NGOẠI HÌNH CỦA CƠ SỞ DOANH NGHIỆP

1. NGOẠI HÌNH CỦA CƠ SỞ DOANH NGHIỆP

Ngoại hình cùa cơ sở doanh nghiệp dõng gõp nhiều vào sự thành công cùa doanh nhàn.

Theo quan diêm phong thùy, các doanh nhân cần tham khảo ngoại hình kiến trúc phù hợp dế tận dung các lợi ích mù kiều dáng kiến trúc cùa cơ sở mang lại.

O mri có môi trường Thủy, nhà cần có dáng kiến trúc Hành Mộc. Nhà làm bàng vật liệu gồ là chinh. Công trình cân cao vươn lên mái cỏ hình tán cây (nhà bốn mối). Mái nhà không nên quá dốc.

Ở noi có dịa hình thuộc Hành Mộc, ta nên xây dựng kiều nhà Hành Hóa (nhà có mái dốc nhọn, sơn màu sáng…). Chi cỏ 2 Ilành trên là phù hợp với doanh nghiệp.

(í khu doanh nghiệp rộng, nếu ta xây nhà không có tầng, ta không xây tường caọ hơn 2m. Nếu tường cao hơn 2m, nỏ sổ che chán hểt sinh khi vào cơ sở. Neu cơ sở là kiến trúc cao tầng, nhiều tầng (ví dụ 10 tang) ta can xây tường bao cao hơn 2 met dè tạo sự hài hòa về cấu trúc. Và dè sự càn bang Ảm Dương trong khu doanh nghiệp này, ta càn có một khoáng sân lộ thiên dê thu nạp và chứa khí thiên địa tốt.

Cồng vào khu doanh nghiệp cần rộng, hài hòa với tông thê. Công là “miệng” nạp khí theo ý nghĩa phong thùy. Theo ý nghĩa quy 111Ô công cân phù hợp với dòng người qua lại công, nhằm klxíng gây ách tác hay thưa loàng. Cả hai tình trạng này dcu bất lợi.

Bổ trí các khu phụ cận trong klui doanh nghiệp.

Khu vệ sinh nên tránh gằn cứa chính. Và không bố trí ớ hướng Bắc và Dông Bắc hay Tày Nam cùa

cơ sở.

Bãi dậu xe không nên bố trí ớ hướng Bắc. Vì nó sõ không lợi.

Khu ăn uống nên dược bố trí ớ hướng Nam hay Tây – Nam. Nhà bểp nên dề ớ hướng Dông hay Dông – Nam ớ hướng này thuộc I lành 1 loa phù hợp với bếp dun nau.

Tóm lại hố trí vị thế ngoại hình cho một khu doanh nghiệp dế có phong thúy tốt ta cần.

Các cửa mơ phái hợp “hướng khí” cùa tuôi cùa chù doanh nghiệp đỏ. Tuy nhiên, ta cùng can nghiên cứudịa thế, dịa hình. Nếu các vàn dê này không cho phép, ta càn dùng các phép phong thúy dè sữa chừa thiêu sỏt. Các cách sữa chừa nhăm tạo khi và ưánh ảnh hương xâu cùa thời tièt và địa hình.

Các cửa ra vào cần dè lưu thoát khi; và dòng chuyển dộng cùa con người. Nơi cỏ dù ánh sáng tư nhiên và không khí thoáng mát. Nỏ gày hứng cám đầu liên cho khách.

Ta không nên đặt cầu thang ớ giừa nhà. Miệng cầu thang kl)ông hướng thẳng ra cửa chính. Bố ưí như vậy theo quan niệm cùa phong thủy là sè làm buột khí, tài chính sè tiêu tan

Không kế tuồi doanh nhân, hướng cầu thang nên ưánh hướng Tây – Bác. I lưỡng cỏ 3 cung vị “I lợi”, “Càn” và “Tuất”. Dỏ là các cung vị không lợi vê tài chính cùa một khu doanh nghiệp.

BÀN THÊM VỀ LONG TƯỢNG CÁC DÒNG NƯỚC

Long tượng là chi các dòng nước chảy như sông, suối, ngòi, rạch, kênh, mương v.v…

long tượng chi về nguồn sinh khí dược chuyển vận. Long tượng vì thế chi dem lợi lộc về tài chính dén. Song nểu nỏ chảy thẳng và siểt thi do nguồn khi manh cùa nỏ sC là “ác khi” gây hại.

Long tượng dem krí

Dòng nước chày tới ôm vào một bèn sườn nhà sè dem lợi tài chính cho nhà đó.

+ Neu dòng nước chày tới rồi rẽ đi luôn là diềm lợi đến lái buột di không dược hương nừa.

Dòng nước từ hướng Bác (cung Nhâm, Tý, Quý) chảy tới phía Canh, Tân rồi ra phía trước nhà là “cách giàu to” (dại phú).

Như vậy, hướng khi cùa ngôi nhà này là Dinh, Ngọ, Bính. Dòng nước chảy về từ phía Bạch llồ vòng qua trước.

Dòng nước chày từ cung Khám (thuộc Thủy) hay các phương khac den phía trước nhà dô vào một hổ. dâm lớn v.v… cũng thuộc cách dại phú. Nhưng dòng chay từ hướng Bẳc là tốt hơn cà so với các hưởng khác chảy từ sau ra trước.

-Ilai nhánh dòng nước bao lấy thừa dất là cực quý “sinh khi nhị long” rất dồi dào sinh khi làm cho “cù lao” này hưưng nhiều lợi và nhiều hào kiẹt sinh ra ở day.

Dòng chày lượn quanh co trước nhà cũng sinh cùa cài.

ong tượng dem sát khí

Dòng nước chày thang vào nhà rồi rè ngang dem diều không tốt cho gia trạch hay thửa dất.

Dòng nước chày ngang phía trước thang di không cỏ lợi lộc gì mà nỏ cỏn kéo theo sinh khí cùa gia trạch.

Trước nhà cỏ dòng nước chảy dàm thang vào. Tuy nỏ dừng ở một điểm nho (ao, hồ, vùng) phía trước, song nó vần là dòng ác khí gây hại cho gia trạch. Ví dòng chày như vậy giống một mũi tên bắn vào một đích (ao) mà bóng cùa cãi đích dỏ là nhà.

C ách gọi kmg

Những gia trạch thiên phong thúy và có diều kiện dất rộng thoáng, hợ thường dào một cái ao trước nhà.

Ao này là thế “Minh dường dụ long”. Ý nghĩa nó l<à noi ngưng tụ “khí rồng” sõ tạo nguồn cùa cãi cho gia trạch.

Những cung vua, phú chúa dược kiến tạo nhiều ao hồ như vậy trước cung.

Những nhà hào phú thường có nhà thúy ta trên hồ nước vói các hòn già non. Hình tượng ao trời có Bạch I lô và Thanh Long phò trợ.

Thời xưa ớ Trung Ị loa phái ‘Thủy long” – một trường phái phong thúy thiên về “nước thế” dâ dề xướng nhiều ý tương về mô hiiìlì “du Long” 111Ô hiiìlì “Minh Dường” v.v… bàng cách tạo các kênh dào, ao, hồ (nhàn tạo) dè giúp các gia chủ muốn phát phú (muốn giàu cỏ) dược toại nguyện

 

Bài viết liên quan
Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội