Quẻ mệnh của người nam nhân tính như thế nào?

Khi hành vện 8, sao Cửu Tử Hữu bật trông coi vận 9 được go* là sao tương lai. Sao tương lai cũng thuộc sao cát, có công hiệu khai vện. Nổ cố nghĩa là, trong 20 hành vận 8, nơi sao Cửu Tử Hữu bật đến đều mang lại cát vận. Ngoài ra, gặp con số 9 cũng đại diện cho cát tường.

1. Sao đương lệnh của vận 7 và trước đó khỉ hành vận 8 đại I diện cho cái gì?

Sau khi vận 7 và vận 8 giao thoa, sao vận 7 và các ngôi sao trước đó đều được gọi là sao thoái vận, còn gọi là sao thất lệnh. Có nghĩa là, từ sao Nhất Bạch đến sao Thất Xích đều không phải là trong cát có hung thì là đại hung. Cần đặt những đồ vật phong thuỷ khai vận ở nơi những ngôi sao này phi phục để gần lành lánh dữ. Điều cần chú ý là, trong 20 năm sao Nhất Bạch hành vận 8, tức là sao tương lai thì không phải là sao thất lệnh. Do đó, trong 20 năm hành vận 8, gặp các sô” từ 2—7 thì đều đại diện cho thất lệnh, nhưng gặp 1 thi không phải là thất lệnh.

2. Trong 20 nãm vận 8 (2004 — 2023) phương vĩ nào là phương vị đại vượng

Hiện nay đang ở trong vận 8, sao Bát Bạch Tả phụ là sao đương lệnh. Trong vận 8, sáu loại hướng tinh sau là cục sơn đến hướng đến, những ngôi nhà nằm trên các phương vị này người và tài đều vượng: sơn Càn hướng Tốn, sơn Tòn hướng Càn, sơn Sửu hướng Mùi, sơn Mùi hướng Sửu, sơn Tỵ hướng Hợi, sơn Hợi hướng Tỵ.189* Trong 20 năm vận 8 (2004 – 2023) phương vị nào là phương vị đại hung?

Trái ngược với trường hợp nêu trên là cục “sơn trên thuỷ dưới”, trong thời gian hành vận 8, những ngôi nhà toạ lạc ở các phương vị sau thì người và tài đều mất: sơn Khôn hưởng Cấn, sơn Cấn hướng Khôn, sơn Dần hướng Thân, sơn Thân hướng Dần, sơn Thìn hường Tuất, sơn Tuất hướng Thìn.

3. Làm thế nào tìm được phương vị phù hợp với mình theo công thức mệnh quẻ?

Ịiilỗi người đều có quẻ mệnh riồng, quẻ mệnh có hợp với ngôi Ịjà hay không có thể biết được thông qua tính toán. Tên gọi của qUẻ mệnh cũng giống như tên gọi phi tinh, là chia con người thành Ịiín quẻ mệnh từ sao Nhất Bạch đến sao Cửu Tử. Khi lựa chọn phải xem xét tổng hợp các nhân tố quẻ mệnh của mình và Jjí tinh, phương vị mới có thể tìm được ngôi nhà tốt thật sự khai yận cho mình.

Lấy thí dụ người nam sinh năm 1973, lấy 73 trừ đi 11, còn 02 sau đó 6 cộng 2 bằng 8. Hiện đang hành vận 8, nên từ 8 đếm ngiíỢc 8 ô, tức đếm tự 8, sau đó 7, 6, 5,… đến 1 vừa đúng 8 ô, vì vậy người nam sinh năm 1973 là mệnh Nhất Bạch. Nếu hành vận 9 thì từ số 9 đếm ngược 8 ô, người nam sinh năm 1973 sẽ có mệnh Nhị Hắc.

Nếu là người nữ sinh năm 1973, khi hành vận 8 thì đếm xuôi 8 ô từ Bát Bạch, quẻ mệnh là Thất Xích. Khi hành vận 9 thì đếm xuôi 8 ô từ Cửu Tử, được quẻ mệnh là mệnh Bát Bạch.

4. Quẻ mệnh của người nam sinh trước năm 2000 tính nhự thế nào?

Công thức tính: (100 – 2 sô’ cuối năm sinh)/9, sau đó lấy số dự tính được phối hợp với thứ tự hậu thiên bát quái sẽ biết được què mệnh của người đó. Thí dụ, sô’ dư là 5, đó là quẻ Khôn.

Thí dụ, người nam sinh năm 1972, áp dụng công thức: (100 – 72)/9 = 3 dư 1, 1 là Khảm, nên quẻ mệnh của người nam này là quẻ Khảm, thuộc mệnh Đông tứ.192m Quẻ mệnh của người nữ sinh trưốc năm 2000 tính như thế nào?

Công thức tính: (2 sô’ cuối năm sinh + 5)/9, sau đó phối hợp số dư tính được với thứ tự hậu thiên bát quái sẽ biết được quẻ mệnh của người đó.

Thí dụ, người nữ sinh năm 1976, (76+5)/9=9, không có sô’ dư, như vậy trực tiếp lấy quẻ vị tương ứng vời 9, 9 là Ly, nên quẻ mệnh của người nữ này là quẻ Ly, thuộc mệnh Đông tứ.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội