Kỹ thuật đắp đất thi công,công trình xây dựng

1. Kỹ thuật đắp đất

Xử lý nén cổng trình, nển đất: chặt cây đánh rỗ, phạt bụi cây cò, bóc hết lớp đất hữu cơ, đánh xờm bể mảt nén; dắp trôn nén ướt. bùn, có nước phải bơm hết nước, vét sạch bùn.

Chia ô nền dắp. Đắp nền rộng, sân bãi phải chia ra từng ô có diện tích bằng nhau để cân bằng giữa dẩm và rải đất, tại các góc ô đóng cọc, trôn có dánh dấu sẩn cốt cao độ cần đắp (Hình II. 19).

 • Quầy bar dep trong nha

 • Bộ giường tủ hàn quốc

 • Gia ke do

 • Đầm thứ: máy san gạt thường dùng máy ủi, đầm lèn dùng máy đầm… Trước khi đáp đất phải tiến hành đầm thử trên khoảng đất chừng 6 – 8m2, với độ ẩm thiết kế trén cơ sở khối lượng thổ tích cán dạt, xác định chính xác chiểu dày lớp rải và sỏ lượt dấm tương ứng.

  Rải và dám đất: chổ trũng đắp trước, chỏ cao đắp sau. Rải thành lớp ngang từ mép biên vào giữa. Khi đà đủ chiôu dày cần thiết thì tiến hành dám ngay. Chỉ rải lớp tiếp theo khi lớp dưới đã dạt thể tích khỏ. Khồng nôn rải lớp đất quá mòng và đầm nhiều lượt làm cấu trúc đất bị phá hủy. Lớp dất rải quá đày, sô’ lượt dầm khổng đủ, đàm rói nền đất sẽ không dạt được dổ chạt cần thiết.

  Lấp móng, lấp dường ống phải lấp theo từng lớp, dược lớp nào đàm ngay lớp đó, lấp đều từ hai bên hoăc xung quanh móng để tránh lực đạp từ một phía làm hư hỏng kết cấu móng.

  Sau khi kiểm tra cồng tác đáp và dẩm dâ’t, nếu chưa dạt yôu cầu phải tảng số lẩn đầm.

  • Đấm đất

  Đàm đất có tác dụng làm tăng độ chặt và khối lượng riêng của đất để nén đất cổng trình chịu được tác đụng cùa tải trọng, khổng bị lún quá giới hạn cho phép v.v.

  Các loại đầm dát sừ dụng ưong xây dựng có: đầm nện, đầm lãn và đầm rung.

  Đám nện: hay còn gọi là đàm xung lực, là đầm từ 5 – 8 lượt). Máy có tòc độ làm việc lớn và nãng suất cao, dùng cho mọi loại đất do tàng giám dược khỏi lượng máy và áp suất trong lốp.

  Lu rung tự hành: kết hợp cả hai phương pháp là đám tĩnh và dầm rung. Nó có hai bánh, bánh dẫn hướng phía trước, bánh chủ đỏng phía sau.Máy dám rưng (Hình

  1. 24): máy làm việc nhờ lực rung; có hai loại tự hành và không tự hành. Sử dụng loại máy này độ ẩm cùa dát phải Dùng dầm chán cừu khống phải đánh xờm đất; náng suất đầm cao; ncn dát đảp sau khi đám thành một thể thống nhất; đảc biệt hiệu quà khi đám dâi dính nhưng độ ấm được quy định chặt chẽ. Ix>ại này được dùng nhiểu trong thủy lợi.
  2. Giường 2m giá bao nhiêu

  3. Tủ bày rượu

  Lu bánh lấp: có thể tự hành hoặc kéo theo (Hình 11.23), các lốp xe được lắp thành một hoậc hai hàng trên một hoậc hai trục. Thùng xe chứa dất, cát, dá hoảc tấm gang hay bc tông. Chiẻu sâu dầm 40 – 45cm. Đầm bánh lốp dùng dầm đất rời (sô lượng dầm 4 – 6 lượt), đầm đất dính (số lượt Cách đẩm dất khi sử đụng đấm lán và đầm nện:

  Đầm lãn: có thế chạy theo sơ đồ quay iròn hay tiến lùi. Hình II.26Ồ là sơ đô làm việc cùa máy lu được kéo bằng máy kéo, đoạn làm việc đài. Hình n.26c là sơ đổ làm việc của máy .lu tự hành, đoạn làm việc ngắn. Khi đầm cho máy chạy đồn từ ngoài vào trong khu đất dấp. Mỏi lần đi. dải bánh lu phái chóng lén nhau từ 25 – 50cm. Cho máy chạy châm và bổ’ trí trọng lượng bánh lăn trước nhẹ hem bánh làn sau.

  Dầm bẳng đầm nện cũng đầm từ hai mép dổn vào giữa, sơ đổ đầm đất bằng dầm nện

  Bình luận trên Facebook