NHỮNG ĐIỀU KIÊNG KỴ KHI DÙNG GƯƠNG

1. NHỮNG ĐIỀU KIÊNG KỴ KHI DÙNG GƯƠNG

Gương trong phong thủy học có tính thu. phóng. Dùng đúng chỗ tảng phức khi. vận hỘL ngược lại thi có hại.

Ớ vản phòng ngày thường gương đè soi mặt mùi. hĩnh dáng. Nên trong vản phòng nào củng có gương. Nhưng cùng có người dùng gương dê trang tri ván phòng, dùng gương làm vách, làm tn»n nhà. mục đích là dè mờ rộng tam nhìn, tảng cường ánh sáng. Thực ra những cách dùng kè trên củng không sao chi cần bạn hiểu rô một vài diêm sau: Vì chủng ta cỏ thể nhìn tháy vật the qua gương bao gốm con người hình dáng của chúng ta. Nêu đẽ quá nhiều gương sẽ khiên ta có
cảm giác rỏì loạn. Nếu như gập lúc tinh than suy nhược sẻ khiên ta có ào giác, ánh hường đến tâm lý và tinh thán.

Trong tinh hình chung, gương không gây cho ta ánh hường xã’u quá nhiếu, nhưng mồi khi ta gập chuyện không hay hoặc những lý do khiên ta mất lòng tin thì gương lại tọocho ta nhửng tốn hại gián tiếp, dó chính là như người ta thường nỏi: Sợ bóng sợ vía.

Một vải việc cần chủ ý:

Gương vố phòng phai ty lộ thuộn. Treo gương phài dù dê HOI hốt đẩu, nếu có gương díú nhìn dược hốt t<Vt cà thản là tốt.

Kinh không dế dối diện cửa sổ ncu ngoíu cữa sò có người HÒ là hụi người, nêu không có người thi minh không có lợi. hơn nửa có tia Háng vủo thi sỏ chói mát gãy khỏ chịu.

Sau ghê sa lông không treo kính đe soi gáy.

Nôu không phái do dường di dối diện của thì không treo gương ờ cửa.

Trong tình hĩnh chung gương không soi thang bất cứ cửa nho. dể gây chuyện tai tiêng và bệnh tột. chiếu thầng cừa lớn càng làm cho tài khi mất đi.

Gương ờ toalet có thê to một chút, nó khiên cho khí ô uế phân tán di. lại có thê dể soi chài đáu. lãm tủng tảm nhìn tốt cho thị giác.

Mói cản phòng déu có tài vị (vị trí thần tài) Không dược dặt gương ờ tài vị. làm trờ ngại thẩn tài.

Gương không nên treo nghiêng lệch, nên treo phàng với tường lii tốt.

Gương lÁp ờ trần nhà khiên người ngói bên dưới bị tốn khí. hao tài hao sức khỏe, cho nên tốt nhất không treo gương trên trjin.

2. NHỮNG KIÊNG KỴ KHI TREO ĐỒNG HỒ

Theo truycn thống Trung Quốc, dóng hổ rA’t có ỷ nghĩa. Nó vừa de biỏt giờ lại có hiộu ửng vòng phong thủy, dóng hổ bao hầm rất nhiổu ý nghía triét học. Trưỏc hốt dóng hố dạI bióu cho Kim. Với người thiêu Kim. trong vAn phòng treo dóng hổ sỏ bổ trợ cho vận Kim. Nên deo. treo dóng hó dế tAng vặn. vộy rút cuộc dóng hố nén treo như thé nAo?

Bố trọ tài vận

Dũng dóng hồ de bỏ’ trợ tài vạn cho các nhân viên lù tác dụng thử nhả*t cùa dóng hố. Theo cách nói phong thủy học. bức tường dối diện cửa, phía trước là Chu tước, phía Hau là Huyén vũ. bên trái là Thanh long, phài là Bạch hố. Đóng hố là vật hoọt dộng nên dê bén dộng. Thanh long bên trái, như the mói bỏ trợ tài vận cho nhân vién. Không dược dể ờ phương Bạch hổ. bên phải và Bạch hõ nên tĩnh không nên động

Đong hổ còn có cõng dụng khác Là xà bó Ngũ hoàng. Nhị hắc.

Nếu người có biẻt phong thủy thi đểu hiểu, các sao hung lớn nhất hùng nftm là Ngù hoàng và Nhị hác, Ngũ hoàng còn gọi là chính quan sát. còn gọi là Ngũ hoimg đại sát, củng gọi lã òn than, đi đến đáu lìi người ta đổu hoàng loạn. Nhị hác tức bệnh phù làm người ta dnu ốm là loai kém nhất gọi lít lừ trường phong thủy của bộnh phù. còn gọi lù thoái khi. Đột đổng hổ ỏ vị trí lưu môn cùa Ngũ hoítng. Nhị hÁc có tlvò líim nôn hiộu ửng phong thúy xà bò hung tinh. Vì vậy nòu không cổ y*u cáu độc biệt âm lành (tụo. thì (lóng hó nôn dẠt ỡ vi trí cùa Ngữ hahng. Nhị hác

 

Bài viết liên quan
Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội