PHONG THỦY TRONG NHÀ (NỘI THẤT)

1. PHONG THỦY TRONG NHÀ (NỘI THẤT)

Màu sác bcn trong nhà ờ ành hường đcn khi lưc manh mỏ horn là ờ ngoài mat tiền và ờ cách an mầc. Phản lớn thời gian ta sống trong nhà nẽn không thể dẻ dàng dổi màu như thay quàn áo, cách an mạc. Đày là phong thủy nội thát năng về mat lý luân và thục tiẻn áp dung nhàm nâng cao khí lực bản thàn minh đố! VỚI đja khí xung quanh. Trong phép thực hành vè phong Ihuy. ly luân mau sác rùt hê trong khi càn sư dung màu hcn (rong nhà ờ cùng như tai nơi lãm viêc. Các thay phong thủy thuxmg khuyên thán chú khi càn dung ho«lc tránh màu nao đo theo ý họ.

Mâu sac quanh nơi ờ ành hường dến ngươi sinh sống lại đó tuy theo mức đỏ và khi lực mỏi ngươi dãn ờ đõ ra sao. lót hay xấu. Giii sử có hai căn nhà giỏng nhau mỏt hen không hơp phong thủy – có khâ nủng của xây cất khỏng đcu, phòng hcp. màu không hap – mỗi nhà dều cỏ mòi cộp vợ chồng sỏng chung và được biết la trong sỏ’ này có mỏi đỏi vợ chồng dung gAp kho khán, một bẽn nhà thì khí xấu tràn ngãp. con nha kia khí tốt đươc khuếch tán đcu khắp. Nhưng dũ nguời ờ trong nhà có vận khi tốt thì trước mất chua thay có dấu hiệu 21 xấu. Còn nêu gãp nguôi có vận khi xấu trong nhá thường hay cài cọ. đau ốm. tiẻn hạc thiêu hut luôn. Trước sau rồi cùng chia tay. Cãp vợ chỏng có ván khí tốt cũng có thể chịu ành hường phong thủy chỏ đang ừ nhung phai qua mỏt thời gian mon nghiệm thây đuơc. Có the trài qua nủm mười nầm sau. khi do chuyên rắc rỏi mm xày ra. Vì thế nên ngươi nao có vận khí xâu phủi ch Ị li anh hường tức khắc do chỏ ờ không hạp phong thủy. Phong thủý ành hường đen moi ngửời không phàn biỏt vận khi tốt hay xấu. thời gian co thò’ kéo dài đòi VỚI người vãn khi tốt. còn ngươi vân khí xầu thi ehì trong thời gian ngắn nhàn thây ngay.

Mau sắc lại chồ ừ và noi làm viêc dèu ành hương dến vận khí. mòt số màu gây cùm giác khó chiu cũng có màu gây được ân tượng ihư giãn, sinh dộng.

Màu sơn quanh chỏ ở trong nhã phài la màu xanh nliat hoặc luc nhạt, tao đươc càm giác ẽm à. bơt Căng thảng

sau giờ lao đỏng, bon chcn trong cuộc sống thường ngày. Hai máu ỉuc nhat và xanh nhat đéu hap chỏ làm phòĩlg khác. Sự lựa chon màu sác thể hièn nỗ lục tim tòi cái đẹp của con người. Trong tác phẩm này chì trinh bày một sô màu sắc có thc không hợp ý một sỏ bạn đọc. nêu chưa phải cản đến một mau hựp phong thủy nhám tàng thêm khí lưc thì bạn có quyên chọn một màu hợp sờ thích rièng, khiến cho ban cảm thấy yên tãm. thoài mãi (tránh khỏng nòn chọn màu đen trội hon màu khác – biểu thi mỏt tinh trang suy kém, sa sút, tuy nhiên, ncu bạn cần tạo lại sự hài hòa cho cân nhà, nẽn tuùn theo phép sử đụng máu sác của ngưởi Trung I loa nhằm kích thích, cài thiên môi trường sinh hoạt trong nhà ở, sức khỏe đuọc dồi dào.

Màu sắc trong nhà ành huờng manh mẽ đến từng ngươi. Đõ là khi con người muốn tao dược một càm giác theo yêu cầu sờ thích. Dỏ la nhũng mảng mau tạo đuọc một bảu không khí ấm cúng nơi nhà ờcùng như nơi làm việc. Nếu ban dưa theo phep sử dung màu cùa triết thuyết phong thùy thi bạn có nhiều cach thè hièn ý muốn cùa bạn tại phòng riêng hoảc cho những người trong nhà. Trong chương này sẽ trinh bay ba phương cách riêng hièt nhám cài thiên khí lực mỗi người; Phân tích các dạng mổi trương càn chú ý ; các phòng liên hoàn vỡi nhau trong nhà hoặc nơi làm ăn kinh doanh VI lợi nhuận; bùa bal quái ngủ hành và phép sử dụng màu ngũ hành. Vấn đề sử dụng màu như thò’ nào tùy theo cách lựa chọn mồi người, chung quy những màu dó phài tao được càm giác êm à, Lhưgián đc mỏi người được phục hồi thể lục, lấy lại súc khòe.

Có thổ treo. gán lá bùa này trong nhà hoâc một chỗ trong phòng nòng. Bạn đoc đã hình dung ra được bùa bál quái đẻ c^p ờ phần truóc. cốt lỏi của triết thuyết màu sác Trung Hoa. Dựa theo các vach bát quái trong Kinh Dịch, bùa bát quái chỉ rô cung mênh, có thế treo gần ở trong phòng hoặc truức nhà. Bùa bát quái chia ra nhiều quẻ thuộc tièn tài. tình duyên, công danh cho đến sự nghiệp.

Muôn coi cho kỹ chỏ nào trong phòng, nhà ô thuộc què nào nèn dung truóc thèm nhà tuông tuợng lá bùa bát quái đang treo <7 giừa phòng, cùa ra vào có thể lọt vô mỏt trong ba quẻ – ba gốc của lá bùa bát quai bòn trái, ờ giữa, bèn phải. Xếp cung càn (kiền) “Sự nghiệp*’ vào chỗ giữa. Phép này gọi là bát quái dat ở ba cừa ra vào. Khi ban đứne trước thẻm nhà, nhìn vỏ cừa bên phài là cùa quc chùn “nỏ bộc” nhừng người giúp vièc hoic quới nhàn phò trợ. Cửa giữa là cừa què càn (kiền) “sự nghiệp” bèn trải là cửa què khảm “học vàn”.

Quanh lã bùa phụ thòm mau ngũ hành. Què não thuỏc màu nào gán, treo đúng chồ xung quanh nhà. phòng thì sẽ nhận đuoc nhiều khí lực quanh chỗ đó. Cụ thô nếu ban cảu xin danh vong, sư nghiệp đuực thang tiến.oèn treo bức tranh vẽ mãng màu đò đỏng ngay cung “danh vọng” quanh non lam việc. Ngoài ra. còn những màu như màu lục hoủc xanh, thuộc hành mộc – mỏc sinh hòa – còn màu vàng, sạm í đà), cam. nâu, thuộc hành thổ – hòa sinh thổ. Đeu là những màu đẩy cao “danh vọng”.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội