Ngọn núi Hữu Bật có độc điểm gì ?

1. Ngon núi Hữu Bật có độc điểm gì ?

Sao Hữu Bật. không có hình dáng xác định, hoặc như tơ, hoặc như cuộn tơ, hoặc như con sâu, như con cá, con ran giông như tả phụ tuỳ theo hình dáng của sao khác mà xác định. Tả Phụ cùng Hữu Bật là những núi hộ vệ long huyệt, mọc ỏ hai bên minh đưòng. Thời gian càng dài, núi Hữu Bật càng ẩn xuống, không hiện tung tích, nên còn gọi là ẩn diệu tinh. Nhà phong thuỷ cho 1’ầng: Hữu Bật tàng hình, tức là long mạch đến ngẩm, không có
sát khí xâm hại. Nếu biết được hình thế ẩn hiện của nó sẽ tìm được huyệt kết.
Hữu Bật thuộc thuỷ, lành hay dữ tuỳ theo sao khác, nhưng phồn nhiều là ở cạnh sao lành.
Ngọn núi Hữu Bột

90. Trong phong thuỷ hoc nói đến “Chuyển đổi” là có ý nghĩa gì?
Chuyển đổi là chỉ thể thức của long mạch không ngừng thay đổi như từ hình dáng thô, to sang hình dáng non nổt, mềm mại, hình thức chuyển đồi của long mạch là cắt đoạn. Khi long mạch hành trình hay chìm xuông nổi lên, cắt rồi lại nôi, nôi rồi lại cắt, hình dáng cắt đoạn, mà thế không đứt, núi không liên nhau mà khí không ngắt quãng.
Cửu tinh chuyển đổi có thứ tự nhất định như sau: Tham Lang nhập vào Cự Môn; Cự Môn nhập vào Lộc Tồn, Lộc Tồn nhập vào Vãn Khúc, Văn Khúc nhập vào Liêm Trinh, Liêm Trinh nhập vào Vũ Khúc, Vũ Khúc nhập vảo Phá Quân, Phá Quân nhập vảo Tả Phụ, Tả Phụ nhập vào Hữu Bật. Mỗi loại tinh phong đều có từ chín đến mười hai lần chuyển đối từ lổn sang nhỏ. Như Tham Lang sình ra tiểu Tham Lang hết lượt SẼ cắt đoạn chuyển vào sao dưối- Chuyển đổi từ lổn thành nhỏ, từ thô thành tinh, từ già thành trẻ là tốt. Như ngưòi thay áo, như ve lột xác, là một tiêu chí trên hành trình của long mạch. Long mạch không chuyển đồi thì không quý, chuyển đổi càng nhiều càng tốt.
Do đó khi tìm long điểm huyệt, phải nhận biết biến hóa của long mạch, nếu không sẽ không biết dược long mạch đi từ đâu, biến hóa ra sao, dừng tụ ỏ chỗ nào, sẽ rất bất lợi.
91. Trong Phong thuỷ học, “Sa” là ngọn núi như thè’ nào?
Sa là chỉ núi ơ xung quanh long huyệt. Sa nghĩa là cát, là cách của các thầy phong thúy trong khi truyền nghề thường dùng đống cát tạo thành long huyệt. Do vậy các ngọn núi ở xung quanh huyệt, được gọi là Sa.
Phạm vi từ Sa ý nghĩa rất rộng, bao gồm hình thể sơn thủy che chắn bảo vệ huyệt. Từ Thiện Kế nói: “Sa là chỉ các núi ở trước sau,
trái phải của huyệt, bao gồm núi tiền triều, hậu lạc, tả long, hữu hổ, la thành, thị vệ, thủy khẩu, và cả quan, quỷ, cầm, diệu đều gọi là Sa.” Liêu Ngung nói: “Long mạch kết huyệt ỏ đâu, bốn phía có núi tụ lại đều có tên tuổi, vì sao các vị tiền bối lại gọi chung là Sa.”
Sa tức là núi ỏ bốn bên huyệt
92. Trong vị trí và hình thê’ khác nhau Sa được phân biệt như thê nào?
Tùy theo vị trí hình dạng khác nhau, Sa được gọi là đãi sa (chò đợi), vệ sa (bảo vệ), hộ sa (giúp đổ), triều sa (chầu vào), nghinh sa (đón tiếp). Các nhà phong thủy cố đại Trung Quốc nói:
Như hạc đứng hai bên là đãi sa; che được gió mưa gọi là triều sa; ngoài chắn gió độc, trong tăng khí lực, ôm bọc trước huyệt là nghinh sa; thị vệ phía trước là vệ sa. Cản cứ hướng gió núi chán gió là thượng sa, ngược lại là hạ sa.
Cóc núi Sa một bên có nước đều được gọi là họ thủ sa
Giữa huyệt và Sa tạo thành quan hệ vua tôi, sa cần thanh tú như cung tẩn phi nữ, như quần thần bái phục, như hộ vệ của vua.
Sa có nhiều hình dạng nhà phong thủy lấy tên chín ngôi sao đê gọi: Hình nhọn tròn ngay ngắn là cát sa; tần phá lún sụt ĩằ hung sa. Sự cát hung của sa dự báo họa phúc của người, nhà phong thủy cho rằng: núi dầy sinh người béo, núi gầy móng sinh người đói, núi thanh tú sinh người sang, núi lụi bại sinh ngưừi buồn, núi quây quần người tụ họp, núi dài người anh dũng, núi ngắn người thấp lùn, núi xuôi người hiếu thuận, núi ngược người ngỗ nghịch… Hình thê sa tết hay xấu không hoàn toàn do tự nhiên.
93, “Ha thủ sa” trong Phong tbuỷ hoc chỉ cái gi?
Hạ thủ sa còn gọi là cửa dưới hay tay dưổi. Bất kề đông tây
nam bắc đã là hướng nưởc chảy ra đêu gọi là hạ thủ. Liêu Công Tăng nói: “Xin hỏi thê nào là giàu, hạ sa đến quy tụ; còn thê nào là nghèo, hạ sa chảy trôi xuôi”. Dòng chảv trước huyệt nếu về trái thì bén trái là hạ thủ, về bên phải thì bên phải là hạ thủ. Nếu bên trái núi nưổc chảy ngược qua phải chán dòng nước bên phải; dòng nước bên phải chảy ngược sang bên trái chắn dòng nưổc bên trái gọi là nghịch quan chủ phát tài lộc. Nếu núi thủ hạ ngắn ngủi không giao nhau được tức là huvệt giá. Hạ thu trùng điệp, kín khít thì huyệt kết càng lốn.
94. Hộ sa trong Phong thuy học có tác dụng gi?
“Sa” trong Phong thủy học là chí núi nhỏ vây quanh long mạch chính, long mạch đến sẽ có nái sa nhấp nhô ỏ hai bên tầng tầng lớp lớp, càng nhiều càng tết dế hình thành các vòng bảo vệ huyệt.
Các ngọn núi ở hai bên trái phải của huyệt gọi là tả phụ hữu bật, cũng gọi là tả hữu hộ sa, cũng gọi là núi sa Long llố; Hình dạng như sừng trâu, cánh ve thì gọi là sa cánh ve. Long mạch không có sa thì cô độc, huyệt không có sa thì lạnh. Vì vậy tác dụng của Hộ sa chính là bảo vệ che chắn cho huyệt “ không bị gió thổi, bao bọc hữu tình”.
Hình thức của Hộ sa cao thấp, ngắn dài, xuôi ngược cần hài hòa đối xứng, cách huyệt vừa phải quá xa thì tản mát. quá gần thì lấn át .
95. Căn cứ vị trí của Sa có thể chia làm mây loại?
Cãn cứ vào vị trí của Sa và tác dụng có thể chia thành bốn loại: “thị, vệ, triều, nghinh”.
Sách “Bác Sơn thiên” có định nghĩa về bốn loại sơn: hạc dứng hai bên gọi là thị sa để che gió dộc rất có hiệu lực; bao bọc long mạch gọi là vệ sa, ngoài chan gió dữ trong tăng thê lực; ôm bọc sau huyệt gọi là nghênh sa bàng thấp như mái chèo; đứng hầu trước mặt gọi là triều sa bất kế gần xa đểu là rất quý.
Các loại sa nói ở đây trên thực tê là thề hiện một kiểu tôn ty phong kiến, quan hệ dẳng cấp giữa chủ và tớ; là sản phẩm Phong thủy học bị ảnh hưởng chê độ phong kiến.
Sơ đổ huyệt Chân long ngang

96. Đánh giá các loại sa tốt xốu như thê’ nào?
Sa có cảc hình dạng nhát dính. Nhà phong thuý lấy các tên sao Tham Lang, Liêm Trinh để đạt tên phân biệt. Đầu tròn nhọn vuông vắn là sa t.ốt, vỡ vụn, nát bét, lỗ lún là sa xâu.
Sự tốt xấu của sa bảo hiệu sự lành, dữ đến với người; núi dày sinh ngưồi to béo, núi gầy mỏng sinh người đói, núi thanh smh người cao sang, núi lơ lún sinh người đau buồn, núi tập trung người quy tụ, núi dài người anh dũng, núi cuộn lại người thấp, núi sáng sủa người tiên bộ, núi mờ tối người mê lầm, núi xuôi sinh ngiíời hiếu thảo, núi ngược sinh người ngả ngược… Hình thê sa tôt hay xấu không phải hoàn toàn do tự nhiên. Nhà phong thuý khi tìm huyệt cũng như người thợ suy tính mực thước để sắp đặt sự xuôi ngược, đúng sai phải rất chính xác mới được.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *