Quản người không được vì tư lợi làm sai luật pháp

1. Quản người không được vì tư lợi làm sai luật pháp

Thơi Xuân Thu, C-ông Tông Nghi giừ chức Tẻ tướng nước Lồ, râ”t thích ăn cá, người trong nước đua nhau mua cá biê u ông, Cóng Tỏng Nghi dứt khoát không nhận. Người em hoi: “Anh râ”t thích ăn cá, tại sao lại không nhận?” Công Tông Nghi nói: “Chính vì ta thích ăn cá, nên không thể nhận cá biê u của người khác. Nê u nhận cá của người khác tâ”t phải làm việc theo ý người khác., như vậy có thê phạm đê”n luật pháp. Phạm pháp sẽ bị bầi chức. Tẻ tướng. Bị bầi chức. Tẻ tướng rô i, dù có thích ăn cá, cùng không còn ai đé “n bié “u. Không nhận cá nên không bị bầi chức tẻ tướng, tuy không nhận cá của người nhưng vần tự mình mua được cá ăn mãi mãi”.

Trong khi giữ chức Te tướng ơ địa vị cao. Công Tông Nghi vẫn giữ được, đâ u óc tinh táo. ỏng đầ biện chứng nhận thâ y không ăn cá của người khác, mới thực. Sự nhờ vào sức. mình để ăn cá lâu dài. Trên đời này không có biê “t bao người không có được trí mưu như Cóng Tỏng Nghi. Trước cái lợi nhò, lòng tham quá thừa, kê “t quả là bị người ta xổ dây vào mùi. Đặc biệt là một sô” người đằ có được thành công và địa vị nhâ”t định, do có quyê n lực và ảnh hướng hơn người, mọi người thường đê”n câ u cạnh. Một sô” người có tâm đìa xâ u tâ”t sẽ nịnh bợ, săn đón. Nê u tham lợi nho, làm công cụ cho kẻ khác, tâ’t khó tránh khỏi vi phạm kỳ luật, phạm pháp.

Đô ng tiê n không phải là vạn năng, nhưng đô ng tiê n de định lượng nhât

Đô ng tie rì có tính thông dụng, hâ u như mọi thử đê U có thể đinh lượng bá ng tie rì. Hai nước giao chiê n gây ra bao chuyện chia lìa, chết chóc, bao gia đình ly tán, huỷ diệt biết bao mạng người hủy diệt cả nê rì văn minh nhân loại… Nước thă ng trận không thè bă”t nước thua trận bô i thường thời gian đằ mâ t, tuòi xuân của binh lính, hạnh phúc của quô “c dân. Tâ”t cả nhừng thứ đó, cuô i cùng đê u được tính ra bă rìg sô” tiê n nhâ”t định, đẻ bỏ ‘i thường chiê n tranh.

Trong ảo tường của nhiê u người, đỏ rìg tiê n là vạn năng. Mồi khi cảm thâ y cô quạnh, yê u đuô i, cảm thâ y bị tôn thương, oan uòng, lại có ảo tường dùng đô rìg tie rì đẻ bù đầp. Tình hình này thường gặp ơ các nước phương Tây, vì xã hội phương Tây là một xã hội trao đòi bă ng tie rì và lợi ích.

Trong vỡ kịch “Quý phu nhân vê quê” của Điremát, một phu nhân râ”t giàu có trớ vê nơi sinh ra mình, bà đà tặng một sô” tiê n râ”t lớn cho quê hương, nhưng yêu câ u phải giê “t một ỏng già, thời trẻ, hai người đằ yêu nhau, nhưng ông ta đà bõ rơi bà ta.

Đương nhiên đô rìg tiê n tuy là vạn nảng, nhưng không phải có thè mua được mọi thứ dính dáng đê”n tình cảm, lòng tự trọng, bình đãng, tự do. Nhưng trong trường hợp thông thường, là một phương thức có thè lựa chọn trong giao tié”p kinh tê” xà hội, một khi sự tôn tha t đó không thể cứu vàn nổi, thì dùng đỏ rìg tiê n đè bù đá”p là một việc không còn bàn cài. Ví dụ, con người lâ y tie rì bảo hiểm tự nguyện đi thí mạng sô ng không có nhiê rì, nhưng vì tai nạn máy bay, cha p nhận tiê n bô i thường của công ty bảo hiểm nhân thọ là một thực tê mọi người đê u cha p nhận. Xuâ”t phát từ góc độ bảo đảm ôn đinh xã hội và quyê rì lợi co bản của mọi người, nhừng tranh cha p kinh tê có thê giải quyê t bă ‘ng đô ng tie rì, nhừng tranh cha p dân Sự cũng không ngoại lệ, chọn lựa cách bô i thường bă ‘ng tiê rì để bù đả ” p cho bên bị thiệt hại. Phương pháp này cũng thích hợp với nguyên tă “c quản lý của con người hiện nay.

Trong quá trình die u đình ngâ m với nhau, tuy cùng có nhừng hành vi xâ u xa dùng đô rìg tie rì bịt miệng, dùng đô ng tie rì báo thù, dùng tiê rì để trô ” n tránh Sự trừng phạt của luật pháp. Nhưng cũng có nhừng cách làm được công nhận như dùng tie rì chuộc tính mạng con tin, dùng tiê n bô i thường nhừng tòn tha t không thẻ lâ y lại được như: Uy tín, danh dự, trinh tiế t. Trong quan niệm tư tướng hê “t sức giải phóng của phương Tây và trong quan niệm của mọi người sông trong các thành phô” lớn đang có nhừng chuyền biê n mạnh mẽ ỡ Trung Quô “c, thì die u này cũng ngày càng được nhiérì người cha p nhận.

* Y pháp hành Sự, theo luật mà làm

Võ Tă”c Thiên (năm 642-705) là một nừ Hoang đê” râ”t tài hoa trong lịch sử Trung Quô “c. Bà vô n là “Tài nhân” của Đường Thái Tông Lý Thê Dân là con của Đường Thái Tông và Đường Cao Tỏng Lý Trị, năm Vĩnh Huy thứ 6 (năm 655) lập bà làm Hoàng hậu và tham dự triêrì chính. Khi Lý Trị ma t, bà phê” con của Lý Trị tự xưng là Thánh Thâ rì Hoàng Đê”, đôi quô”c hiệu là Chu. Trong nhừng năm bà cai trì, tuy có thè kê thừa một sô” chính sách hay của Đường Thái Tỏng, và có một sô” cải cách, nhưng bản thân là nừ, làm Hoang đê” khó tránh khỏi nhừng người khỏng phục, chỏ ng lại nên đầ bỏ” trí râ”t nhiê u mật vụ, đê xướng việc mật báo, dùng bọn quan lại tàn ác, xây dựng các nhà tù lớn đè củng cô” chính quyê n của mình. Một thời các ton tha t, trie u thả rì và dân thường chê “t oan râ”t nhiê rì. Do ảnh hương của môi trường như thê”, đại bộ phận các quan viên cha p pháp lúc đó đê u râ”t tàn ác, thường vu vạ “không nói có” giê”t hại nhiê u người vô tội, lâ y đó tăng công lĩnh thướng. Nhưng có một người tên là Lý Nhật Tri lại nhận đinh xử án phải dựa vào pháp luật, ông là một người không sợ ché t, không tin tướng ỡ điê u tà đạo, khỏng câ u quan, không ham tie rì tài, vần giừ được chính khí. Lý Nhật Tri là người Hình Dương, Hà Nam, lúc đó giữ chức Ty Hình Thừa, khi xét hình phạt đê rì râ “t chuân xác, không hê coi thường nhân mạng. Nhưng thời đó bọn ác quan hoành hành, coi mạng dân như cỡ rác, Ty Hình Thiê u, Hô Nguyên Le là một trong nhừng ác quan thời đó. Có một lá rì Hỏ Nguyên

Le muô n xử tủ một người, Lý Nhật Tri dựa theo pháp luật cho là đinh tội hình quá nặng, không đỏ ng ý xủ tủ. Hô Nguyên Le đương nhiên không chịu, hai người tranh luận nhiê u lá n, vần không thè đinh án. Hô’ Nguyên Le râ “t căm tức, nói ră ng: “Ho’ Nguyên Le chưa rời khỏi hình tào thì người này đừng hòng sỏ ng!”. Lý Nhật Tri nghe nói cùng khóng chịu kém, nghiêm túc nói rá ng: “Nê u Lý Nhật Tri còn phụ trách cóng việc hiện nay thì người này không thể bị xữ tư!”. Cuô i cùng cả hai đê u báo cáo lên trên trình bày lý lẽ của mình, do Lý Nhật Tri có lý, khóng thẻ phản bác, cuô i cùng người đó không bị xử tữ hình theo ý của Hỏ Nguyên Le. Nguyên tá c quản lý theo pháp luật cuô”i cùng đà phát huy tác dụng, Sự tôn nghiêm của pháp luật được tỏn trọng.

* Có thường có phạt, có hiệu lệnh phải châ p hành

Thơi Chiê n Quô”c, Ngô Vương Lạp Lư mời Tôn Vũ huâ n luyện binh sĩ, vê sau trong cung chọn ra 300 cung nừ, giao cho Tôn Vũ điê u khiển.

Tôn Vũ xin Ngô Vương cử Hai ái Cơ làm đội trướng hai đội. Ngô Vương cho phép, gọi sủng phi là Hừu Cơ và Tả Cơ ra và nói với Tôn Vũ: “Hai vị mỹ nhân này là hai người được quả nhân sủng ái nhâ”t, có thè làm đội trướng được không?”.

Tôn Vũ nói: “Được! Nhưng việc trong quân ngũ, kỷ luật râ”t nghiêm, có thướng có phạt, có lệnh phải chấp hành”. Lệnh cho hai người làm đội trướng lập một người làm chấp pháp, hai người làm quân lại, lâ y một sô” lực sĩ làm nha tướng, đánh trô ng gồ chiêng truyên lệnh.

Tôn Vũ sá p xê p cung nữ thành hai đội tả hữu, hừu đội do Hữu Cơ quản, tả đội do Tả C-ơ quản, mọi người mặc giáp mang binh khí. Đè giừ quân pháp tuyên bô”: Một không được làm rỏ i loạn quân ngũ, hai không được nói năng huyên náo, ba không được vi phạm quy đinh, tự ý hành động.

Sớm ngày mai, toàn thẻ tập trung ra thao trường huâ n luyện, Ngô Vương cùng ngỏ ‘i trén lâ u tham quan. Hơn ba trăm nương tư quân nai nịt gọn gàng tay phải câ m kiê m, tay trái câ m lá chă n, chia nhau đứng hai bên. Ngỏ Vương nhìn thâ y hai sủng phi yêu dâ u, dáng vẻ lầm liệt, trong lòng râ”t vui. Tôn Vũ thăng trướng, truyê n lệnh bài binh bô” trận, câ m hai ngọn cờ vàng trao cho hai đội trướng, lệnh làm tiê n đạo, các nừ binh theo sau đội trường, năm người là một ngũ, mười người là một tòng, đi sát với nhau, không được, tách rời, nghe tiê ng trỏ ng tiê n lui, không được hồn loạn.

Truyê n dụ xong, lệnh cho đội ngù quỳ xuông nghe lệnh. Một hô i Tôn Vũ lại hạ lệnh: “Trô ng đánh một tiê ng, hai đội cùng đứng dậy; trỏ ng đánh tié”ng nừa, đội tả quay phải, đội hừu quay trái; trô ng đánh ba hô i mọi người rút kiê m đánh với nhau; khi nòi hô i chuông sẽ thu binh!”.

Hiệu lệnh vừa dứt, các cô gái đê u bịt miệng cười. Quân sĩ đánh trỏ ng bám báo, tiê” ng trô” ng đâ u đà điểm, mọi ngươi kẻ ngô’ i kẻ đứng râ” t lộn xộn.                                                                            y

Tôn Vũ rời chồ ngô i nghiêm să”c mặt nói: “Kỹ luật không nghiêm, ra lệnh không theo là tội của người chi huy, có thẻ lập lại lệnh trước, giải thích rò ràng”.

Quân lại phụng mệnh lớn tiê ng cáo dụ lâ n nừa. Cò lại đánh trô ng, nhưng đám binh nữ nói cười rúc rích, dựa lưng vào nhau như đi bình phàm hội họa vậy.

Tôn Vũ xă”n tay áo, tự đánh một hô i trô” ng, lại giải thích lệnh, nhưng từ đội trướng đê “n quân, không ai không cười nói, tiê ng oanh tiê ng yê n, tựa như hàng trăm chim vê’ tổ.

Tôn Vũ bồng nhiên trợn mà”t, quát hỏi: “Quan châ”p pháp đâu?”.

“Có”

“Ký luật không nghiêm, ra lệnh không theo, là tội người chi huy, đà ra lệnh hai ba lâ n, binh sĩ không nghe lệnh, theo pháp luật đáng tội gì?”.

“Đáng chém”.

“Quân sĩ không thể chém hết, tội này là do người chi huy, tả hừu đâu, mang hai đội trướng ra chém đâ u!”.

Tả hừu thâ y Tỏn Vũ đang nổi giận, không giám trái lời đem trói hai nàng sủng phi lại.

Ngô Vương nhìn thây sợ quá, vội ra lệnh cho người câ ‘m cờ tiến đê”n cứu, lệnh rá ng: “Quả nhân đằ bié t năng lực dùng binh của tướng quân, nhưng hai phi là người yêu dâ u của quả nhân, không có hai người này thì ăn khỏng thâ y ngon, ngủ không yên giấc, xin hãy nẻ mặt quả nhân, tha cho họ!”.

Tôn Vũ cự tụyệt, nói: “Trong quân không nói chơi, thâ n phụng mệnh làm tướng, ỡ bên ngoài, có thè không theo lệnh vua, nê u theo lệnh vua, xá họ vô tội, làm sao có thè bă”t mọi người phục tùng? chém!”.

Lát sau, đâ u của hai phi được treo lên, bọn cung nừ ai cũng run rày, ràng va lập cập, lo sợ quỳ dưới trướng nghe lệnh.

Qua vụ chém đâ’u này, toàn quân răm ră p, tiê n lui trái phải, đê u theo hiệu lệnh.

Một tcf p cung nữ tản mạn, đằ được Tỏn Vũ huâ n luyện thành nhừng binh sĩ có thè chiê n đâ u.

Phép quản người lâ y việc thu phục lòng người là hay nhâ”t, bá t người theo là hạ sách. Muô n thực Sự có được lòng trung thành và quy thuận của một con người, phải chinh phục bà ng tình cảm và lương tri. Như vậy mới có hiệu lực lâu dài, bié t bao kẻ lãnh đạo không hiểu được lý lẽ này, cứ tướng rà’ng dùng sức. ép và quyê n uy là có tấ t cả, thực ra khỏng khác nào tự sát. Cùng vì Sự tàn bạo của Tâ n Thuỷ Hoàng, mới có chuyện lie u chê”t ám sát của Kinh Kha; Tuỳ Dương Đê tuy hung hằn cũng chi làm cho thây xác đâ y đô ng, cho nên việc Tô ng Thái Tông nghe theo lời Là Đoan tài thao lược thu hàng quân phản nghịch đáng là kinh nghiệm cho nhừng người thỏ ng trị.

Tô ng Thái Tông Triệu Quang Nghĩa trong thời gian tại ngôi Hoàng đê , Lý Ké”

Thiên là thủ lĩnh di bang nghịch đảng thường xuyên đem quân xâm phạm biên ải. Con người này râ t ngoan cỏ”, nói không giừ lời, lúc đâu thì câ u hoà với Tô ng, lúc lại trớ mặt chô ” ng lại, khiê ” n cho biên cương mié n Tây khó có ngày yên bình

Trước sự quâ y nhiễu của Lý Kê Thiên, trie u đình nhà Tô ” ng đằ tìm đủ mọi cách y đô i phó, nhưng râ”t ít hiệu quả. Một hôm, quân bảo an báo vê triê’u đình, bà “t được mẹ đẽ của Lý Kẻ” Thiên, xin ý kiê n xử lý. Triệu Quang Nghía được tin báo vui mừng vô hạn, muô n truyê’n chi giê”t Lý mầu đẻ răn kẻ khác.

Là Đoan hay tin, lập tức vào trie U tâu ră ng: “Như thé” không phải là cách làm hay, trước nay Sỡ Hán tranh hùng, Hạng Vù rnuỏ n dùng vạc dâ u nâ u chín bô” của Lưu Bang, Lưu Bang lại nói: Nê u ngươi nâ u chín phụ thân ta, mong chia cho ta một bát canh. Cho thâ y con người muô n làm nên Sự nghiệp lớn khỏng lo lá ng đé “n thân thuộc. Lưu Bang còn vậy, huô ng hô như Lý Kê” Thiên một tên ác ôn! Hỏm nay bệ hạ giê “t mẹ hă “n, không thè đảm bảo mai sau bă”t được hà n, há n sẽ càng hành động điên cuỏ ng đẻ báo thù, như vậy càng tăng thêm lòng phản nghịch của hà n, càng thêm phiê n phức”.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội