NGUỒN GỐC TRIẾT HỌC TRONG LÝ LUẬN MÀU SẮC PHONG THỦY

1. NGUỒN GỐC TRIẾT HỌC TRONG LÝ LUẬN MÀU SẮC PHONG THỦY

Dao con eiửđiAK plk-p nhi ntỉuycn – Khái nicm ãin dương màu thuần. Thòng su(St dưoc khai mõm ãmdiRmg tht se nam vừnu nguyên ly diêu hòa ở mọi sư v(it và cá trong triết thuvèt mau Nấc.Tnct lv tlạo giao \ẻ lẽ âm duoiH! dựa trẽn quan điểm plìản loiiic là một dicm đè nhan ilurc lô 1)011 vè cà hai mật. hâ-u quà đón cuộc sống con iiiĩười vã sâu xa hơn nữa dó lã cái dõng nhất sắc và không. Dạo co nghĩa lã đường đi tói.

Có thể bạn quan tâm:

Người Trung Quốc cò câu châm ngôn : “Mọi sự VÙI trong cõi dtri nay đêu phải hợp lũ Đạo”. Dao chinh là con dường mò ra khắp vù irụ. Học thuyết Đạo giao ra đòn Lư vùng thôn què Trung Hoa thời xa xua, cádi hành dạo hội nhập vã phụ thuộc vào các lẽ tụ nhiên trong trời dát. Qua thật, tirthời xua người Trung Quỏc cho tung cuõc sống, vận mệnh mồi nguởi đều phụ thuộc vào sụ an hài của tạo hoa. Đạo vừa lã CỎI vô cùng bát diệt, vua la một khối đổng nhất không thc chia cál đuực. Lão Từ, nha hicn triết cổ dại Tr ung I loa smh vào thế kỳ thứ 6 tiTtxVc Cóng nguyên cò viết trong Đạo đức kinh ‘Các nguôi hãy nlìin vũ trụ, nhung ròi chân ạ rhdy 1>Ì cà dò là còi vô hình, hà! /ân. không đinh danh dược, rồi lại trớ vè cõi hu vù Dao CÔI nguõn cùa sưsinh ton. Dạo h«T» nhất và \oa bõ mọi lị hiềm. m.iu thuần. Tom lại.

Dạo 1.1 mót ly 2iài tho.It con ngmn khôi CUI ir.m tục. ihn tliLimi!. (’accluiycn gia phong ihuv giải thiclì Citi phán loiric cùa Dao. kct hợp \ã thông nhát giữa không va ro- không dựa theo phép loại \I1V: “Ta num Ve nhìn trcn mỏt CÕI hao la.CÒIÌ Iiliin qua kính viền vọng thi khám pha duọc nhiều \ât thồ ■ – do la các \ i sao và mát tràm: “trong cõi hư vô có Mf hiện hữu”.Trict thuyết màu sác đổ cập trong túc phẩm này tái luôn lại niỏt thín kỳ mới các lư tưởng thuộc truyền thống vãn hoa làu đời của Trunìỉ Quốc. Ở chươne này chỉ đé cạp một phân nguồn 8ỎC tin ngurmg. triẽt lý, chủ yếu lã Dạo Ptìât va Dao Giáo, kinh dich. nói vè bát quái,các bái giáng kinh Phật. Mỗi quan niệm (lé ra được trình bày ngắn gọn những cách thirc ápdụniỉ tronc sinh hoai dời sòiiiĩ thưởng ngày đủng như trict thuyết màu sác cùa phong thủy. Phần chuontĩ bốn và chương chín sẽ nói ró và chi tiết hon thuật sử dụng màu. thỏ’ hiện rõ nội dung các quan niệm triết học đỏ ru.

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận trên Facebook