KỴ VÀO CỬA THẤY NGAY NHÀ VỆ SINH

1. KỴ VÀO CỬA THẤY NGAY NHÀ VỆ SINH

Nếu trong một cAn nhủ má vừa bưâc chân vào của dâ thày ngay toalct, mùi toalct sò gáy cảm giác không thoài mái, dổ khiên công ty gặp vận không hay.

Có thố thiết ké’ một vách chÁn kin trưdc cữu dổ hóa giài sút khi. Neu không thế dề vách chẮn thi nên cho chín cửa toalot bÀng rèm vài hoẠc rèm nhựa, trôn khung cũn troo một chúm tién cổ thời Ngù dẻ. Kém củ« phài tháp hon bệ xi và không dùng chA’t liệu tơ hoặc rèm chuỗi

lliít luán ln cùn hàng hay văn phòng thưdng mại mục đích quan tâm là phái phnt tài. thịnh vượng tụ tài. giàu có… vi thê khi chọn lựa phãi chọn nơi tụ hội buôn bán. thương mọi mõi thích hợp.

i)ẽ làm văn phòng kinh doanh thương mụi khi xáv dựng chọn kiêu vuông văn. có diốu d phương chính diện có thi* áp dụng chọn hĩnh trạng cong lỏm vào dc thu khi giúp ích phát tài.

cửa ni vào cùa ván phòng thiết kc nên xom xét kỷ. Nâu hướng cũn đang hc.Jp vận nạp vượng khí thì không nẻn treo rèm mành cl¿ ngùn trừ lài khi vèo nhi). N’cti thực sự áỉn khi vào của cỏ thố thiết kẽ một cửa kinh (ỊUiiy. cùng có thẻ (lùng giá hoa chán thiíp bôn trẽn bày chẠu cành, vừa (lè trang trí cho dẹp vừa dế cây oòì t<io khí sinh trướng trợ giúp vượng khí. nhưng phãi chăm sóc cấn thận không cho khỏ hóo, không nõn dùng han nhân t$0 hay loại hoa cò khỏ khan không có sức sòng.

Nếu như hưởng cứa khòng thuộc phưong vượng khi nhưng vị trí lại hợp với vuông dịa thi nẻn bố tri vách cỏ’ định giống như binh phong khiến khi vào cửn phài rõ, chuyến lốì tạo ra hướng vượng khi. nhu vậy cùng có thẻ cài thiện tinh hình. Hơn nữa. nhò có kiẻu cữa dó khách khi bưỏc vào của không the thấy dược toàn bộ vãn phòng dê gây linh hường dẻn hiệu suất lùm việc cùa các nhản viên dang tác nghiệp.

Một dạng của khác ờ vào vị tri sát khi. hưỏng cửa lại là hưdng suy (khỏng vượng) tốt nhất là bố tri bẻ’ cá hoẠc tọo dòng nước chày ờ trước cửa. dể tạo đường di vào gap khúc nưdc lọi cỏ thế tụ khi

có the ngản »At. chuyển khi »uy thành khi vượng, sẻ giúp ích cho công ty. củn hàng.

Ỏ của ra vào chinh bất kẻ li» bẽn phải hay trái miễn là noi dồ thấy nhà’«, tốt nhất nên bó’ trí thêm chậu cây Cĩinh. lọ hoa hoặc dó mỹ nghệ đe Làm dẹp hớn không khi vản phòng tạo càm giác thoải mái giúp táng cường quan hệ thưong mọi. Nén. sàn nhí» tỏt nhi»t nên bảng phàng, kỵ kicu thiết kế truỏc cao 8UU tháp, như vẠy cáng xuống dóc. Ngược lại neu IrUỏc thả’p »au cao có càm giác hưỏng lên, tích cực. tien 1>Ộ. Nên thiêt kẻ”rách ngàn phòng không r*’*n quá cao bão dâm không khi híu chuyên, quan hệ ghỉn nhãn viên dé gần gũi nếu vách ngAn cao quá sẻ gáy trô ngai vượng khi. trở ngại quan hệ. tạo sự bất an VC nhún sự.

Khi dửng truck của ra vào của vản phòng, phía dôi diện ỏ góc trông chéch một bên lì» nã tụ khi chinh là nơi tục gọi là vị tií minh tài Mỡ Clin ờ nơi dó thì khí không tụ. khí tán thì tài cũng tán.

Có thò’ bịt kin của sỏ’ ày cũng có thể dát một vật thuộc hành Kim ờ đó.

Cách hóa giài tn{*t di nhất là bịt di một cũn. Nèu có thỉ- thi dùng gạch xây kin di thi phãi bịt bảng gồ. Nếu chi dóng cửa u>i không An thua. Bíằt dÁc dì không cổ cách gi thi treo tiến cố Ngũ đố dỏ’ hạn ché’ tác dụng.Nẻu trong cùng một vản phòng, cùng một không gian má người ta có thế đi vào từ cứa này rồi đi một vòng nhà ra ở một cừn khác như vậy gọi là kiều hói phong »át. IW phát »inh hiỳn tượng nhân viên liên tục thay doi. đèn đi.không tụ khi tụ tài. khi xuyên qua nhà cũng gây nõn tốc dộ chuvén lưu nhanh, khòng ốn dịnh. dẻ gảy buón phién nóng giàn, phút sinh việc ngoài ý muốn. Vì dấy là kicu nhà nghiêm trọng nôn gọi là “kiểu nhà đệ nhnt dương khr (nhà mnc sai lam nồng nhát ví dương khí). Nẻu mác dường Xuyên sát do cữa sổ thi nỏn bịt cùn sổ. N6u do của tón thầ nf*n dùng vách chÁn không xuyên sáng đẻ che chÁn. Nếu không muốn bịt cữa sỏ’ hay chán cừa lổn bạn nõn bô’ tri treo tiến cồ Ngữ đõ hoặc ờ cửa sổ dùng rèm dày máu thám dể hóa giái.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội