NÊN VẬN DỤNG CÁC KIỂU BÀY HÀNG KHÁC NHAU

1. NÊN VẬN DỤNG CÁC KIỂU BÀY HÀNG KHÁC NHAU

Bàv biện hãng hóa là một mòn khoa học mdi. có rất nhiều kỹ xảo để vân dụng phương pháp bây hàng tót không chi phát huy chào khách mà còn nâng cao thu nhập. Vì vậy muốn sử dụng tốt nhất diện tích vốn hẹp của cửa hàng phài dùng các kiểu bày hàng khác nhau mổi sáng tạo ra k?i nhuận trờ thành cửa hàng kinh doanh tốt.

// Bày kim tich tụ: Còn gọi là kiểu bày chất dòng. Dành một không gian trong cửa hãng hoác kẽ tủ. giá. đem số lỏn một loại hàng hoặc hai ba loại hàng xép thành vách đứng gọi là bày kiêu châ’t đống. Bày kiêu này cán một số thứ sau:

(1) Cẩn có giá oà. (2) cản có lính thời vụ. (3) Con cho công việc hoặc lé tết. (4) Cần cho hàng mới. (5) Tuyên truyền tiếp xúc rộng. Cách bày như vậy tạo cho khách hàng điểu kiện lựa chọn tốt nhất, gảy câm tình tốt kích thích mua hãng. Nhưng cần chú ý xác định kho chứa hợp lý đổng thời bổ sung hàng hóa dự trữ kịp thời.

IIl Kiểu bùr hang btđ mát: Tạo sự dột xuất, dột biên gây sự chú ý của khách. Bày biện hợp Ịý cao dộ. Khách vào của hàng thường thò tí vói hàng bày biện, tam nhìn chì ờ khoáng 0.7 mét đến 1.7 mét và trục thị giác khoáng 30° Là rõ nhất, sau dó là hàng hóa ờ khoảng 60. Nếu tủ hàng cách 1 mét, phạm vi thị giác bình quân khoảng 1.64mót. Khoảng cách 2 mét thị giác dạt 3.3 mét. khoáng cách õ mét tam nhìn lã 8.2 mót. Ở cự ly 8 mét phạm vi thị giác có thê tỏi 16.4 mét. Do đó. độ cao bày hàng phài cán cứ hàng lớn hay nhò. tam nhìn và góc nhin đỏì với khách đe quyết định. Nói chung độ cao 1 mét đèn 1.7 mét là hợp Ịý de có tầm nhìn của khách đạt 2 đén 5 mét khoảng rộng nhìn thấy khoảng 3.3 mét đến 8.2 mét. xếp hàng trong phạm vi này có thè nâng cao tam nhin khách hãng, khiên người tiêu dùng có càm giác hãng hóa rỏ ràng sáng sủa.

đáo. kiêu cách điệu sang trọng. Có loại màu sủc rực rờ. có loại đóng gói cáu kỳ. có loại có mùi thom. Trong khi bày hàng nên lọi dụng sự độc đáo cùa mỗi loại hãng dể tổng hợp tạo hĩnh theo bố cục nghệ ihuặl. hõ irọ phát huy dạt đến hiệu quà thẩm mĩ nghệ thuật. Có thẻ áp dụng các phương pháp trực tuyến, hình tượng, chữ nghệ thuật, hai tang dơn. nhiếu tang, cân dối hoộc kiêu nghiêng de tiên hãnh bày tổng hợp. tạo sức hút nghệ thuật từ trong các kiểu dáng hãng hòn dẽ lùíp dan mạnh mẽ khách hãng.
//// Bày hang litn tục: Đem các loại hàng khác nhau có quan hệ với nhau xếp líén bèn nhau đế khách hãng khi xem mặt hãng A có thế băt gặp hảng B giống như ta thường thấy cách bây quay salát trung siêu thị (mu cần, cã rốt…) bén cạnh thường bây dầu salát. ơ quay nông sàn bán thịt bò bít tết bén cạnh thường bày bán dẩu bít tốt. I)ó là ví dụ điển hình vể cách bày liên tục. Tạo cho khách hàng dỗ (làng mua các sàn phàm liên quan, là một trong các kỹ xào bày hítng dổ thúc dủ’y tiêu thụ.

VỊ Rar hang kiètI diý xual: Còng dụng và dẠc diêm cùa hàng hóa là diếm tập trung chú ý vồ gây hứng thú với khách hàng. Đẻ nêu rỏ được tính nAng dộc đáo. chất lượng, kiếu cách, tíio hình, đóng gói qua cách trình bày quay hàng có thể gợi mỏ lòng ham muốn mun hitng cùn khách. Vi dụ: bày hang có mừi thơm ờ nơi khách dó ngửi thấy hàng bày có k»ếu dáng mơi mẽ ờ dũng tám mát cùa khách. <lê những một hàng có nhiéu chức nAng ờ nơi khách dỏ tiôp xúc nhấu..déu có thế tạo hiệu ứng tâm lý cho khách muốn mun hồng.

Vlị Ray hang kim học lọ ln/c tiếp. Trinh bày quay hàng dề khách có the RỜ. mó. xem xét trực tiỗp tạo cho khách sự tiện lợi nhất khi chọn, mua hàng. Đa so hàng hóa nên trình bày theo kiểu này.Nên cho phép khách hàng tự do chọn lựa. sờ mó. tiếp xúc. ủn nêm. dùng thừ trừ bò tám lý nghi hoác. giâm thấp độ mạo hiếm yên tâm quyết định mua hàng.

Trinh bày quày háng theo kiêu so stuth.Đem những loại hàng cùng loại phân chia theo kích cỏ khác nhnu.hoậc sõ’ lượng khác nhau bày ờ một chỏ để khách chọn lựa. Kieu bày này gọi lả trình bày kiểu so sánh. Đè nói rò hơn. nếu như một lon caíẽ bán 6 nghìn đổng, ta đóng 6 lon một bịch bán giá 30 nghìn đồng và bày bén cạnh nhau, như vậy là tạo 8ự so sánh mua 6 lon rẽ hơn 1 lon đế khuyên khích mua 6 loa Nhưng phái chú ý mục đích cũa ta là bân 6 loa nên chi bày 80 it bịch 1 lon mà bây nhiều loại bịch 6 loa Một 80 vi dụ khác: Bày loại sửa 220ml và lGOml cùng nhân hiệu ờ bẽn cạnh nhau. Loại 220ml ghi giá rất gùn vdi giá loại 160ml. như vậy ngâm chì ra loại 220ml bán ré hơn dô’ gợi ý khách hàng mua. Nói chung brìy hàng kiou so sánh <K;U phai có sự quy hoạch vé giá cà. đỏng gói. (lân số mới có thỏ (lụt (lược hiệu quà cao.

Tlnítmg pháp hiiy han/Ị theo hoi canh. Đem hàng hón dự trù bày ỡ bỏì cành trung tâm. Diểu này thẻ hiỹn rất rỏ ờ các một hàng bán trong cốc dịp lỏ tét. Như AÔcỏla. hoa hón. sàn phàm pha lê bán trong dịp valentine. Cây thòng, ỏng giA Noel trong dịp lỏ Gi Ang sinh. Các một hùng này bày vào một khu riêng 8* cố hiộu quà tốt.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội