MÀU SẮC THỜI HIỆN OAI

1. MÀU SẮC THỜI HIỆN OAI

Ngay nay, chung ta đùng nên cỏ thoi quen xem thuởng sự lac dụng màu sác. Câu chuycn xay ra ờ Trung Quóc, khi một nhà sàn xuấi ruợu hia ngưm Ailcn phai hiên đuiTC diêu ly thu dung vào lúc Ỏn2 co ý định lãng sân linỴiig hia tại tliỊ trưimg Hống Kõnu. Doanh sò ban ra giâm sút dáng ke sau kha nguùi ta xem quàng cao truy en hình chiêu cành một nguOi nem tung cát mù mau xanh lục lẽn cao. Kin dưirc thõng hao. hãng bia đà lnìy bô canh dó. vi ử Trung Quỏc nginri ta gọi “ngmn đôi nón xanh * lã kè hi cho cấm sừng.

Có thể bạn quan tâm:

Tại nước Mỹ. (V khu Chinatown, nguôi ta thương nhìn màu dò. xanh lue. màu vàng khấp nơi. Dỏng Táy có lúc còn nhiốu diều chưa hòa lurp được. Mòi hác sì nhăn khoa Trung Ọuõc hiện sinh sòn2 ỜCỉtlilbmia dà nhờ chuyên gia phong thủy chì cho mót màu thích hợp smi ờmãt tiến nhà vân phòng, òng cho màu lim. dọa theo neạn ngừ Trung I loa cho rànc dò quá hoa lìa. sự vụt khí nóng bùng sẽ nhìn thấy rõ lúm. mang lại nlncu may mắn. danh vọng. Quà iliât. màu sắc căn nhà n<‘ii bật khiên neuửi hãng xóm là dân Táy phiumg nbi gián phái cáu. hn phùn dõi ilír lùm khi lìhiti thây màn SOI1 chói chang doi kiên (lưa lén hao dĩa pliirơng 1 ưđo hìi hac sì nhãn khoa đirơc noi tiêng. klioiii! chi M dá strdung man dap van mát nsum nhìn liu COII I.IIII hochiniìs mãt. Hù saoihi haciuií dii nối uòig rỏi. nghe nghiệp ‘lược phat huy. không han dcn khia canh klioi hai. Ihu.ll sừdnng mau (lã chí ra co nhiều lói khac nhau Uic (lon2 dõn nhiêu Itùit cùa cuõc sõng quanh la.

Mau sắc luc (lông tnrc nép dcu CIIỎC SÕI12 của chung la lá diêu dc nhãn ta ngay đinrc MÓI sỏ mau tạo được nicm VIII, con mót sô mau nhìn \ áo thay huỗn hiu.cũn2CỎ mâu lai lâm cho ta cô cảm mac như duoc thư giãn, duợc phấn chùn láng sinh lục. thau n\ unnis quan máu sác va klu luc. la như duoc sòn2 khòc hon. lư Jo ban nàm vími! thuât SỪ dụne màu iĩiup khi hrc dược dôi dào.

1 rong cuộc sõng cô sau tnại sinh hoai chịu ânh liuừng tac dòng của màu >;lc. V ICC di lại chồ (V. cách ân mạc, các hoai (1ỘI12 MII choi giài Jh. hoc hanh, tê iỏ thần linh, thám SIÍC irtnrc luc sinh dó

Mau siic bám sai khi luc ngày dem : sang sớm thúc dày. nguữc nhìn tràn nhà. tháy mau trần nhã. Khi r.1 khỏi nhà nhìn thây màu sãc iVcữa ngô. dcn mau xe ỏ ti). Trôn đuớng lái xe thây mau xc buýt chừ công nhãn. Tai 11Ơ1 lam Việc, trường học nhìn ra mau sác quan áo cùa cõni! nhãn, hục sinh. Bùn trong xuững. phong hoe. mỗi sự vật inanc mot màu sác riêng, dập vào mái tác động đen dòng khí lực trong châu thân, tác dõng dâv chuyền truyền di khấp cơ ihể đón nào hô Vin nhicu chức lũng, vũng nào sai khiến lõi ừng xìĩ. ờ vùng não lạo ra những xúc cám. co vung chi phoi lòi ìln liếng noi. Trong khi đỏ, o \ ung khac cln phoi lx «al đong lư tuông, hál cư V ật ỈĨ1 mãi nhìn Ihãy thi ngay láp lức thần kinh thi giác chuyên tin hicii dch vung nào. ừ đo truyền di kháp châu thân phân ứng lại những gì mát nhìn thấy. The nen màu sác cùa sự vút mà mát nhìn tháv đêu lac dóng đen tinh khí con nginn.cac hoạt độntỉ chan tav loi ân licng noi. suy nghi Nói eọn hon la “cuộc sốntí của chúng ta”

Trẽn dãy la lói chiêm nghiêm sâu sủc cùa mót nguôi nhãn ra đưoe sư biên chuyền máu sãc \ à đưa ra kẻl luân dựa trên nhiêu khuynh huõng khac nhau Triết ihuyéi mãn sắc cuôe sòng hình thanh từ tin ngtrỏng lỏn giáo – do là Phái ciáo. Dao giao, ttr unViii! li ict học – dó là Kinh Dịch – Đạo giáo, le âm dunng. cãc nền vân hoa và tho ca. nghe thuât Trung Qiu‘«c. các lư tuông thói co dai. phong tục táp quan, cac tục lè then nay lư Dông sang Tã\. liọp cũng nhũng kinh nghiêm hàn thân vò CHÓC sống, vũ ti u. khi lục . . Triết thuyết mau sác trong phong thủy xuàt phát ÚI Phật gũo. tư thán là két linh nhiều nen vân học. tin nguôi!!! sa lõ nelii mã ra

Tạp sách nay chì tõm lin.v nhũng bái hoe đuục sãp \êp bo trí hen quan dến thuật sìrdụne màu sác. Thoạt tiên tliii.It sừ dụng có \ò trai khuây tôi ítuuc giiu thích từ quan điểm Inẽt học cho i(Vi lúc thuc hanh, dể di đôn một sư thống nhất.

Có thể bạn quan tâm:

**sác Siic, không không’* dựa theo quan niệm thét ly Dao Phạt, hòa nhâp cái hiện hừu nhìn thây dinv VỠ1 cái vỏ hĩnh klìõng nhãn thúc dunc. gán hen CÒI thưc VÓI cõi lìtrvó – cho du ilõ lã lực luọng ticp cận dinre hoặc thán bi. thuộc vé

 

Bình luận trên Facebook