THIẾT KẾ CỬA HÀNG PHẢI CÓ CÁ TÍNH

1. CHUẨN BỊ MỞ CỬA HÀNG

BAt k¿ IA cỏng viộc gi nón có sự chuÀn bị lốt s<ĩ thành cồng, ngược lại sẻ thất bại. Muốn mò củn hiệu phải có sự hiểu biẻt nhất dịnh vể cóng việc dó, phải chuÂn bị dẢy đù. Ngoài số vốh cnn thiết phni có sự nhộn thức rõ ròng ví* ngành nghi minh đang (lỉu tư váo dể có bưđc chuán bị cụ the như:

Thời ginn lỉlm việc, khoảng thời ginn k>nh doanh và phương thửc tiên hành công việc. Việc chọn lựa đẨu tư kinh doanh cún hiệu ein chú trọng một sỏ’ diỏm sau:

Dụ kiến, tức ló kết hợp tinh huõng thực té cũn dịa phương dề cỏ phán đoàn vể thị trường.

Áp dụng: Vộn dụng kinh nghiệm học tập, nhưng không phni In MO chép học đòi, mn phải ắp dụng nhửng bài học, ních lảm của nưđc ngoài với cái mdi mé ỡ djn phương. Kết hợp tinh liinli cụ thế tiên tlíự«. tô vi diéu kiện bàn thản đi có »ự lựa clnpn chính xác.

Ra sức lựa chọn ngành nghi mà minh thành thạo. nÁm chắc nhủng kiên thức liên quan de* vọch rn mục tiêu dnu tư. cỏ g.Áng phát huy kỹ nAng vả hiéu biẻt cũn minh đẽ đạt lợi thè.

Dể lựa chọn nhĩtng hạng mục. ngành nghé hợp lý cỏ the thông qua bạn bè. nguói thản, nhỡ họ mách bào. tư vắn.

THIẾT KẾ CỬA HÀNG PHẢI CÓ CÁ TÍNH - nguyen tac chon dia diem khi mo cua hang

Dãn gian thường có câu nói: “Cửa hàng là vàng, nhà ờ LA dóng” và “Một cùa hàng nuòi sóng ba dời”. Cùng với sự dkm chinh chinh sách nhã đất trong nhửng nủm lại dãy sỏ’ người dầu tư cửa hiộu dỏng htín. nhưng trong dó một bộ phận dáu tư cửa hìing không trực tiẻp kinh doanh mà dem cho nhà buôn khác
thuê lại. Thế rổi nhi» buón đố do vò »ố nguyên nhdn lại dem chinh của hiệu đó cho thuê tiếp dó’ kiếm số ticn phí chuycn nhượng dó chinh lồ loại cừa hàng cho thuê lại.

Néu bạn quá cnn của hàng đẽ kinh doanh và lợi gộp Ioiịì cửa hàng cho thuê lại dó. nhất định phài thận trọng, nhát là các diẻm chủ ỳ »au:

Một là kinh doanh không giòi, hai là nhà kinh doanh đói nghé, thay dổi chó ờ hoặc gẠp »ự cố khác. Khi thuê lại phãi lãm rỏ tội «ao người kinh doanh hiộn tụi hu muốn chuyển nhượng. Phi chuyên nhượng có họp lý vđi thu nhập tư kinh doanh không? Mật hùng king doanh có hợp lv vỏi cá tính và khà nâng của mình không?. Phái “biẽt mình biết người” mới có thc khời đáu tỏ’t vã phát triển.

Thận trọng khí kỹ họp đống thuê nhà

Cổ mộl người bõ ra ba mươi triệu dóng dẻ thué lọi một cữa hàng. Sau vi một nguyên nhãn phát sinh muốn chuyển nhượng lại cho người khác. Chang ngờ đốn lúc đó bôn cho thui* mỏi báo lã muôn chnm dứt hợp đống, lý do là: Bôn cho thuõ đã ghi rất rõ trong hợp dóng thuẻ cữa hãng lã cấm chí bôn thuê nhã “Tự tiện chuyển nhượng cửa hàng hoặc cho người khác mượn lạỉ’ nếu kliỏng bôn cho thuê sè: “Cổ quvền chấm dứt hợp dóng, hơn nừa sốtién dẠt cũng không dược hoàn lọi”.

Càn cứ quy dịnh tương quan dơn phát luột hợp đóng: “Người thuê nếu dược sự dồng ý cùa người cho thuõ có thó mang cùa hồng cho người thử ba thuó 1(11. Người di thuó nèu chưa dược sự dóng ý của bèn cho thuê, người cho thuè có thê chấm dứt hợp dồng”.

Người chù dầu khi chuyển nhượng quyén thuỏ cữa háng phải dược sự dóng ý bằng vốn bàn. Nhưng ngay ván bàn dống ý dỏ cũng có hình thức khác nhau. Néu khi chuyền nhượng phài có một trong các diếu khoàn thôa thuận “Dược phép chuyến nhượng“. Hai là chủ nhà ngoài bàn hợp dóng thuê nhà còn phài có vấn bàn dóng ý khúc.

Bên chủ thuê lủn đàu không có vủn bàn dong ý. Khi chuyển nhượng người cho thuê cỏ thỏ trực tiôp thanh 15′ hợp dong thuõ nhà ký- với chú ban đau. Do dó người thuê lọi lẩn hai. lan ba phái có 9ự hièu biẻt đáy đũ và khà nàng dự kiên rủi ro.

2. THIẾT KẾ CỬA HÀNG PHẢI CÓ CÁ TÍNH

Trén một trục dường lỏn cổ tòi mấy chục cửa háng, khi bạn quyél định mờ một cửa hàng bạn có nghi dến ráng nếu một người khách don cửa hãng cùa bạn thi cùng có thô dẽn tất cà

cốc của hỉtng kut kbóng? Do đó cÀn chú ỷ thiết ké cử« háng đõ hấp dẪn khách tạo cho khách An tượng tốt. khó quên? VẠy phải trang hoàng như thó nào mỏi hấp dAn được khách hàng?

của hìing kích thích dưục tâm lý khách, dí- lụi ấn tưọng khó quyên cho họ. dù hỏm nay họ dến xom không mua hàng, nhung khi cán và cỏ đủ khà nrtng họ »è nghi đôn cùn hàng của ta truòc.Thiét kẻ’ trang hoảng cửa hãng phài chú trọng đến cá tinh, dộc dốo mdi tạo sự dột phá. thu hút khách hồng. Lý do dế khốch đôn rít nhiều 06 thế vi phương thừc kinh doanh, quản Ịý thương nghiộp. quàng cảo. bao bi… củng có the vi bộ mẠt của hàng thiêt kÁ dẹp. Bộ mẠt cửa háng là lý do khièn khách nhìn qua là thấy, ấn tượng cùa khách hồng bÁt dau từ cAch trang hoàng thiết kế cùa hàng. Theo két quả đk$u tra chuyên mòn cho thấy. Nhũng cữa hàng có thiết kế trang hoàng tốt rất dé tác dộng dên tâm lý khách hãng, lợi nhuận tAng 18°d . 300*». Nếu như bộ mẠt

Một cũn hàng có hình tượng dẹp không, thiết kê có hợp mỹ quan không, hoàn toàn phải cAn cứ vào khu vực định mờ cứa hhng và đỏì tượng khách hàng cùa khu vực dó.

Người chủ kinh doanh nÁm quyến diéu hành không nên láy bự yêu thích cùa ban thân làm chuÀn. Nên biết rủng một cửa hàng muốn thiết kê dọp càn phài cò »ự két hợp chột chẽ giữa nhà kinh doanh và nhà thiôt kẽ.

Nhã kinh doanh cAn cứ nhu cáu của thị trường, dộng co mun nÁm của khách, thói quen 8Ũ dụng, tinh hình chi tiêu của nhân dàn. két hợp vôi các yếu tỏ’ so sánh binh «tảng dẻ dưa ra kẻ hoạch kinh doanh sau khi nghiên cứu ti mỉ ky càng. Khi thiết kê trang trí một công ty kinh doanh, cùa hàng nón phôi hợp ke hoạch kinh doanh cùa nhã kinh doanh đo làm nổi lòn cá tinh cùa hảng hốa. cá tinh của phưưng thức kinh doanh, cố tinh kinh diển cùa của lulng de mang lại sự làm ủn hung thịnh.

Ngươi mua tiến àfa tiệm mua do, có thoái mát không, cảm nhận hct hình tượng hàng hóa. the nghiệm dược cám tình tói hay không phần lởn là do sự bày biện hàng hòa. Vì cậy nên càn cứ dặc tnfng tàm lỹ khách hàng bày háng có nghệ thuật khiến cách báv hàng dạt dến tiéu chuủn. dẹp mắt. tiện lợi, mỹ quan, thực dụng.Mục dich cua vực htìy bicn hàng hoa

Nghề trang trí cừu hàng, bày biện hàng hóa bát dầu hình thành từ những năm Mà Âu, MỸ, Nhật. lÀt một nghề mài hoàn toán nhĩtng người thợ này can cứ vào mau sac. phong cách cùa hàng hóa, vận dụng màu Stic phối hợp kỹ thuật, kèt hỢỊ) vời dục diêm phong cách háng hóa. vận dụng con mắt cùa minh tà kỹ nàng ki xào trong trang trí. triển khai cách bày biệtI itộc dáo hấp dán di’ (tạt mục dich cuóì cùng là hấp dần khách và bán hàng.

Mục đích căn bán của việc bày biện hàng hóa là thu hút ánh mát cùa khách, khiến họ hứng thu vá muốn mua hàng. Háy hùng hóa dẹp mát chi là một khía cạnh trong trang trí cừa hàng. Trang trí btìy biện phài dạt (h/ợc 5 cái “tiện lợi

Tựu hfi cho khách hàng vita vào cửa hùng dã nhìn tháy ngay cửa hàng có nhừng loại hàng gì. có thứ minh cần mua không ỉ

lÀim cho khách hàng chì trong thời giun rất ngan bang (ách trực tiếp nhất dê tìm thảy thử mình cấn

Kích thích khach hàng muốn mua háng. Hay các loại hàng trọng diêm, hàng mdi mua vé, hàng khan hiếm, háng dang
thịnh má bày ờ các khu vụt khiến khách oừb váo dến cùa là nhìn thây ngay dc (lạt tác dụng kích thích ý muốn mua hàng cùa quỹ khách.

Cung cáp thông tin mài nhất vc hàng hóa. Người kinh doanh có kinh nghiệm thường dem hàng hóa mời nhất bày ờ phía trườc nhất, tròn cùng. Mục dich chinh la dưa nhừng thông tin mới nhất dền khách hàng, dó là một phương thức không lời dế dân dụ khách hàng

Nâng cao hình tượng cừa hàng l à nhà buôn. Cách bày hàng tói là bày có trật tự. dc mua bán. khiến cho khách vui vè, lấy hàng thuận tiện, dĩ gày thiện còm cho khách hàng, nàng cao hình tượng của khách háng vá nhá buôn

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội