày Dương Trừu Mà lại nói với Dương Thảm : “Sang nám nhả chú cò việc vui, bòn người có tên là Vọng và chú”. Năm thứ hai bôn người anh em của Dương Thảm là Tòng Vọng, Dán Vọng, Tùng Vọng vả Thái Vọng dự thi đêu trúng tuyên. Dương Thám có một cô con gái, tuôi khoảng 15, 16 tuòi bong nhiên bị bệnh, tìm thuòc chừa trị đêu vò hiệu. Dương Trừu Mà thư phủ chừa cho nó, đột nhiên khói bệnh. Nhừng nảm cuối đòi Dương Trừu Mă đèn cư trú ỡ Thành Đò, người gõ cữa đè xin hòi đòng như chợ. Nhưng có người hòi vê mệnh thì buột miệng trả lời ngay hoặc làm các bài phú, làm thơ, trường ca tùy ý viết nên. Gặp khi có thi cữ thì trước tiên làm một bài thơ biêu thị tên người, nhưng lời lê không rò ràng, không thê đoán được. Đèn khi yết bảng, thì tên họ của người thủ khoa tảt nhiên sẽ quanh co xem ơ trong thơ. Có khi đem

toàn bộ tên họ trong bảng dự cáo trước đêu viết ra và phong kin lại: tên người phản nhiều đêu thiêu thiên bàng (tức thiêu một phân chừ Hán vê một phía nào đó), không thành toàn chủ, đợi sau khi yet bảng mới biêu thị người, tảt cả nhừng người trúng tuyên tên theo thứ tự trước sau khòng có ai lả không họp.

Tin tức liên quan

 1. Tam nguyên cửu vận

 2. Biểu tượng Thái cực – Các mặt đối lập và thống nhất

 3. Người làm công việc trí óc nên bố trí môi trường làm việc như thế nào?

 4. Phái lý khí trong thời Minh – Thanh có những tác phẩm nào?

 5. Quẻ ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình

 6. Ngôi nhà vườn mang kiến trúc hiện đại

 7. Bộ bàn ghế ăn gỗ giá rẻ Hà Nội

 8. Người sinh ngày Tân Kim khi dưỡng sinh cần nắm bắt phong thuỷ như thế nào?

 9. Hoa Cảnh Góp Vai trò Trong Âm Dương Ngũ Hành

 10. Trong duyên số ai là “một nửa” của ban?

 11. Phối hợp gam màu cho trần nhà

 12. Bát quái và các thành viên trong gia đình có quan hệ gì?

 13. Bố trí phòng của trẻ cần chú ý những gì?

 14.  Sao Tam Bích khi đắc lệnh và thất lệnh có đặc tính lành dữ như thế nào?

 15. Trang trí thiết kế phòng ngủ trẻ em đẹp, bé nào cũng phải mê!

Sản phẩm hot

 1. Bộ bàn ăn mặt gỗ chữ nhật cổ điển 9861

 2. Sofa giường – Sofa đa năng SF119B-29

 3. Móc treo quần áo H8801M

 4. SOFA HIỆN ĐẠI 3 BĂNG GÓC TRÁI MÃ 6756

 5. GHẾ QUÀY BAR TẠI NHÀ ĐẸP 3305GB

 6. Ghế học gỗ công nghiệp màu đen đẹp CY01032

 7. Kệ tivi đa năng mặt kính 3 ngăn kéo tiện dụng HD5733-1

 8. TỦ GIÀY 3 CÁNH GỖ NHẬP KHẨU 524TG

 9. SOFA NÂU CAFE HIỆN ĐẠI 2 BĂNG GÓC TRÁI MÃ 9028SF

 10. SOFA HIỆN ĐẠI 3 BĂNG GÓC TRÁI MÀU NÂU 6966

 11. Đồ trang trí thủy tinh để bàn độc đáo 760540

 12. Bộ phòng ngủ gỗ Đỏ nhập khẩu phong cách Bắc Âu 69983BG

 13. TỦ NGĂN KÉO NHẬP KHẨU CAO CẤP 3320TK

 14. Bộ phòng ngủ xanh ngọc gỗ công nghiệp HĐ908ABG

 15. Tủ sách 2 cánh A611-2

 


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4782
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội