Mười hai loại người không đáng trọng dụng

1.  Mười hai loại người không đáng trọng dụng

Họ là những người khỏng đủ tin cậy, bâ “t tín với bạn bè, không trung thực với vợ (chông).

Đô “i với sự việc bâ”t kể lớn nhô, đê u thiê u tinh thâ n trách nhiệm.

Khỏng có lòng hô i cải, vô liêm sĩ.

Có hành vi chô ng xà hội, làm việc không phỏ “i hợp, trình bày Sự việc thái độ vô trách nhiệm, nói dô “i, khi bị vạch trâ n vần thản nhiên vô Sự.

Năng lực nhận bié “t kém, không biê”t rút kinh nghiệm đè ngày cầng tiê n bộ.

Tự cho mình là trung tâm một cách bệnh hoạn, tự tư tự lợi, tâm lý phát triển không tỏ “t, không yêu công việc.

Đả n độn, phản ứng thò ơ với nhừng Sự việc quan trọng.

Thiê u đâ u óc nhận xét, không nhận thâ y tính châ “t của vâ n đê\

Không phản ứng gì trong quan hệ với mọi người.

Thích nhậu nhẹt say sưa, có hành vi ảo tường khiê n người ta ghét.

Thờ ơ với sự quan tâm và thiện chí của người khác.

Tính tình dâm dật, làm bậy với nhừng cách thức và đô “i tượng không tương xứng.

* Giao quyê n nhưng phải giám sát

Một người lãnh đạo cho dù có tinh lực và tài năng đẻ “n mâ y cũng không thê nă m mọi chức quvê n, vâ”t vả lo mọi việc, nhâ”t định phải giao một sô” quyên cho câ”p dưới, đẻ mọi người cùng gánh vác. Có lành đạo mồi lâ n giao việc cho câ “p dưới đê u nói: “Việc này giao toàn quvẻ n cho anh, mọi việc anh tự quyê t định, không câ n phải xin ý kiê n của tôi, cuô”i tháng nói với tỏi một tiê ng là được”. Cách giao quyê n này sẽ làm cho câ”p dưới nghi ră ng: Mình giải quyê t thê nào, ông chủ cùng không câ n biê”t, chứng tô việc này chàng quan trọng gì. Cho dù có làm tròn cũng chảng có ý nghía gì. Ỏng chủ giao cho mình việc này, đúng là quá xem thường mình.

Giao quyê n một cách vô trách nhiệm, không nhừng không khuyé n khích được tính tích cực. và sáng tạo của câ”p dưới, trái lại cồn làm cho họ bâ “t mãn.

Cách giao quvê n sáng suô “t là vừa phải giao quyê n lực cho câ”p dưới, vừa phải cho họ có cảm giác là không bị coi thường, vừa phải kiểm tra đòn đỏ c cóng việc của họ,

vừa không làm cho họ cảm thâ y hừu danh vô thực. Muô n làm một người lành đạo ưu tú, phải hiểu rò điê u này.

Đáng quyê t đoán thòi quvê t đoán ngay

Trong quá trình quản lý xí nghiệp độc đoán cùng là một cách quản lý. Trên chiê n trường câ n phải luôn luôn ná”m được ý đô’ của cấp trên, thâ y tình hình biê n đòi, phải có biện pháp xữ lý tô t nhất, tuỳ thời mà quyết đinh. Vì tình hình trên chiê n trường thiên biê n vạn hoá. Nê u sĩ quan chi huy hy sinh hoặc bị thương không thể chi huy được nữa, mà lại mất liên lạc với câ”p trên, sì quan câ”p dưới hoặc binh sĩ sẽ phải đứng ra gánh lây trách nhiệm quyết đoán một mình.

Thương trường như chiê n trường, nê u giám đô”c đi nghi ỡ nước ngoầi, thị trường đột nhiên có biê n động, nếu lúc này nhân viên câ”p dưới gọi điện thoại xin ý kiê n giám đô”c, đợi giám đô”c suy nghi rô i gọi điện thoại ra lệnh e ră ng lờ mất thời Cơ tỏ t. Lúc này nê u câ”p dưới dám đứng ra, có nhừng quyết đinh đúng đă”n sau khi đà suy tính kỳ càng, thận trọng, khiê n công ty tránh được tòn thất, thì người giám đô c câ n phải khen thướng anh ta.

Chân lý thường nã m trong tay một sô ít người

Tòng thô ng Mỹ Lincôn, sau khi lên nă”m quyê n, một hôm triệu tập sáu quan chức đê n họp. Lincôn đưa ra một dự án luật quan trọng, ý kié n của các quan chức cũng không thô ng nhâ”t, cả bảy người tranh luận râ t hăng. Sau khi đà nghe kỳ các ý kiê n của sáu người kia Lincôn vần cho ý kiê n mình là đúng. Khi ra quyết sách cuô i cùng, cả sáu người đê u phản đô iýkiê n của Lincôn, nhưng Lincỏn vẫn giỏ nguyên ý kiê n, ỏng nói: “Tuy chì có một mình tôi tán thành, nhưng tôi vần tuyên bô”, dự án luật này đà được thông qua”.

Nhìn bê ngoầi, cách làm của Lincôn có vẻ như coi thường ý kiê n đa sô”, quá ư độc đoán chuyên quyê n. Thực, ra Lincôn đằ tìm hiẻu kỹ ý kiê n của sáu người kia, đằ suy tính kỳ, nhận thâ y phương án của mình hợp lý nhá t. Nê u thé” tâ”t sẽ không châ “p nhận ý kiê n của nhiê u người kia. Cho nên khi ra quyê t định, tức. là chọn lựa một ý Idê n hợp lý nhâ” t trong sô nhừng ý kiê” n khác nhau. Nê” u lúc nào cùng lâ y ý kiê n đa sô” làm chuán thì vai trò giám đô”c thè hiện ò chồ nào.

Sinh tô n và phát triển phương pháp quyê t sách phải dựa vào ý chí của người chủ lúc đó, câ n nhớ kỳ rá ng: Chân lý thường nă’m trong tay một sô” ít người.

* Gặp nghịch cành, cô gă ng vươn lẻn

Nhiê u ngươi sau khi gặp thâ “t bại thường rơi vào cảnh tuyệt vọng, không lâ y lại được tinh thâ n, còn người có chí sau khi thâ “t bại, râ”t chú ý đê n đặc điểm bản thân đẻ sữa chừa, nên lại thành công. Inmaru là chủ tịch hội đô ng quản trị một khách sạn lớn sau khi tô”t nghiệp đại học Thương nghiệp Tôkvô, đà từng làm hâ u bàn. Các bạn đô ng song bèn chi trích: “Cậu Inumaru này làm xâ u mặt bạn bè!”. Khi mọi người chê giễu, ỏng vần bình tình nói: “Được, từ nay vê sau, tớ sẽ cho các cậu biê”t”. Cuô”i cùng ông đằ chăm chi làm việc và đằ giành được kê”t quả lớn.

Cách bò trí này được vận dụng từ cơ cảu tò chức nòi tiếng “7-S” của còng ty McKinsey.

Định luật nảy có thế được hiếu lả cứ sau moi năm, người tiêu dùng với sô tiên ít hơn lại có thẻ mua được một bộ vi xư lý mạnh gảp đôi.

RFID: còng nghệ nhận dạng băng tản sô sóng vô tuyển, một còng nghệ ho trợ quá trình nhập dừ liệu, giúp các công ty, đại lý có thê quản lý sản phàm của mình, biêt rò sò lượng sản phàm của minh trên các giá hàng cũng như trong kho bảng cách dán các thè RFID lẻn sản phàm. Còng nghệ này có thẻ được sử dụng đẻ thay thẻ cho việc sư dụng mă vạch ngày nay.

Sách do Alpha Books mua bản quyền và sẽ xuất bản cùng bộ với Đảo chiêu (Zag) và Sáng tạo (Designful Company).

Cuòn sách nảy đà được Alpha Books mua bản quyên và sẽ xuảt bản trong thời gian tới.

Sách đã được Alpha Books chọn dịch và xuất bản BUILDING STRONG BRANDS (XÂY DỰNG NHỮNG THƯƠNG HIỆU MẠNH).

Sách do Alpha Books dịch và xuảt bản.

Một hình thức thư rượu trong đó người thư không được biết nhàn mác của loại rượu và phải đoán xem hương vị đó là của loại rượu nào.

Phương pháp Duy Tuệ: Tên tạm gọi của một sò phương pháp được phát minh qua trải nghiệm của tác giả, nhảm giúp ôn định đàu óc của con người.

Phật Tâm Danh: Tên Phật được tác giả Duy Tuệ trao cho moi Hiền giả Minh Triêt

Hào (5Ü, váo) được biêu dien dưới dạng các đoạn thăng nãm ngang: mồi hào nảy có thè là Dương (đường liền nét) hay Am (đường đứt nét bao gôm hai đoạn thảng cách nhau một khe nhỏ).

Cựu Chủ tịch kiêm Tòng giám đòc Tập đoàn General Electric.

Jupiter Research: Hàng khảo sát trực tuyên nối tiếng của Mỳ (ND)

Là loại thẻ khách hàng thản thiêt, dùng đẻ tích điêm thướng sau mỗi làn giao dịch mua hảng của khách. “Điẻm” được tích lũy có thê được khâu trừ hoặc đôi lảy hàng hóa, dịch vụ ỡ nhừng điểm giao dich thuộc đơn vị chảp nhận thè (ND)

Nguyền văn: Happen (ND).

(1) Cụm từ “Occam’s razor” được đưa ra từ năm 1852 dựa trên nguyên tãc của nhà thân học, tu sì và luật sư người Anh – Cha William Ockham (d’Okham) (XD).

Thái Hà Books liến kết VÓI Nhà xuảt bản Đại học Kinh tế Quôc dàn xuảt bản và phát hành năm 2010 (ND).

Nghiên cứu các tình huòng chiên thuật trong đó các đôi thủ lựa chọn hành động khác nhau đê có thè tối đa hóa kẻt quả nhận được. (ND)

(1) Adrenalin lả 1 loại hoóc-mòn do tuyên thượng thận tiết ra, có tác dụng làm co mạch (nhưng lại lảm giàn mạch ỡ nào), tảng nhịp tim, làm co cơ, tảng lưu lượng máu. Ngoải ra nó cũng lả chảt làm tảng sức mạnh và sức chịu đựng của các cơ (XD).

Nguyên văn: problem (ND).

Một họp chát hóa học có độc tính rất cao (Bảng A) (ND).

Thương hiệu thuôc giảm đau của Johnson & Johnson, không chứa aspữin nên hiệu quả điêu trị khá tòt và được tiêu thụ rất mạnh (ND).

Nguyền văn: Fifth Amendment: Không ai có thẻ bị tước đoạt sinh mệnh, tự do hay tài sản mà không thòng qua thủ tục công chính của luật pháp ngay cả khi người ày lả một tội nhân (ND).

(1) Western Electric: Một còng ty viễn thòng lớn của Mỹ (ND).

(1) Thứ tượng trưng cho tiền khi chơi bải, có thẻ quy đòi thành tiền sau khi kẻt thúc ván bài

Nguyền văn: Debt Psychology (ND).

Trong tâm lý học, tâm lý động học nghiên cứu vẻ môi quan hệ của nhiêu khía cạnh khác nhau về ý thức (mind), nhản cách (personalin-) và lưih hòn (psyche), nhừng ván đè nảy có quan hệ chặt chẽ với những vân đè về tmh thản, xúc cảm, hoặc động cơ, đặc biệt là ơ cảp độ vô thức (XD).

Thu nhập còn lại sau khi trả thuê (ND).

Nguyền văn: Four Horsemen of the Apocalypse (ND).

Enron: Tập đoàn năng lượng hùng mạnh, từng có tên trong danh sách nhừng công ty phát triẻn nliảĩ nước Mỹ, thành lập nãm 1985, và phá sản CUÔ1 năm 2001.

Douglas McGregor (1906-1964): Giáo sư chuyên về Quản lý tại Trường Quản lý MIT Sloan, chủ tịch trượng Cao đãng Antioch từ 1948-1954. Ong cũng giảng dạy tại Học viện Quản lý Calcutta, Ân Độ. The Human Side of Enterprise, cuòn sách nôi tiếng xuất bản nám 1960 của ông, đà ảnh hướng sâu rộng tới thực hành giáo dục.

Tin tức liên quan

 1. Mẫu bàn ghế phòng khách độc đáo hiện đại mới lạ

 2. Top 10 bộ sofa hiện đại đẹp nhất hiện nay

 3. Âm dương và ngũ hành hợp lý

 4. Nhận định tốt xấu cho ngôi nhà

 5. Tham khảo các thực đơn tiệc cưới sang trọng mùa cưới 2018 – 2019

 6. Các cách bài trí gây bất lợi cho việc thụ thai?

 7. Các mẫu giá kệ sách đẹp được nhiều người yêu thích

 8. Trang trí phòng cưới hẹp làm sao thành rộng

 9. Những hình vẽ ở hai bên thành trong mộ táng di chi  Ngưỡng Thiều biểu thị cái gì?

 10. ĐẶC TÍNH CỦA SẠ THUỶ VÀ HUYỆT

 11. Phân biệt vặt không lành trước cửa

 12. “HÁI LỘC ĐẦU NĂM – NHẬN LÌ XÌ TẾT”

 13. Tranh ảnh và vật dụng trong phong thủy

 14. Nguồn gốc của phong thủy

Sản phẩm hot

 1. BỘ GIƯỜNG NGỦ TÂN CỔ ĐIỂN PHONG CÁCH HOÀNG GIA GK8805BG

 2. Ghế ăn tân cổ điển bọc da cao cấp 906G

 3. KỆ TIVI ĐA NĂNG NHẬP KHẨU 3304B-KT

 4. BỘ SOFA TÂN CỔ ĐIỂN TRẮNG KEM H921SF

 5. BỘ BÀN HỌC GỖ MÀU TRẮNG ĐẸP 3301BH

 6. TỦ BẾP GỖ NHẬP KHẨU 3325TB

 7. BỘ BÀN LÀM VIỆC SANG TRỌNG NHẬP KHẨU GK8801LV

 8. GIƯỜNG NGỦ GỖ HIỆN ĐẠI ĐẸP 1802AL

 9. BỘ BÀN GHẾ ĂN GỖ NHẬP KHẨU HT5855-2+HY5870

 10. GIƯỜNG NGỦ 1M2 GỖ NHẬP KHẨU 3302AY

 11. Bàn trà 1m4 chân thoáng độc đáo H8801BTCT1.4

 12. Bàn trà 1m18 kích thước nhỏ phù hợp cho mọi không gian HC5808-2

 13. SOFA NÂU BÒ HIỆN ĐẠI 3 BĂNG GÓC TRÁI 9191B-SF

 14. SOFA CHO PHÒNG KHÁCH NHỎ NỈ NHẬP KHẨU MR808A-SF

 15. Bộ bàn ăn mặt kính nâu T0517073

 

 


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4782
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội