TĂNG CƯỜNG NĂNG LƯỢNG BẢO VỆ CỬA TRƯỚC

1. TĂNG CƯỜNG NĂNG LƯỢNG BẢO VỆ CỬA TRƯỚC

Các nha phong thuy cho rang, dó dac trong nha nén bav tri thuãn tion dé khi có thê Um thỏng dó dàng. Khóng nén do khi hi can trỏ, tri trô va co thi* sinh ra hênh. nhung nêu khi chuyên dong qua nhanh sè tro nên xung khâc \a pha hoai. Khi luu thòng óm ai, tụ nhión, klìõng qua nhanh, củng khong qua I hãm la khi sinh nang luong tót. thân thiên va mang lai may man.hi ma chung ta muôn tao ra trong nha, chinh la loai khi chuyên dõng nho nhang, thòng Miỏt, tròi chay, thoai mãi va không câng thang, nang nẻ.

Tinh chát cua khi trong nha so tu thó hiên qua các biên cỏ xay ra trong doi sòng han. Khi luu thõng êm ai, tròi chay co thê dó dang m3ng lai cho han su thanh công, may mân. Klu hi can tro sẽ tao ra nhung tro ngai lam chàm buoc
ticn triẽn cua han. Khi tri tro, tù dọng gãy hệnh tat.

Ban cán phai bểẽt I ac h theo doi nang luong trong ngói nha cua minh. Các h dó nhát la thoo diu khí chuyên dõng trong nha. Hay chu y don háu hết nhúng noi ma mọi nguoi thuong tu tạp, ngoai ra góm ca nhung c*n phong khóng duợc su dung. Co thê noi, phong ăn. phong kh.H h la noi moi nguoi thuong tap trung don nhát, vi vạy han hay thuơng \uvcn quct dọn, lau chui va dán anh nang chiêu vao nhióu nhát.

Ban có thó nhãn hiót vé dong nâng lượng trong mối phong don gian hang cách quan sat xem phong do co duoc su dụng thuong xuyên hay không. Noi nao da sò thanh viên trong gia dinh hav tãp trung, noi do có nang luong tót. Dáy la cach tót nhát dé phat trión cam nhan vé năng luong trong ngói nha cua han.

Ban nén chú ý dòn nhung cản phong tròng, hoi vi nhũng phong nay thưởng tỏi tàm, không được su dung và dáy khi tu dong, tn trệ. Cò thé co háu khong khi lạnh léo và xung khâc trong nhung cân phong dỏ.

Nhung cân phòng dung lam nha kho thưởng co tinh trang nhu thê. Khi khi tro nên quá nang nó, no thám qua tuong và sàn, hảt dáu anh huong dẽn nhung càn phong xung quanh no. Ban có thi* dung nhũng giai phap tam thơi dua theo ngu hanh dẽ diéu chinh sự không cản bỏng nay, nhung giai phap thuơng xuyên la loai ho nhung đổ tap nhap, phế liêu o trong phông, lâp dàt don sang, vã son
sưa mới. Noi cách khác, han cân tióp thòm sinh khi cho nhũng cãn phòng dó.

Tiêpthèm sinh khi la một kỷ nàng dõi hoi han phai táp luyện thánh thao. Một khi han dà học hết các phương phap gioi thiệu trong sách này và biết cách tiếp thòm sinh khi bảng cai h sư dung ngủ hanh – kim, mộc, thuv, hoa, thỏ – han sò ap dụng thành thao. Trước hi*t hay hoe cach lãng ngho ngòi nha cua han rói sau dó ap dung những kỹ thuát nay.

ảc bièt chu V don nhưng cần phong 1- –‘quan trong ma ban sư dung thương xuvèn. Khi khi trong phong ngu tỏi tâm. ngót ngat thi hạn va người thản cua ban sẽ cam tháy không vẻn òn. ngu không ngon, tinh thin khong thoai mai. Đáy la diêm khơi dâu cùa những vấn dó vé hon nhãn. Điéu nay la do ca hai vo chóng cúng chiu anh hương cua khỉ xiu trong phong ngu.

Nêu có sư can trơ ddi vói dong khi trong phong ngu, nhu không được sach

só, khóng dược sưa chúa tỏt, dó vật bai tri lỏn xộn; ao quán do, giầy dép, tap chi cú hứa bãi… khiên cho không khi bén trong cân phong tảng mui. dè nen. Khi ảm bàt dâu chè ngự cản phong.

Phong ngu cua bạn nên hãy tri nhung vát dung thanh nha \a thương xuyên lau chùi sach M\ sè dem lai cam giác ám ung. thân thiên, thương yèu. Đé cho tinh thán sang khoai, giác ngu ngon, phong ngu phai co dong khi tốt, mang nhiéu sinh lực.

Dong nàng lương trong nha khòng dược chán dưng hoậc hi cản tro. Nèn loai bo nhưng vặt dụng cũ khóng dung nứa như: quán áo cù, dó cũ, tui xách, giáy dép, sách hảo, đó phu tung, ban ghẽ, giương tu hư cũ… Khi ban vứt bo dó hư cũ, túc la ban dang don chó cho những diéu tươi mới dẽn với cuóc doi cua ban. Loai bo het dỏ Củ sẽ tao khoang khóng gian trông trong tu, ngản keo va trong phong dem lai cam giác tươi moi, sạch sẽ.

Ban nèn nhó râng don dẹp thay thế nhưng dó vật hư củ hảng những vát dung mới dcm lai su sang sưa. moi me, khoe manh cho cản nha cua han. Ban háy ngấm nhìn cuộc doi tươi moi qua nhúng vát dung do va tản hương cam giac vui ve ma không khi gia dinh dem lai.

đừng can trơ cưa chính

Điéu quan trong cơ I ban la lỏi vào nha ban đừng đé bị can trò dưới bát cũ hình thức nao. Dong nảng lượng khi lưu thống cang khỏng đò bi can tro. I lày chu ý mơ cưa trước ra hết múc có thẻ. Ban lé phai được tra dáu mớ cán thân. Phán tương phía sau cua khỏng dc đó dạc hoặc bát cứ vật gi án ngũ làm cho cưa chi mó được 45 .

Bẽn trong va bẽn ngoai ngó« nha, cua trước phai có vung không gian quang dàng đẽ khi tót tran vèo, tích lũy va an trú trong nha. Dong khi nay khòng bị can trơ hoác chạy vong quanh trước kh» vào nha.

Cửa chinh cua ngôi nhã

Ngưoi Trung Quòc xcm cua chinh la cãi miẽng cua ngòi nha va la nơi dón nhãn nhung dióm lanh.

Vi vậy ly tương nhát la có mỏt khoang khóng gian rông lõn ơ trước cưa trước.

Ni*u ban không có duọc khoang khổng gian nay va phong ngoai qua chảt hvp, thi ban háy cỏ gáng dưng dè vung khỏng gian nay bi nhói nhet chat chói. Vung không gian ơ cua truòc khòng được sư dung lam nơi chữa dó hoậc dẽ nhiéu dỏ linh tinh.

Khi cua truơc mạnh, no sơ hưu mộl nàng luông bao võ mãnh liệt. Tôi nho một lãn khi vùng tham vung dãt thiêng Bali tòi dè ý tháy con nguoi ó dãy dai biét quan tám dén t ai cóng cua cac tòa nhã. Người huóng dản viõn giai thích rang, co vát tỏ (totem) anh huong rat lớn dcn cua chinh, no biêu thi nảng luông bao vệ manh mi*.

Tập trung tưtuóng bão vệ cứaNguôi Trung Quóc thuỡng tang cuong sinh khi cho khu vực cua chinh cua cac dõn tho vả cung dicn bang các vi thán bao vó. còn ơ nha ho thuòng su dung mót cập kỹ lãn. Ban sò thây ràng co rát nhiêu nón vân hoa trôn thẻ gioi tin tưởng vào suc manh cua các biêu toong dãt o cứa trước. Nhũng biéu tượng này thuờng dược dật tai còng ra vào nha. Nhung biêu tương sè trơ nên dũng mánh hơn khi ban co V thức tàng cường nang lương cho cua chinh. Việc tàng cưỡng nang lương dến từ vièc tàp trung tư tương vã tuong tương.

Néu của ổ huong Nam. tuòng tuong một luống ânh úng xanh ngin ngùa vin rủi va nhũng con nguoí xáu xám nhập.

Néu cùa ỏ huong Đổng, tuỏng tượng một dái anh úng tring báo vệ ngòi nhá khỏi nhũng am khi xiu.

Néu của ó huong Táy, tuông tuọng một dái ánh sang xanh hoặc xanh lá céy phat triền ning loong và báo vị nhúng nguoi trong nhi khỏi vịn nii.

Néu cúa ổ huóng Bac, nghi dẻn một dái anh sang hóng dang tóa sang thu hut nang luọng báo vẽ manh li*t.

Néu cùa ổ hướng Tây Nam hoic Oòng Bic. tuóng tượng một dái anh sang vếng Láp lanh nhu vang manh m« dang tang cuong nảng lugng cho vũng của chính, thu hut chín loai vịn may.

Néu cùa ò huong Dõng Nam, tudng tuọng một buc tuong anh sang tráng thu hut tài lộc tú trèn trói.

Néu của quay ra huóng Tay Bic. tướng tượng một buc tuong anh sang xanh ho^c

xanh la cảy mang đén su thịnh vuong.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội