TÂN BINH PHÁP TRẬN CỦA GIA CÁT LƯỢNG

1. TÂN BINH PHÁP TRẬN CỦA GIA CÁT LƯỢNG

Gia Cát Lượng khi ò ấn “moi lán thưởng thức tự so với Quản Trọng và Nhạc Nghị”, đủ thây chi của ông thật phi phàm. Đẻ thực hiện chí hướng của mình, ông mới có thẻ ơ ấn nôi, không giống vói nliừng người khác nóng vội với công danh.

Theo sách “Tiên cảnh” ghi chép, khi Gia Cát Lượng ơ ân vả theo học, đã từng tiẻp nhận kiên nghị của Tư Mà Huy, đi tìm danh sư đẻ tảng thêm học ván. Ong đă đèn núi Linh Sơn Nhữ Nam tôn Đặng Còng cữu làm thày học.

Gia Cát Lượng đà ò nhà thây học một nãm, nhưng thầy lại chưa dậy òng ta điêu gì. Nhưng òng van một lòng hâu hạ thầy chu đáo và cung kỉnh. Đặng Công cửu nhận ra ông có lòng thành tám theo học liên đưa cho ông ba bộ sách bí truyền đẻ ông đọc. Một quyên là “Tam tài bí lục” (ghi chép bí mật về Tam tài), một quyên là “Binh pháp trận đò” và một quyên khác là “Cô hư tương vượng”.

Sau 100 ngày, Gia Cát Lượng đà đọc vả hiêu hết mọi điêu kì diệu ỡ trong sách. Thây giáo bèn nói với ông : “Hiện nay trong thiên hạ đà xuất hiện Ngũ long (năm con ròng), cản có người có “thần lực” mới có thê cửu nòi cục diện hòn loạn này”.

“Con ròng’ này lả ai ?” Gia Cát Lượng hòi.

Tháy giáo trả lời : “Thời Tản Hán, Doanh Tản là rông trảng, Lã Tản là rông đen, Hạng Yô là ròng xanh, Hán Cao Tò là ròng đõ, Hán Vãn đẻ là ròng vàng. Cho nên triẻu Hán tôn sùng màu đõ, màu vàng tức là “Hỏa” đức. Hiện nay triều Hán sãp sửa hết, Tòn Kiên tòn sùng “Thô” đức, lấy “Thồ” che “Hòa”, Tảo Tháo tòn sùng “Thủy” đức, lấy “Thủy” che “Hòa”, họ đều là kẻ thù của nhà Hán, đã gây tai hoạ cho thế gian. Ong về sau cán phải chọn một “minh chủ” chân chinh đẻ giúp òng ta tảt nhièn thành còng”.

Đày có lẽ là một truyẻn thuyẻt. Song phản lớn các truyền thuyết đêu có triết lí sâu xa của nó. Phán tích của Đặng Còng Cửu đôi với thời thẻ, rảt có tri tuệ lặng ngắt hết đoi của bậc tải tri hơn người ò ngoài đời.

Trong dàn gian Trung Quôc mãi mãi tôn tại một loại “siêu trí tuệ” thoát tục, thoát thẻ. Những điêu họ nhìn thấy, nghĩ đèn mãi mãi cao xa hơn các nhản vật khác phải vật lộn gian khô trong chôn danh lợi mới nghĩ ra, nhận ra hơn nhiều. ĐÒI sách Long Trung của Gia Cát Lượng cũng chính lả thuộc loại trí tuệ nảy.

Gia Cát Lượng cày cây 10 năm ỡ Nam Dương, trên thực tẻ chính là đang bôi dưõng trí tuệ của mình. Vì vậy nói, nhừng việc cản lảm ỡ thời kì án náu lả một sự chuản bị của trí tuệ.

Làm thè nào đẻ thu được loại tri tuệ này: việc ơ án chi là một điêu kiện, tạo cho người ta một hoàn canh yên tĩnh. Chi có yên tinh mới có thẻ định tâm được.

Không có được tâm trạng như thẻ thì không thê dòc tám vào việc đọc sách và nghiên cửu. Nhạc Dương thoạt đâu chính lả thiêu mảt tâm trạng này. Nhiều người đêu không làm được, không phải vì nhíp điệu thời đại chúng ta quá nhanh mà là trạng thái tâm lí quá gảp gáp.

Chuyên tâm không phải lả chui vào cho bẻ tắc, một người đọc sách cứng nhãc nơi cò quạnh. Cách làm của Gia Cát Lượng là tim thầy đẻ học, trao đòi với bạn bè. Tư Mà Huy và Đặng Công Cửu đêu là nliừng người có tài trí hon người ò ngoài đòi lúc đó, họ có nliừng tri tuệ hiếu biêt thâu triệt và tình ngộ hon người. Nhũng điêu họ đã dạy cho Gia Cát Lượng lả nhừng tri thức và năng lực hàng đáu. Bạn bè của Gia Cát Lượng đêu là nhùng người có tài lúc đó, vi như Từ Nguyên Trực, Thòi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên và Mạnh Công Uy. Họ cùng nhau xướng họa, nêu lên mọi điẻm của giang son, bàn đèn mọi việc trong thiên hạ, từ đó tạo nèn một mạng lưới tri thức có trinh độ tuyệt vòi.

Đọc sách hay, tìm thảy gioi và kết bạn vói nhừng người có kiến thức tạo nên ba việc lớn của Gia Cát Lượng kin ơ ân.

I Ngô Khỡi bị từ chối không cho học

Ân náu là phải trả giá, nhung không phải tất cả mọi trả giá đêu có thè nhận được đèn bù lại.

Thơi Chiên quôc, nước sò có một nhà cải cách pháp chê tên là Ngô Khơi. Ong vòn là người nước Vệ. Thời niên thiêu không cảu tiên bộ, suòt ngày chi đi dạo chơi, làm những việc đàu đàu. Mẹ ông thường quò trách ông ta. Một lân ông chịu không nối quớ trách của mẹ, bực

lẻn liên bõ nhà đi ván du bôn phương. Trước lúc đi ông thẻ với mẹ răng : đi lán này nêu không làm nên khanh tướng thì thẻ không làm người nừa.

Ong đèn nước Lo tôn đệ tữ của Không Tư là Tảng Sảm lảm thầy học. Ong ghi sảu lời thẻ ước của mình quyẻt tâm phàn đàu học tập thường không biểt moi mệt. vẻ sau, Tảng Sám biẻt nhả òng còn có mẹ giả, hên cho ông về nhả thảm mẹ.

Ngò Khỡi liên dùng lời thề với mẹ ra lảm cớ đẻ thoái thác. Tảng Sảm bèn nói : Nêu là người khác còn có thè nói như thè tạm được, làm sao có thẻ phát ra lời thẻ thốt vói mẹ sinh ra mình thế được ? Yì thế, Tảng Sảm rát ghét Ngô Khơi cho là không có lòng hiêu thảo.

về sau mẹ Ngô Khởi qua đời. Sau khi Ngô Khới nghe tin này liên gào khóc một trận, sau đó lại lãn vào đọc sách, giống như là chảng có việc gì xảy ra. Tảng Sảm biẻt được việc nảy, vô cùng tức giận nói : Cây go mà không có gòc sẻ bị khò cạn, nước sông không có đàu nguòn thì sẽ khô cạn, Ngô Khởi quèn mát gốc, thữ hoi chẻt có được nhắm mãt không ? Ta không thê cản người đô đệ như thẻ được.

Thê là ông ra lệnh cho các đệ tữ tuyệt giao với Ngô Khởi, còn bản thản ông cùng không gặp Ngô Khơi nừa.

Nhạc Dương vì không học mà bị vợ quơ trách, còn Ngô Khời lại vì học mà bị thảy dạy từ chòi, việc này nói lẻn điêu gi ?

Điéu đó nói lẻn răng Ngô Khởi không khéo đem mục đích chân chinh của minh giấu kin đi, mà lại trờ nên vỏ cùng lộ lieu, dan đèn làm cho người khác không thè hiếu nổi.

Cản biêt trong nhiêu trường hợp, người Trung Quôc trước hết nói vê tinh, sau đó mới nói đèn lí. Những người và việc không họp tình trong khóe mắt của người Trung Quòc, kê cả nhiêu dân tộc cũng đêu không thê tha thứ được.

Vi dụ như khi mua hảng hóa ơ một cửa hàng buôn, chúng ta đêu thích đi đèn nhừng của hảng có người bán hàng có thái độ phục vụ tôt đẻ mua. Việc nảy thật ra không phải là nói hảng hóa ơ noi đày giá rẻ hơn nơi khác mà là với tiền đè hợp lí, người ta còn muôn họp tình. Cười bao giờ cũng đẹp hon khóc.

Ngỏ Khôi không biẻt đem che giấu khéo mục đích của mình, đó là biêu hiện ông ta thiểu thuật co chiu đựng.

Trong xã hội cạnh tranh: bạn muôn sinh tồn, thì trước hết bạn phải đem mục đích sinh tòn và phương thức sinh tôn của mình chỉnh trang lại, làm cho nó càng hợp VỚI tình lí.

Neu như cách làm của bạn màu thuần vói cách làm của nhiều người thì bạn phải lảm cho mình trơ nên đại chúng hóa hơn, băng không thì bạn sẽ váp phải nhừng phiên phức không ngờ tới.

Trên thực tế, các đệ tử của Tảng Sảm không có ai là không nghĩ đèn học đẻ thành đạt, đẻ trơ nên khanh tướng, mà mục đích dạy học của bản thản Tảng Sám cũng là đẻ bôi dường nhân tải. Mà chi có Ngô Kliòi bị không cho học, đỏ lả sai lâm của Ngô Khỏi.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội