NHỮNG KIÊNG KỴ KHI CÚNG THẦN TÀI

1. NHỮNG KIÊNG KỴ KHI CÚNG THẦN TÀI

Làm nghé kinh doanh phải cúng thán tài là tập tục truyền thõng Á Đông. Than tài có rất nhiều loại, nhưng thường thấy người ta cúng thần tồi vàn và thán tài vỏ.Có hai vị than tài vỏ dược nhân gian thờ phụng. Một người là Triệu Công Minh, vị kia là Quan Đé Th.ánh Quân. Thần tài Triệu Công Minh có khuôn mật dem nên người đòi hay gọi là Triệu 1 luyến. Vị này pháp lực tinh thõng, có thể giáng long phục hổ. trừ tà triệt yêu. chiêu tài lợi thị. VỊ kia là Quan Cóng Quan Vân Trường mảt đò. là minh tướng thời Tam quóó. hình tượng uy vỏ. giữ chữ tin. trọng nghìn khi. có thè chiêu tủi tiẽn bào. bào vệ tài lộc. tránh tà ác. tiêu nhân hành sự không thể đốn quấy nhiễu. buôn bán hưng thịnh, được các doanh nhân thừ phụng.Than tài ván. dãn gian thường gọi là “Tài bạch tinh quân” hoặc “Tảng phúc thẩn tài”, kct hợp với tam tinh “Phúc”. “Lộc”. “Thọ” và Hỳ than. Tài bạch tinh quân có bộ tóc dài mâu trâng, mục quần áo gấm. thất lưng ngọc, tay cầm bão nguyên vàng khắc chữ: “Chiêu tài tiến bào”, tướng mạo béo tốt khiến người ta vừa nhìn là biêt tướng phú quý. Ngài Là Thái Bạch Kim Tinh trên trời chuyên món cai quàn tài lộc của nhản gian, có cẩu át có linh ứng. Tam tinh Phúc. Lộc. Thọ. trong đó Phúc tinh tay bó tre nhò tượng trưng cho con cháu đay dàn. giữ hòa khi. phúc trạch làu dài. Thọ tinh tay cầm quà đào trường thọ. những nép nhãn trẽn mật có thê thảy rò ngài thọ ngang trời dát. tượng trưng cho trường thọ. vô bệnh vô họa. Lộc tinh eo that dai lưng bằng ngọc, tay cẩm ngọc như ý. tướng mạo phú qụý. được tin nam tín nữ trong nhản gian sủng bái. mong cầu tiếp tài tiỄh lộc. giàu sang phú quý.

Vị trí thò phụng thán tài vủn, vỏ cẩn chú ý: Thò thần tài vAn nhất định phải một hưởng vào trong phòng, không nén de một hướng ra ngoải. Thừ thán tài vỏ thi một phái hướng ra ngoAi chứ không dưực hướng vào trong phông, nỗu làm ngược lụi. không nhìtng tài lộc không vào mà còn đi.

Thổn thi vốn thiên vó vAn chức hoộc buôn bán nghề chinh. Một 8ố ỏng chù, quàn nhàn, ngưòi di theo nghi vỏ… lồm kinh doanh có chút tinh đáu cđ như cố phiỏu. hàng hyn ngAy giao…thích hợp thừ thần tài vỏ. Ngưdi miổn Nam cùa Trung Quốc hay thờ thin Quan Thanh Dè Quân, ngưữi mión lúc lại thích thờ Triệu Còng Mmh. Trẽn thực té trong dân gian còn có rA’t nhiíu thán tAi như Chiêu TAi dóng từ. Thiện TA đống tứ. Ti Con tài thản… Muốn thinh cáu vị nAo thì cán phải xem ta có duyên vỏi vị thán tài dó không? Khi thờ cúng thủn tầi. dùng la bAn tìm ra tài vị. chọn ngAy dẹp giờ lành dón ngài vé.

Nhủng đồ đạc được đặt tại tài vị có thê làm cho tài vận cùn toàn bộ cừn hãng chuyển vượng tản lộc. Xác định tài vị có thể tham khào nội dung liên quan phan trưỏc hoặc mời thay phong thủy vé dẻ do dạc, xác định Minh tài vị hoặc Ảm tài vị.KHỎNG ĐƯỢC ĐẶT ĐÓ OẠC LUNG TUNG ỏ TẢI VỊ

Ở nới cỏ tài vị không được dột dó đạc linh tinh như bình uống nước, bế cá vàng, diều hòa nhiệt độ… Có thể trưng bỉty một sỏ’ dó vật cát tường dòm lại mấy mủn ỏ dó. Ví dụ: Kỷ lân, long quy. kim thiển…đ£u mang ý nghĩa thúc dủy tíii lộc mau đến. Tuy nhiên cách bày trí có phần khác biệt. Khi bày ký lần. long quy phài dế mặt dỏì diýn với cửa ra vào hoộc cửa 8ố. còn kim thiến bhy theo hướng ngược lại, dịu của nó hưỏng vho trong phòng. Bời vì kỳ lân. long quy lh vột hút tíũ lộc từ khắp nơi đón. còn kim thiến lợi là nhổ tiổn ra. Ngoùi ra. một sô’ vột thúc tài phãi bày nơi có ánh sáng thì mới cóng hiộu.

Mỗi một công ty đều có ít nhất một kót sát dựng tiền, can chú ý dôn vị trí dột cúa nỏ. không dược dế lộ ra. Nếu vừa vào chn phòng, mắt nhìn ngny thày két sát, thi đó chinh là đõ lộ. Điếu này tượng trưng cho nhiìng bí một cùa công ty bị người khác tròng thấy, việc cơ mật dé bị lộ vã dẫn dẽn phá sàn. Do vộv, vị trí để két sốt càng kin càng tốt, dù bên trong không có gi quan trọng, thủm chi trống rỗng cùng phài che giấu nó.

Vị trí dột kốt sát rất quan trọng, bỡi vi ai cùng đểu muôn có tài lộc dên. Đột két sht ờ vị trí tài vị có thc* thúc vượng và táng tài vận.

Vị trí thì vộn cùn một củn phòng có thè chn cử vho hướng tọa lọc cùn chính chn nhh đỏ. dùng Cửu cung phi tinh dế tính toán. Vị trí thì tình cùn nhm 2006 ỏ phin Bác. nhm 2007 ờ phía Đông Nam. nhm 2008 ờ phin Dỏng, nủm 2009 ờ phía Dõng Nằm. nhm 2010 ỏ phin trung tâm. Một mă cũn két sát cố thỏ quyẽt dịnh theo bàn mỳnh củn mình. Nỏu Ih Hỳ llòn thi áp dụng Kỏ’ 3 hoộc sỏ’ 4. Hy Mộc chọn Hỏ’ 1 hoẠc sỏ’ 2, Hý Kim chọn sỏ’ 7 hoộc số 8. Hỹ Thủy chọn sỏ’ 9 hoộc hô’ 0. Dây là cách dơn giàn nhát, cò thi* bào dàm két sÁt có ngũ hhnh mny mhn. thng nhng lực thu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội