NGUYÊN TẮC CHỌN ĐỊA ĐIỂM KHI MỞ CỬA HÀNG

SÁCH HỌC PHONG THỦY RẤT QUAN TRỌNG

Thập thiên can. thập dịa chi. Mười can là mười người mẹ. mười hai chi là mười hai người con. còn gọi là can chi. Xét theo thời điếm phát tricn lịch sử thi thập can dược phát minh trước, tiếp dó là thập nhị chi. rói mới tới con giáp.

Mưiri Ihirn can: Giáp. At. Bính. Dinh, Mậu. Kỹ. Canh, Tân. Nhảm. Quý.

Mươi hai dịa chi: Tý. Sửu. Dần. Mão. Thin. Tỵ. Ngọ. Mùi. Thân. Dậu. Tuất, Hợi.

Kết hợp thiên can địa chi sẻ tạo ra 60 hoa giáp dùng dê ký hiệu thời gian.

Mưòi thiên can kết họp vói ngũ hành.

Giáp Ất củng thuộc Mộc; Giáp là dương Mộc. Ất là ảm Mộc. Binh Đinh cũng thuộc Hòa; Binh là dương Hỏa. Đinh là âm Hòa. Mậu Ky cùng thuộc Thổ; Mậu là dương Thổ. Ký lù âm Thổ.

ttòu băng Tý, địa lại mỏ (lầu băng s»’íu. mà nhân sinh có nghỉ tại Dần. vi thè tháng Giêng là Dan.

Những ai học về địa lý thi nõn chú ý tỏi đẠc điểm này, ngủ hành là nén tàng lập luận của địa lý. nhột nguyệt chuyên động tạo nón 24 tiết khí, 12 tháng, bốn mùa. một nồm.

Từ cổ chi kim. Kinh Dịch dược ngợi ca là “Quan kinh chi thủ”, nhiểu học giả ngày nny gọi nó Lì “dọi 5ố học vũ trụ”. Kinh Dịch không nhửng lồ cuốn “Khoii học dịch” mà còn Là “Siêu khoa học”. Là tinh túy. lh cội nguồn vỏn hóa. triết học. tòn giáo. Ịý luận của Trung Quốc, lfi chia khóa dố tim hiểu những bi mật khoa học của vù trụ. Ỏ Trung Quòc. không chi có nhìíng nhà nho sữ dụng mà nhửng người không phải là nhà nho như dạo gia. thuật gia. âm dương gia… cùng dều dùng. Điều này càng Làm cho Kinh Dịch trờ nên phổ biẻn hơn. Các thư tịch thòng thường dều là ‘Tài dạo bỏng vồn chương cỏn Kinh Dịch lại “Tài dạo bủng các quó bát quái”. Đạo của Kinh Dịch rất rộng rủi. không có gi lã không nàm trong dỏ.

Sau chiến tranh thế giối thứ hai. nudc Đại H.àn được khôi phục, người ta dùng bốn què chính trong bát quái cùa Phục Hy (Càn. Khôn. Khảm. Lý) để lồm quốc kỳ nước mình. Ỷ nghĩa cùa lá quốc kỳ đó cực kỹ sâu sác, có tác dụng và ảnh hưởng vỏ cùng to lớn dỏì với tình thản lộp quốc, vản hóa tôn giáo, phong tục lề nghĩa của nước Đại Hàn.

Xem thêm  Bày kỳ lân trong nhà có tác dụng gì?

2. NGUYÊN TẮC CHỌN ĐỊA ĐIỂM KHI MỞ CỬA HÀNG

Lựa chọn phong thủy cho của hàng kinh doanh chù yếu lựa chọn môi trường tốt có được nhiếu khách hàng, buôn bán thuận lợi, tài lộc hanh thòng. Có những thương gia sẫn sàng bò ra một món tiền khổng lồ dể thuê hoủc mua lại cửa hàng có địa điểm tốt. nhiều khi họ cũng tham khảo nguyên tác phong thủy rồi mới quyết định mua hay không. I)ở vậy mà họ tài lộc rất tốt. buôn bán hanh thông. Lựa chọn địa điếm kinh doanh, có nơi gọi là “Tuyển mã dầu”. Vị trí tõ’t hay xấu quyết định đến buôn bán thuận lợi hay không, điểu này không thế không cấn thận

Chọn mành đất có sinh khi

Thành phỏ’ là nơi mật độ dàn sô’ dông, đáy củng là mành dá‘t phồn hoa. Theo thuyết phong thủy, cỏ người là có sinh khí, người càng nhiều sinh khi càng vượng, sinh khi tốt sẽ dem lại sự hưng thịnh trong buôn bán.

Xét về góc dộ kinh tê học. những nơi pkốn hoa của thành phố chinh là nơi sam uất nhát, buôn bán giao dịch đều thuận lợi. Ví dụ những nơi tập trung dòng dân cư như trường học. bệnh viện, siêu thị… Lưa chọn mờ cửa hàng ờ những nơi dó. ta có thể chù dộng giỏi thiệu sàn phẩm cùa cửa hàng mình với khách, có hấp dan dược khách thi mới có tác dung thúc dãy kinh doanh, buôn bán phát tài bào đàm dược doanh thu và lợi nhuận.

NGUYÊN TẮC CHỌN ĐỊA ĐIỂM KHI MỞ CỬA HÀNG - nguyen tac chon dia diem khi mo cua hang

Ngược lại. nếu mờ cửa hàng ờ nơi váng vè có nghĩa là tự đưa minh đến chỗ khó khàn. Khách hàng ít. thu nhập bán hàng cũng ít di. thậm chi dẫn đến tinh trạng sập tiệm.

Theo cách nói của phong thủy, người dại diện cho sinh khí. không có người déh của hàng thì cửa hàng thiêu di sinh khí. Sinh khí ít. âm khí ắt sẽ mạnh lên. Một của hàng mà âm khí quá nhiểu. không những buôn bán lỗ vòn. nghiêm trọng hơn nó sẽ làm tổn thương nguyên khi của chủ cửa hàng, khiên cho cửa hàng phá sàn.

Xem thêm   Cát hung của các con số trong phong thủy

Trước mặt cửa hàng phài rộng rãi

Khi lựa chọn địa điểm mỏ cửa hỉing. cần chú ý tỏi vị trí phía trước phải rộng rãi đẽ tiêp nhận sinh khí từ bon phương tám hướng. Điểu này cũng có nghĩa là cửa hàng luôn mờ rộng cứa đón khách từ khảp nơi đến.

vỏi nguyên tảc này, khi lựa chọn địa điếm nõn suy nghĩ tđi Hự rộng rài phía trước cửa hàng, yẻu cáu không cho bất cử thứ gi có thẻ lâm vật ngáng trờ. che lấp của hàng như tường bao. cột diộn, biên quáng cáo và cày còì quá to… Mật trước cữa hàng có rộng rAi thì khách hùng và những người di trên dường cùng có thô’ nhìn thấy cửa hàng từ xa. Lựi ích này khiến cho tin tức vổ mặt hàng kinh (lonnh cún cứa hàng dược truyén di rất xa, sỏ cồng có nhiéu người biết dốn. Sự lan truydn tin tức này trong phong thủy gọi lit “làm khí chuyỗn động”, khí có chuyên dộng thì sức sống mỏi tràn trề.

Xét vé góc dộ kinh doanh, khách hùng có dược tin tức tốt cùa cửa hàng, họ sẻ đôn xem và mua.

Vận đốt phải vượng

Đòì với một nhã kinh doanh, cửa hàng vượng phát sẽ có sửc mạnh ảnh hướng nVt lớn. khiến họ di tới quyẽt định có lợi. tạo nên thành cóng cho cửa hàng. Muốn chọn dược mành đất vượng
phát thì phài mòi thay phong thủy giòi. Tuy nhiên ờ đày cũng có một cách đơn giàn: khi thuê hoặc mua lại nhà dc kinh doanh, cách tỏ’t nhất phài tim hiểu ngòi nhà này trưỏc đày có ai thui* de lãm kinh doanh chưa, họ kinh doanh ngành nghế gi. tinh trạng ra

Tranh xa những vật không may

Hướng cùa cửa hàng tuyệt dỏì trủnh dỏì diện vdi nhũng kiến trúc mả theo phong thủy cho 1A không may mán. Những ki ôn trúc dỏ chù yéu là nhửng kiên trúc dỗ khiỏn cho người ta câm thấy trong lòng không thoải mái như nhả vộ HÍnh. nhà tang lẻ. bộnh viộn. ống khói… Vì chúng hoạc Là có khói den ruổn cuộn, hoặc là hơi thỏi bôc mùi. hoẠc là khóc than, hoộc Là bệnh tạt.. Khi lưu của nhưng kiến trúc này dược phong thủy gọi là “hung khí”.

Tất nhiên, khi lựa chọn của hàng tránh dược nhừng thử đổ lã diéu tốt. Nhưng nếu vì một nguyên nhãn nào dó không tránh khòi thi khi mờ cửa nhát dinh phai tránh xa vật không may. có thê dột một tam bình phong ngàn cách.

Xem thêm  Những đại sư Phong thủy học thời Đường gồm những ai?

Phong thủy nhãn mạnh mờ cửa phài tránh xa vật không may. xét một khia cạnh khác thi cỏ nghĩa nhấn mạnh còng việc vã cuộc sống sinh hoạt của con người phài cần có mỏi trường
trong lành, sọch sè. tàm nhìn tốt đẹp. Trong những mỏi trường dó. người ta mới vui vè làm việc, phát huy tôi nhất khà náng cùa minh. Két quà hò thành công ngoài sự mong đọi.

Khi xom xét phong thủy cho một ngòi nhà yéu cAu hưỏng cứa phải là hưỏng Nam. mục đích là tránh ãnh n.\ng chiêu vào mùa hò và giỏ lạnh vào mùn dỏng. Chọn dịn diom kinh doanh cùng cổn Huy nghi tói điếm nhy. Tốt nhát chọn nhò hướng Nam dè diéu hòn không khí.
Chọn hưóng cửa cũng quan trọng

Nêu cửa hàng có cửa mõ hưóng Dỏng Tày. vậy thi, vào mùa hè ánh nÁng sô chiếu vào cửa hàng từ sáng đến chiểu, ánh năng mẠt tròi vào mùa hè rat gay gủt. phong thúy gọi dó lầ “sát khf. Luống Hốt khi này 8Õ không có lợi cho cửa háng. Nêu của quay vó hưông Bác. mùa dỏng dến hè hút gió Tây Bí\c hoủc Dỏng Bác. Hàn khi cùng lìi một kiêu “sát khr. Hàn khi quá nhiéu gảy nên hả’t kii cho con người và cho hoạt dộng kinh doanh cùa chinh ngòi nhà đá

Lựa chọn địa điểm kinh doanh các yòu tố can phài suy nghĩ rất nhiểu. Ví dụ có ngưòi nghĩ đôn tím dường mang ý nghĩa may mắn. hoặc có người lại chọn tón biến hiệu có the đem may man
lại cho minh… Xhủng lựa chọn đó. ngoài tác dụng tạo cảm giác an ùi tâm lý cho người kinh doanh và khách hảng ra. nó còn mang ý nghĩa phong thủy.

Của hàng là bộ phận quan trọng trong nén kinh tê của thành phỏ. Nó không những làm giàu kinh tê xã hội. mà còn tạo ra những giá trị kinh tê’ và giá trị xả hội. Mò cửa hàng ngoài việc tòn trọng quy luật kinh tế thị trường ra. người ta còn phài duy tri nguyên tảc lấy con người làm chữ trong một thỉinh phố cụ thẻ. mỏi trường và nghnh nghé cụ thẻ.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội