Thiết kế tầng hầm để xe theo phong thủy

1. Thiết kế tầng hầm để xe theo phong thủy

ring hầm lã giái pháp hiệu quá khi xây nhã vi giái quyết dược chồ dế xe và hẻ thống kỳ thuật, cũng như cách ẩm khá tốt cho tằng trên và tảng diện tích sử dụng. Tuy nhiên, nếu bố trí không hợp lý, tằng hầm có thẻ gây ra môt số trử ngại và

Tâng bân hảm tạo lởp câch Ắm tốt. Ánh: TN

Trong điều kiên khí hậu nóng ấm imra nhiều như Vièt Nam. ncn làm hẩm nửa nồi nữa chim (hán hầm) hơn là làm hẩm chim hoãn toàn như các nước xứ lạnh hoặc các biện thự then Pháp xây dựng ỡ nuửc ta. Bán hầm dè thõng thoáng, không phái di xuống sâu, nên giãi quyết kỹ thuật tốt hơn. về mặt phong thủy, bán hằm tạo lửp dệm cách ẩm, nàng cao chất lượng trường khí của không gian ben trcn như phòng khách, nhà bcp mà vần không bj tù hăm sinh khí.

Làm hẩm nen cân nhác dền diên tích sao cho tương xứng với quy mỏ nhà ở. Ncu nhà có nhiều tầng vả cẩn khu vực de xe rộng, th ì làm hằm sồ dắc lợi. Trường hụp không quá cần th iết hoặc không the dào xuống sâu, thi nên lãm hầm theo dạng như một tầng trẽt cóchicu cao thấp, từ ngoài vào gặp cẩu thang dần thăng len tầng lừng de vừa giám chi phi làm móng bè cho hầm, vừa dè giái quyét các yếu tổ thõng thoáng chiếu sáng. Nếu nhã lãm theo kieu lệch tầng, có thế dặt bếp ỡ phía sau cao hơn hằm mà thấp hơn phòng khách, phía trưúc dùng dế dỏ xe và làm lối vào, phía sau lãm hằm phàn tự hoại, hồ nước ngẩm hoặc máy phát diện. Cách làm này tao the truóc thấp sau cao. phù hơp với nguyên tắc phong thủy truyền thống lã nhã cỏdiếm tựa vừng vàng phía sau. Nhã xây tại vùngdất yếu, hằm dồng nghĩa với một mãng móng bè. giúp chổng thấm ngược, tránh đuợc tinh trang lún không dcu nếu làm móng theo kiều dộc lâp.

Thiết kế tầng hầm để xe theo phong thủy - nhung kieng ky khi lam mai nha

Tránh ngập nước, tăng ánh sáng

Bén ngoái tểng hầm có thô được “ngụy trang” như một dồi có. Anh: TN

Nhã có tầng hầm cùng như dược dứng trẽn một phần dế cao ráo, bẽn ngoài hầm có thề “ngụy trang” như một dồi cò. Khi bố trí hâm, cần chú ý trước tiên dến việc chống ngấm và úng nước. Lối vào hầm phái bố trí mương thu và thoát nước dế không ụ nước cháy từ ngoài vào, dồng thời luôn có bơm hút nuỡc ra ngoài. i)ế tránh thấm từ ngoài vào, dủc bẽ tỏng cho cã vách hằm (phần chim dưới dất). Khoảng giừạ và sau hầm cân có giếng trời dế thông thoáng, không nên làm hằm bít bùng. Nen âm cũng khá âm thấp nên cũng rất cẩn ánh sáng trực tiếp, dám báodú ánh sáng mặt trời (dương quang) cho trường khi vốn thịnh ám nãy. Trường hợp không dù cho ánh sáng trẽn cao rọi xuống, bạn có thề dùng gương phán chiếu dế tăng cường. Nếu dặt bếp trong tằng hầm thi không gian bếp phái cao hơn so với chỏ dế xe hoặc năm tụi khoảng thông tầng dể dần khi dược tốt hơn.

Trang sổ các cõng trình nồi tiếng nhất cùa nồng Kóng có hai ngán hảng, dó lã Shanghai Bank dược kiến trúc sư Anh Norman Foster tliict ke nảm 1986 và Bank ofChina do kicn trúc sư người Mỹ gốc Trung Quốc Ieoh Ming Pci.
Thuật phong thủy thời nay

Giống như tất cá các tòa nhà tải chinh cùa nồng Kỏng, hai ngân hãng nàydều tợa lạc trên dồi Victoria, không vi lợi thế kiến trúc mà chi vi lợi thế cùa thuật phong thủy (teng shui), mà theo người Trung Quốc mang lụi sự phồn vinh, giàu có.

Theo Laura Altman, người viết bài nghiên cứu về công trinh của ỏng Foster, dăng trên tờ Dịa lý vã văn hóa sổ 34, tòa nhà dược xây hợp vỡi thuật phong thủy, có the trừ dược ma quý khi tinh dền cá dộ nghiêng của cầu thang lần hai con rồng chầu trước cứa. Thầy“phù thúy” ỡ Hồng Kỏng hành nghề như luật sư, bác sĩ, giá thuê lên đến 500 euro/giờ không kể chi phí ăn ở, di lại.

Từ xưadến nay, phép phong thúy dược hiếu lã phương pháp nghiên cứu dịa hỉnh dất cát khiến người sổng và người chết hãi hòa với cốc lực hút cùa vù trụ. Phốp nảy đa dược hình thành từ rất làu và ngày càng dược hoãn thiện. Khi cha mẹ qua dời, con cái phái dặt mộ sao cho cha mẹ dược yên lòng, dề họ không quay lại “ dôi nợ”, như dầu mộ phái tránh hường gió, chân mộ phải hưởng ra sòng nhưng không dược ngập nước… Quan niệm “âm sao dương vậy”, người chết t hỏa lòng sC mang lai may mắn cho người sổng dược người cố xưa dặc biẻt tuân thủ. ớ Trung Quốc, phép phong thủy kết hợp dạo giáo, Phật giáo dặc biệt phát triển dưẽn then Hán (hai thế kỳ trước Công nguyên dến hai thế kỳ sau Công nguyên) cùng vởi sự ra dời cùa la bàn (dung cụ chính dùng cho phong thúy) cùng như phương pháp quan sát cốc ngôi sao trong vù trụ dề lập can, chi… Mồi khi dựng nhà cứa, lãng mạc, thảnh thị, người ta dều cần dến lời khuyên cùa thầy dịa lý. Theocác thày phong thủy hiện dại, càn phải xem thế dất từ việc xây thành phố. công sờ, cùa hàng, mô mã đến sân vận dộng, cản hộ thậm chí den cá phòng tẩm bé xíu sao cho âm (yin) dương (vang) hài hòa với khi (qi).

Tại Hồng Kỏng và Dài Loan hiện có đến hãng nghìn trường day thuật phong thủy. Xu hưởng này dang phát triến nhanh chóng dén các nước phương Tây trong hai thập kỹqua. ờ Pháp, báo chi dăng dầy những câu quáng cáo cùa các thầy như: “Hây thay thế cùa ra vào, bạn sẽ lấy dược chồng giàu”, “Nếu làm Iihà tăm ờ hướng Tây Nam, bạn không thể lấy duợc chồng” v.v… Tai Canada hay California (Mỹ) nhiêu người tin răng khi xây thư viên, các cơ sớ Internet, bún băng dĩa v.v… rất cần có lời khuyên cùa thầy phong thủy dể cõng việc kinh doanh của họ phát dạt. Nhiều người treo một chiếc gương nhò trước cứa nhã dế trừ tả, lấy một miếng vãi nhựa to nhiều màu che vườn hay trồng một cây to dế tránh điềm xấu.

Từ những năm 90 của the kỷ trước, thuvvt phong thủy dã xuất hiện lại tai nhiều vùng nông thôn Trung Quốc. Theo ỏng Trì Văn Quân, tổng biên tập tạp chi kiến trúc cùa Trường Đại học Thượng Hải, trương học Trung Quốc không dạy môn phong thủy mà nó chi dưực nói lướt qua trong môn lịch sứ. Anh Dường Triệu Huy, kiến trúc sư trò Học viện dự án Dại

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội