NHỮNG KIÊNG KỴ TRONG BỐ TRÍ NHÀ HÀNG 

1. NHỮNG KIÊNG KỴ TRONG BỐ TRÍ NHÀ HÀNG

Trong phong thủy, bề cá lù vẠt dụng đỏ trÀnh hủt nôn phài đật nó ờ hưỏng xAu hoộc dôì diýn với hướng xấu. Tuy nhién rất nhicu nhh hAng lại kô nó ờ phẩn một tién. Cổ nhiìng chú ý cơ bân sau:

Độ cao cùa nước trong bể không quá 1 m80.

Bể cá phài dùng nưỏc “sóng”, có nghía 1A nước tìí trên cao di chuyển xuống.

Phòng vệ sinh phải dặt áp tại hướng hung xấu. Cách xữ lý rất dơn giàn, dc dàng. Nhưng nếu nhà hàng nhióu tầng, cần chú ý phòng vệ sinh của táng trôn không được áp lên quầy thu ngân ờ tang dưỏi hoảc áp lẽn vàn phòng, phòng bép…Nẻu không nó sẻ gảy hậu quà không tốt.

Bếp lò là vật then chốt cùa nhà hàng nên vị trí đặt nó cùng rất quan trọng. Theo “Giả tưởng học” truyền thống, nguyên tác cơ bàn khi đát bếp lò lã “Tọa hung hướng cát”. Đặt bếp ờ hướng xấu, cửa bếp hưỏng vể phía may mắn.

Treo biến hiệu ờ vị tri nào củng rất quan trọng, mọi người có thè’ tim thây những ví dụ có thực trong trang “Đo phiên thuyết minh”. Độ to nhỏ. màu sác. chất liệu, thậm chi là kiêu chữ của biên hiệu đểu liên quan mật thiẽt dẻn bàn mệnh của người chú. cấu trúc phong thúy của mặt tiền và mòi trường xung quanh nhà hàng. Ỏ dây không thè nói rõ dược.

Quỷ mônCác thuật phong thủy hiện lưu hành ờ Hóng Kỏng. Đài Loan đéu áp dụng Phi tinh pháp để tìm tài vị. Nhưng điều rắc rỏì nhất của Phi tinh pháp là tài vị mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi nảm déu khác nhau. Điếm này gây bất tiện cho người sử dụng. Dựa vào nguyên tac của “Bát Trạch Pháp” tương dôi dễ dàng tim ra tài vị, vị trí ờ góc dỏ’i diện với công vào. Chọn tài vị sáng, không chọn tài vị tốì. kê chậu cây xanh củng có tác dụng thúc đay tài lộc. Nhưng không được dặt loại cây gai nhọn, tiên nhân cảu. tiên nhản chường.Tài vị

Bất luận nhà ờ hay nhà hàng, các vật kiến trúc củng đểu có khu vực khòng may mán. Trong “Gia tướng học” gọi đó là “Quv Môn”.

Cụ thê đó là một dài mười lám độ xuyên từ Tây Nam đen Đóng Bác. Dài khu vực này không may mản. cực kỳ xấu. Trên dài khu vực này tuyệt dối không được thiết kẻ cửa chính, nẻu không nó sẻ trờ thành “Quỳ môn”, thuộc trạch “đại hung”. Nếu cổng chính của cừa hàng đã tồn tại nàm ờ vị trí đó. có ba cách cài thiện như sau:

Không dùng cản nhà này nữa dè tránh phiền phửc về sau.

Nếu diếu kiện cho phép, xây bịt công chính đó và mờ công chính khác may mắn hơn.

Tài thân
Không còn cách nào khác, có thế dạt một đôi sư tủ đá ờ cổng, trải thảm có màu săc dậc thù dê khắc chõ hung sát ờ chỗ cổng vào (màu sắc cụ thê phài cản cứ vào bàn mệnh của người chủ, tình hình cụ thê cùa mặt tiến. Có thè tham khào trang Nguyên tắc chọn nhà của “Bát Trạch Phái).

Tuy dản gian lưu truyền rất nhiều thán Tài. nhưng phần lớn chia làm hai loại: Thần tài vãn và thần tài vỏ.

Triệu Cóng Mình thuộc thần tài võ, l«à một mãnh tướng uy phong lẫm hột. Ỏng cỏ thể giáng yêu phục ma. thu hút tài lộc. Vì thế người miến Bác Trung Quỗc rả’t thích thời phụng ỏng trong cửa hàng. Còn người miển Nam lại hay thờ Quan Cóng. Thần tài vò uy phong lảm hệt ứng với mật quay ra ngoài của hoặc dôi diện vói công chính. Lâm vậy có thể đón tài vào nhà. đống thời oó thê trấn thủ giữ cửa. không cho tà ác ờ bên ngoài tràn vào.

Nẻu có tình trạng cây to chắn trưóc mát cửa hàng, mọi người đéu biết rằng diêm này không may mắn. Vậy có cách giài quyết nào không? Xin thưa: Có. Chi cần áp dụng nguyên lý què sô và sinh khác của ngũ hãnh lã có the khác giãi dược.cổng chính thoát tài

Có nhiều nhà hàng có hai táng hoặc nhiéu táng, cầu thang luôn dôi diện với còng chính. Điểm này làm thoát tài. Cách hóa giùi như sau:

  • Giữa còng chinh và cáu thang kẽ tấm binh phong, chất liộu màu sÁc và hoa vản trôn tấm bình phong đố phài cản cứ vAo bàn mệnh cùn người chủ. hướng cóng chinh do dinh đoạt.
  • Đột tượng Quan Công dế trán trọch. Tượng Quan Công thuộc thần tài vỏ. nhất dịnh một quay ra của. Như vậy vừa có tủc dụng khống chế sốt khi xung khÁc vừa có tho ngAn chộn thi khí thoát ra ngoài.

Có một sỏ” nhà hAng thờ tượng Quan Ảm. Thực ra việc nàv không thích hợp lÁm. bới vi Quan Âm sạch tè. không rành ròi. không An đố tanh.Vị tri dột tượng Qunn Ảm nôn tránh:

  • Không quay mẠt vể phía nhh vệ sinh.
  • Không hướng ra cứa chinh

2. NHỮNG KIÊNG KỴ KHI Bố TRÍ PHÒNG vệ SINH

Chú ý: Quan Ám An chay, ngoài việc tháp hương ra chi cÀn dâng hoa tươi. vA các loọi quà IA dược.

Là nhà hàng hiện đại. một trong những thiết kô cơ bàn là bố tri phòng vệ sinh. Xót theo phong thúy, vị tri của nỏ cán phai cấn thận.

Cản cứ vào sự kết hợp của bát quái, sắp xép tám phương vị theo trình tự sau; Sinh khí vị. Diên niên vị. Thiên ý vị. Phục vị, Họa hại vị. Lục sát vị. Ngủ quý vị. Tuyệt mệnh vị. Phòng vệ sinh vốn không sạch sỏ nên không dược dạt nơi may mán như Sinh khí vị. Cần phái dạt nó ờ nơi Tuyột mỹnh vị hoặc Ngũ quý vị, Họa hại vị. Ì«ục sát vị dê áp chẽ. Lấy độc trị độc. Dưới dãy là các phương vị cùn Bát trạch dược dưa ra dè dộc già tiỹn sữ dụng:

• Nhà tọa hướng Đỏng, một quay hướng Tây: Chồn trọch. Dỏng (Phục vị); Nam (Sinh khi vị); Tây (Tuy$t mỹnh vị); BÁc (Thiên y vị); Dỏng Nam (Diên niên vị); Tây Nam (Họn hụi vị); Táy BÁc (Ngũ quv vị); Dỏng Bắc

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội