Quy luật vận hành thiên đạo của Lạc Thu như thế nào?

1. Quy luật vận hành thiên đạo của Lạc Thu như thế nào?

Quy luật vận hành thiên đạo của Lạc Thư là: Khí Dương từ phía Bắc phát ra theo chiểu thuận kim đồng hồ quay sang trái, sau đó trải qua phía Đông tăng dần sau khi lên đến phía Nam là cực đại, rồi lại chuyển dần sang phía Tây và yếu dẩn đi. Do đó số lẻ 1 ở phía Bắc biểu thị khí Nhất dương mới sinh; số 3 ở phía Đông biểư thị khí Tam dương đang mạnh; sô’ 9 ỏ phương Nam biểu thị khí Cửu dương manh nhất; số

  • ỏ phương Tây biểu thị khí Tịch dương yếu dần đi.

2. Quy luật vận hành Địa đạo của Lạc Thư như thế nào?

Quy luật vận hành Địa đạo của Lạc Thư là: Khí âm từ góc Tây Nam phát sinh lấy số chẵn 2 để biểu thị sau đó di ngược kim đồng hồ xoay đến Đông Nam. Sô’ chẵn 4 trên góc Đông Nam biểu thị âm khí ‘Sên đó đã tăng trưỏng, đến góc Đông Bắc am khí đạt manh nhất lấy số.

  • để hiển thị; sô’ 6 ỏ trên góc Tây Bắc biểu thị đến đây âm khí đã suy dần di và mất hẳn. Sô’ 5 ỏ giữa tức là 3 và 2 tượng trưng sô’ Địa hoà.

3. Chu Văn vương cãn cứ Lạc Thư suy diễn ra những gì?

Theo truyền thuyết, hậu thiên bát quái là do Chu Văn Vương cán cứ Lạc Thư mà suy diễn ra. Theo“Kinh Dịch”: Đê’ xuất phát từ Châm, đầy đủ ỏ Tốn, gặp nhau ỏ Ly, ỏ Khôn, nói ỏ Đoài, chiến đấu ỏ Càn, vất vả ỏ Khảm, thành công ỏ Cấn.

Số hoà ỏ góc đối trong hậu thiên bát quái là 10 gọi là hợp sô’. Hai tay có mỗi tay 5 ngón hợp lại là 10 gọi là hợp 10. Ngưòi Trung Quốc, người An Độ và tín đồ Thiên Chúa giáo đều chắp hai tay làm lễ gọi là “hợp thập”, cũng .gọi là hợp thích. Có hợp thích hay không? Đó là sô” hậu thiên, cái lí thích hợp cũng, từ đây mà ra. Khảm 1,

Khôn 2, Chấn 3, Tốn 4, Càn 6, Đoài 7, Cấn 8, Ly 9 là hậu thiên sô”.

Tượng Chu Vân Vương

4. “Chu Dịch” hỉnh thành trên co số Hà Đổ, Lạc Thư như thế nào?

“Hà Đồ, Lạc Thư” là truyền thuyết về nguồn gốc hai cuốn sách “Chu Dịch” và “Hồng Phạm” của nhà Nho thòi cổ đại. Sách “Kinh

Dịch” có viết: “ Trời sinh vạn vật, thánh nhân noi theo; Trời đất biến hoá, thánh nhân học theo; Trời cho hình tượng xem thấy lành dữ, thánh nhân làm theò; Hoàng Hà xuất hiện Đổ, Lạc Hà xuất hiện Thư, thánh nhân noi theo”. Theo truyền thuyết cổ đại, thời Phục Hy xa xưa xuất hiện Hà Đồ, thời Hạ Vũ trị thuỷ xuất hiện Lạc Thư. Phục Hy làm ra bát quái từ Hà Đổ gọi là Tiên thiên bát quái. Chu Văn Vương từ Lạc Thư suy diễn ra Hậu thiên bát quái với 64 quẻ. Sách “Sử kí” viết: “Tây Bắc (chỉ Chu Văn Vương) bị tù ỏ Cơ lá, diễn ra sách Chu Dịch” do đó mà biết Chu Dịch làm ra từ Hà Đồ, Lạc Thư.

5. So đồ ‘Tiên thiên bót quái” được suy diễn như thế nào ?

Sơ đồ “Tiên thiên bát quái” được suy diễn ra từ Hà Đồ. Chứng ta hãy xem xét môl quan hệ giữa Hà Đồ và vị trí các quẻ như thế nào?Vị trí quẻ: Định vị trời đất, thông khí núi sông, phối hợp gió mưa sấm sét nước lửa không xung khắc.8 quẻ so le, 8 quẻ trưốc đối nhau có tổng số 9 đó gọi là dùng 9. Quẻ Càn 1; Đoài 2; Ly 3; Chấn 4; Tốn 5; Khảm 6; Cấh 7; Khôn 8 đó gọi là số’ Tiên thiên.

Phương Bắc là nơi Dương khí mới sinh ra lấy số sinh là 1, số thành là 6 nên gọi là:“Thuỷ sinh ỏ Thiên nhất; Địa thành ỏ 6”.Phương Đông là nơi mặt tròi mọc, dương khí lốn dần lấy số sinh là 3, sô” thành là 8 nên gọi là: “Mộc sinh ỏ Thiên tam (3); Địa thành ỏ 8”.Phương Nam là nơi âm khí mới sinh ra, số sinh là 2, số thành Phương Tây là nơi mặt trồi lặn, khí âm tăng dần lấy số sinh là 4, số thành là 9 nên gọi là: “Kim sinh ỏ Địa tứ (4); Thiên thành ỏ 9”.

Chính giữa là trung tâm giải đất sấ sinh là 5 số thành là 10 gọi là: “Thổ sinh ồ Thiên ngũ (5), Địa thành ở 10”.

Thòi cổ xưa lưu truyền lại sơ đồ Tiên thiên bát quái của Phục Hy, đó là thuộc phạm vi của Dịch.

Sơ đồ Thái cực là sự di động và biến đổi của hai phương diện âm dương mà tạo thành các hình tượng khác nhau.

Sơ đồ Tiên thiên bát quái:

Khôn, Chấn, Ly, Đoài tại bên trái, Khôn là Mẹ, Ly phôi hợp với 2 mà có Nữ; Đoài phối hợp với 3 mà có Nữ. cả 3 quẻ đều là Am. Chĩ có Chấn phôi hợp với 1 mà có Nam là Dương. Vì vậy, sơ đồ thái cưc bên trái dùng mầu đen để biểu thị thuộc âm, điểm trắng trong màu đen biểu thị trong Am có Dương.

Quẻ Càn, Tôn, Khảm, Cấn ỏ bên phải: Càn là Bố, Khảm phối hợp vói 2 được Nam, Cấn phối hợp với 3 được Nam, 3 quẻ đều là Dương, chỉ có Tốh phối hợp với 1 được Nữ là âm. Vì vậy bên trái có hình thái cực dùng màu đen chỉ dương, trong màu đen có điểm trắng biểu thị trọng âm có dượng.

Tiên thiên bát quái nói theo sự đối xứng tức là đem đại biểu của 8 quẻ loại vật tượng bao gồm: tròi, đất, gió, sấm, núi, sông, nưóc, lửa chia làm 4 nhóm để thuyết minh quan hệ đối xứng âm dương của chúng. Sách “Chu Dịch” (Thuyết quái truyện) chia Càn Khôn làm đôi đỉnh gọi là định vị thiên địa; Chấn Tốn đôi. đỉnh gọi là sấm gió theo nhau, Cấn Đoài đối đĩnh gọi là núi sông thông khí, Khảm Lỷ đồi đỉnh gọi là thuỷ noả không chiếu xạ. Đó là những đối đỉnh giữa các sự vật không đồng nhau. Theo nội dung sơ đồ trên có thể chia làm ba chu kì I

Chu kì thứ nhất: Từ quẻ khôn đi sang trái biểu thị đông chí taihất dương mới sinh, khỏi từ phương bắc. Từ quẻ càn sang phải ỉ biểu thị hạ chí nhất âm mới sinh, khởi từ phương nam Chu kì này k chỉ vòng trong cùng của sơ đồ Tiên thiên bát qiái ,tức là do hào đầu của quẻ tạo thành. Vòng một nóng một lạnh này là biển thị chu kì vận động của mặt trời trong một năm.

Chu kì thứ hai: Do hào giữa của quẻ tạo nên, nửa vòng hào dương biểu thị ban ngày mặt tròi mọc lên từ phía Đông qua nam đến tây ; nửa hào âm biểu thị ban đêm sau khi mặt tròi lặn; đó là tượng chu kỳ vận hành một ngày của mặt tròi 1 Chu kì thứ ba: Do hào trên của quẻ tạo nển. Nửa vòng hào âm biểu thị mặt trăng vận hành trong tiết thượng tuần tức là tiết sóc. Nửa vòng hào dương biểu thị mặt trăng vận hành trong tiết hạ tuần tức là tiết huyền.Từ đó có thể thấy sự vận hành thông nhất của chu kỳ ngày giò năm tháng.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội