PHÉP SỬ DỤNG MÀU SẮC BÁT QUÁI NGŨ HANH

1. PHÉP SỬ DỤNG MÀU SẮC BÁT QUÁI NGŨ HANH

Đè táng thèm khí lục một vung nen theo phep sử dung màu sãc bát quai ngũ hành, trong khi chon dãt xây nhà. Phcp nay còn dùng trong khi chọn lưa thê dùi ử đo thị, kiểu dang nha ờ dù: ■ heo lam cung trong què : tiền tài – danh vọng – tinh duycn – tứ túc – nó bỏc – sự nghièp – hoc vân – gia đạo. Kèrn theo lá màu sãc Itgù hanh : Thỏ – Hoa – Kim – Thùy – Mộc, mỗi hanh đêu co một màu tượng trưng.

Có thể bạn quan tâm:

Mau nào mang lạt điềm lanh theo dúng chỏ cán d.ìt hợp với ngưừi nhà. Cụ thê như trỏng cầy tùng tai cung “liền tài” tròn thừa đài gia đinh sè duơc sung túc giàu có. TrồHg mỏt vườn cây bông tráng ngay cung “từ tức” sinh nhiêu con, có tương lai (nìòt vươn bông hồng tráng, hoa cúc, hoa lài..)

Hây nghiên cưu ví dụ sau đủy : mòt cập vợ chòng, cần một ngươi giữ ưẻ qua hét mùa Thu, nèn họ trồng mấy bụi cúc tráng ờ ngay cung “nỏ bộc” sau nhà. liọ cỏn trồng thêm hoa tulip trảng, mây cây thủy tiên, cày hoa giụi sữa thường nờ vào mùa xuân. Hicu quà trỏng thây, rồi sau đỏ lại như không, phài cho thêm một cô giữ trè nữa nghi việc vì lo xem tivi, hài kịch sàn kháu nhỏ khỏng coi soc trè. Sau khi tìm hiểu sự vièc, họ thấy chồ trồng cày hoa giọt sửa hị sóc moi làm hang. Sau đó trỏng thay vào cây thủy ticn hoa vàng, họ tìm được người eiửirc vừa ý.

đặt bùa bát quái ờ goc trái nsay cung lớn. “nền tái”. Nên dặt bùa bát quái giữa cung “gia đạo” – họp với mạng Thổ có màu lục hoác xanh VƠI cung “danh vọng” thuộc mạng hỏa. hap mau dỏ – cung “tiền tài” ncn có thcm màn đỏ. tím, lục hoặc trồnc (hèm cây hoặc cây ra bỏng màu xanh (xem lại phần trước). Còn nếu lo cho cơn cái dược yên vui, dặt bua bài quũi ngay giừa phần đất bẽn phải căn nhà. Đó là cung “từ tức”, họp màu tráng thuộc hành Kim.
Muốn đật bát quái ngũ hành chọn màu sắc. trước tiên phải biết chỗ lam đường xe ỏ tô chay vồ nhà. Vi đày lầ khi khẩu, ngay cừa miệng nõn phài đật bùa bát quải đúng cung khàm, càn, hoặc chấn (Cung “học ván”, “sự nghiệp”, “nô bôc”) (xem lai phần truức). Ba cung này làm đàu mỗi khi người chù nhà muốn đạt bùa bát quái ngay ưòn thừa đất đă chọn. Mổi cung hop với ngủ hành theo đúng như màu sắc trong lá bùa bát quái đa ghi để vùng đát thèm sinh khí hạp VỚI mạng số của ngưởi nhà. Cụ thổ khi bạn cầu xin nhièu tài lôc.

Cân lưu ý một diôm nguôi Trung Hoa tránh không trồng bỏng tráng trong vuỡn đó là điềm xấu. Thật ra, mòt chuyên gia vc trang trí cây cảnh cho hay rồng lác õng trồng thêm mấy hàng cây bông nước, thân chù cùa ỏng, người Trung Hoa thây khó chịu không ưa. yêu cầu ỏng thay vào mấy hãng cây khác có màu tirơi tẩn hơn. Cũng con tùy cá tính mỗi người,

Đòt hình vuông, chừ nhộĩ (h 1 +2) là tót nhót, bốn bé kin mít. Đát b; hụt mốt cung “học vòn” trổng thay váo cày cành ra hca xanh, tim; đất bị hụt mđt cung “tinh duyên“ nên *rong thay vão cây cành ra hoa đỏ. hòng hooc tráng (h3+4)

màu tráng có khỉ không tỏi. Còn một số ngưửi khác cho lù mau tráng tưựng trưng sự tinh khiết, trong trắng. Vào những đèm co trâng hoa láo tràng, hoa tuhp. hoa lệ quyên dua nừ những sác màu lóng lãnh

Khu đất lâm nhã có noi liền kín mít. có ncn bị khuyết, hoặc cỏ khi dỏi ra một phàn, mang lai tài Im cho người nhà, thửa đất xây nhà có dạns vuông hoặc chữ nhát tôt nhất. Nếu thửa đất có hinh dạng không cân, ncn đật bùa bát quái màu sác ngũ hành để lại. Cụ thể bạn mua mõt thửa đát hụt mất cung “học vấn**, vị trí bên trái phía truỡc nhà nên trổng cày ra bỏng tim, xanh hoặc lục, hoặc trổne thêm nhiều bụi cây để chỉnh lại lầm nhìn bao quát. Còn nếu thừa đất hụt mất cung “tình duyên** phía sau nhà bôn phài thì nên trồng cây ra hông đỏ hỏng hoùc tráng nhìn càn đổi hon. Ảnh sáng góp phấn tạo gỏc canh cán đối cho cân nhà, một ngọn đcn thướng hoặc đcn pha chuyển hình dang chừ L ra hình vuông chc khuất chỗ khuyết. Một thừa đất nám thoai thoài ù suôn dổi đặt đèn pha dirứi chân đồi giữđuợc khí, tiền cùa ở lại mót chỗ.

Có thể bạn quan tâm:

Củn nhà có hình dang pha nên dùng phép đặt bùa bát quái máu sác ngù hìinh để cân đối lại. Ờ phần trước có bàn đen tuc lộ người Trune Hoa thích kiểu dang nhà cân đối, đcu đặn như dang hình vuông, chữ nhật, hình tròn. Khi đủt bùa bát quái mau sác ngũ hành đicu chỉnh dạng hình mất cân đối, nên đặt ngay lối ra vào cửa. khí khẩu, theo đó chọn cho đúng màu theo que bát quái. Theo phons thùy xây dựng nhà ờ khi đật bua bát quái coi hướng chái nhà quay về đâu, xúy thêm một chái đc chc khuất chỏ bị hụt. Chái nhỏ hơn nừa căn nhà, túc là xây thêm một chái vì nhà dòng người ờ. Cu thể như nhà

xây mót chái ngay cung “tièn tái” người nha co thcm tiên của. Chai nha xây thèm ngay cung *‘nỏ hộc”, có quới nhàn phu hó. người giúp việc tân tuy. irèn cơ ngưói quyẻn thè che chờ Truông hơp, chai rong hon nữa cản nhà, hay dai hom nhà hi hul một góc. Già sử nhà hụt mộc phấn góc bẽn phài giađao thường rầy rà. gián dỗi. Nguùi chú hô có mội cân nhã cửa ra vào bi thụt sàu vồ troncĩ thì làm An không kha giâ. bát an.

Bình luận trên Facebook