THIẾN ĐỊNH BẢY SẮC CẦU  VÒNG

1. THIẾN ĐỊNH BẢY SẮC CẦU  VÒNG

Phcp này SỪ dung bay màu cầu vống, goi la phep thiêng, hoanhàp vói mọi mau sác. Phcpcáu xin súc khòc. tri năng sáng suòt. tinh thòng moi V ICC, trau dói dao đưc. Đo la tấm lòng kiôn nhẫn, vị tha. dô Itnmg. Đáy cùm* lã phcp mớ đưtmg nhìn ra sư bất lừ. Hãy đoán dinh được cãi chết trươc mất đe cho long người thanh thân.

Phép nay nhâc lai cuòc đời VỊ cao tùne Lạt ma Tây Tane thuộc ph.ti Phát giáo Tantrỉc Tây Tạng sõng vào thé kỳ thử tam. Khi Lạt tn.1 vicn I|ch xac hoa thanh càu vồng, cẩu vòng tuụng trung súc manh thát dương. nguổn ánh sáng ruc rở nhất. Mỏt màu sic duvc sù (lụng theo thư tư. Phép thién đinh dược nâng cao nlioco >Ư phối màu tùy ý. Oià sừ. khi đant! dung phép Iihin thây “mau dò”. 1 lén tường (lẽn điém tốt. co thèm súc mạnh nghi lưc. mu hô cát ỏ ué. mộng mị. vận xâu. am chì đèn phcp thiên dinh tia nấng hổng. Đèn luc nhin thây “máu vang” dó la lúc nhân ra itirợv anh dạo vàng Đúc Phạt. Nhìn ra màu “luc’\ thủy đuục Lục nhù mẫu v.v…

Có thể bạn quan tâm:

Lúc dane ihicn dinh phép bày sác cầu vỏng, cùne la luc nghi vò triòt ly cùa phép nay : “Trong CÒI vù trụ bao la, ta không thế phân hièt mọi vạt. Tuy thê. khi anh sang-do chinh la nguõn nang lực. rọt (Ịtia láng kinh, la thay ra duơc bày sắc cầu vòng Không nhìn qua lãng kinh, thi chi có anh sang dơn thuần, một loai vật chái vỏ hmh dạng : cho nên. bày sắc câu vỏng có nghía la “sác tưc thị không”. **Khi các nhà sư đã nháp dinh ho chì nhìn tháy đươc bày sác câu vồng, biên hóa ra ánh sang rực rỡ. Các nhá sư thoát tục. nháp CÒI niết ban. Nhập dinh xong ròi, họ hóa ra bày sác cầu vông chuyển thành ánh sáng rực rô’*.

2. PHÉP PHỐI MAU CỦA TRUNG QUỐC

Màu sắc tác độni! tâm tưtìnhcàm mỏi con người, một sò màu hợp mọi ngưtn, mọi lúc. Cụ ihc như là màu sắc sáng, tươi tạo càm giác đc chịu. Màu tỏì sẩm trỏng u buồn. Còng dụng nhiều màu sác khác nửa cẩn được nhân dạng cho thát dây (Hi. chính xác. Đión lìinh như (V phuirn 2 Tay màu trăng tuựng (rụm: sự tinh khiết. trong lùm. có dâu mặc dỏ tráng. Màu trắng ùn nuưtn Trung Hoa luxnig trưng mua dỏm!, thm ký ngũ (hiếp đi như chót, nhã nào có na chảy mác dó tăng trảng mông. liệm xãc hãng vải tráng Trong ngày cưỡi cô dâu mặc đồ trắng theo phong cách dơi nùn Kguni Trung Hòa kiòng cữ dãp mèn tráng. nhưnguiVì chót liêm vài tráng, ngũ nhưchẻt.

Mau đò tuông trưng nhiêu may mân. Đô lã mau suna suông. hanh phúc, nỏng âm. chi súc mạnh, có danh vong Theo truyõn thống, cõ dâu mãc áocuin mau dò thám, tre mới sinh cung trưng dỏ. ngây tòt cho tlẽn dụm.’ trong hao hi dò. Trtci thuyèi phon 12 thủy giài thích mau dò la màu “nuỉi triri IIUH’ phưinuỉ bông ‘. Khi mát tròi lỏdạns òdưóng chân trói, la luc nong rực. mau dỏ tượng trung súc manh cùa dát trm. Màu dò có tác dụntĩ hiữu quà nhất, đõ chinh là nsuồn nảng lưirng. VÙI kích thích, trừđuục khi xàu.

Mau tia cũng I trong trung điềm lành – màu duoc mọi người tôn sung. Mội mau may mủn hon màu dỏ. Câu nói xưa cùa ngưni Trung Hoa lã “Dỏ tji4ti hòa tia vtiọt ra ngoài cỏi din nay. Ngưtn nào có “khi màu tiu “, dược huỡng phu quỹ giau sang, nhiều may mủn.

Có thể bạn quan tâm:

Màu vàng tượng trung súc manh, quycn lục. vua mặc ảo thêu rồng vàng, hiếu luọng cùa vua chua, máu vũng tuựng trung su nhẫn nltuc. nhãn từ. khôn ngoan. Câu ngan ngừ Trung Iloa có noi : “Vtn uhn h>HỊ( nhãn lù. con lìỊỊtỉừi cô thề dụt danh VỌHỊỊ, Jia vị cao xang

Mau lục luựng trung sư thanh btnh. hy vọng, tòt UKT1. Mau lục thuóc thổ, tuimg trung mùa xuản. dùi tốl cày cò luôn xanh tuin.

Bình luận trên Facebook