NHẬN BIẾT NHỮNG TÍN HIỆU DO GIÓ MANG ĐẾN

1. NHẬN BIỂT NHỮNG TÍN HIỆU DO GIÓ MANG ĐẾN

hi han tam nâng dc hap thụ thêm Pv.khi duong, nhơ chọn ngay nang dẹp. Ngay ảm u, mưa gio thi khi dương không dược tốt. Thơi gian tỡt nhát lã gio Thin (7-9 gio sang), nhưng ban cung có thó chọn gio Ty (9-11 gio sáng) dế hấp thụ nang buổi sang. Néu ban muốn háp thu anh nâng nhiều nhát, ban co thó chon gio Ngọ (11- I3g) hoặc gio Mui (13-I3g). Noi chung, ban nón chọn giờ hop vôi tuối cua ban.

Dung khoang 3 phút trong vườn hoộc trẽn ban cóng, không nón dung trui tiẽp dưới anh nang gay gat, ma tim một goc vươn hoác han cóng co bong mat hoặc anh sang khucch tan. Ban nên giũ tam hớn thanh thân, nhung vàn dế ý đen mói tniong xung quanh. Dãy la thoi gian tót nhát đẽ hướng dén nhung tin hiéu lanh manh tua thiên nhiên (xem muc 8, 9).

Nhung nguói thuong xuyên gãn gũi vói thiên nhiên thường sư dụng thoi gian di’ cam nhãn nhung tin hièu cua thiên nhiên, qua do doan biẽt diêm lanh du trong cuộc sõng. Chàng han, như nếu bạn tháy chim bay hoậc chim hót, thi do la dáu hiệu dií-m lanh sè dẻn VOI ban. Dáy cung la ngay tót dé han don dep nha cua, thanh Itx không khí cai thiện nâng lượng trong nha.

Ban cung có thè phat triẽn cam nhãn dói với nhúng tin hieu cua thiên nhiên. Níni ban thương xuyên huong tiến nhung tin hiệu cua thiên nhièn, thi một lúc nao do ban Né t am nhãn dược những thõng diẽp dặc bièt cua thiên nhiên.

Chọn giờ tắm nấng phù hợp với tuổi cúa bạn

tin hiẽu đõ thiên nhiên giao tiếp vói chung ta. Su hiện diện cua loai chim luôn luôn la một đióm lanh, báo hiẻu su bít đáu tót dcp va an toan. Có nguoi cho rằng, khi cổ một con chim nhiéu mau sác hoàc có giong hot hay bay vao vươn nha bạn, dó la báo biêu mót điéu may mán sảp xay dén. Con theo khoa phong thuy cua Lão giáo, chim hoang oanh báo hiôu tin vui, nhu dam cuơi, sinh con, hoặc dược thảng chúc.

Nếu ban gâp kho khàn trong việc ban nha, hày vẽ hình con chim dang bay ra khoi nha, mo nó ngam mõt miẽng giấy có dia chi nha bạn, treo binh nay tròn tuong, canh cua cãi. ĐũHi nay có the sẽ mang đến cho ban hy vong bán nha nhanh chóng.

Hoa, lá, và trái tây

Thời gian tốt nhát dế tim kicm tin hiéu tót lanh cua thiên nhiên la vao buói sáng. Khoa phong thuy của l.ảo giảo cho râng, nếu ban hảt gâp mót dóa hoa dang no, tất còng việc cua ban sáp có kết qua. Hoa mau do no báo hiệu cho tinh yèu, hoa mau vang chi su thinh vượng và hoa mau tráng bao hiéu tinh ban mói.

Mua thu la thoi gian tốt dí- don dẹp nha cua.

Ngoai ra, táy dom hoa kết trãi cũng la bao hi<*u cho một thảng lợi lon. Kiên tiến vao nha tung đan la diém lanh, kiến
den tót hon kién lúa. Ech nhay vao nha la diu hicu cua thuán lợi va thịnh vương. Con rua lac dương bò vao vưon nha ban la diu hiẽu thinh vương nhát..

Theo quan niỹm trước dáy, khi không co mót lan gio nhe náo, hoâc khi gió thói qua mạnh thi ngay do không tót cho việc dọn dcp nha cua. Hoộc gio thôi rát manh, thi tién bạc không thê tích lũy và do la dâu hiệu phai loại bo nhung vãn ban, hó sơ và giãy tò củ trong vàn phong. Nếu han hanh dỏng trẽn co sò nhung thòng diệp tu gio, han co the kham phã một số diêu thu vi cho cuộc song cùa minh, dem lai một sinh khi mới cho gia đinh ban. Vi vảy hãy to ra nhay cam voi nhung tin hicu trong lanh ma gió mang den cho bạn.Ị hung tin hiệu tu vú trụ cúng (lược – gió mang đến cho chúng ta. Gió nhẹ mang diẻm lành. Khi hạn bước ra vườn hoặc trẽn ban công nhìn vé duờng chân troi, nhó hít tho không khi buỏi sang và cam nhận nhung lãn gio thoang thoang. Dõi voi nhũng dám mày va màu sắc cùa báu tròi, theo tu tướng Lảo giáo, sư hiên hữu cua mót só dam mãv luôn luôn la dióm lánh.

Khi cua mỏi trướng có thó được chia thanh khi không gian vã khi thơi

Khi không gian đuơc tao ra hoi hình dang, kích thuoc và mát độ cua vật thè, cúng như vị tri cua nó trong vung không gian đo. Khoa phong thưy đã nghiên cưu khi không gian qua việc tim hiẽu y nghĩa biêu tương cua các vật thô trang tri, cây côi và thu vật. Bàng cách này, khi vã đó đạc trong vung không gian đo sò được đanh gia là tót hay xấu, xung khàc hay hãi hoa.

Khi thơi gian khó nhán biẽt và kho hĩnh dưng hơn khi không gian. Noi cách khac, khi thời gian không co hình dang, do lã khí vò hỉnh.

Tinh chát cua loai khi nãy bi anh hương bơi sư tròi qua cua thòi gian. Khi thòi gian dược thô hiện vã xac dinh theo hương cua la bán. Khi thơi gian anh hương đèn một nơi tùy thuộc vào thơi gian ta khao sat vung khòng gian cùa noi đo.

Nêu nghiên cưu riêng khi không gian thi sẽ rât thiêu sót, bơi vi khi tai những khu vực trong nha cò thẻ hoa thành xung khac chi do ánh hương cua ngay tõt, ngav xâu. Khi khi trong phòng xung khác ban hãy càn thân lúc tỏng \’ộ sinh, quet don. Tom lại, nhúng nơi cò khi bị anh hương xảu trong nỏm nên đé yên. không dược lam xao dõng trong nam do.

Càn cu theo nàm âm lich. cỡ nhưng khu vực trong cân nha phai dược dẽ yên trong nâm. Nhưng can phòng vá khu vục trong nhá bi anh hương xáu trong năm không nên tu sưa. Đào xơi, duc pha, nén, dãp, dong đinh… co thê lam tòn thương nảng lượng khi, khiến cho vận xâu cang nghiêm trọng hơn.

Khoa phong thúy nghiên cưu anh hương cua khi không gian vá khi thời gian gọi là Phi Tinh. Trong nhưng nam gán dày, khoa này tro nên phô biên do kha nâng vá hiýu qua dạt dươc má no mang lại.

Chung ta cản quan sat sự thay dối cua chãt lương khi hàng nàm dé tranh khoi vũng không gian co khi xâu va gảy ra vãn nii.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội