Nguồn gốc của phong thủy

1. Nguồn gốc của phong thủy

Từ thời Tiôn Tẩn đã có nhimu hoạt động tương trạch. Một mật là nơi ờ cùa nuười sống, một mật là phần mộ cua người chốt. “Thượng thư triệu chiếu tự’ có viết: “Thành vương tại phong, dục trạch ấp, sử triệu cung tiên tương trạch.” Dây là tương dương trạch” Đảy chính là phương thức bới đổ lựa chọn nơi dể định CƯ.

Nhừng người đã dóng góp trong thực tiền tương dịa cùa thời TiCn Tẩn như Cóng Lưu. Cố Công Đãn Phu. Chu Công. Truyền (huyết nói rằng Tán Vương dà tính trước 2 nấm mổ của mình sẽ có hai cung điện thicn tử. hơn nửa đã được ứng nghiệm.

 • Kệ gỗ thông minh

 • Mẫu quầy bar bằng gỗ

 • Giá bộ giường ngủ

 • Tưtmg trạch trong thời Tiên Tần chưa có sự kiêng kị gì cá, vẩn phát triển thành một loại thuật học, cũng chưa có nhiều màu sắc mẻ tín như vậy.

  Đời nhà Hán là thrti kì có rát nhiéu sự kiêna kị. có các loại kiêng kị như thời nhật, phương vị. tuổi tác. dỏng tây ích trạch, trẻn phần mộ có trang trí người đá, thú (lá. trấn mộ vãn dé tránh là. Còn xuất lìiộn những thư tịch có liên quan tới phong thuý như DI đó pháp, đổ trạch thuật, kham dư kim quy, cung trạch địa hình. Tháy phong thuý sau này gọi ônẹ là ỏng to.

  Đòi Ngụy Tấn có hai vị tông SƯ Quán Lộ và Quách Phác. Quán Lộ là thuật sĩ thòi Tâm Quốc, tiènsì lAm của ỏng vang khiip thiên hạ, hiện nay vẫn còn lưu truyén tác phàm nổi liếng của ông “Quân thị dịa lý chi mộng”. Những sự tích vể Quách Phác còn thân kỳ hơn nhicu. trong cuỏn “ Táng thư” có ghi chép ti mi.

  Minh đế thời Nam tống là một vị hoàng (tố rát chú trọng (lỏn vấn đc kiêng kị. Ỏng nghe nói trong tổ mộ có ngũ sầc vân khí. licn lảp túc phái binh sĩ (lổn bổn góc mộ dóng dinh sắc, nhờ dó vé sau này ỏng vẫn làm hoàng dế.

  Thời Đường, những người có văn hóa đều hieu phong thủy, các nhân vật nói liêng thời này như: Trương Thuyết, Tư Mả Đáu Đà…

  Tương truyén Lưu Cơ đời Minh là người tinh thòng phong thủy nhất, ỏng dã dể lại một tác phẩm nổi liếng “Kham dư man hứng”.

  Từ lịch sừ ta thấy. ‘Hen Tấn là thời kỳ học thuyết phong thủy ra dời. Triều Tòng là thời kỳ thịnh hành nhất. Từ thế kỷ này trờ đi, phong thúy dược vận dụng không ngừng trong thực tiễn. Mấy nãm trớ lại dây. việc quốc lé ngày càng coi trọng phong thủy và tính ứng dụng của phong thủy khiến cho phong thủy ngày càng trớ nén tràn trồ sức sổng. Giờ dãy, phong thủy dang dổi mới, kết hợp với các ngành khoa học lự nhiên khác, từ dó có những dóng góp to lém hơn cho loài người.

  2. Nội dung cơ bản của phong thủy

  Phong ihữy bao gốm hai bợ phận dương trạch phong thúy và âm (rạch phong thủy, có rát nhiêu lý luận sinh dộng và các phương pháp thãm dò phức tạp.

  Khí: Cuốn “Kinlì thủy long” khi bàn vé “Khí cơ diệu vận” đã nói: “thái thúy duy nhất khí. mạc tiôn VII thủy. Thủy trung tích đục, trục thành sơn xuvên”. Từ đó chơ chấy, khí trong phong thùỵ học mang màu sác duy vật mộc mạc. Khí là nguyên tố cấu thành nên tự nhiên. I1Ỏ biến hóa khôn cùng, bicn thành núi. biên thành nước, chuyên dộng trong không trung, dao động trong lòng dát. tư sinh vạn vật.

  Phong chùy học chia khí thành sinh khí. từ khí. dương khí, Átn khí. sĩ khí. địa khí, thừa khí. tụ khí, nạp khí, khí mạch, khí mầu… Khí này không giống với khí trong khổng khí.

  Khí lưu: Khổng khí. dưỡng khí. khí lưu. Không khí chuyên dộng tạo thành khí. “Khí gặp phong tác tán”, phong ờ dây là chỉ cường phong, liệt phong, lảnh phong. Phong thủy nhấn mạnh việc tránh cường phong, tìm vi phong (tránh gió to tìm gió nhỏ).

 • Đặt giường ngủ hướng nào tốt

 • Salon don

 • Quang: Chú yếu là ánh sáng mặt trời. Thực ra bán chát cùa ánh sáng là sóng diện từ, trong ánh sáng có hai phần quan trọng là sóng và hạt. được gọi là “sóng hạt nhị tương tính”, vì thè thực chất ánh sáng chính )à các hạt ánh sáng.

  Thiiy: Định luật phong thủy “Sơn hoàn thủy bao tát hữu khí.”, thực tô. nước là thứ dẻ hấp thụ vi sóng nhất.

  Phương vị: ỡ dây \ầ kinh dịch bát quái tứ chính tứ ngụ tám phương vị.

  Trường cơ the: Do tính chất giới, sự sinh trường, tổ cư, vận the khác.

   

  Bình luận trên Facebook