Nguyên tắc phong thuỷ phương hướng và 25 tầng của la bàn

1. Nguyên tắc phong thuỷ phương hướng và 25 tầng của la bàn

Phương pháp dựa vào mát trời đế xác định phương hướng dường như phát triển song song cùng với phương pháp phong thuỷ dùng địa từ để xác định phương hướng.

Do la bàn cổ đáu tiên dược mài giữa từdá thiẻn nhiỏn. từ tính yếu, lực ma sát khi tiếp xúc với mạt dĩa lớn, hiệu quà không cao. vì vậy không được ứng dụng rộng rải. Đẽn thời nhà Tống, mọi người bầt đầu từ hoá kim sắt, phát minh ra kim chí nam. Đí\y là một cuộc cách mạng so với lán gia công đá từ thiên nhiên.

 • Phòng khách nhà ống hiện đại

 • Giường tầng giá bao nhiêu

 • Tủ gỗ trẻ em

 • Với mục đích xác định phương hướng nên rất nhanh đã được sử dụng trong việc chi hướng cho các thuyền bè đi trồn biển. Kim chỉ nam dà trở thành một công cụ quan trọng đế các nhà hàng hái Trung Quổc chinh pRục đại dươne và mang văn minh cổ đại Trung Quốc đến với toàn thế giới. Cuỏi thê’kỷ 12 hoặc dầu thứ ký 13, phát minh vĩ đại này bắt dầu được truyền sang phươnc tây, trớ thành “tiển dề tát yếu của sự phát triển giai cấp tư sản”, mờ rộng thị trường thế giới và xây dựng nên mánh đất thực dủn. từ đó ãnh hường sâu sác đến tiến trình lịch sử của xẵ hội loài người.

  Lý thuyết phong thuỷ cho ràng, mục đích chính của việc chọn phưong hướng cho nhà ỏ là tìm nguồn khí và sự cán bàng âm đương. Sự đánh giá vẻ phương hướng cần phải tổng hợp nàm sinh của con người, dựa vào sự biến dổi cùa “quẻ’, “sinh, khắc. chế. hoá” của “âm dương ngũ hành” mà luận đèn dưực mất vẽ cát hung. Nhiéu nội dung bẽn trong này dược phàn ánh trcn la bàn, ngoài ra CÒI1 có mội số phán mà không thế thể hiện trên la bàn.

  Rõ ràng la bàn là nơi tập trung 2 khí âm dương, thuyết bát quái ngủ hành, các số hà đổ lạc thư, các hình thiên tinh quái tượng. Nhưng có nhiều cách nói. nhưng nói về “ngũ hành” thì có lăo ngữ hành, song sơn ngu hành, tiổu huyền khổng ngũ hành, hổng phạm ngũ hành, túc sung ngủ hành, nhưng tựu trung lại déu là sự sảp xếp của mối quan hệ khổng giống nhau của nãm yếu tố kim, mộc, thuỷ, hoả. thổ. Nhưng bát quái có liên thiẽn bát quái, hậu thiẻn bát quái.

  Tính quan trọng cùa phương hướng sơn thuỷ được khái quát thành mội cáu cách ngôn phong thuý như sau: “cát sơn tự cát vị, cát thuỷ hướng hung phương.” “Cát vị” và “hung phương”chi có thô’ dùng ỉa bàn mới có thể kiểm nghiệm được. Vì thế cầu tháo luận một chút vé tính chất và cõng dụng của la bàn phong thuý.

 • Giường ngủ hai tầng

 • Bàn gỗ để tivi

 • Có rất nhiều loại hình la bàn phong thuỷ, dơn giãn chi có mấy vòng, loại phức tạp có tới hàng chục vòng. Só lượng táng vòng khổng giỏng nhau, có thổ thấy mỏi vòng có mọt cổng dụng khác nhau, hơn nữa vòng nào quan sát địa điếm nào là rất quan trọng. Sự khác biệt này còn cho thấy các nhà phong thuỳ dán gian muốn xác định chính xác nhà ờ âm dương khống cẩn xác định ti mi phương hướng.

  Loại hình la bàn vừa là sỏ’ lại không phai là số. có loại chi có 2.3 vòng, cỏ loại có đến bốn mươi may vòng.

  Cấu lạo của la bàn không giỏng nhau, có loại nước và loại khó. La bàn nước là một chiếc kim từ đặt vào trong phán bụng của một miếng gò hình con cá, micng gổ trơi nổi trẽn một đĩa nước, chuyến động tự đo chi hướng nam, dĩa nước này chính là hổ nước cùa trời (thiên trì). Lý thuyết phong thuỳ cho rằng, kim chi nam chi băc nam, trong hồ trời chứa nước vàng, động là dương, tĩnh là âm. kiêu “lường nghị phán, tứ tượng phân, hát quái định*’ này, có thế thu hét nhũng cái tiềm ẩn cùa trời đất.

  Bình luận trên Facebook