Nghệ thuật phong thủy

1. Nghệ thuật phong thủy

Thuật phong thủy đâ được nhà tỷ phú kinh doanh bát động sản người Mỹ Donald Trump áp dụng khi ông xây dựng một tờa nhà chọc tròi. Hãng hàng không Virgin Airlines. Ngân hàng Anh quóc và ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng đang vận dụng rát triệt đẻ những kién thức của môn khoa học – nghệ thuật này.

Mục đích cùa phong thủy là thiét lâp sự cân bàng trona mối quan hệ giữa con người và môi trường sổng. Tuy còn nhièu ván đẻ Sên quan tới tín ngưỡng không thẻ giải thích nôi. nhưng sự hữu dụng cùa nghệ thuật hon 3.000 nám tuổi này đang ngày càng được thừa nhận một cách rộng rai trôn toàn thé giới.

Triét ty theo tên gọi thl phong thủy được phiên âm từ tiéng Trung Quốc là “teng shuf (hoậc ‘leng shway“), cỏ nghĩa là giố và nưte. Người Trung Quốc xưa quan niệm đó là hai yéu tổ tư nhiên luôn chuyẻn động, tao ra những ảnh hưởng lèn môi trường sòng và những người sinh sòng tại đổ. Tuy nhiên, đièu đố không cố nghĩa là trong phong thủy chỉ càn đẻ ý đén hai yéu tố này. Theo Stanley Barlett, một chuyên gia phong thủy rát nổi tiéng ờ Mỹ hiện nay. nghệ thuật này giúp cho người xem cố khả năng cảm nhộn luồng năng lượng, hay là khỉ, của thiẻn nhiên. Dưa vào đó. họ sẽ sáp xép hay chinh sửa nhà cửa theo hướng cố lợi cho con người. Ra đời từ cách nay hon 3.000 nâm, phong thủy “dạy cho chủng ta cách tạo ra sự cân bâng giữa con người và không gian xung quanh minh“. Bản thản Bartett, giống như nhièụ chuyên gia khác trong lĩnh vưc náy. đang thưc hiện dịch vụ xem phong thùy cho nhièu khách hàng cổ nhu càu tại châu Âu. đặc biệt là tại những công trinh xây dựng hiện đại cổ quy mô lớn.

Theo Bartett, trong phong thủy, mọi thử đèu cổ liên quan tói nhau. Và ờ trang thái áy. moi thử trong khỏng gian sống cùa con người tạo thành một thẻ cân bảng mà chi càn một thay đồi nhỏ cũng cổ thẻ gây ra những tác động không nhỏ lèn tâm lý cùa người đó. Chảng han. khi một người thay đổi vị trl ngòi trong phòng sang một chỗ quay lưng ra phla cánh cửa ra vào, mà cánh cửa đố luôn mở toang, thl người đổ sẽ cỏ cảm giác không yên tâm.

VI dụ khác, một vị tòng cỏng trinh sư lãnh đao việc đỏng hàm không máu ham của Mỹ muốn tuyẻn cho minh người cộng sự nâig nổ, quyét đoán, cố khả nâng ứng đối lanh lẹ trước mọi khổ khân cổ thẻ xảy ra. Đẻ làm việc đổ, ông đật những người đén xin việc vào tinh huống phải ngòi trên một chiéc ghé cố chân trước được cưa ngán đi khoảng 4 cm. Trước mật ho. qua một mít bàn lớn. đen bóng và nặng nè. là ông với dáng người bệ vệ. khuôn mặt khác nghiệt ngòi trên chiéc ghé bành lớn. Trong tư thé ngòi chúi người ra phla đàng trước và phải tập trung đẻ trả lời các câu hỏi khổ mà người thi tuyẻn vản gì> được sự binh tĩnh thl chi cỏ thẻ ví thàn kinh của anh ta vởi sát thép!

Đẻ xem được “đát cát“, các chuyên gia phong thủy phải thuộc nàm lòng những quy tác phức tạp vè xác định phương hưởng, địa hlnh. màu sác. trạng thái của môi trường xung quanh đối tượng mà họ xem xét. Họ phải hiẻu sâu những kién thức vè can. chi trong từ vi Trung Hoa. Ngoài ra. người xem phong thủy còn phải dưa vào một loat các cỏng cụ khác như la bàn địa lý, và cả các dụng cụ hiện đại như máy đo điện từ trường hay máy đo mức độ độc hại cùa không khí.

Mặc dù cổ rát nhièu quy luật phức tạp. thưc chát, phong thủy chì là những quy tác chình sừa đẻ tao ra sư thoải mái tổi đa cho trạng thái tâm lý của những người sống trong một môi trường cụ thẻ. Tái thiét lập sự cân bàng cùa tự nhièn là càn thiét và đỏ chinh là mục tiêu của phong thuỷ.

(Theo Cảm nang Kién trũc/Architechture Daily)

Qưy ước thòng thường VỚI ngoại hlnh nhà. (Bâc – Oòng – Nam – Tây tương ứng VÓI Qưy – Long – Phượng – Hố)”Ngoại hình” nhà ỏ* theo phong thủy

Nhâ ờ càn chồ mát mè, cỏ dương khí mới tốt, khô khan thl không nên. Một ngoại hlnh đẹp cho khuôn viên nhà phái có nũi cao ở hướng đỏng (thanh long), cớ đòi tháp ờ hướng tây (bach hổ), cổ khoảng đát rộng và trổng ở hướng nam (hòng phượng) và cổ cây to ở hướng bâc hác quy). Nhà ở được •nước’ hướng vào là tốt, côn quay lưng lại là xáu. Ngoài ra, ly thuyét phong thủy cho ràng cân nhà cỏ điẻm tốt phải cỏ hlnh thẻ phân minh rõ ràng theo tứ linh Tong, Phụng, HÒ. Quy”. Biểu tượng “Long” là tổt nhát và cũng là ưu tiên hàng đầu.

Nhà ở địa hlnh phla đông – tây dù không hoàn chinh (không cố đủ các yéu tố thuận lợi) thl vẫn đưọ^ coi là phù hợp. “rong khi đổ. néu ờ phía bác – nam, không hội đù các yéụ tố thuận lợi thl không nên kién tạo nhà ờ. Phía bác nghiêng dỏng mà không hoàn chình cũng không tốt, phía nam – bác dài. phía đỏng – tây hẹp thl tổt nhưng phía đỏng, phía tây dài. phla nam, bác hẹp thi sẽ không tốt.

Nhà ờ bốn ph(a nước chảy, đườna sá giao nhau thl không tốt. Nhà ờ mà trước cửa không cố ao hò thl nên làm thêm ao hò hlnh bán nguyệt. Thé nhưng, rat kỵ trường hợp cổ hai hay nhiều ao hò. Cây to trước cừa nhà cũng khôn<j tổt, không chl trở ngại ánh sáng lọt vào mả côn cản trở âm khí thoát đi. Khi lầm nhè cũng nên tránh cừa chinh nhln tháng vào gổc nhà khác, cũng nên tránh cửa chính nhln đói diện lối vào.

Nhè ở cạnh đinh chùa, miéu, đèn… đều không tốt vl “gốc ao đao đinh”. Đậc biệt tránh các gổc cạnh cùa đinh chùa, cùa những nhà lản cận. hay gổc nhọn của ao vl “Sinh khl đi theọ đường cong, sát khí đi theo đường tháng”.

Ngoai cảnh cổ tác động trưc tiép đén ngổi nhà cũng như mỗi thành viên cư ngu trong đổ theo nguyên lý cùa thuật phong thủy. Nố cố ảnh hưởng rát rõ đen môi trường khí hậu, những hiện tượng mưa giổ, sám sét… cùa thiên nhiên. Qua đổ, chúng ta cố thẻ quản binh theo luật tự nhiên nhâm tránh những rủi ro giúp cân nhà của bạn hài hòa vởi thien nhiên mà không mát đi tinh hiện đai.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội