Tham khảo các kích thước chính của ván khuôn như thế nào

1. Tham khảo các kích thước chính của ván khuôn

Vàn khuôn kim loại: dùng kim loại làm ván khuôn phải dựa trèn cơ sờ tinh toán kinh tế kỹ thuật và cũng được chế tạo thành từng tấm tiêu chuần. Đinh dùng để lắp ghép ván khuôn phải dâm bảo liên kết chặt giữa những tấm ván ghép và chịu dược áp lực cùa bẻ tông mdi dổ tác dụng lên. Ván khuôn kim loại có giá thảnh ban dầu cao và dùng nổ chi rẻ khi độ luân lưu cao.

Ván khuỏn bê tông và bè tông cổt thép thường dùng làm lỡp vò bọc ngoài hay lớp ốp. Khi dùng phái đảm bảo các yêu cáu kỹ thuật như thiết kế.

Vàn khuôn tre: để tận dụng nguồn vụt liệu địa phương rẻ tién có thể dùng các loại tre. bương, luồng… đế làm ván khuôn. Trước khi dùng loại này phải tính toán kinh tế kỳ thuật.

Có các loại vãn khuôn mông, ván khuôn tường, ván khuôn cột, vãn khuôn dẳm… Câu hỏi 3 Cấu tạo, chức náng các bộ phận và cách tháo lắp ván khuôn móng (mỏng dơn, móng báng).

Với móng bang tiết diện hình cha nhật khi có chiều cao nhò hơn 200mm, ván khuôn được làm từ ván có chiều dày 40-50mm, cô’ dịnh thành móng bằng các cọc đóng xuống nền đất.

Xem thêm  XÁC ĐỊNH TÂM NHÀ NHƯ THẾ NÀO

Khi chiều cao móng dưới 500mm, ván khuôn được tăng cường bàng các nẹp, ãp lực n^ang do bẻ tông mới đỏ tác dụng lén thành ván khuôn do các chống xiên và cọc chịu hoặc dược truyền qua các thanh chống tựa lén thành hố móng.

Với móng bâng cổ tiết diện chữ nhảt doặc giật cấp, khi có chiều cao bé hơn 750mm, ván khuôn dược làm từ các tấm khuôn và gỏng kẹp. Gông kẹp có thể làm bâng gỗ hoạc kim loại. Khi láp ván khuỏn, các tấm khuôn ờ một phía cùa thành móng dược cố định theo vị trí thiết kế bàng các cọc dóng xuống đất và chống xiên

Khoang cách giữa hai thành ván khuôn là chiều dày của tường Đế cố định vị trí mỏi thành ván khuôn, chán ván khuôn phái cố đinh xuống nén dất hoàc xuống cõng trình bẻ tông (móng, sàn, nến.. ) theo các biện pháp sau:

Đóng cọc gỗ xuống nén đất. liên kết thanh dinh vị vào đáu các cọ<*nhó báng dinh, sau dó đạt chân ván khuôn lên thanh đinh vị và liên kết bâng dinh.

Liên kết thanh đinh vị vào các mấu gổ chôn sẩn trong bè tông bâng dinh (các mảu gó dược chôn sần trong quá trình đổ bé tỏng nền hoặc sàn. đế khỏi bị bật lén do các tăc dụng đinh dược dóng với mũ đinh thò dài ra ngoài dế liên kết chác trong bê tỏng). Sau dó dật chán ván khuỏn lén thanh định vị và liên kết giữa chúng bảng đinh.

Xem thêm  Căn nhà xây trên mảnh đất hình tam giác có gây ảnh hưởng bất lợi không?

Thanh định vị liên kết xuống nén (hoậc sàn) bé tông bâng súng bẩn đinh sau dó liẻn kốt chán ván khuôn xuống thanh dịnh vị bâng dinh thương. Ngoài ra chán ván khuôn còn dược cố dinh vời các điểm tựa từ bên ngoài ván khuôn (thép chờ, chống ngang) hoặc cố. định từ bèn trong ván khuôn bàng cách dùng các miếng cữ tỳ vào chốn cốt thép trong lòng ván khuôn.

Vón khuôn tường phải thóa mãn các điiu kiện sau:

Ván khuôn tưòng khi chièu dày nhò hơn 0.5m. được làm bằng các tấm khuôn và sườn. Khi tường có chiếu dày lớn hơn 0,5m hoồc nhừng tường mòng với mặt tường bê tỏng yẻu cầu chất lượng cao thì ván khuôn đống thời phái có sườn và gồng.

Thanh giằng đẻ’ liên kốt hai thành ván khuòn dối diện có thé’ là thanh thép hoác dảy thép vận xoắn. Với giằng bằng bulông thì phải tính với tiết diện nhỏ nhốt tại chò có ren ốc. Giằng bằng dãy thép không nên dùng cho ván khuôn tường khi bé mật bê tông cán chết lượng cao.

Sườn kép và gông được cấu tạo từ hai thanh gỗ, ở giữa sườn có gỏ dệm dế liên kết hai thanh gỗ thảnh bộ dôi. Gỏng còn có thể dùng bằng kim loại tiết diện tròn, chừ u…

Xem thêm  Hướng dẫn chọn hướng kê giường theo phong thủy theo tuổi

Để dẻ dàng rút thanh giằng ra khói bè tồng, thanh giằng phải luồn qua thanh cữ bàng ống nhựa hoặc thỏi bé tông có lỗ ở giữa.

Nên bố trí thanh giằng cái nọ dưới cái kia theo phương thảng đứng mà không bố tri so le để chúng khỏng càn trở việc đổ và đắm bê tỏng (nhốt là khi bố tri khoáng cách ngán giừa các điểm giằng).

Khi dố bẻ tòng những tưímg cao, ván khuôn và sườn dược lắp dồn theo chiểu cao.

Ván khuôn cúa những tường mỏng (chiểu dày nhò hơn 0,2m) chi nên láp trước một thành ván khuôn, còn thành thứ hai dược láp dán theo chiéu cao đổ bẻ tỏng. Đối với những tường dày và tường khỏng có cốt thép, ván khuổn được lấp theo toàn bộ chiều cao.

Khi chiểu cao rơi tự do cùa bé tỏng lớn (quá 3m), ván khuòn tường phải có cửa dế đổ và đẳm bê tông.

Đế đâm bẩo ổn định cho ván khuôn tườr.g theo phương dứng (hoặc nghiêng) cán có các thanh chống (xiôn hoặc ngang) chống vào ngoài thành ván khuôn. Khoảng cách các thanh chống 3+4m theo chiều dài cùa tường.

Tham khảo các kích thước chính cúa ván khuôn tường trong sách “Ván khuôn và giàn giáo’.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội