THUẬT SẮM NGỪ LÀ GÌ?

1. THUẬT SẮM NGỪ LÀ GÌ?

Thuật Săm Vĩ có thê phản thành hai loại bảng vãn tự và tranh vẽ. Sảm biêu thị bảng tranh vẽ trong sách “Sâm thư” đà từng có ghi chép, còn sảm bảng vãn tự, do việc ghi chép và lưu truyền thuận tiện vả nhừng, cảu chuyên nó hàm chứa quanh co kích động lòng người, nên trong các tải liệu lịch sữ của Trung Quỏc cô đại còn ghi lại được rất nhiều. Theo hình thức biêu hiện của nó, loại sám nảy lại có thẻ phản thành thơ sám vả lời sảm.

I Sám ngừ (Lòi sam)

Sảm ngừ bãt đàu từ rát sớm. Trong sách “Sư kí” của Tư Mà Thiên đà có một sò ghi chép “Vong Tản giả, Hò dă” này. (Người diệt Tản là Hô).

Theo truyền lại, lời này là do Còng Tôn Chi thời Chiên quòc viết. Sách “Triệu thè gia” có ghi “Công Tôn Chi viết và dâu nó đi, Tản sám do đó xuât hiện”. Sau khi Tản Doanh Chính tiêu

diệt 6 nước xây dựng nên vương triều nhà Tản; cảu sảm ngừ này mới xuảt hiện. Năm thứ 7 sau khi Tán Thủy Hoảng thống nhảt (tức Tản Thủy Hoàng nãm thứ 32) phía đòng đèn tận Kiệt Thạch: sai Lò Sinh người nước Yên đi tim thuật trường sinh bãt lào của Tiên nhản. Lò Sinh đà \-ượt biên đèn ba đảo Bòng Lai tim thuật trường sinh; khi trờ vè Kinh đà dâng lẻn tranh vẽ và lời ghi răng : “Vong Tản giả, Hò dã”. Tản Thủy Hoảng tự cho răng chừ Hô nói trong lời sấm là chi người Hỏ ỡ phương Bãc, hen sai Đại tướng Mòng Điẻm xuảt 30 vạn quản Bãc phạt Hung Nò đẻ diệt họa diệt Tân; Mòng Điẻm xua đuôi bọn Hung Nô ỡ phía Bãc đà thu phục được vùng đẩt lớn đà mảt; dàn binh ỡ nơi biên, cương hẻo lánh; đòng thời căn cứ mệnh lệnh của Tản Thủy Hoàng xây dựng Trường Thành dùng đè ngăn chặn người Hò tiến vè xám lược phía Nam. Tản Thủy Hoàng bỏ trí quản lính quan trọng tại phương Bãc hơn 10 nãm đẻ phòng họa diệt Tản. Song, ông ta đàu biẻt được chừ “Hô” nói trong lời sâm lại là chi người khác, có người khiên cường gán ghép là Tản Nhị thẻ Hò Hợi, Tan Thủy Hoàng đà dỏc hèt quỏc lực, tài lực, nhân lực phòng bị Hung Nô đà tạo nên cục diện quòc lực tròng rong, dàn oán râm lẻn. Khi truyền đèn Nhị thẻ Hò Hợi, nhân dán không thẻ chiu đựng nòi được nừa, Trân Thảng và Ngô Quảng trước tiên đà giương cao gậy gộc vùng lèn, Lưu Bang và Hạng Võ cùng kẻ tiẻp nhau dày binh đánh Tần, triẻu đình nhà Tán đã bị diệt vong từ tròng tay của Hô Hợi. Do sự trùng khớp của sự kiện lịch sử nảy, nên câu sảm ngừ “Vong Tản giả, Hò dã” này đà lưu truvền thiên cỏ, đà trỡ thành lời sảm tương đòi sớm trong tải liệu lịch sư cô đại của Trung Quòc, có thẻ thảy trong các sữ truyện và được thực tẻ nghiệm chứng.

Trong sách “Mặc kí” của Tòng Vương có chép một cảu chuyện như sau : Tống Triêt Tòng, Thiệu Thánh năm thứ 2, Trạng nguyên Thời Ngạn cùng với em đi nhận chức Quan phụ trách vận chuyên lương ơ Giang Đòng. Trên đường đi nhận nhiệm vụ, ngồi thuyền chạy trên sông lớn, gặp gió lớn lảm trò ngại, đậu thuyên ơ một cảng nhỏ dưới chán núi. Thời Ngạn bong bột

phát muôn đi dạo choi, đẻ lại nhừng người tùy tùng ỡ lại trên thuyên, chi cùng vói hai ba người là cữ nhân lên núi đi dạo. Thẻ núi rảt hiẻm vả cao: họ phải gạt nliừng bụi gai vả có rậm sang hai bên đẻ đi một cách chậm chạp. Khi sang sau núi bông nhiên nhìn thảy trên đỉnh núi có một ngòi chùa nhò. Một vị lăo táng đang vừng bước xuòng núi đèn đón; gặp Thời Ngạn chảo hòi vả nói : “Nguời đẻn đày phải chảng là Thời trạng nguyên?“ Thòi Ngạn vô cùng kmh ngạc : Tòi rõ ràng không đem bàt cứ một người tùy tùng nào, hon nừa chùa lại không nám o vị trí tiêp giáp các nẻo đường, lảm sao Lăo tảng bièt tôi đèn đây ? Lăo tảng thày vẻ nghi học liên giải thích lí do : “Trên tường sau điện thờ Phật của chùa có người viẻt hai hàng chừ nhò, nói “ngày tháng năm nào, Thời trạng nguyên sẽ đèn chùa”. TÒI đã thuộc nó đà tữ rất nhiêu năm rồi. Hòm nay chinh là ngày tháng mà ỡ trên đó đà ghi, tòi từ sáng sớm đà dậy và đợi đón, đợi Ngải thời gian đã từ ràt lảu ròi”. Thời Ngạn đành phải nói thật, Nhưng trong lòng vẫn còn không tin lãm. Mọi người đêu kéo nhau đèn sau điện, quét hẻt bụi đảt bám trên tường, lộ ra hai hàng chừ nhô đúng như lời nhà sư nói. Bên cạnh lại còn một hàng chừ nhô khác ghi nãm tháng trên tường, khi suy đoán lại là nhừng việc lúc Thời Ngạn còn sòng. Mọi ngưòi tò mò quét sạch hểt mọi bụi đất bám trên tường, lại có cảu “Từ đày trô đi, 13 nãm nừa, chức quan cuối cùng đạt hàm Tứ phàm”. Thời Ngạn ghi chép lại và từ biệt Lão tảng đi vè, kẻ lại mọi việc kì lạ \-ừa trải qua vói mọi người trên thuyên. Tòng Huy Tòng, Đại Quan nãm đàu, Thời Ngạn mất đang ỡ chức Thượng thư Bộ Lại, chức quan CUÒ1 củng ỡ hàm Tứ phàm, cách thời gian xem chừ để vừa đúng 13 nãm. Cảu “ngày tháng nãm nào, Thời ưạng nguyên đẻn chùa”, và “Từ đày trô đi, 13 năm nừa, chức quan CUÒ1 củng đạt hàm Tử phàm” trong càu chuyện đểu là lời sầm về Thời Ngạn, cảu trước nói thòi gian Thời Ngạn đèn núi nhỡ trên đinh núi, còn cảu sau lại nói vẽ chức quan và năm mất sau khi đèn ngòi chùa, vẻ sau đêu ứng nghiệm.

Nhiều lòi sảm đêu khắc trong minh vãn. đẻ cập đèn nhiều mặt rát rộng, có thể nói việc lớn phải đèn long trời lơ đảt: quòc vận thịnh suy, việc nhỏ thì đèn các việc như sinh, lăo, bệnh, tử, mộ huyệt cải táng, không có việc gi không có.

Theo sách “Tuyên thảt chí” của Trương Đọc thời nhà Đường ghi chép : Thời Đường Cao Tông, Thượng Nguyên năm đâu, một người tròng cày thuôc thuộc huyện Còc thành, Lạc Xuyên lẻn núi hái ĩhuòc, nhặt được một tâm đà có khắc minh vãn liên dáng cho Huyện lệnh là Phản Yãn. Huyện lệnh lại báo lèn Quan châu, Quan châu không đám giàu kín lại tàu trình lèn Cao Tông, Cao Tòng lệnh thu hồi về Nội phủ. Tám mưih vãn nảy vòn là do Quán Thiên sư thời Hậu Ngụy Bãc triều kliãc, ông tu luyện đãc đạo, thường thường khắc đá ghi lại. Tàm đá ghi minh văn này, chừ rất nhiêu, phản nhiêu đêu sâu sãc khó giải, người ta chi nhận ra một cách mang máng các câu “Mộc tử đương Thiên hạ”, “chi qua long”, “Li đại đại bảt di tòng”, “Trung đinh hiên chân dung”, “Cơ thiến vạn tuê”. Những cảu nảy đêu là lời sảm dự đoán các việc thời Đường, “Mộc tư đương thiên hạ” lả nói họ Lí (theo chừ Hán chỏ Mộc hợp với chỏ Tữ thành chừ Lí) thừa mệnh Trời mà chiêm được Thiên hạ ; “Chi qua long ” lả nói họ Võ lảm Thiên tư, Chi, qua họp lại lả chừ Võ (họ Võ) sẽ làm rạng rõ họ Lí trong thiên hạ ; “Trung đinh hiên chân dung” là nói họ Võ bị diệt vả Đãng Vũ của còng chúa Thái Bình bị tiễu trừ, Duệ Tòng Lí Đán chinh thức lên Đẻ vị (ngôi vua) : “Cơ thiên vạn tuế” là nói Đường Huyên Tông, Lí Long Cơ thời gian trị vì thiên hạ lảu nhất. Những lời minh vãn này nói tữ khi họ Lí xây dựng ĩriẻu nhà Đường cho mãi đèn Đường Huyên Tòng trải qua 8 đời vua tòng cộng 140 năm, từng cảu đêu ứng nghiệm.

Hòi thứ nhất “Hông Thái úy theo nhẩm ma quỷ” trong “Truyện Thủy Hữ” đà miêu tả một lời sảm như thế nảy : Vào năm Tông Nhản Tông, Thái úy Hông Tin vảng chi đi đèn núi Long Hô, Tín châu, Giang Tày mời Trương thiên sư cảu khấn trữ òn dịch. Thái úy Hông Tín được

trụ trì chán nhân cùng dẫn đi du lãm trên núi, nhìn thấy một điện thờ “trên của dùng một chiếc khóa còng to đẻ khóa, đan chéo nhau ỡ trên dán hàng chục dải giấy niêm phong, trên các giấy niêm phong lại dùng dâu son xếp chòng chảt lẻn nhau, trước hiên có một chiếc biên màu đõ son sơn chừ vảng, trên viết 4 chừ “Phục Ma chi điện” (Điện Phục Ma). Hông Thái úy nhìn lẻn, không nghe lời khuyên can, khăng khảng muôn mơ ra xem một ti. Người trụ trì không biêt làm sao được đành phải mỡ khóa, bên trong điện toi om không nhìn thấy gì cả. Thái uý bèn ra lệnh giơ đuôc, nhìn thây ò giừa có một bia đá cao đèn năm sáu thước, phía dưới là bệ rùa đá, đà lún xuống đàt đến quá nưa. Mặt trước của bia chừ như Ròng bay Phượng múa. Ki hiệu của sách Trời, mọi người đêu không hiêu ; Mặt sau bia đực bòn chừ lớn viết kiểu chân thư (lôi viêt chữ chân phương).

Hòng Tin xem nó vò cùng mừng rờ, bèn nói với vị trụ tri : “Các vị ngăn cản tòi, làm sao lại mây trảm năm trước đà ghi chừ Họ của tôi ỡ đây ? “Ngộ Hông nhi khai” (Gặp họ Hòng thi y mỡ), rò ràng là bão tòi mơ. Xem này sao lại ngại ! TÔI nghĩ. Ma vương này, đèu chi ỡ dưới đáy bia. Các vị và tôi gọi thêm máy người đôĩ lò, đem cuòc xẻng đèn đào quật lẻn. Hòng Tín bảt chảp mọi người khuyên can và ra lệnh đem bia rũa đá và tam đá xanh nam dưới rủa đá đêu quật lẻn tảt cả, bong nhiên nghe một tiếng nò vang, một luông khi đen từ bèn trong phụt ra xông lẻn trời biên thành trên dưới một trảm tia sáng vàng óng tản ra bòn phía và đi khỏi. Một trảm linh tám ma quản trân thủ trong Đìa phủ vì thế chạy thoát, vẻ sau đêu trỡ thành thủ lình của nghĩa quản Lương sơn. “Ngộ Hòng nhi khai” viết trên bia là cảu lời sảm rõ ràng de hiêu, dự đoán nói “Điện Phục Ma” khi nào, hoàn cảnh nào được mỡ ra. Hòng Tín láy thể lớn át người tùy ý đẻ làm, làm cho lời sảm đó được ứng nghiệm. Giá như Hông Tín là một người quá cán thận, nhát gan ngại việc thì việc này lại sẽ bàn theo hướng khác rôi.

Có bôn phương pháp chủ yêu đẻ bièu hiện lời sấm. Một là phương pháp triẻt tự “thiên lí thảo, hà thanh thanh, thập nhật bòc, bãt đãc sinh” và “bát mẫu tứ hệ, thập nhị vĩ kì” đêu là thẻ. Hai là phương pháp án ngữ. Gọi là ân ngừ chính là không miêu tả trực tiep ý gốc, mả là mượn các từ ngừ trùng nhau nhưng ý khác đẻ nói. Phương pháp nảy người xưa gọi la “sưu từ” (từ ân). Lòi sảm dùng ấn ngừ đẻ biêu hiện rất nhiêu, như “hoàng ngưu bạch phúc, ngũ thù đương phúc” phản biệt dụng “hoàng ngưu”, ‘bạch phúc”, “ngũ thủ” đẻ ân chi Vương Màng, Công Tôn Thuật và Lưu Hán. “Mã tư nhập thạch that, tam thiên lục bách nhật” cũng không phải là trực tiếp nói ý gôc mà là dùng “Mã tư nhập thạch that” đẻ nói Cao Dương sẽ cướp Ngụy lập Tẻ, dùng “tam thiên lục bách nhật” đẻ chi mười năm. Ba lả lợi dụng tính đa dạng của phương pháp dien đạt Hán ngừ và đặc tính de sản sinh ý khác đê che giấu chân thực và ngụ ý, “Vong Tản giả, Hò dã” vả “Kiên nhập ngũ tướng sơn trường đắc”, hai lời sảm này đêu là như thê. Cảu trước đă lợi dụng tinh không xác đinh của chừ “Ho” mà thực tê chỉ đưa người ta, bao gôm cả Tản Thủy Hoảng đà làm cho sáu nước phải đèn xưng lả bẩy tôi đêu cùng đi tới một nơi sai, đà sai lảm cho ráng người Hò ỡ phương Bãc là mòi đe dọa lớn nhát của triẻu Tản, mà đem chừ Hò thực tê chi lại che giấu đi. Còn cáu sau lợi dụng đặc điêm hải ảm (đọc ảm giong nhau) của chừ Hán lay “cháng” (trường) thay “Cháng” (Trường), nên Phù Kiên và các bè tòi của ông đèu không hiẻu ý của nó, kẻt quả là Phù Kiên đã tiến vào núi Ngũ Tướng bị Diêu Trường bãt sông. Bòn là nói (viết) không vãn vẻ, ngụ ý phù họp với ý của mặt chữ. Bón phương pháp này thường là sau khi nó được ứng nghiệm thì người ta mới nhận biẻt được hàm nghĩa chân chính của nó, dùng lời sám của phương pháp sau, thì thường là khi lời sám sãp ứng nghiệm đèn nơi, người ta mói phát hiện ra nó. Xét vẻ trạng thái thời gian thì ba loại trước thuộc thời tương lai, loại sau thuộc thời đang tiẻp dien. Đây là một phương pháp đơn giản rõ ràng đẻ phản biệt lời sảm thuộc loại nào :

Một lả người tạo ra lời sảm thi thản bí khôn lường, mà thường thường không biẻt họ, thậm chi cả tên là ai. Người ta thường khi đă phát hiện ra lời sảm vẫn còn chưa biẻt lời sảm đó đèn từ đàu, lời sảm ghi trên tường ơ sau điện thờ Phật trên chùa nhỏ chính lả như thể. Có lời sảm tuy biẻt được từ đàu đến, nhưng không biêt người tạo ra ban đâu nhất lả ai, nhiều cảu dán dao dan ra ơ trên chính là như vậy. Có một sô lời sâm, người ta về sau tuy bièt được họ tên người lảm ra, nhưng vè sự tích của nó lại không được hièu lãm.

Hai là tính bí ân của nội dung lời sảm ngụ ý. Có một sô cảu chừ của lời sảm tuy đà hiện rõ, thậm chí đă lưu truyên, nhưng đương thời người ta không biẻt nỏ lả lời sám, đương nhiên cũng sẽ không thẻ biẻt tường tận nội dung của nó.

Ba là tính bí ân lưu truyền lời sảm. Việc lưu truyền lời sâm chủ yếu có hai con đường : minh văn và truyền thuyết. Minh vãn phán nhiều là khắc ò trên gạch đá, mả thòng thường là chôn ỡ dưới đảt, xảy gãn vảo vách tường, giàu vảo nhừng nơi hẻo lánh, đèn lúc lời sám ứng nghiệm, minh văn sẽ tự nhiên được người ta phát hiện và nhận biêt. Truyền thuyết khác với minh văn, nó là một phương thức lưu truyền có tính hiên hiện (rõ ràng), nhưng người ta chi biêt lời của nó mà không biêt nó là do ai truyẻn, xét từ ý nghĩa nảy, con đường lưu truyền nảy cùng có tính bi ấn như thẻ, là nguyên nhân không phải dựa vào giấy mực đê lưu truyền lời sấm.

Tin tức liên quan

 1. Giới thiệu những bộ bàn ghế sofa đẹp và sang trọng với gia đình Việt có giá tốt nhất

 2. Kích thước kệ tivi bằng gỗ

 3. Sự ngăn chặn của huyền quan có tác dụng gì?

 4. Tướng diện của bạn có phải là tướng phú quý?

 5. Những mẫu thiết kế bàn trà hiện đại đẹp nhất

 6. Nhà ở có bao nhiêu phòng là vừa?

 7. Cửu cung tổng luận trong phong thủy là gì

 8. ỨNG DỤNG PHONG THỦY TRONG HỢP HÔN

 9. Những nguy hiểm tiềm tàng

 10. Địa hộ (Cửa đất) có phải là nơi dòng nước chảy ra không?

 11. Khi hẹn hò, bạn gái nên chọn đồ trang trí nào để tăng vận tình duyên?

 12. Các mẫu thiết kế cho các cặp vợ chồng trẻ

 13. Căn hộ hiện đại trong một tòa nhà lưu trữ lịch sử

 14. Các mẫu tivi hiện đại đẹp

 15. Phong bế hoàn toàn ban công có ảnh hưởng gì?

Sản phẩm hot

 1. Kệ tivi đa năng mặt kính hiện đại D1645+51

 2. Bộ phòng ngủ gỗ công nghiệp phong cách Hàn Quốc A681

 3. TÁP ĐẦU GIƯỜNG PHONG CÁCH HOÀNG GIA BH66-A

 4. KỆ TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH TÂN CỔ ĐIỂN BH6656KTT

 5. Bàn ghế trang điểm đá Hồng Ngọc nhập khẩu KH3030C

 6. Giường tân cổ điển 1m8 giá rẻ BH8811AL

 7. Kệ tivi 2m4 mặt gỗ cho phòng khách lớn H8801KT2.4

 8. Kệ tivi 1m6 tân cổ điển mặt gỗ French White H8801KT1.6

 9. Bàn trà 1m4 cao cấp phong cách Pháp H8801BT1.4

 10. Giường xe ô tô màu xanh gỗ ép MFC F2-25

 11. TỦ NGĂN PHÒNG GỖ NHẬP KHẨU 3325TNP

 12. Bộ bàn ghế phòng ăn bằng kính 6 ghế đẹp mắt T856

 13. Bàn ăn chữ nhật 1m35 mặt đá công nghiệp CT05280+61

 14. BÀN ĂN GỖ NHẬP KHẨU 1907L-BA

 15. BỘ BÀN TRANG ĐIỂM ĐA NĂNG CAO CẤP 1802C

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội