NHỮNG KIÊNG KỴ ĐẶT VỊ TRÍ CẦU THANG

1. NHỮNG KIÊNG KỴ TRONG THIẾT KẾ PHONG LỚN

Kién trúc lưng hướng Dóng Nam. hướng vồ phía Tây BÁc thuộc Tốn. ngũ hành thuộc .Mộc. mùa dòng gió Đòng Bác vẻ sẻ tràn vào. không thuận lợi. Thiết kè’ cho ph«>ng lỡn dộ rộng hẹp phài thích hợp.

Lưng phía Tây, mãt phía Dông

Kiến trúc lưng phía Tây. mặt phia Dỏng thuộc Doùi. ngũ hành thuộc Kim. họ Am Kim. Nếu chù của hàng lù phụ nữ. thi phòng lỏn quá nóng •ùa. buôn bán thuận lợi. Nếu người phụ trách là nam giỏi thi Ré hại dương khi trong phòng, ãnh hường dến sức khỏe, tài vẠn.

Lưng phía Dông Bắc. mặt hưóng Tày Nam

Kiến trúc lưng phin Tây BÁc, mẠt hướng Đòng Nam thuộc Cấn. ngũ hãnh thuộc Thổ. Tính chất của Thò có phán rộng rãi sinh sỏi van vẠt. Vi thé khi bố trí cAn phòng phài tọo câm giác to lớn rộng rủi. trổng chy xung quanh. Ngư«Jc I91. nếu bố trí cản nhà chật chội bi bách 8Õ gày cho khách hàng cảm giác không muốn ở lại lâu, từ đó buôn bán dán «lẩn yêu kóm.

Lưng phía Bốc, mật hưóng Nam.

Kiến trúc này thuộc Khâm, ngũ hành thuộc Thủy. Tinh chất cùa Thủy có lợi cho dộ tram. râu. nuỏi dưdng vẠn khí và lưu gió tụ khi. Vi thé bô’ trí củn phông n«’-n tạo cảm giác thân tnim không lộ liỉu. NgUỢc lọi. nõu nuôc nông lộ «láy. mùa «king dèn gió bÁc trim vào Ihm cho khi tụ tàn mát. có nghĩa khách háng không muôn ỏ lại.

Lung phia Dõng, mặt hưóng Tày.

Kiốn tnic này thuộc Chấn, ngũ hãnh thuộc Mộc. Tinh châ’t cùa Mộc là râu sắc, vừng trài, dàng hoàng. Vì thè khi bo trí càn |>hòng lón phải lấy vừng trài, đoàng hoàng Ihm nền. tạo cám giác cao tòn. có chiéu »hu. Ngược lại. néu rộng mà nòng, cố nghía ducmg khí ing đủ. ảm khí thịnh        khủng có lợi cho lãnh doanh.

Kièn Iruc nàv thuốc Khôn, ngũ hành thuộc Thố. Nó gióng như cAn phòng lưng Dỏng Bác mẠt huũng Tây Nam. cấu trúc của «tn phòng phải rộng, trổng cày tọo cnm giác to lớn. Ngược lọi, néu quá chật chội sẽ có hiện tượng kinh doanh giám, sự nghiệp tiõu tan.Lưng phía Tây Nam, mõ* hưóng Dõng Bãc.

Lưng Tày Bốc, mát hưóng Dõng Nam.

Kiên trúc này thuộc Càn. ngù hành thuộc Kim. Tinh chất cùa Kim có lợi cho sáng 8Ùa, ky nđi tâm tỏi khòng đũ ánh súng. \ri thê khi thict kế phòng lỏn phài sữ dụng nhieu đòn chicu sáng khÁp nđi rực rô. tạo càm giác sang trọng, hão hoa.

Kiến trúc này thuộc la, ngủ hilnh thuộc Hòa. Thiết kẻ’ phòng lốn phôi áp dụng hộ thống mâu ức trầm, tạo cnm giác mạnh mõ má trang nghiêm. Nêu màu sÁc nhạt, lứa không phát huy. chủ nhủ «ló phạm quan tư hoặc gẠp hòa hoạn.

2. NHỮNG KIÊNG KỴ ĐẶT VỊ TRÍ CẦU THANG

Phong thúy nghiên cửu 8ự chuyển dộng cúa “khf kỹ càng, ti mi nhất. Ví ý nghiu cụ thí;. “khí” là khùng khi mỏi mồ củu củn hộ. vổ một ỷ nghìn trừu tượng nó có nghìn là “vẠn khr, “thi khf. (‘liu thnng lén gác trong một cán phòng không nhừng có tóc dụng dl I91. nó còn có the vặn chuyến “khr. ting cưỡng “khi’ chuyển dộng nội bộ.

Chúng ta biết ràng, còng chinh thuòng bị coi là dàm hút “khr vù nliả “khí“. Vậy điểm nạp “khf lại dối diện vđi củu thang thi có thỏa đáng không?

Ban thân chu thang là ghép từng bậc từng bậc vói nhau. Neu “khi” vừa vào den cữa lien dụng phài cáu thang trưỏc tiên. cAu thang cít “khí” thành từng đoạn. VẠy Ihm sao “khí* có thể thuận dược, “khí” sẻ nhièu loạn, mỏi trương trong phòng cùng theo thè mi loạn theo. Điếu dó có thê thếy rÀng. mờ cùa ra gộp ngay cầu thang, tuy lén xuóhg rả’t thuận tiện nhưng tài khi trong nhã tự nhiên bị ành hường không tốt.

VI vậy khi thiết kế CÂU thang, những kiên trúc »ư giòi dếu cố gÁng đẠt cổng chinh khòng nãm đòi diện VỎI cảu thang, llọ áp dụng ba biện pháp sau: Một 1A chuyển hướng cẨu thang.

Vi dụ như thay đối hình dàng của cáu thang làm nó chuyển sang hướng khác, quay lưng lại vỡi của chinh.

Hai là giấu cáu thang đi.

Có thể bạn quan tâm:

Cách tốt nhát là giấu cáu thang nau búc tuông ngủn cách. Điểu này không nluìng xóa di nỗi lo “khr bị cất doọn mh còn tồng độ an toàn khi lòn xuống cáu thang. GÂm cẩu thang có thể còn dược tộn dụng làm phòng chửa dổ hoủc nhà vệ sinh. Ba là dùng binh phong ngitn cách cáu thang và cứa chinh dể khí có thi* thuạn theo bình phong mà vào nhA.

Ngoài việc không dược dể cầu thang dóì diện với cứa chinh m. troi*í phong thúy còn quy dinh không dè cáu thang ờ giửn phòng. BỜI vi trung tám cản phòng dược gọi ỈA “huyệt nhin”. là nơi “khf ngưng tụ”. Người ta cho rủng linh hồn của cAn phòng tụ tập nới này. vì tbó nó là nơi linh tỉũpng, tôn qụý. Nêu dật cẩu thang ờ giữa cAn phòng, sẻ hiện rõ hiện tượng “tuyên binh đoạt chủ”. Người ta lên lòn xuống xuỏng cáu thang, khièn cho “huyệt nhản” bị não dộng, ổn ào không yên tinh hơn nOa lại chà dạp lên nơi tỏn qụý. Tụ nhiên sé không mong lại khí tđt cho cản nhà.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội