Phong thủy học và khí công

1. Phong thủy học và khí công

Phong thuý học và khí cỏng dcu lấy khí làm hạt nhAn. mấy nảm gần dãy. những cuộc kiểm định vé ngoại khí cùa khí công dã phát hiên ra có: tia hổng ngoại chịu sự điểu chế cùa tần sò thấp, loại vi sóng 8mm. lập hợp tĩnh điện, dòng hạt siêu nhó.

Vế mặt y học. chúng vận hành song song với nhau, vi sóng có thế gây nẽn một sỏ’ hiệu ứng sinh lý nào đó, nó dẻ dâng bị cơ thế hấp thụ. Vi sóng có thế dùng để chán doán và cùng có thế dùng dc trị liệu, tuy nhiẻn nhừng người luyện khí công nhà nghề cũng có thế dùng khi đc thăm dò bệnh và phát ra ngoại khí dể trị bệnh.

Trong nỏng nghiệp, vi sóng có thể nang cao hiệu suất nảy mầm của hạt giống, mà diéu dó người luyện khí còng nhà nghề ciíns có thó’ làm dược.

Mấy nãm gán đây, vi sóng dã đi vào các gia đình, “lò vi sóng” trở thành đổ dùng hàng ngày. Tóm lại. tuy một cái là loại vi sóng khổng có sinh mệnh, mộl cái là khí cua cơ thé người, nhưng thực ra chúng cùng có một nguồn gốc. Nhơ cổ nhàn đà cho rằng “trời dất tương ứng”, con người chính là một “vũ trự nhỏ”.

Trong các nghiòn cứu phát hiện ra rằng, vi sóng gán giống như sóng ánh sáng, nó dược truyền theo một đườne thảng, giống như vât chiẽu đèn hoặc ra đa, các loài thực vât trên trái dất nếu muốn hấp thụ được nhiéu khí cùa vũ trụ. thì cũng cần phải có một àng ten vi sóng, một chiếc àng ten hình chảo hoặc hình chiếc kèn. Đương nhiCn. tuy không đạt được độ hoàn mỹ cùa chiếc chảo hoặc chiếc kèn. nhưng chì cần có độ cong nh;Vt dinh, có dạng hình

Cầu nhái định cũng dược. Như các bộ phạn của con người như tai, lòng bàn tay. mất, ròn đéu là những áng ten vi sóng.

l>oài người lựa chọn loại khí trường tốt — sơn thuý bao bọc. có thế dó cũng là một loại ‘‘phỏng sinh” không tự giác. Néu chúng ta quan sát kỷ thê gióri tự nhiên đáy sức sống, chúng ta cũng sẽ phát hiện ra những loài thực vật da dạng cùng mọc những cột áng len tiếp nhốn vi sóng.

Trước tién chúng ta quan sát lá cùa thực vật. da sò chúng dẻu có hình chiếc muôi, và luôn ngừa lòn phía trên, hơn nữa chúng còn cùng với các bộ phận khác cùa cây dó cảu thành nên hình vòm hướng mặt lẽn không trung. Lá của một loài scn có hình dạng giỏng như inột chiếc chậu tắm. nó là một loại ang ten vi sóng xanh hoàn chinh không có khuyết điểm.

Tiếp đến ta quan sát hoa của chúng, da sỏ chúng déu do những cánh hoa hình thìa xẽp thành hình chiếc kèn. có loại trống gióng như một chiếc kèn hoàn chinh, hoa bìm bìm là loại hoa điển hình nhất, ‘‘hoa loa kèn” cũng nhờ đó mà trở nên nối tiếng.

Chúng ta dểu biết, chúc nảng của lá và hoa cùa thực vật là quang hợp, nhưng nếu nhìn theo quan điếm vũ trụ cua văn hoá truyến thống Trung Quốc, sờ dĩ chúng không có hình phàng mà là hình muôi là dé chứng hàp thụ khí cùa vù trụ — vi sóng. Phát hiện này tách rời với thực vật học.

Nhùmg thử nghiệm thực tẻ chứng minh ràng, thực vật vón là một loại áng ten vi sóng.

Nãin 1979, sau khi biết tin các nhà khoa học dã phát hiện ra bức xạ trong vũ trụ chính là vi sóng, và lại nhìn thấy lá cùa thực vật, hình dạng vòm của cãy rất giồng ăng ten vi sóng, thẻ là có nhà nghiên cứu dà dùng những cày lớn và những cày cành trong phòng làm việc dưa vào chồ cám ăng ten tivi, quá niìién khỏng ngoài dự kiên, hình ảnh còn rỏ hơn rất nhiều so với loại áng ten dùng trong nhà. Do lá của thực vật hướng ra lát cá các phương hướng, cho nén chúng không cần phải xoay đi xoay lại như ăng ten cột trong nhà dể t‘im ra hướng tốt nhất.

Tháng 5 năm 1990 (ren một tạp chí khoa học đá đãng một bản tin mới nhất có nội dung là “nhà khoa học Án Độ dã phát hiện ra cầy chuối khổng chi có thể cung cấp những quả chuối ngọt vừa miệng cho con người, inà lá cúa nó còn là một ãng ten vi sóng tuyệt diệu. Tác giả bài háo dã dùng thí nghiệm là cho một đầu dáy dản cắm vào thân cây chuối, một đầu khác nối tiếp vào tivi, từ đó có thò nhìn thây những hình ánh rõ ràng.

Có hai học giá đà phát hiộn ra rảng: “Ivòng vũ của loài chim có tác dụng như một ang len có chất môi giới vi sóng”. Họ cho rằng “vé mật cảm nhận cường độ từ trường vi sóng, lông vũ có tác dụng như một chiếc máy liếp nhận.”

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội