Thập phú – Thập quý – Thập bần

36. Địa hình như thế nào đưọc gọi là “Thập phú”?

Bạn có biết: sofa phòng khách nhà ống

“Thập phú” là một trong mười lòi ca của nhà phong thuỷ để hình dung ra mười kiểu địa hình đẹp của long, sa, thuỷ, huyệt, cho rằng đất đó không chỉ lí tưởng để chôn táng lăng mộ mà còn làm giàu có. Lời ca như sau: Một phú minh đường cao to, hai phú khách chủ đón nhận nhau, ba phú có long có hổ, bôn phú có Chu Tước như chuông treo, năm phú năm hưống núi thanh tú, sáu phú bôn dòng nưóc chầu về, bảy phú chân núi liền chân núi, tám phú các núi ngọn tròn dầy, chín phú long cao bao bọc hổ, mười phú thuỷ khẩu kín như bình.

Minh đường cao to rộng rãi, các dòng chảy chầu về như vua ngồi cao, các quan chầu lạy, có khí tượng tôn nghiêm; khách chủ đưa đón nhau, như chủ khách mồi chào, long hộ vệ đón rước chân long nhập huyệt; có long có hổ là trái có Thanh Long phải có Bạch Hổ thần phục hộ vệ mà không cao ngạo chống đối; Chu Tước chuông treo là núi phía trước gọi là Chu Tước có dáng như chuông treo linh động không thiên lệch; năm hướng núi thanh tú là chỉ núi từ phát mạch đến kết huyệt tinh phong gồm các núi thái tổ, thái tông, thiếu tổ, thiếu tông, phụ mẫu đều thanh tú; bôn dòng chầu về là các dòng nước đều hướng về minh đường; núi liền núi là chân núi kề chân núi bao bọc lấy huyệt; ngọn núi tròn đầy là vẻ đẹp đầy đặn, không dốc quá không chênh vênh, lệch lạc; long cao bao bọc hô là bên trái cao hơn bên phải; thuỷ khẩu kín như bình là các dòng nước tầng tầng bao bọc kín khít.

37. “Thập quý” là chỉ địa hình như thế nào?

Thập quý là một trong mười câu quyết trong chín lòi ca. Nhà phong thuỷ lấy lòi ca này để chỉ ra những liên quan đến long huyệt sa thuỷ của mười kiểu đất đẹp có thể kết được huyệt quý. Lòi ca như sau:

Một quý Thanh Long song song với nhau;

Hai quý Long Hổ nôi cao lên;

Ba quý Hằng Nga luôn thanh tú;

Bốn quý trống cờ bày đầy đủ;

Năm quý bút mực luôn sẵn sàng;

Sáu quý quan hiệu như chuông treo;

Bảy quý Bạch Hổ mọc tròn đầy;

Tám quý Thanh Long như ngọn bút;

Chín quý bình phong như ngựa phi;

Mười quý thuỷ khẩu bọc trùng trùng.

Một quý Thanh Long song song với nhau là nói long luôn có hổ đi theo hỗ trợ;

Hai quý Long Hổ nổi cao lên là nói hình thế hùng tráng lực lượng mạnh;

Ba quý Hằng Nga luôn thanh tú là chủ sơn thanh tú đẹp đẽ sáng sủa;

Bốn quý trông cò bày đầy đủ chỉ các triền núi vòng quanh đầy đặn;

Năm quý bút mực luôn sẵn sàng là chỉ các ngọn núi triều và án (che trưốc đỡ sau) dàn ra như hình cái giá bút;

Sáu quý quan hiệu như chuông treo chỉ bộ phận tinh phong của huyệt như hình cái chuông treo hay như cái nồi úp xuống;

Bấy quý Bạch Hổ mọc tròn đầy tức là núi bên phải cao nhuận thuần hoà;

Tám quý Thanh Long như ngọn bút là chỉ núi bên trái cao nỏ nang;

Chín quý bình phong như ngựa phi chỉ núi Huyền Vũ ở phía sau huyệt ngay ngắn cao to;

Mười quý thuỷ khẩu bọc trùng trùng các vòng đai bảo vệ kín khít chặt chẽ.

Một cảnh quan khuôn viên lí tưỏng “dựa vào núi rừng thông với sông hồ” tức là yêu cáu phải có sơn hoặc thuỷ; như trong phong thuỷ học nói: nơi người ta ở nên chọn chỗ núi sông rộng rãi, thế mạch khí to lớn quan hệ rốt nhiều đến hoạ phúc

38. “Thập bần” là chỉ địa hình như thế nào?

Thập bần lạ một trong mười câu quyết trong chín lời ca. Nhà phong thuỷ lấy lời ca này để chỉ ra những hên quan đến long huyệt sa thuỷ của 10 kiểu đất xấu dữ khi an táng vào phát sinh không lợi:

Một bần thuỷ khẩu bỏ không khoá;

Hai bần thuỷ lạc vào không vong;

Ba bần cửa thành bị rò rỉ;

Bốn bần dòng nước trôi xuôi;

Năm bần sau lưng gió thốc;

Sáu bần mọi dòng nước vô tình;

Bảy bần nước dội chốn thiên tăm;

Tám bần nước bật cười khúc khích;

Chín bần bốn phía chang ai nhìn;

Mười bần một rồng nhìn ngơ ngác.

Bạn có thể quan tâm: các mẫu bàn ghế sofa đẹp

Bình luận trên Facebook