Phong thủy trong kiến trúc hiện đại

1. Phong thủy tốt có cần thiết cho doanh nghiệp không?

Theotln ngưởng cùa người Trung Quốc, âm dương lâ lực bổ sung làm n£n tảng cho mọi sự vật hiện hữu. Mọi vật trong vũ trụ đẻu phân loại theo ảm dương, đẻ đạt tới cái tốt lành vè phong thuỷ càn phái cố cân bàng ảm dương. VI dụ bên trong một vân phònq, không nên trang tri mâu sác hoàn toàn dường hoậc hoàn toàn âm. Néu vách được sơn màu mát thl bàn ghé phải cỏ màu ám, như vậy mới cân bàng vè mầu sác âm dương, quân binh bén trong văn phồng đỏ.Rồng, con vật tối thượng trong huyền thoại Trung Quốc dược vận dụng một cách tượng trimg vào dịa lý. cỏng việc của nhà dia lý là xác định *khr, tức là hơi thờ của ròng, thường được định vị tốt nhát trên mành đát lượn sổng giống như hlnh dáng con ròng, nhầm đặt vị trl xây dưng sao cho được sinh lợi từ sinh lưc cùa nó. Cách đây hơn 3000 nâm, các dinh thự Vua Chúa và quan quyèn ở Trung Quốc đèu đưọc xây dựng theo quy tác của phong thủy. Sau đổ, ảnh hường sang Nhệt, rõ ràng người Nhật chọn điẻm Na ra và Kyoto vl tinh chát tốt lành cùa chúng.

Có thể bạn quan tâm:

Tại sao phong thủy tổt lại càn thiét cho doanh nghiệp? Ngoài chức nâng kién trúc và cơ cáu. một cơ sở thương mai còn có chức nang tâm lý v) con người cỏ lỉên quan hoàn toàn đên toàn thẻ bộ mày của cơ sở.

Ký kổt một hợp đổng hoặc lựa chọn một giao dich thương mai càn phái đũng lũc và đũng chỗ. cho nên phong thuỷ trong doam nghiệp là định vị cho cơ sở và định giờ làm vỉệc. Một cơ sở cỏ phong thuỷ tốt là địa điẻm thuận lợi cho sự hội hợp thânl- công của các bộ nâo trong giới kinh doanh, lá địa điẻm mà môi trường xung quanh tạo nên sự diẻn đạt hài hòa của các công sư viên, bảo đảm thành cỏng cho các buổi hop vè doanh nghiệp. Người ta sẽ cảm tháy được cái cảm giác thoải mái vè vật chát và quân binh vè tinh cảm. một khi dã có sự cản bàng vè ảm dương trong mỏi trường, một khi khí tiép thêm sửc manh cho mỏi trường xung quanh. Ở trong một thé giới cổ phàn hỗn độn với tinh chát canh tranh cao độ. nhà doam nghiệp cần cớ một cảm giác quân binh đc duy trl một bộ 6c sáng suốt, ngỗ hàu đạt đén thành công. Phong thuỷ cố thẻ đj*a đén một ý thức thảm mỹ vè kién trúc. Chủ trương quân binh và hài hoà trong mối Sên hệ giữa cơ sờ thương mại và đát đai. nổi rộng hơn là giữa con người với thiên nhiên, hướng tói việc dán dát ý tưởng từ thái quá trong kién trúc đén cân dòi và đièu độ. Tinh nhạy cảm của nổ đói với con người và vật thẻ cớ nghĩa là vè mật kién trúc, nhốn mạnh đén tổng thẻ, với sự hài hòa của nhièu yéu tố cáu thành.

Phong thủy trong kiến trúc, nội thất có mục dích chính là tạo ra sự tiện dụng cho con người mà vần dâm háo sự hỏa hợp càn thiổt với mỏi trường xung quanh.

2. Phong thủy trong kiến trúc hiện đại

Trên quan điẻm phong thùy. đời sống cùa chúng ta cổ liên quan đén những diẽn bién cùa vũ trụ và chuyẻn hóa. Sức mạnh két hợp giữa con người với môi trường xung quanh gọi là “khí”. Khl như hoi thở, là phàn thiét yéu duy tri tính quân binh từ vật chát cho đén môi trường sinh hoạt của con người. Kh( trong nhà ờ cũng ành hưởng đén khí trong cơ thẻ.

Việc nghiên cứu ảnh hưởng cùa khl trong môi trường xung quanh với khí cá nhân là một phàn quan trọng cùa thuật phong thủy, nhâm phát huy sức mạnh thiên nhiên, né tránh rủi ro. giúp đạt được đièu tốt lành. Mục đích của phong thủy là hưởng toàn bộ bàu khí quyẻn của ngoai cảnh nhám cải thiện dòng vận dộng cúa khl trong pham vi có thẻ. từ đó cải thiện đôi sòng con người. Muốn cải tạo ngoại cảnh trong thé giới hiện đại thl yéu tố phong thủy trong kién trúc, nội thát rát quan trọng.

Ngoài những yéu tổ ảnh hưởng đén khí cùa khu đát, căn nhà, các yéu tổ ảnh hưởng đén khí trong ngôi nhà chịu ảnhDường và xa lộ vận khí như sông ngòi, ánh sáng nhân tạo thay thé một phàn ảnh sáng tự nhiên… Việc định vị nhà không chì thuàn là núi, sông, giỏ… Những đường lưu thông, xa lộ. nhà cao tàng, tát cả đều cổ ảnh hưởng rỗ ràng với những dân cư ngụ.
Do nhu càu cùa xa hội hiện đại. con người xây dựng đường sá, nhà cao tàng, tạo ra hệ thống điện, đièu hòa, quạt… Do vậy, thuật phong thủy cũng đật ra nhièu định luật cải tién nhàm phù hợp vởi môi trường hiện đại.

hường của cách bài trí nội thát, mâu sắc, vật liệu cùa không gian nhà. Đời sổng hiện đại giúp chúng ta cổ khả nâng cải tạo thièn nhièn theo ý minh, đem lại những tiện nghi phục vu cuộc sống.

Nhưng vl thé, chúng ta cỏ xu hưởng coi nhẹ các yéu tố ảnh hưởng đén phong thủy, cỏ người còn coi phong thủy là nhảm nhí, mê tín. Những sai pham trong phong thủy không cổ tác dụng tữc thời nhưng gây nguy hai lâu dài cho con người.

Phong thủy trong nhà lầu

l a biết thuật Phong Thuy trong việc chụn đất cất nhà đâ lưu truyèn từ xa xưa. Nhưng thòi trước thường cố rát It công trinh cao tàng như hiện nay (chi một sổ đèn đài, cung điện hay tháp cổ mới cổ lầu, mà cũng không cao lãm, và thường không dùng đẻ ở). Như vậy vỉệc vận dụng các quan điẻm Khoa học Phong Thủy trong nhè nhièu tầng làu (nhà phố. chung cư) trong thời hiện đại vản càn ké thừa những kinh nghiệm xưa nhưng bổ sung thêm vởi sự thay đổi linh hoạt iheo hoàn cảnh cụ thẻ.

Phản vùng theo quan hệ

Dù chlcổ một trệt hay nhièu lầu thl ngôi nhà luôn là một thẻ thống nhát với 3 phàn cơ bản: nẻn nhà, thân nhà và mái nhà. Trong đỏ phần nèn nhà liên quan đén hệ thống công trinh ngầm, mỏng và các lối ra vào chinh mang ý nghía đòi ngoại. Phàn nái nhà (mái dốc hay mái bảng, nhièu hay It mái) là phần két thúc hlnh khối, che chở cho nhà trước các tác động khl hậu, trường khí bén ngoài.
Có thể bạn quan tâm:

Phần thân nhà (một hay nhiều lầu) là phần cư trú chính mang nhiều tính đối nội. Ba phần này quan hộ với nhau tương tự mối quan hệ Thiên Địa Nhàn bố sung, hồ trợ cho nhau, không thể xem nhẹ phần nào.Khi nhà cáng nhiều lầu thl tác động đén phàn nèn (Địa) càng gia tăng như tải trọng truyèn xuống móng, hệ thòng cáp và thoát nước, càu thang, sự thông thoáng… càng nhièu và phức tạp hơn nhà trệt.

Do đó việc phân vùng Trường Khl trong nhâ lầu cần cân cử theo các m6i quan hệ như trên – dưới, trong – ngoài, đổi nội – đối ngoại, nậng – nhẹ … trên nguyên tác càng lên lầu cao càng nén giảm bớt áp lực tập trung người, giảm tải trọng và giảm bớt phức tạp trong quan hệ. Cụ thẻ là những chỏ đông đúc, mang tinh động hay đối ngoại nên dành ở tàng dưới (phòng khách, sinh hoat) đẻ dẻ dàng trong sinh hoat và thoát hiẻm khi xảy ra sư cổ.

Đối với nhu càu đối nội. riêng tư và tĩnh lậng hơn thl đật trên làu sẻ phù hợp (Hlnh 1). Trường hợp những nơitâp trung người nhưng mật độ dũng ít, vl dụ phòng thờ hay phòng karaoke thl cổ thé đặt trên các tàng lầu nhưng càn lưu ý vị trl tai

Tin tức liên quan

 1. Bài trí và bổ cứu các khiếm khuyết

 2. Phòng khách có cần bố trí “huyền quan” không?

 3. Hồ lô có tác dụng phong thủy gì?

 4. Đất Phong thuỷ cát địa có nước và không có nước có như nhau không?

 5. ĐIỀU ĐẦU TIÊN CỦA ĐỊA LÝ PHONG THỦY LÀ ĐO CHÍNH XÁC PHƯƠNG VỊ

 6. Mách bạn: Giải pháp trang trí phòng khách nhỏ gọn gàng, ngăn nắp

 7. Điều mà hàng triệu phụ nữ ao ước khi nhìn thấy ghế sofa nữ hoàng

 8. Có gì bất lợi khi nhà ở vị trí gần đường cao tốc và đường xe lửa?

 9. Sofa đẹp cho phòng khách sang trọng

 10. Chiến lược khoa học Trung Quốc?

 11. Những bộ sofa mini đẹp xinh phù hợp với không gian nhỏ

 12. Thiết kế phòng ngủ 2 giường độc đáo và gọn gàng

 13. DÒNG SUỐI NHỎ VÀ THÁC NƯỚC

 14. Thực chất của quan điểm dường sính thiên nhân cảm ứng là gì?

 15. Những tố chất tạo nên chiếc ghế sofa đơn cổ điển đẹp

Sản phẩm hot

 1. Bộ phòng ngủ bọc da màu kem nhập khẩu 33661BG

 2. Bộ bàn ăn mặt gỗ (1m8) và ghế ăn tân cổ điển H8801BBA1.8

 3. Bộ bàn học thẳng kết hợp với ghế xoay CT mã 912BBHT

 4. Tủ áo 3 cánh phong cách Hàn Quốc A689D3

 5. Ghế xoay nâng hạ mầu đen H830-5

 6. Bàn ăn hiện đại 1m35 mặt đá vân nâu HT5750-2

 7. kệ ti vi đứng 3 tầng đỏ đô HJ911

 8. Giường ngủ trái tim 991A12

 9. Bộ phòng ngủ phong cách tân cổ điển Pháp 13660BG

 10. Kệ tivi sang trọng phòng khách G8801KT2

 11. BÀN TRÀ MẶT ĐÁ NHẬP KHẨU CAO CẤP K801-1

 12. Ghế ăn không tay 8803Y

 13. MÓC QUẦN ÁO PHÒNG NGỦ 1901M

 14. BỘ BÀN ĂN HIỆN ĐẠI NHẬP KHẨU 1805BBA

 15. Giường cá heo đại dương gỗ MDF H602-6

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội