Ngũ âm ngũ tính pháp

1. Ngũ âm ngũ tính pháp

Người xưa cho ràng, người chịu sự không chếcủa vũ trụ. người và vũ trụ mà hợp nhau thì thịnh vượng, nêu khỏng hợp thì tư vong, nhược bại, dãy là tính quan trọng cùa la bàn phương vị. Vũ trụ có khổng gian và thời gian, còn chứa dựng vạn sự vạn vật, chúng đang biến hoá vô cùng. Kim chi nam quyết định phương vị có nghĩa là bao hànt không gian đặc biệt. Trái đất quay quanh mặt trời l vòng là I nàm, l độ là 1 ngày, nó vận hành liên tục khống ngừng nghi. ĐỂ biếu thị vạn sự vạn vật trên trái đất. cổ nhân dùng Nhám Quý thuý phía hắc trên la bàn biếu thị cho mưa gió, mây mù, Giáp Âl mộc biểu thị cho thực vật, Rinh Đinh hoâ phía nam tượng trưng cho ngày dêm ánh sáng, Canh Tân kim phía tây biếu trimg cho khoáng vạt. dỏng bác và tây nam, Cấn Khỏn déu là thố, một que tượng trưng cho sơn mạch, một què tượng trưng cho dóng bàng, quc Đoài cùa phía tây biểu trưng cho dại dương và ao dầm. qué Chân phía đỏng bicu trưng cho sấm. Trái dât chi là một phần cùa vũ trụ, ngoài trái đát còn có vồ sỏ’ tinh thế đang vận hành không ngừng, người xưa dã dùng nhiều tinh lú dế dại diện cho vô số tinh cẩu, sau đó dùng quẻ Càn dẻ thống lĩnh toàn bỏ thiên the. dùng nguyên lý căn bàn của tương sinh tương khác, tương kế tương thành cùa ngũ hành đẻ tượng trưng cho sự biến hoá vô cùng cùa vạn vật trong vu trụ. mộc là chủ xuân phía đống, hoâ là chú hạ phía nam, thỏ là chủ bòn mùa tning ương, kim là chủ phía tây, thuỷ là chu dỏng phía bác.

Từ cổ xưa đến nay. loài người không ngừng tìm tòi hicu bict vũ trụ. xâ hội và loài người. Do động cơ khám phá nàymà con người đưa ra rất nhiêu cách giải thích khác nhau đối với sự vận hành của các vì tinh tú, sự biến chuyển của 4 mùa. sự phát sinh cúa thtèn lai, dịch hoạ. Những giái thích này mang tính chất mê tín và khống có cơ sờ khoa học, mang màu sắc thán thoại. Nhưng những cách giái thích này lại chứa đựng những kinh nghiộm trong cuộc sống của người xưa. như sự hình thành cùa 24 tiết, dùng cách di vòng để giải thích sự cấu tạo của tự rihicn. úng dụng cùa la bàn phong thuỷ, có phái là do con người cảm nhàn được ánh hương cùa từ trường đối với tâm sinh lý con người? Bàn thân con người là từ trường, thậm chí những vật thế không có sự sóng cùng mang từ trường, hơn nữa khoảng cách khác nhau lạo ra lừ trường không giống nhau. Trong phong thuỷ tuy ràng chưa đé cập lới hai chữ “từ trường”, nhưng có nói đen sự phối hợp giừa phương hướng, phượng vị và khoảng cách. Những điéu này vò tình trùng khớp với từ trường. Mật khác, bẻ mặt trái (lất là từ trường lơn. bên trẽn và bén dưới sự thay đổi cùa từ trường đều có mối quan hệ mật thiết, bên trẽn chi mặt trời, mạt trăng, sao, bén dưới chi dịa hình. Lục từ cùa đổng bàng tương đỏi vcú. ôn định, từ trường cùa vùng núi hay địa hình phức tạp mạnh nhưng khỏng ổn định. Lực từ quá mạnh, khống có lợi cho sức khoe cơ thế và tất cả sinh vật vì vậy lựa chọn nơi có từ trường lốt với cơ the con người là rất quan trọng, phong thuý phái chảng fà phán ánh nhận thức cua con ngươi vé từ trường bé mặt trái đủt. Vấn đé này dáng dế con người nghiên cứu tun hiểu thém.

 

Bình luận trên Facebook