NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH NÊN CHỌN HƯỚNG VĂN PHÒNG

1. NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH NÊN CHỌN HƯỚNG VĂN PHÒNG

Cóc nhân viên kồ hoạch hoậc thiốt kô‘ trong mị»t công ty đéu làm cõng việc mang tinh chát đáu óc. sáng tạo phát minh, dột phá thục tế. mỏ mang cãi cái mơi. HoẠc sáng tác tác phám luỏn phải có sáng kiến mỏi mè. Loại nhản viên nảy nén sủp xép làm việc ờ vị tri Vồn Xương.

Có thể bạn quan tâm:

Môi vàn phòng díu theo chín cung bót quái mà sảp xép vị
lr». ị) I lit 1 họp VỚI hương nha déu co mọt vị tn Vân Xương. Trong phong thủy học ví nhà ỏ. VỊ trí Vftn xương trong ngủ hành thuộc Mộc màu xanh lục chu đó công danh, mưu trí ãnh hường dỏn trên đố học hành. thAng tiẻn cùng như đổ dạt cống danh. VI vẠy vị trí này tốì ky bị dùng lầm nlù» vệ sinh, vi cổ múi ô uô làm họi đón sao Ván xương khóng lợi cho viộc học hành dò đạt. Cho Dẳn cố’ nhãn có dẠn: “LAm ò ué VAn Xương sè tú đường khoa cử” cùng có nghin 1A: “Nếu kháng chú ý tàm toak*t vAo vj trí VAn Xương thi nhã dó không học hành dỗ dạt gi dược. Một cóng ty, doanh nghiệp phạm vào đióu dó sẽ ònh hướng uy tin hình tượng và sự phát trièn. Nói chung hướng Vân Xương trong nhà ờ nên dò làm phòng dọc hoẠc phòng trò em sủ guip ích cho việc học hành. Còn trong cóc công ty kinh doanh thi vị trí VAn Xương nên di* làm phòng kẻ hoạch, thiêt kò. sáng tác là những bộ phận có tinh chat còng việc sáng tạo làm việc bÀng dáu óc. trí tuệ. Nhân viên làm việc ờ dó sẽ phát huy dược tài nủng.

Cán cứ theo phương hướng vị trí phòng dè quy hoạch vị trí thích hợp cho bộ phàn kế hoạch, thiết kế như sau:

Hướng BÁC Nam (kiểu nhà Khâm) chọn phía Đỏng BÁc (quẽ CAn). Tày (quẽ Doni).

Hướng Nam – Bắc (kiêu nhà quc Ly) chọn hướng Đỏng Nam (quo Tôn), phía Nam (què Ly).

Huỡng Đòng Tủy (nhà què Chấn) nôn chọn phi« Tây Bác (que Càn) Tây Nam (quò Khôn)

llưỏng Tây • Dỏng (nhỉ» quẻ Đoài) nên chọn phía Dỏng BÁc (qué Cấn); Tây Nam (qué Khôn)

Hưóng Tây BÁc . Đông Nam (nhã què Càn) nón chọn phía Đòng (quẽ Chấn); Nam (quẽ Ly)

Hướng Dõng Bãc Táy Nam (nhà què Cán) nên chọn phía Bác (què Khâm); Dòng (quẽ Chán) và phía Dòng Nam (qué Tốn) Dương nhiên một số vị tri này chi dưa ra đe tham khào cùng có thể bố trí dí làm phòng họp. tư vấn…

Trong Kinh dịch nói: lành, dữ déu do dộng mà sinh ra. may rũi họa phúc trong cuộc »ông déu do dộng, nghĩ động, làm dộng déu lá dộng yên lộng thụt sư s£ không có lảnh dủ nửa. Dộng lít hiện tượng tự nhiên trong vù trụ. từ vù trụ cho đèn cuộc sống đều không ngừng biến dõi. Con người luôn tìm hiếu khám phá nguyên lý vã nguyên tAc biên hỏn của con người và cà vũ trụ, hòng nám bít nguyên lý và nguyên tắc dó.

Phong thủy học lỉ» bộ mòn chuyên nghiên cửu nhùng họa phúc mà thòi gian và không giun mang dèn cho con người. Thòi gian và không gian lá nhãn tó’ biên dộng tương dối, không gian nhân Bự biôn dõi cùn thời gian mà sinh ra họa phúc, rủi. may. Cái gọi là hiện tượng “vòng lưu chuyến cũn phong thủy” cho đèn “giAu không quá ba họ. khó không quá ba đòi” chinh là nói đèn »ự bilih hóa phát sinh dó.

Nói chung người Việt Nam khi dộng thó xây dựng hay bùa ch«ìn nhà của déu chọn ngny tót giờ tốt, dó là vi họ hieu rÀng thời gian “động” Bẻ sinh ra lãnh hay dữ, họa hay phúc. Nhìn từ góc độ phong thủy thời điếm dộng thỏ’ có tạo nén sự tốt lành hay không còn phài xót den vị trí dịn diếm mói có ý nghĩa. Vì vậy khi chọn ngày, giờ khới cõng, dộng thỏ’ cần phải cân cử phương hướng vị trí dịa điểm thì mỡi cổ thè tránh diéu dử dón (héu lành. Thực ra việc xem ngày chọn giò là ci một học thuặt thuộc Bnh vục chuyên môn liên quan dến các linh vực thiên ván. địa lý… ờ dây chúng tỏi chỉ dổ cạp den những diều can tránh khi

húng ta mờ lịch Hoàng đạo đóu thấy ghi mói nãm lợi ích ò phương nào. khổng lợi ờ phương nào. Nói vế phương bất lợi như người ta thường nói dó là phương “tam sát” lá vì nơi dó là “sát than” cư trú cùng có nghĩa là nơi đó không the dộng thổ. Cái gọi Ut “*At” hay “sát thán” tửc 1A lực lượng vò hình có thê’ làm thương hại đén con người. Nếu không cẩn thận phạm vào thi có thế có tai họa ton hụi dến thân tho con người phương “tam sút” cụ the như sau:

Nftm Thán (khĩ); Tý (chuột); Thìn (rống) »át ờ phương Nam Nám Dán (ho); Ngọ (ngựa); TUíYt (chó) sủt ỏ phương BÁc Nảm I lợi (lợn); Măo (mèo); Mùi (<lè) »át ờ phương Táy N*m T\ (rẤn); Dộu (RÒ); Sửu (trâu) »át ỏ phương Dõng Phương tam sát ờ giò. ngày, tháng cùng nhu thé’. nói chung gẠp phãi (tou không dược dộng thủ.

Phương tam »át tbco lưu nién cà nAm kliòng dưực dộng thổ Phương tam sát theo lưu nguyệt cà tluuig kliòng dược dựng tho Phương tam sát theo lưu nhật cù ngày không dược dộng thỏ’ Ngoài ra nếu ửng vào cung lưu nién Ngù hoỉlng tinh cùng không nón dộng thỏ’. Ngũ hoàng tinh tửc là 9 vi sao tữ bạch theo vòng lưu niên Ung vào các quẻ thuộc nhà cứa minh; mỏi nftm bién dối vị tn khác nhau. Ngũ hoảng cùng tà thỏ sát tinh nén không nên dộng thò sẻ phạm phài ngũ hoàng có thô dẪn dễh hòa hoạn kiện cóo. thộm chi chết chóc. Đ6 gọi lừ “Nhị. ngù gộp nhau tốn họi chũ nhà’’ là như the.

Có thể bạn quan tâm:

déu bị mất cơ hội litm ủn thậm chí phá «in. Đó tuy lì* do thiẻt kô giao thòng cõng cộng không thó tránh khòi. nhung khí chọn «lịa diom làm vàn phòng hay cửa hàng mẠt dường phài xom xót có còng trinh thi cỏng hay khòng. Nếu như chi là thi cống trong thời gian ngán cùng phãi xét xom có phạm phải phương sát khòng «lõ tránh bị thương

Theo cỏ truyín từ xưa cổ các cíich trị sót như dạo giáo có bùa lục pliáp tộ sát. Dạo Phật có cách niệm chú hoa sát, trong dãn K*an có cách dùng nư«ic vo gạo dé hón nát. fỉế*u có còng dụng nhát «lịnh.

Tin tức liên quan

 1. Xây tường xung quanh nhà có ý nghĩa gì?

 2. GIẢI PHÁP CHO NHỮNG NGÔI NHÀ CẠNH BỆNH VIỆN

 3. Phong thủy trong kiến trúc hiện đại

 4. Tác dụng kì diệu của bình phong

 5. Từ “Kham dư “ xuất phát từ đâu?

 6. Tại sao Phong thuỷ học chịu ãnh hưởng của “Học thuyết âm dương”?

 7. Giá sofa cho phòng khách nhỏ xinh bạn nên biết

 8. Núi Tham lang, Cự môn, Lộc tồn

 9. NGÔI NHÀ VỚI NGOẠI HÌNH TỐT 

 10. Phong cách chụp ảnh cưới vintage

 11. Mẫu giường ngủ không chân phong cách Nhật bản mà ai cũng muốn sở hữu

 12. Người xưa giãi thích “Minh Đường” như thế nào?

 13. Xử lý nền,Làm sạch các vết bẩn như thế nào

 14. Hướng thủ ra khi Tuyệt Mệnh là gì?

 15. Tăng góc xung với cửa thì gây nên những ảnh hưởng gỉ? Hoá giải như thế nào?

Sản phẩm hot

 1. SOFA DA NÂU BÒ 3 BĂNG GÓC PHẢI 9192B-SF

 2. BỘ ĐỒ PHÒNG NGỦ CAO CẤP HĐ226BG

 3. Ghế nhựa đúc nguyên khối màu xanh CK6

 4. Bàn ghế trang điểm gỗ sồi màu trắng Cổ điển Châu Âu KH3026C

 5. Kệ tivi mặt kính nhập khẩu Y2008081

 6. Ghế ăn cổ điển sang trọng 9861-3

 7. BÀN ĂN GỖ SANG TRỌNG HIỆN ĐẠI 1806BA1.5

 8. Bộ bàn ăn mặt kính hoa rạn T0523031

 9. Cặp Thiên Nga tình yêu mạ vàng 1070 và 1071

 10. GIƯỜNG NGỦ 1M8 CAO CẤP NHẬP KHẨU HĐ228AL

 11. BỘ BÀN TRANG ĐIỂM ĐA NĂNG CAO CẤP 1802C

 12. Giường ngủ 1m8 gỗ sồi cao cấp G8826AL

 13. TỦ QUẦN ÁO CÁNH LÙA KÍNH ĐEN 3318D

 14. Giường ngủ gỗ sồi trắng đơn giản & đẹp KH3026A

 15. KỆ TI VI PHÒNG KHÁCH NHẬP KHẨU 3312KT

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội