“Thập quý” là chỉ địa hình như thế nào?

1. Địa hình như thế nào được gọi là “Thập phú”?

“Thập phú” là một trong mười lòi ca của nhà phong thuỷ để hình dung ra mười kiểu địa hình đẹp của long, sa, thuỷ, huyệt, cho rằng đất đó không chỉ lí tưỏng để chôn táng lăng mộ mà còn làm giàu có. Lòi ca như sau: Một phú minh đường cao to, hai phú khách chủ đón nhận nhau, ba phú có long có hổ, bôn phú có Chu Tứớc như chuông treo, năm phú năm hưống núi thanh tú, sáu phú bốn dòng nưóc chầu về, bảy phú chân núi liền chân núi, tám phú các núi ngọn tròn dầy, chín phú long cao bao bọc hổ, mười phú thuỷ khẩu kín như bình.

Minh đường cao to rộng rãi, các dòng chảy chầu về như vua ngồi cao, các quan chầu lạy, có khí tượng tôn nghiêm; khách chủ .đưa đón nhau, như chủ khách mòi chào, long hộ vệ đón rưóc chân long nhập huyệt; có long có hổ là trái có Thanh Long phải có Bạch Hổ thần phục hộ vệ mà không cao ngạo chống đôi; Chu Tưốc chuông treo là núi phía trưóc gọi là Chu Tước có dáng như chuông

treo linh động không thiên lệch; năm hướng núi thanh tú là chỉ núi từ phát mạch đến kêt huyệt tinh phong gồm cấc núi thái tổ, thái tông, thiếu tổ, thiếu tông, phụ mẫu đểu thanh tú; bốn dòng chầu về là các dòng nước đều hướng về minh đường; núi liền núi là chân núi kề chân núi bao bọc lấy huyệt; ngọn núi tròn đẩy là vẻ đẹp đầy đặn, không dốc quá không chênh vênh, lệch lạc; long cao bao bọc hổ là bên trái cao hơn bên phải; thuỷ khẩu kín như bình là cấc dòng nưốc tầng tầng bao bọc kín khít.

2. “Thập quý” là chỉ địa hình như thế nào?

Thập quý là một trong mười câu quyết trong chín lời ca. Nhà phong thuỷ lây lời ca này để chỉ ra những liên quan đến long huyệt sa thuỷ của mười kiểu đất đẹp có thể kết được huyệt quý. Lời ca như sau:

‘Một quý Thanh Long song song với nhau;

Hai quỷ Long HỔ nổi cao lên;

Ba quỷ Hằng Hga luôn thanh tú;

Bốn quỷ trôhg cờ bày đầy đủ;

Năm quý bút mực luôn săn sàng;

Sáu quỷ quan hiệu như chuông treo;

Băỳ quý Bạch HỔ mọc tròn đầy;

Tám quý Thanh Long như ngọn bút ;

Chín quỷ bình phong như ngựa phi;

Mười quý thuỷ khẩu bọc trùng trùng.

Một quý Thanh Long song* song với nhau là nói long luôn có hổ đi theo hỗ trỢ

Hai quý Long HỔ nổi cao lên là nói hình thế hùng trắng lực lượng mạnh

Ba quý Hằng Nga luôn thanh tú là chủ sơn thanh tú đẹp đẽ sáng sủa

Bôn quý trổng cò bày đầy đu chỉ các triền núi vòng quanh- đầy đặn

Năm quý bút mực luôn sẵn sàng là chỉ cấc ngọn núi triều và án (che trước đỡ sau) dàn ra như hình cái giá bút’

Sáu quý quan hiộu như chuông treo chĩ bộ phấn tỉnh phong của huyệt như hình cấi chuông treo hay như cái nồi úp xuốhg?**

Bảy quý Bạch Hể mọc tròn đầy tức là núi bên phải cao nhuận thuần hoà;

Tám quý Thanh Long như ngọn bút là chỉ núi bên trái cao nồ nang;

Chín quý bình phong như ngựa phi chỉ núi Huyền Vũ ở phía sau huyệt ngay ngắn cao to;

Mưòi quý thuỷ khẩu bọc trùng trùng các vòng đai bảo vệ kín khít chặt chẽ.

Một cành quan khuôn viên lí tưỏng “dựa vào núi rùng thông với sông hổ” tức là yêu cổu phái có son hoặc thuỷ; như trong phong j thuỷ học nói: noi ngưòl ta ỏ nên chọn chỗ núi sông rộng rãi, thế mạch khí to lốn quan hệ rốt nhiều đến hoạ phúc.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội