KỴ TREO TRANH VỀ NĂM CON NGỰA

2. KỴ TREO TRANH VỀ NĂM CON NGỰA

Ngự« trong phong thúy học’ In súc sống, sự thịnh vương cỏ ỷ nghin thành công mạnh mẽ. thăng tiên và <ii chuyền. Trong bố cục phong thúy nói chung coi ngựa ờ vj tri phong mả hoẠc ờ phía Nnm vồ Tảy BÁc.

Nói tóm lụi. số ngựa mả ta trang trí lấy 2. 3. 6. 8. 9 con lù hợp lý. Trong dó 6 con là dẹp nhất vì theo tiếng Trung Quốc dọc «> 6 có ý nghĩa là •’Lộc* 6 con ngựa cùng phi hụp vỏi cảu “Lộc mí giao tri” (lộc theo bưđc chí\n ngựa). Tỗì kỵ trang tri 5 con vì có ý “Nảm ngựa phán thây*.

Nếu muốn cổ sự trợ giúp sự nghiệp nhanh chóng nen treo tranh ngựa ờ vị trí chũ tài trong gia dinh.

Khi bày tranh ngựa nén chú V. ngụa cò tãc dụng thịnh vuọng nhưng vói ngưừi có mýnh Chuột thì lại là xung khỏe, vì vậy ngưdi mỹnh Chuột không nén treo tranh ngựa hoặc nuôi ngựa.

Trong vin phòng không nẻn bò qua trang tri tranh, chữ. treo tranh, chừ tạo khỏng khi nghệ thuẠt. mờ rộng tAm nhìn tủng cùm giác mỹ thuật, tụo sự vui vẻ. Nhưng treo tranh chữ phài tinh tế. diu kỳ:

Phái eỏ khung. Mi: Tục ngữ nói có câu “Người phái có áo. tranh phái có khung bói”.

Một bức tranh lẻn khung, bổi biếu thị bự cao bang thanh nhñ. Tranh chủ Trung Quõc có nguón góc lâu dài. dùng khung bổi cùng táng phản «Ang Min. màu »Ác nôn chọn gom trầm, thống nhát vối *ự cách diặu cũn tranh làm tâng sự cao bang cùa vủn phòng.

cót drp linh xáo không cữn nhiêu. Một hni tác phấni có lựn chọn hohn toàn có tác dụng “điếm mục cho Rống”. Không nôn treo tất cả các loại tranh sơn thủy, hình người, thư pháp gộp vào một phòng. Sự thnm lam tạo cảm giác bó buộc, phiền hù mà thò tục.

Gom mau phái him hơp. Oam màu phải chọn phỏì hợp híầi hòa vói vản phòng mới có câm giác nho nhủ. Niu không 6Ó phàn tác dụng. Thõng thường tranh màu nước phôi hợp với tường nhạt máu và đó dùng trong nhà nõn chọn gam phù hợp đóng bộ. Tranh gỏ và cốc dường chi trang trí hiu hồn mđi tạo dược vè yên

tinh, sạch sẻ. chinh tỂ. Nẻu nhà dùng đó cồ nen chọn tranh có dẠc diem quẽ hưdng. dãn tộc như tranh quõic họa chất phác, hón hặu. tranh thơ. chử Vỉẻt thão. như vậy mới hài hoà. thống nhiít.

Trọng lãm ló’ hi/p phái ổn thỏa. Khi trang tri nên chọn

tranh cò kích cỏ tuong dóng, nhung cũng nén cố một bức to dỏ làm trung tàm. Snu dó treo các bức khác phôi hợp thoo nhưng dù gi vản có một chuẩn mực làm trung tâm, chù đổ, như vậy mói hợp 15′ và cản bÁng.

Mưu sác, ánh sáng phái hợp tỷ. Treo tranh phài tinh ánh ráng hợp lý. nên treo noi cỏ ánh sồng cao ráo. sổng sủa tren tưòng như ờ plúu tròn cùn bàn làm việc, nơi uóhg trồ. bàn ghế Ha lỏng là nhủng dụng cụ thấp trong phòng. Không nên treo bẽn trên nhùng dó dùng rao như tù hay góc tường. Tranh chủ nhô nên treo ỏ chò cao. sáng nhát. tranh chữ nét thô lại nên treo ờ chỏ bđt ánh sáng mdi không bị chói mẮt.

Chú ý i/o mo Utkh Đe tiỳn phương thức dộ cao. điếm giùa của bức tranh chữ nõn cao hơn chiều cao người dửng. Độ cao từ một dit nhìn chung khoáng 2m, không nén quá cao, quá thấp cũng không nên cái cao cái thàpcủch nhau nhiêu quá.

Vị trí: Thõng thường ó nơi khu vực trọng diêm thi treo tranh khò’ to có chủ đé chinh. Nhítng nơi không chinh thức trong nhà như trên lóì di. hành lang hay phía trẽn tú tường nên chọn một bộ. hay nhiếu bộ dé’ treo cho sinh dộng.

Thay Jot not dung thru hon mua. Nêu 80 lượng tranh chữ sưu tám dược nhiéu thi theo nguyên tác bôn mùa khác nhau đõ’ thay
dổi tranh chữ. Một là tránh dược tranh treo quá lâu. míku chữ nền giây ố vãng. Hai là có càm giác tươi mới. thay dổi cành săc. Múa xuân treo tranh hoa dào: mùa hạ treo hoa sen. hạc: mùa thu treo cúc vàng, phong dô: mùa dỏng treo tranh lội tuyết tim hoa mai có tlx* tạo cảm giác thanh nhũn án dật. Cũng có the* làm ngược lại tijo 8ự khác lạ. mùn hạ treo tranh hoa mai don tuyẽt, dê có cùm giác nút lanh giũa mùa hẻ thiêu dot.

Tranh anh utng chicu true tiếp. Cũng như quán áo phơi dưới nâng chói chang sẻ bị phai màu. Tranh, chừ cùng bị tia tử ngoại phân giai ánh sáng, nếu treo ờ chỗ nâng chiêu lảu ngày Hố có hiện tượng phai màu.

Tranh nai bị am uút. Do chất Hộu tranh ành rát dó hấp thu khi ám nên tránh treo ờ nơi có dộ ẩm cao đế tránh bị biếnehiĩt.

Tránh ntri cổ khói xong. Khi bj khói xống tranh dê bị ỏ’ vàng, doi màu loang lo. vi vẠy treo ờ nhùng nơi có khói láu ngày tranh bị nuit hét màu »ãc- ban diìu.

2. KHÔNG TREO TRANH CỔ NỘI DUNG TIÊU ĐIỂM, ẢM ĐẠM

Tranh chư có nội dung tốt lành treo ỏ vủn phòng vừa tỏ điểm SÁC mâu không gian thức dấy tài vặn. mà còn thế hiện cã tinh, phám chất và phong cách dế nâng cao hĩnh tượng cỏng ty. tạo không khi làm ản có tác dụng rất quan trọng. Nói chung chọn tranh cát lợi chú yếu dựa vào chủ dể quan niệm của minh, chọn tác phàm cố nội dung may màn. tôt lành (cát lợi) phài biêu dạt day dú sự yêu thích và khà nàng của bạn. Treo tranh cốt lợi ờ vị trí “thịnh vượng” Kỏ là một trong nhưng phương pháp bô cục tốt nhất cho vAn phòng

Ix>ại tranh nội dung cát lợi rất nhiéu như thư pháp ngụ V tốt lành và lời chúc phúc. Tranh DÓ dan ngụ V vinh hoa phú quý. tranh hoa sen cá chép ngụ ý mỗi nủm một dư dẠt giàu có.

tranh tùng cúc d¿ chúc phúc son# làu mụnh khóc. Tranh mày lành bách phúc tượng trưng hạnh phúc vĩnh cửu. Treo trnnh ờ văn phòng nôn lấy nội dung quang minh chinh «tại làm chú tránh những vột cỏ đơn. khủc lọ. Vi như tranh sơn thủy treo trong nhà nên xem huóng dòng nước không chảy ra ngoài vi núi chù ngưòi, nư<3c chù tiến của nên chày vào. Tranh thuyên nén treo thuyên quay mùi vào nhà. nêu quay rn kỵ ton hao tiến cùa. còn hitóng vão là dê’ chiêu tài phúc.

Kất nhn.ni người thích treo tranh ngựa phi cùng nón chu ý treo đáu ngựa hưóng vào. Ngoái ra ờ vản phòng lỏn rất dẻ có nhìing khoảng tường mò tốì. Ờ nhửng noi thiếu ánh sáng một tròi láu ngày, dau ỏc hay rối loạn nên nghi cách de phòng tránh. Vi dụ như treo tranh hoa hưỏng dương ngụ ỷ câu nói: “Hoa. cỏ hưdng dương dỏ thành xuán đô phá cái mò tòì ờ nhửng góc tường nhà thiếu ánh sáng, dó củng là thuộc vể phạm trù phong thúy học tranh chữ bên trên bộ sakrn nên treo ngang, không nén treo dọc. Nêu bức tranh và bộ ghế song song nhau là kiêu củng sinh tồn cùng thành cõng.

Một số nguòi vi nhiểu nguyên nhãn kliác nhau. dem một tranh 06 nội dung tiêu dicu. Lạnh lõo treo ờ vản phòng. Từ góc dộ phong thủy mà nói nít không hợp. Gọi tò tranh tióu diổu Lạnh lẽo là l»ao góm nhitng kx»i «l£ thì như: Sóng to gió kin. lã váng hon rơi. một trời hoàng hòn. một minh trên đường xa. bải rộng mùa dõng, thứ dử tranh nhau… Người Trung Quốc nít chú trọng ý niệm tan đáu, nOu các loại tranh trên treo tại vin phòng, chợt nhìn 8Õ tạo còm giác không tốt. cành tượng u trầm, kỳ dị. hiộu ừng nghỹ thuật có tho không tói. nhưng khién quang cành cà cAn nhà bị ành hường lỡn. khiên con ngưõi trong dó không thoài mái

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội