NHỮNG KIÊNG KỴ CỦA MÔI TRƯỜNG NGOÀI VĂN PHÒNG

1. NHỮNG KIÊNG KỴ CỦA MÔI TRƯỜNG NGOÀI VĂN PHÒNG

Bất cử ai mong muốn thành cõng trong sự nghiệp dều biết phải chọn khu thành phò’ mang tầm quỏc tế de kinh doanh.phát triển sự nghiệp. Quan sát các nơi trên thế giới, ngoài những nơi giao lưu thõng thương, những nơi còn lại nhất dịnh sơn thủy phài tụ. hĩnh thè vượng thịnh, có thế xuất nhập hàng hóa. tụ tán nhãn khẩu. Như vậy mới có thê’tài vận thông tứ hài, giàu có vang danh.

Dù cho mãnh dã’t dùng dê làm nhà hoác cóng ty. nến đã’t ờ dó phài bảng phàng, ròng rãi, tử phương viên mãn mới là nơi cát lợi, ít nhát mành đất đó củng phài vuông ván. không chéo nghiêng, hình tam giác, trước rộng sau hẹp. Bời vi mành dãt vuông vồn, xây nhà bô’ cục trong ngoài đéu sấp xép tương đóì hợp lý, dẻ tụ vượng khí. sinh vượng tài khí. có k?i cho phát triển sự nghiệp.

Mành dã’t không bảng phảng, chéo góc sẽ tạo khí thè tạp loạn, vượng khí khó tụ. dễ dàng hình thành hiện tượng khỏ cằn. Nêu dẻ làm vàn phòng, nơi kinh doanh sè khó khãn gá’p bội, nhân khí khó tụ. tinh thẩn nhân viên kém. Muôn kinh doanh tốt hoặc kiếm dược nhiếu tiến cùng khó.

Dân sỏ’ càng ngày càng gia tâng, khu dỏ thị không ngừng dược mờ rộng. Có nơi trước dây là nghĩa trang, ngục thất..-Sau này dược quy hoạch trờ thành nhã cao tang hoậc nhã ờ. Tại nhửng nơi này, khi thiết kẻ cần phải cân nhác hợp lý. Ví dụ: Xây nhà lỏn mành dất trước kia lã mồ mà. xương cốt nhất dinh phải chuyên di. thậm chí đất ờ dó cũng phãi thay dõi thi mới dùng được. Nếu không âm khí. uẻ khí gây nhiễu loạn, vượng khi không tụ. Khi dọn vân phòng đến sè lãm trỏ ngại cho kmh doanh, hại thân bại tài. Tốt nhất khi lựa chọn địa diém phài tìm hiểu kỳ tinh trạng nơi đó dé tránh tòn thất.Cốc kiến trúc trong thành phố thường thấy các tòa nhà cao tầng kẹp giữa là các cản nhà nhò hoậc tòa nhà thấp hơn. Những tòa nhà nhô dó bị các tòa nhã cao tầng chèn ép. khi thẻ suy giảm không dễ dàng phát vượng, ảnh hường tới kinh doanh. Co nhân có câu: “Hai bên kẹp một, mạng người khó bào toàn”. Tuy không nhất định ành hường tới tính mạng nhưng sẽ bã’t lợi cho việc làm ủn. buôn bán.

Ngoài ra. những nơi ỏ nhiễm, dộc hại cũng không nõn chọn. Nếu chưa làm sạch sẽ. dộc tố còn sót lại sô làm tổn hại đến sức khoe của người trong cản nhà dó. Phong thủy có cáu: “Địa linh nhân kiệt”. Linh khí của mành đất nãy đã bị phá vô. dương nhiên không thể có cách nào sàn sinh ra nhãn tài. ành hường tỏi phát triển sự nghiệp.

Dối vói hình dáng của tòa nhà làm ván phòng, phải vuông ván. dàng hoàng. Không nên chọn kỳ hình quái trạng dê làm văn phòng. Nó dỏ làm cho tinh tinh của người lãm việc trong vản phòng đó trờ nên khó chịu. “Con người tạo nên kiến trúc, nhưng kiến trúc lại hình thành cá tinh cũa con ngườr.

Văn phòng tốt nhâ’t nên tránh đòi diện với nhà thờ. chùa chicn. bệnh viện, tòa án hoặc sàn nhảy…Điều này cũng không thè tuyệt dôì. Nhã thò. chùa chiền thuộc nơi diỗn ra các hoạt
dộng tôn giáo. Nếu ngành nghé kinh doanh có liên quan tới tôn giáo thì củng được. Bệnh viện gần nơi kinh doanh dược phẩm, mây móc trị liệu… thi cùng phủ hợp.

XÁC ĐỊNH HƯỚNG VĂN XƯƠNG

Rát nhiều công ty chọn kinh doanh ngành nghé thiết kế. tạo ý tường làm công ty chù. Một ý tường tót dỏì với họ rất quan trọng. Vì thò họ dảc biệt chú ý tói hướng Vân Xương. Vậy hướng Văn Xương Là gì? Tôi tin rầng nhiều người biết đến nó nhưng lại không hiếu nó nam ờ đâu.

Vản Xương là chị Vãn Xương tính còn gọi là Vỏn Khúc tình. Từ xưa tương truyền là ngôi sao chúa tế nắm giử vận mệnh của ván nhãn. Văn Xương có Trạch Vãn Xương. Nhân Vản Xương. Lưu niên Vản Xương có sửc mạnh trũng diệp tốt nhất.

Trạch Vản xương tức là dũng “Từ bạch cửu tinh” dó cầu có dược “Nhất bạch cực tứ lục phương”. Nhất bạch là cát tinh của bán Vản tinh và bán Thảng quan. Tử lục là toàn bộ Vàn Xương tinh. Nhất Tử tinh. Đống Cung chủ phát khoa danh hiệu là “Thanh vân đắc lộ”. Ví dụ: Bát vận (nãni 2004 — 2023). Càn Sơn

Nhưng nhiều người không hieu phong thủy Huyền không và phong thủy Bát trạch. Phan lớn họ nhờ thầy phong thủy giúp đâ. Phong thủy Huyến không tương (lối khó nÁm bốt.Ta tham khào thêm thuyết pháp ‘Tây tứ mệnh” và ‘Đóng tứ mệnh’ của phái Bát trạch. Tây tứ mệnh có the sÁp xếp tại hướng chinh Tày. Đòng tứ mệnh có thỏ sẩp xếp tại hướng Đóng Nam.
Khôn. Trạch này có ba phướng vị là Nhất. Tử. Đổng Cung, tửc là Tốn phương (hướng Đòng Nam). Đoài phương (hướng chinh Tây) và Khảm phương (hưống chính Bắc). Cà ba phương này ctổu có thổ lãm Vủn Xương phòng (vị). Vậy chọn gian phòng nào thi tốt? Hoộc Vản Xương vị ngụ tại vị trí nào trong cản phòng?

Níu không nghiên cửu Huyền không phi tinh mA chì dùng của phái Bát trạch thòi, ta thày tương đóì dồ dàng. Lý luộn này cho rủng vị trí cư ngụ của “sinh khi” chính 1A vị trí cùa “Vỏn Xương”. Chi ciin biỏt vị trí mờ cửa, lợi dụng “Bài quyết Dại du niên” dế tìm thấy “sinh khT 1 A dược. Không cán tham khảo thòm Phi tinh bồn. Củch xủc định vị trí VAn Xương như Hau:

Vị trí mờ cữn ờ hướng Tây BẢc • Càn; VAn xương ỏ phía Đòng BÁc.

Vị tri mờ cửa ỏ hưđng Tây Nam • Khôn; VAn xương ờ phin Dỏng Bắc.

Vị trí mỡ cừn ờ hướng Dỏng BÁc • Cấn; VAn xương ờ phin Tây Nam.

Vị trí mờ cửa ờ phin Táy • DoAi; VAn xương ờ phin Tây Bắc.

Vị trí mờ cũn ờ |>htn BÁc • Khám: VAn xương ở hướng Dõng Nam.

Vị trí mờ của ờ phin Nam • Ly; VAn xương ờ hướng Dỏng.

VỊ trí mờ cửa ỏ phía Dóng – Chấn: VAn xương ờ hướng Nam.

VỊ trí mờ cửa ỏ phía Dông Nam • Tốn: VAn xương ừ hướng BÁc.

Nhân Vàn Xương

Vị trí của Nhản Vủn Xương trú ngụ tùy theo mỏi con người. Vi dụ: Trong Vùn hóa dân tộc Trung Hoa có 60 hoa giáp, mỏi người sinh ra dều năm trong một hoa giáp dỏ. Trong 60 hoa giáp lại có 10 thiên can. cứ 60 năm chuyên 6 lần. Mười thién can là Giáp. Át. Bính. Đinh. Mậu. Ký. Canh. Tân. Nhám, Quý.

Vi dụ: Nủm 2004 là nủm Giáp Thân, nảm 2005 lã nảm Ất Dậu. năm 2006 là Bính Tuất, nảm 2007 là Đinh Hợi. nám 2008 lã Mậu Tý. nAm 2009 là Kv Sữu, nàm 2010 là Canh Dan. nảm 2011 là Tàn Mảo, nỗm 2012 là Nhâm Thin, nikm 2013 là Quý Tỵ. Cộng lọi 10 năm một vòng thiên can kết thúc. Nếm 2014 là nftm Giáp Ngọ. nám 2015 là At Mùi. Lại một vòng thiên can tuần hoàn.

Giáp can. Vàn xương tinh tại Dông Nam (Ty vị).
Mỗi người trong chúng ta có thẻ tìm thiên can nâm sinh cúa minh bủng củch tra lịch vạn niên. Sau khi tra xong sè biẽt được hướng Vủn Xương.

Ất can. Vủn xương tinh tại chính Nam (Ngọ vị)

Binh can. Vản xương tinh tại Tây Nam (Thân vị)

Dinh can. Văn xương tinh tại chinh Tây (Dậu vị)

Tin tức liên quan

 1. NHỮNG KIÊNG KỴ KHI BỐ TRÍ ĐẶT CHẬU CÂY

 2. Làm sao để sắp xếp lại phòng khách nhà bạn trong vòng 30 phút?

 3. Thiết kế cầu thang độc đáo, sáng tạo và đẹp mắt

 4. ỨNG DỤNG PHONG THỦY TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

 5. Thêm sự lựa chọn với những mẫu giường ngủ bọc nỉ và nệm đẹp

 6. SỰ PHỨC TẠP & MÂU THUẪN TRONG KlẾN TRÚC

 7. Những người làm lại sự nghiệp cần lợi dụng phong thuỷ thế nào để đem đến vận may cho bản thân?

 8. KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI MỚI

 9. Dưỡng sinh mùa hè cần tuân thủ những nguyên tắc nào?

 10. Bộ sưu tập những chiếc ghế Sofa Malaysia “chất như nước cất”

 11. Mẹo trang trí phòng ngủ đơn giản ít tốn kém

 12. Thay Đổi Nơi làm Việc Bằng Các Thao Tác Nhỏ

 13. CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC.

 14. Phương pháp quản lý cấp dưới ngạo mạn

 15. Phương pháp dưỡng sinh của người quẻ Khảm như thế nào?

Sản phẩm hot

 1. Giường Tomy 3 tầng màu vàng vui nhộn T1B1- Y4

 2. KỆ TI VI ĐA NĂNG HIỆN ĐẠI HĐ960K2.1

 3. Tủ áo 4 cánh KH505D

 4. BÀN TRÀ NHẬP KHẨU KẾT HỢP NGĂN KÉO CAO CẤP K817-1

 5. Bộ kệ tivi sang trọng và độc đáo H8801BK2

 6. Bàn ăn mặt kính viền đen đơn giản T0521011-1

 7. Tủ rượu 1 cánh gỗ công nghiệp cho phòng khách sang trọng 93605T1

 8. SOFA TÂN CỔ ĐIỂN GÓC PHẢI MÀU TRẮNG KEM H925SF

 9. BÀN ĂN NHẬP KHẨU HIỆN ĐẠI T611-2

 10. Kệ tivi mặt đá đa năng 2m2 Y261-2

 11. Tủ giày 2 cánh nhỏ gọn 6132

 12. BÀN TRANG ĐIỂM GỖ NHẬP KHẨU BH9802C

 13. Tủ giày 3 cánh màu xanh 8104

 14. Bàn trà mặt kính trắng HC8005055

 15. Bàn ăn tân cổ điển mặt đá 903BA

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội